Doporučená zásilka od exekutora nepotěší nikoho z nás. Její ignorováním však nic nevyřešíte a můžete se jím připravit o možnost účinné obrany proti exekuci.

Znáte jaké kroky může exekutor vůči vám podniknout a jaké jsou vaše možnosti?

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba si uvědomit je, že jednou ze základních pravomocí exekutora je vyžadování součinnosti při úhradě dluhu od povinného. Exekutor vás může například předvolat na slyšení, nebo požádat prohlášení o vašem majetku. Na výzvu exekutora máte povinnost odpovědět do jednoho týdne od jejího obdržení. Pokud byste tak neučinili, případně byste v odpovědi úmyslně uvedli nepravdivé nebo neúplné údaje, na návrh exekutora vám může soud uložit pokutu až do výše 820 eur , a to i opakovaně .

Uvádět nepravdivé nebo neúplné údaje se vám nevyplatí hlavně při prohlášení o majetku, protože exekutor si to může jednoduše ověřit například na katastru nemovitostí, v obci, bance, na policii nebo poště. Pokud byste se na opakovanou výzvu exekutora před něj nedostavili, může vás dát předvést policejním silám.

Další pravomocí exekutora je určit způsob, jakým se provede exekuce. Jedna exekuce přitem může být provedena i několika způsoby (např. prodejem movitého majetku, exekucí peněz z účtu, atd..). Exekutor by měl, při volbě způsobu výkonu exekuce, určit takový způsob exekuce, který, při plném uspokojeni věřitele, v Čo nejmenší možné míře zasáhne povinného.

Postup a pravomoci se u jednotlivých způsobech výkonu exekuce samozřejmě liší. Exekutor však v každém případě musí uvědomit povinného i oprávněného o zahájení výkonu exekuce, způsobu provedení, předběžných nákladech exekuce a možnosti podání námitek vůči exekuci. Zároveň zakáže povinnému nakládat s majetkem, kromě uspokojení pohledávky.

Rada: Pokud uhradíte pohledávku do 14 dnů od doručení vyrozumění o zahájení výkonu exekuce, odměna exekutora se snižuje o polovinu.

Formy exekuce

Nejčastějšími formami exekuce jsou exekuce z účtů v bance a exekuce prodejem movitěch věcí podnikatele.

Exekuce z účtů v bance

Po doručení příkazu bance na blokaci účtu, banka může zablokovat pouze částku, která je uvedena v exekučním titulu. Není vyloučeno, aby byly současně zablokovány více účtů povinného, ​​at už v jedné nebo více bankách. Takový postup se použije v případech, pokud by zůstatek na jednem účtu nestačila k pokrytí celé pohledávky. Avšak souhrn peněžních prostředků, které se zablokují na účtech nesmí přesáhnout vymáhanou částku .

Minimální částka, kterou je exekutor povinen přenechat na účtu je 99,58 eur (při více účtech se tato částka ponechá jen na jednem účtu) a prostředky, které jsou určeny na výplatu mezd zaměstnanců ke dni , který následuje po dni, kdy byl bance doručen příkaz.

Rada: V případě zablokování účtu nebo účtů ve vyšší částce, jakou je vymáhána pohledávka, okamžitě žádejte exekutora, aby vydal příkaz k odblokování účtů podle § 96 exekučního řádu. Pokud by exekutor nekonal, případně by to odmítl udělat, podejte návrh na zastavení exekuce v části převyšující vymáhanou pohledávku.

Exekuce prodejem movitěch věcí podnikatele
Při prodeji movitěch věcí musí exekutor postupovat t když, aby neohrozil podnikání povinného nad nezbytnou míru. Exekutor je povinen postihovat nejprve věci, které neslouží k podnikání. Pokud jejich hodnota nepokrývá pohledávku, až pak může přistoupit k exekucí věcí, které souvisejí s podnikáním, ale jejich prodejem se neomezí podnikatelská činnost (většinou se jedná o skladové zásoby, hotové výrobky, atd..). Exekuce věcí, které jsou nezbytné pro podnikání (např. stroje, výrobní linka, atd..) Je až poslední možností.

Exekutor je oprávněn provést prohlídku prostor , v nichž má podnikatel svůj majetek. Při prohlídce musí být vždy přítomna osoba, která není na exekuci zúčastněna. Většinou se jedná o zástupce obce, případně jinou vhodnou osobu. Pokud se povinný brání prohlídce, není vyloučena ani přítomnost policie.

Pokud není prostor zpřístupněn dobrovolně, exekutor má právo zjednat si do něj vstup, např. odstraněním zámků na dveřích. V takovém případě však exekutor musí prostor zabezpečit t když, jak byl zajištěn před vynucením prohlídky a vhodným způsobem o tem vyrozumět povinného. Předmětem prohlídky je sepsání majetku povinného, ​​jehož prodejem by došlo k uspokojení oprávněného. Prvotně se sepisuje majetek, který je nejsnáze predateľný.

K okamžitému odebrání věcí a jejich úschově na jiném místě na náklady povinného dochází tehdy, je-li obava, že by došlo k poškození, odstranění nebo zničení věcí, které exekutor zařadil do soupisu majetku. Odhad věcí v soupisu majetku může vykonat exekutor jen tehdy, pokud jejich předpokládaná hodnota nepřekročí 665 EUR . V ostatních případech je exekutor povinen zajistit na ohodnocení věcí znalce.

sepsání majetek může prodat jen na dražbě. Pokud při prohlídce prostor najde hotovost, která převyšuje 99,58 eur , převyšující částku vyplatí exekutor přímo oprávněnému.

Rada: Není výjimkou, že exekutor zařadí do soupisu majetku věc, která nepatří povinnému. Možností vlastníka, jak se proti tomu bránit, je podání návrhu na vyloučení věci z exekuce proti oprávněnému. Po podání návrhu doporučujeme podat návrh na odklad exekuce, protože lze očekávat, že exekuce bude v tomto rozsahu zastavena. Pokud by tak majitel věci neudělal, hrozilo by, že exekutor by věc zpeněžit před tím než soud rozhodne o tem, že věc skutečně patří jiné osobě než povinnému.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.