Original article

image Print [1]

Podmínky internetového prodeje

Prodávající (označený jako „ZEPTER spol. s ro“)

Prodávajícím je obchodní společnost ZEPTER INTERNATIONAL. s ro, se sídlem Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, IČ: 31 323 570, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, Vložka č.. 2721 / B, tel.: 00421-2 49 100 966, fax: 00421-2 49 100 988.

Kupující

Kupujícím je spotřebitel – fyzická osoba ve věku 18 a více let, která má trvalý nebo přechodný pobyt na Slovensku, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské nebo obchodní činnosti nebo podnikatel – fyzická či právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabídky daného zboží prodávajícím na jeho internetovou stránku, přičemž kupní smlouva vzniká odesláním správně vyplněné elektronické objednávky (formuláře) kupujícím prostřednictvím sítě internet a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadanou e-mailovou adresu.

Právní vztahy týkající se této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákona č.. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele i zákona č.. 108/2000 Z. z. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů. Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny příslušný soudem České republiky.

Obsah internetového obchodu nepředstavuje reklamní nabídku ani nevyžádanou reklamu ve smyslu § Z3 zákona č.. 147/2001 Sb z. o reklamě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o. si vyhrazuje právo opravit a změnit nabídku a cenu zboží.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webové stránce internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Obchodní, dodací a platební podmínky

1. Prostřednictvím internetového obchodu ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o. může vybrané zboží objednávat a tento pořídit každá osoba, která se podle výše uvedeného považuje za kupujícího. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s koupí ním objednaného zboží, s jeho cenou i s těmito podmínkami, čímž se jeho takto zaslaná objednávka považuje za závaznou, pokud není uvedeno jinkdyž.

2.základní podmínkou akceptování objednávky je správné vyplnění formuláře objednávky a jeho zaslání do internetového obchodu ZEPTER INTERNATIONAL. s r.o.

3. Objednávky lze posílat 24 hodin denně po celý rok. Objednávky odeslané v sobotu, neděli av den státního svátku budou zpracovány následující pracovní den.

4. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL. s r.o. se zavazuje dodat správný druh a množství zboží, tak jak bylo uvedeno v době objednávky, na základě objednávky zákazníka v dohodnuté ceně. Kupující se zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit, v případě doručení zboží na dobírku, za objednané zboží dohodnutou cenu. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží zaviněné kurýrní službou, případně nedodání zboží, ke kterému došlo vinou doručovatele.

5. ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o. si vyhrazuje právo nevyhovět objednávkám, které jsou podezřelé, např.. ty, které neobsahují e-mailovou adresu, na kterou by bylo možné potvrdit objednávku.

6. Za den uzavření kupní smlouvy se pokládá den odeslání objednávky, za předpokladu, že objednávka byla i potvrzena.

7. Po zaslání objednávky kupujícím mu společnost ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o. objednávku potvrdí emailem nebo jjjjjjiným vhodným způsobem. Kupující bere na vědomí, že v případě, že objednávka nebude potvrzena do 24 hodin, bude zrušena. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tem spotřebitele neprodleně informovat.

8. Kupní cena zboží je cena uvedená u zboží v internetovém obchodě, tato je vyjádřena v eurech a zahrnuje DPH.

9. ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o. zaeviduje objednávku a způsob platby a zboží dodá zákazníkovi ve lhůtě do 10 dnů v závislosti na skladových zásob. Zboží v hodnotě do 60 EUR bude doručen na náklady zákazníka, zboží v hodnotě nad 60 EUR bude doručen zákazníkovi bezplatně, tedy na náklady společnosti ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o. Zboží – kosmetika v menší hodnotě než 60 Kč včetně DPH, v katalogových cenách bude doručen na náklady zákazníka, zboží – kosmetika minimální v hodnotě 60 Kč včetně DPH, v katalogových cenách bude doručen bezplatně. V případě objednávky zboží – náhradních dílů prostřednictvím internetového obchodu v hodnotě do 20 EUR, bude zboží kupujícímu doručeno na jeho náklady ve výši 2 EUR av případě písemné nebo telefonické objednávky je výše nákladů stanovena ve výši 4 EUR.
Zboží bude doručeno na dobírku kurýrní službou. Zákazník zaplatí za zboží doručovateli kurýrní služby při doručení zboží. Zboží není možné doručit v sobotu, neděli ani v den státního svátku.

10. V případě hromadné objednávky, t. j. objednávky s více druhy zboží či s větším množstvím zboží, si obchodní společnost ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o. vyhrazuje právo zaslat – dodat zboží po částech, tedy i ve více balících.

