Boj proti daňové kriminalitě si ve své první fázi vyžádá oběti na té čestnější straně podnikatelů, kteří se na své náklady snaží plnit řadu povinností vůči státu svědomitě a bez chyb, případně se jim to ne vždy daří. Některé „nápady“ ze schválené novely zákona o DPH podvodníků určitě omezí, ale již při prvním čtení zcela nových ustanovení je jasné, že pravá cílová skupina se novým omezením dokáže vyhnout víceméně jednoduchými tahy a ve svém „core byznysu“ se vyrušit nenechá.

Schválená novela zákona o DPH, jejíž většina změn je účinná již od 1. října 2012, přináší zejména tyto novinky:

Povinné skládání jistoty při registraci

Podnikatel, který má v době podání žádosti o registraci nové firmy nedoplatky na DPH ve výši 1 000 EUR a více, je povinen na účet finančního úřadu (příp. prostřednictvím bankovní záruky) složit jjistotu ve výši 1 000 až 500 000 EUR . Toto platí v případech, kdy má daný podnikatel uvedeny dluhy jako fyzická osoba, jako právnická osoba, ve které je společníkem či jednatelem či jako další právnická osoba, ve které je společníkem právnická osoba, ve které je daný podnikatel společníkem či jednatelem (tj. dvoustupňově) . Jistota se stejně skládá v případě založení nové firmy, když daňový úřad zrušil procházející firmě takto definovaného podnikatele registraci (další novinka o pár bodů níže). Kromě zmíněných případů, tj. když hrozí riziko daňových podvodů, se jistota (v minimální výši) složí iv případě registrace firmy, která v době registrace ještě nevykonává žádnou hospodářskou činnost.

Jistota se ukládá na období 12 měsíců , přičemž za takové zavázání vlastních prostředků nemá vkladatel nárok na žádné úroky. Zda je bude úročit stát, neznámo.

Případné skládání jistoty prodlužuje registraci za plátce DPH z 30 na 60 dní.

V případě, pokud firma nesloží vyměřenou jjistotu a jde o dobrovolnou registraci za plátce DPH, daňový úřad žádost o registraci zamítne . V případě, že jde o povinnou registraci (z důvodu dosažení zákonného obratu firmy), nesložené jjistotu bude daňový úřad vymáhat stejně jako nezaplacenou DPH.

Povinné měsíční „platcovstvo“ DPH a omezení čtvrtletních plátců

Každý čerstvě zaregistrovaný plátce DPH bude povinně měsíčním plátcem DPH – samozřejmě s měsíčním zasíláním daňových přiznání a měsíčními platbami DPH. Měsíčním plátcem bude povinně alespoň 12 měsíců . Po skončení těchto 12 měsíců se bude zkoumat obrat za dané období – pokud je nižší než 100 000 DPH, firma se může stát čtvrtletním plátcem. V opačném případě zůstává měsíčním plátcem.

Ušetřený nebudou ani současní čtvrtletních plátci DPH . Poté, Čo jejich obrat za 12 měsíců přesáhne částku 100 000 EUR, se povinně stávají měsíčními plátci.

Rušení registrace neaktivním a nezastihnuteľným plátcem DPH

Zrušit registraci DPH mohl dosud dobrovolně především samotný plátce DPH. Od října může registraci plátci DPH zrušit samotný Daňový úřad a to plátci DPH, který:

 • přestal podnikat
 • opakovaně nepodává přiznání k DPH
 • opakovaně nezaplatil splatnou DPH (vlastní daňovou povinnost)
 • není zastižení ve svém sídle či provozovně
 • porušuje povinnosti při daňové kontrole

Ručení za nezaplacenou DPH

Slovenský plátce DPH je povinen uhradit DPH , kterou mu jeho dodavatel fakturoval, ale v zákonné lhůtě splatnosti finančnímu úřadu neuhradil . Ručení se podmiňuje faktem, že firma-ručitel v daném čase věděl nebo měl vědět, že DPH (celá či její část) uhrazena nebude. Jak? Buď:

