1. Základní údaje

Dodavatel:
AB Bany sro
Levárska cesta 697
Moravský Svätý Ján
908 71 Slovenská republika (SK)
IČ: 43 858 350 DIČ: SK2022490283
Firma je registrována u Okresního soudu v Trnavě vložka č.21666 / T dne 6.12.2007 Živnostenský úřad v Senici ev.č. 620-27595 dodavatel je plátcem DPH.

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.supermonterky.sk je katalogem běžně dodávaného zboží, které je právě skladem. Dodavatel zaručuje dostupnost všech nabízených položek zboží, pokud nedošlo k souběžnému prodej požadované položky v kamenné prodejně v sídle dodavatele. V takovém případě má zákazník v prodejně přednost a zákazník z E-Shopu bude o změně dostupnosti zboží informován telefonicky nebo emailem. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odesláním objednávky zboží dochází k uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Uvedené ceny u zboží jsou včetně DPH, výše DPH 19% je uvedena.

2.1. Zrušení objednávky

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy (odeslání objednávky) je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka telefonicky, nebo emailem za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

3.1. Potvrzení objednávky

Potvrzení o přijetí Vaší objednávky provedeme na Vámi uvedenou emailovou adresu v Čo nejkratším termínu od přijetí objednávky. Současně bude potvrzena cena za produkt, způsob platby, způsob dopravy a termín dodání. Prosíme proto o důsledné vyplnění emailové adresy a kontaktního telefonu ve Vaší objednávce.

3.2. Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodAno v Čo nejkratším čase společností UPS, obvykle do 1-5 pracovních dnů od zaslání objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

3.3. Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel prostřednictvím společnosti UPS, a to na území celé České republiky. Dopravné a balné je pro všechny objednávky nad 100, – € včetně DPH zdarma (tj. k tíži dodavatele). U objednávek nižších než 100, – € je dopravné a balné účtovAno zákazníkovi ve výši 10 € vč DPH. Objednané zboží je možné také vyzvednout osobně v sídle dodavatele, v pracovních dnech dle předchozí dohody. V tomto případě není dopravné a balné účtovano.

3.4. Způsob úhrady ceny za zboží

Zákazník má několik možností úhrady kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně na provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží, nebo uhrazením předem na účet dodavatele. Po obdržení platby bude zboží odeslAno odběrateli.

4. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží av případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

4.1. Osobní odběr zboží

Zákazník má právo si zboží v závodě dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v závodě dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

5.1. Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.supermonterky.sk, zašle dodavateli emailovou zprávu. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany zákazníka nešlo například o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že z jeho strany šlo o zneužití práv spotřebitele).

5.2. Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace, vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tem, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust.. § 18 odst.. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č.. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

6.2. Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

6.3. Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit t když, že tuto skutečnost oznámí dodavateli elektronicky na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo písemně na adresu dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do závodu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutěch dokladů včetně dokladu o koupi) av originálním balení. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet nebo poštovní poukázkou kupujícímu po obdržení podepsaného dobropisu kupujícím.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Osobní údaje zákazníků vyplněné při registraci a objednávce slouží pouze pro interní potřeby při plnění objednávky, dodavatel údaje nepředává třetí osobě.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu www.supermonterky.sk. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www. supermonterky.sk.

AB Bany s.r.o.

zaslání zboží

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.