11. Reklamace týkající se rozdílu vzhledu doručeného a objednaného zboží, které vyplynou z nesprávného nastavení parametrů na monitoru nebo z jiného důvodu na straně zákazníka, nejsou důvodem k vrácení zboží.

12. Reklamace zboží a postup při uplatňování případných vad zboží se řídí Občanským zákoníkem. V případě reklamace kvality je třeba společnosti ZEPTER INTERNATIONAL. s r.o. zaslat reklamovaný výrobek v původním balení na adresu sídla společnosti – ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o., Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava. V případě reklamace kvantity je třeba společnosti ZEPTER INTERNATIONAL. s r.o. zaslat celou reklamovanou zásilku v původním balení na adresu sídla společnosti. Náklady spojené s uplatňováním vad zboží nese prodávající, který je po vyčíslení kupujícím následně uhradí.

13. Zásilka je dodávána na adresu uvedenou v objednávce. Přijetí zásilky od kurýrní služby, včetně všech dokladů musí kupující, případně osoba, která je k tomu oprávněna, písemně potvrdit na potvrzení o příjmu. Od momentu podpisu potvrzení o příjmu přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a přecházejí na něj nebezpečí ztráty a poškození zboží.

14. Zboží je dodávAno v obalech od výrobce. Spolu se zbožím je kupujícímu dodAno i návod k použití, záruční list, pokud to povaha věci vyžaduje a další listiny, které jsou nezbytné pro nakládání se zbožím. Stejně bude kupujícímu dodána faktura s náležitostmi daňového dokladu.

15. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o. poskytuje na své výrobky záruku. Záruční podmínky na jednotlivé výrobky jsou vždy součástí dodaného zboží.

16. Doručení a možné vrácení zboží může uskutečnit kurýrní služba, kterou určil ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o. po dohodnutí detailů vrácení se zaměstnancem ZEPTER INTERNATIONAL. s r.o.

17. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL. s r.o. se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se zákonem č.. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů. Podle tohoto zákona je kupující oprávněn zkontrolovat své osobní údaje, opravit je, pokud nejsou správně a dává podle § 7 tohoto zákona výslovný souhlas k jejich zpracování společnosti ZEPTER INTERNATIONAL. s r.o. a po skončení obchodního styku může písemně požádat, aby se přestaly používat. ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o. tímto informuje kupujícího, že jeho osobní údaje budou zpracovány společností ZEPTER INTERNATIONAL. s r.o. se sídlem v Bratislavě, Karadžičova 7610/16, 821 08, která je ve smyslu uvedeného zákona správcem údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem zajištění obchodních aktivit a možného kontaktování kupujícího v budoucnosti.

Kupující dává poskytnutím svých osobních údajů, v souladu s § 7 zákona č.. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů na dobu neurčitou souhlas společnosti ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o. se zpracováním svých osobních údajů – jména, příjmení, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, v databázi společnosti ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o. pro její potřeby, za účelem evidence účastníků soutěže, jejího vyhodnocení a za účelem zasílání nabídek a katalogů formou dopisu, SMS a e-mailem. Kupující potvrzuje, že ho společnost ZEPTER INTERNATIONAL. s r.o. poučila o jeho právech stanovených zákonem č.. 428/2002 Z. z., a to především o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů i dalších právech stanovených v § 20, 21, 22 citovaného zákona. Kupující souhlasí s tím, aby společnost ZEPTER INTERNATIONAL. s r.. o. poskytla jeho osobní údaje při respektování všech podmínek stanovených zákonem č.. 428/2002 Z. z., svým smluvním partnerům – reprezentantem.

18. Kupující je smyslu § 12 odst.. 1 zákona č.. 108/2000 Z. z. oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající je v tomto případě povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby. Náklady na vrácení zboží nese kupující pouze v tem případě, pokud výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.

19. Kupující je v případě odstoupení povinen zboží vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku.

20. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet atd.). Nese každá strana samostatně podle cen a sazeb příslušných dodavatelů služeb platných v době provádění daného úkonu.

21. Prodávající je vázán svou nabídkou včetně ceny, dokud na příslušné internetové stránce neuvede nebo kupujícímu neoznámí jinkdyž.

Změna podmínek a závěrečná ustanovení

Společnost ZEPTER INTERNATIONAL . s r.. o. si vyhrazuje právo změnit současné podmínky internetového prodeje. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění. Na objednávky zaslané před zveřejněním nových podmínek internetového prodeje se bude vztahovat předchozí verze podmínek.

Společnost ZEPTER INTERNATIONAL. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou kupujícímu jeho nedodržením těchto podmínek.

Kupující zasláním objednávky potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami internetového prodeje, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

Bratislava, 1.5.2012

References

  1. ^ Print (country.zepter.com)

zaslání zboží

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.