K tomu, aby podnikatel mohl své zboží či služby úspěšně nabízet veřejnosti, veřejnost se o nich musí nejprve dozvědět.

Prezentace produktů v každé podobě s cílem uplatnit je na trhu je reklamou, jejíž regulace je obsažena v několika evropských i Slovenská právních předpisech.

Reklama především musí být v souladu s pravidly hospodářské soutěže a dobrými mravy, nesmí být klamavá nebo skrytá a nesmí mít znaky nekalé obchodní praktiky. Reklama na některé produkty (např. alkoholické nápoje, tabákové výrobky, léky a jiné) musí splňovat i další zvláštní požadavky. V případě porušení povinností uložených zákonem o reklamě jsou orgány dozoru oprávněny uložit pokutu až do výše 166 tis. eur.

V případě podnikání v prostředí internetu je stále aktuální i otázka tzv.. spamu, nebo nevyžádané komunikace. Obecně platí, že k šíření reklamy elektronickou poštou, resp. používání elektronické pošty pro účely přímého marketingu, se vyžaduje předchozí souhlas příjemce reklamy, přičemž tento souhlas musí být prokazatelný. Takový souhlas se nevyžaduje v případech, kdy se jedná o přímý marketing vlastních podobných výrobků a služeb osoby, jejíž kontaktní informace na doručení elektronické pošty tatáž osoba získala v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb av souladu s příslušnými právními předpisy.

Stahovaný obsah může být chráněn!

Při tvorbě vizuální stránky domény je rovněž nutné přihlédnout k právní úpravu autorských práv. Tato otázka je aktuální zejména v případech, kdy podnikatel na web umisťuje „cizí obsah“, tedy obsah, jehož není autorem. V těchto případech by podnikatel měl disponovat souhlasem autora daného obsahu na jeho použití, který se uděluje ve formě licenční smlouvy. I v případech, kdy by se při „cizím obsahu“ nejednalo o díla ve smyslu autorského zákona, může se vyžadovat souhlas jiné osoby – typicky tak bude v případech, kdy se bude jednat o obrazové snímky, podobizny nebo o obrazové či zvukové záznamy dané fyzické osoby. Použití autorských děl nebo materiálů dle předchozí věty bez předchozího souhlasu je možné pouze v případech av rozsahu stanoveném právními předpisy.

Specifika obchodních smluv

Určité problémy se mohou vyskytovat i při uzavírání smluv. V případě smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu musí především být splněny všechny podmínky pro uzavírání smluv, včetně požadavků na návrh a jeho akceptaci. Zvláštní pozornost je třeba věnovat smlouvám, které si ze zákona povinně vyžadují písemnou formu (např. licenční smlouva). Uzavírání určitěch typů smluv přes internet je přitem prakticky vyloučeno (např. smlouvy o převodu nemovitosti, kde se mj. vyžaduje, aby byly projevy účastníků na téže listině). V neposlední řadě je třeba vždy stanovit, jakým právním řádem se budou vztahy mezi podnikatelem a jeho zákazníky spravovat, a to zejména s přihlédnutím k „bezhraničnosť“ internetu.

Při formulaci obsahu smluv (případně všeobecných obchodních podmínek) je třeba také přihlížet k povaze druhé smluvní strany. Zejména pokud na druhé straně vystupuje spotřebitel, je třeba zohlednit právní úpravu upravující postavení spotřebitelů, která těmto subjektům často přiznává větší rozsah práv jako např.. v případě podnikatelů a od níž se zpravidla nelze odchýlit. Obecně platí, že ustanovení právních předpisů upravující právní vztahy, jejichž účastníkem je spotřebitel, musí použít vždy, pokud je to na prospěch smluvní strany, která je spotřebitelům; odlišné smluvní ujednání nebo dohody, jejichž obsahem nebo účelem je obcházení uvedeného ustanovení, jsou ze zákona neplatné.

Osobní údaje vyžadují souhlas

Další problematikou spojenou s podnikáním prostřednictvím internetu je problematika zpracování osobních údajů fyzických osob. Obecně se na zpracování osobních údajů vyžaduje poskytnutí souhlasu dotčených osob, přičemž takové udělení souhlasu musí být prokazatelné av některých případech i v písemné podobě a opatřené vlastnoručním podpisem dotyčné osoby. Zpracování osobních údajů bez udělení souhlasu dotyčnou osobou je možné pouze v případech vymezených zákonem; i v takových případech se však vyžaduje dodržení podmínek pro zpracování osobních údajů stanovených právními předpisy, zejména zákonem na ochranu osobních údajů. Porušení povinností na úseku ochrany osobních údajů může Úřad pro ochranu osobních údajů ČR „odměnit“ pokutou až do 332 tis. eur.

TIP: Více o novém zákoně o ochraně osobních údajů se dozvíte zde .

Za zmínku ostatně stojí i skutečnost, že v současné zhoršené hospodářské situaci se čím dál tím více subjektů snaží o optimalizaci nákladů na podnikání. Jedním z takových kroků přitem může být nahrazení „standardních“ faktur v listinné podobě tzv.. elektronickými fakturami. V této souvislosti je třeba pamatovat na to, že elektronická faktura musí obsahovat všechny náležitosti jako faktura v listinné podobě a takovou fakturu lze vydat jen se souhlasem příjemce zboží nebo služby. Zároveň je fakturu třeba zpracovat t když, aby byla zajištěna věrohodnost původu faktury a neporušenost obsahu faktury – např.. tím, že faktura bude opatřena elektronickým podpisem podnikatele a na její zobrazení bude nutné zadání hesla předem sjednaného s příjemcem zboží nebo služby.

TIP: Více o náležitostech elektronických faktur se dočtete zde .

Z výše uvedených rámcových informací je zřejmé, že podnikání přes internet sice na jedné straně nabízí téměř neomezené možnosti, ale na straně druhé nesmíme zapomínat na specifika této formy podnikání a je třeba předem se na ně řádně připravit. Prvotní investice do podnikatelského záměru za účelem eliminace souvisejících rizik je totiž pouze zlomkem nákladů, které by podnikateli mohly vzniknout v situaci, pokud by se některé z nich skutečně naplnilo.

Tipy & Triky

Základním smluvním dokumentem na internetu jsou obchodní podmínky

– jejich správné nastavení může zjednodušit realizaci podnikatelských aktivit

– pokud se budete inspirovat podmínkami třetích osob, nezapomeňte, že takové podmínky nemusí být v souladu s právním řádem ČR a že téměř vždy představují autorské dílo chráněné zákonem

Nepodceňte ochranu osobních údajů

– bezpečné informovaný souhlas zákazníků se zpracováním osobních údajů

– zákazníků byste měli vždy informovat nejméně o tem, jaké údaje budete shromažďovat, proč a kde (předávání osobních údajů mimo EU přitem podléhá přísné regulaci)

Respektujte autorská práva

– obsah internetu v mnoha případech představuje autorské dílo ve smyslu autorského zákona

– nezapomeňte, že nároky z porušení autorských práv se promlčují až po několika letech, jakékoliv užívání cizího obsahu proto řádně evidujte, abyste zpětně dokázali bránit obviněním z porušení autorských práv

Zvažte zvýšenou ochranu domény např.. registrací ochranné známky – existence ochranné známky (ale i shoda domény s obchodním jménem) Vám mohou vyhrát budoucí spory se spekulanty využívajícími domény obdobného znění

Zdroj: Podnikam.SK

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.