 • fakturovaná částka je bez opodstatnění nepřiměřeně vysoká (resp. nízká)
 • v okamžiku vzniku daňové povinnosti z dané transakce byly firmy propojeny společnými statutární či společníky
 • obchod byl uskutečněn v době, kdy pro daného dodavatele ntali důvody pro zrušení registrace ze strany daňového úřadu. Seznam firem, u kterých nastaly důvody pro zrušení registrace, bude Finanční ředitelství zveřejňovat na svém webu a to ještě před samotným aktem „odregistrácie“.

Daňový úřad může nezaplacenou DPH případně „stáhnout“ z nadměrného odpočtu ručitele, pokud si tento právě v tomto čase nadměrný odpočet uplatňuje.

Evidence při koupi automobilu z jiného státu EU

Plátce DPH, který koupí automobil od dodavatele z jiné členské země EU a tento dodavatel má přiděleno lokální identifikační číslo pro DPH, musí o této koupi vést podrobnou evidenci – kromě běžných fakturačních údajů půjde např. io počet najetěch kilometrů. A nejen vést – za každé zdaňovací období, ve kterém takový automobil koupil, musí záznamy finančnímu úřadu i zaslat , stejně jako daňové přiznání a ve stejném termínu. Povinnost se týká pravidelných a stejně i příležitostných nákupů.

Jistota při osvobozeném dovozu zboží

Jde o případy, kdy slovenský plátce DPH doveze zboží z nečlenského státu EU do ČR a tento dále dodává odběrateli z jiného členského státu EU – takové dodání je osvobozeno od DPH . DPH platí odběratel v jiném státě EU a slovenské dovozce DPH při dovozu neplatí (§ 48 odst. 3 zákona o DPH).

Při tomto typu dovozu může celní úřad žádat Slovensku dovozce-plátce DPH o složení jistoty a to ve výši případné DPH, jakou by dovozce platil, pokud by si dané osvobození neuplatnil. Celní úřad vrátí jjistotu až po předložení potvrzení o převzetí zboží odběratelem z jiného členského státu EU. Pokud dovozce dané potvrzení celnímu úřadu nepředloží do 60 dnů, celní úřad vyměří DPH a na její úhradu použije už složenou jjistotu.

Novela obsahuje i běžné změny „nebojové“ rázu

Kromě nových „zákopových“ opatření přináší novela několik změn technického rázu. A to zejména:

 • nezvyklé pravidla fakturace – např. zjednodušenou fakturu / doklad bude možné vystavit max. do částky 1 000 EUR při platbě v hotovosti a částky 1 600 EUR při platbě jjjjjjinými platebními prostředky (poukázky, platební karty)
 • přenos daňové povinnosti na příjemce plnění v ČR v některých případech (tuzemské samovyměření) – např. v případě výkonu zástavního práva
 • nové povinné evidence při dodání zboží a služeb pro osobní spotřebu plátce DPH a jeho zaměstnanců či jiného bezúplatného dodání (v těchto případech plátce DPH odvádí DPH)
 • osoby registrované ve smyslu § 7a zákona o DPH z titulu poskytování služeb do zemí EU (lidově „částečného plátci DPH“) nemusí samozdaňovat nákup zboží z EU v případě nedosažení hranice pro registraci. V případě jejího dosažení se nemusí registrovat nano ve, ale pokračují v činnosti pod již přiděleným IČ DPH.

Zda se zákonodárcem takto podaří překazit „DPH byznys“ ve výrazných částkách, zatím neznámo a ukáže to případně až čas. Jistějším efektem nově zavedených opatření – stejně, jako u mnoha novelách z minulosti – bude větší objem práce pro firemní ekonomy, účetních a daňových poradců, případně zvýšení poptávky po jejich službách.

271604_new_forest_horse

Foto: sxc.hu

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.