Original article

Výmena, vrátenie zboží a odstúpenie od zmluvy 

5.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

5.1.1 Máte právo odstúpit od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia důvodu v lhůtě 14 dní odo dňa:

a) když Vy nebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete zboží nebo když sa:

b)zbožíy objednané spotřebitelem v jednej objednávce dodávajú oddelene, okamihem převzetí zboží, který byl dodaný jak poslední

c) dodáva zboží pozostávajúci z viacerých dielů nebo kusů, okamihem převzetí posledného dielu nebo posledného kusu

d) zboží dodáva opakovane během vymedzeného obdobia, okamihem převzetí prvního dodaného zboží.

Lhůta na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku (kúpnej zmluvy/ potvrdenia záväznej objednávky s povinností platby) se považuje za zachovanú v případě když bylo odstúpenie od zmluvy odesláné predávajúcemu najnedřív v poslední den lehoty podle pís. a) až d) tohto bodu.

Právo na odstúpenie od  zmluvy uzatvorenej na diaľku ste oprávnený uplatnit jednoznačným vyhlásením (napríklad listem zaslaným poštou nebo e-emailem) na adrese M.R. Štefánika 1831/46, 02619 Dolný Kubín nebo eemailem sklad@sjsdistrib.cem, 0917 366 334; nebo ste na tento účel oprávnený využítvzorový formulár (príloha dole) na odstúpenie od zmluvy, který sme Vám odovzdali nebo zaslali súčasne při prevzatí zboží.

5.1.2 Když dodaný zboží nemá vlastnosti, o které prejavil spotřebitel zájem a které se zhodujú s popisem poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie zboží, který zodpovedá zmluve, jak i všechny kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tím znáša predávajúci.

5.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Vám vrátime všechny platby, které ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavně kúpnu cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevzťahuje na dodatočné náklady, když ste si zvolili jiný druh doručení, jak je najlacnejší bežný způsob doručení, který nabízíme. Platby budou Vám jak spotřebitelovi (kupujúcemu) vrátené bez zbytečného odkladu, najnedřív do 14 dní odo dne, když nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od této zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým způsobem, aký ste použili při Vašej platbe, když ste výslovne nesouhlasili s jjjjjiným způsobem platby, a to bez účtovania jakýchkoli Dalších poplatků.

Platba za zakúpený zboží Vám bude uhradená až po doručení vráteného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po predložení dokladu průkazujúceho zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dřív.

Zašlite nám zboží zpět nebo ho prineste na našu adresu najnedřív do 14 dní odo dne uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lhůta se považuje za zachovanú, když zboží odošlete zpět před uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie zboží znáša spotřebitel. A to i v případě, když zboží vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím Slovenskej pošty. Predpokladaný odhad takýchto nákladů je 10,- € (kurýr).

V případě, že prevzatý zboží nevyhovuje kvalitatívne nebo se nezhoduje s zbožíem, který spotřebitel objednal, predávajúci zabezpečí jeho vyzdvihnutie na náklady prodávajícího, a to najnedřív do ukončenia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotřebitel zodpovedá iba za akékoľvek snížení hodnoty zboží v důsledku zaobchádzania s ním jjjjjiným způsobem, než aký je potřebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

(Ustanovujú se povinnosti spotřebitela v případě odstúpenia od zmluvy, hlavně jeho povinnost vrátit zboží najnedřív do 14 dní odo dne odstúpenia od zmluvy predávajúcemu a zodpovednost za nadmerné opotřebenie zboží, které bylo způsobené jeho používaním. Spotřebitel musí mít možnost po doručení zboží odskúšat jeho funkčnost, nemůže však zboží používat. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti zboží by mal spotřebitel s zbožíem manipulovat a skontrolovat ho jen takým způsobem, akým by mu to bylo umožnené v „kamennom“ obchode. Od spotřebitela se vyžaduje, aby během lehoty na odstúpenie od zmluvy s zbožíem manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivostí, napríklad zakúpené oblečenie by mal spotřebitel jen vyskúšat, ale nemal by ho nosit, co prezumuje povinnost vrátit tento zboží s pôvodnými visačkami či jjjjjinými ochrannými nebo identifikačnými prostriedkami.)

Spotřebitel může odstúpit od zmluvy, predmetem které je dodanie zboží, i před začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotřebitel nemůže odstúpit od zmluvy, predmetem které je:

a) predaj zboží zhotoveného podle osobitných požiadaviek spotřebitela, zboží vyrobeného na mieru nebo zboží určeného osobitne pro jedného spotřebitela,

b) vykonanie naliehavých opráv nebo údržby, o které spotřebitel výslovne požiadal prodávajícího; to neplatí pro zmluvy o službách a zmluvy, kterých predmetem je predaj iného zboží jak náhradných dielů potřebných na vykonanie opravy nebo údržby, když boli uzavreté během návštevy prodávajícího u spotřebitela a spotřebitel si tyto služby nebo zbožíy dopředu neobjednal,

c) predaj zboží uzavretého v ochrannem obale, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdravia nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodaní porušený,

5.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušit objednávku (odstúpit od zmluvy) nebo jej čast, ak:

a) objednaný zboží sa nevyrába nebo se prestal vyrábat,

b) zmenila se cena dodavatela produktu,

c) vystavená cena produktu byla chybná

d) zboží nebyl skladem

5.6 Právo na výmenu zboží

5.6.1 Kupujúci má právo požadovat výmenu dodaného zboží za inej veľkosti, v případě když ho má Predávajúci k dispozícii. Toto právo má však Kupujúci jen za podmínky, že nezaobchádzal s zbožíem, nad rámec zaobchádzania potřebného na zistenie vlastností a funkčnosti zboží. Kupujúci je oprávnený toto právo uplatnit bezplatne najnedřív však v lhůtě 14 dní odo dne převzetí zboží, a to t když, že oznámi Predávajúcemu, že hodlá vyměnit dodaný zboží za zboží inej veľkosti, přičemž uvedeie požadovanú veľkost a zašle zpět dodaný zboží Predávajúcemu na svoje náklady (Kupujúci je povinný znášat jen priame náklady vrátenia zboží). Za účelem uplatnenia tohto práva je oprávnený využit formulár na odstúpenie od zmluvy/ výmenu zboží.

5.6.2 Kupujúci má právo i na opätovnú výmenu zboží z důvodu zmeny veľkosti, toto právo je Kupujúci oprávnený využit najnedřív v lhůtě 14 dní odo dne převzetí už raz vymeneného zboží a to jen za podmínky, že Kupujúci nezaobchádzal s zbožíem, nad rámec zaobchádzania potřebného na zistenie vlastností a funkčnosti zboží. V případě když budete Kupujúci žiadat opätovnú výmenu zboží, bude Kupujúci povinný v tomto případě znášat všechny náklady s tím spojené, teda tak priame náklady vrátenia zboží, který hodlá vyměnit jak i náklady opätovného zaslania zboží požadovanej veľkosti. V případě opätovnej výmeny zboží bude zboží zaslaný Kupujúcemu jak prijímateľovi zásilky na jeho náklady (predpokladaný odhad takýchto nákladov 3 €).

5.6.3 V případě když Predávajúci nebude mít požadovanú veľkost zboží k dispozícii, o čem se zaväzuje Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovat bude Predávajúci oprávnený odstúpit od zmluvy. Zákonná 14 dňová lhůta na odstúpenie od zmluvy začína Kupujúcemu v tomto případě plynút odo dne když Predávajúci oznámil Kupujúcemu, že požadovanú veľkost zboží nemá k dispozícii. Kupujúci je oprávnený odstúpit od Zmluvy za podmínek uvedených v bode 5.1.1 těchto podmínek. V případě když Kupujúci uplatní právo na odstúpenie od Zmluvy je povinný zároveň predávajúcemu oznámit číslo účtu na, které žiada spätne poukázat kúpnu cenu zboží.

5.7 Orgánem dohledu nad poskytovaním predajem zboží/ poskytovaním služeb predávajúcim a ochranou spotřebitela je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpekterát Slovenskej obchodnej inšpekcie se sídlem v Bratislave, Prievozská 32, 827 99 Bratislava. Inšpekterát SOI pro Žilinský kraj: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1​

Formulár na odstúpenie od zmluvy[1]

References

  1. ^ Formulár na odstúpenie od zmluvy (outdoorlive.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.