Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mrgain.sk Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 397/2008 Sb). Pokud je smluvní stranou podnikatel (právnická nebo fyzická osoba) řídí se vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, vše v platném znění.
 2. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jjiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Spotřebitel (Kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jjjjjjiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. Odběratel (Kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 5. Kupní smlouva – Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.mrgain.sk [1] kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
 2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
 3. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutěch prodávajícímu.
 4. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutěch osobních údajů se řídí zákonem č. 428/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“.
 6. Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového nákupního centra www.mrgain.sk [2] Postup, jak vybrat požadované zboží a jak provést objednávku, najdete na stránce Jak nakupovat [3] .
 2. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v době vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím, tj. okamžikem, kdy je:
  zákazníkovi (kupujícímu) doručen e-mail s výpisem z objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 3. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny bez DPH.
 4. Ceny za dopravu, příp. další poplatky si kupující může ověřit na stránce Platba a doprava [4] . Před odesláním objednávky bude celková cena dodávky vypočtena včetně DPH a zákazník odsouhlasí konečnou cenu zboží dopravy a všech případných poplatků.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 6. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím ao jeho nákupuch (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů).

Zaslání zboží

Dodací lhůta

 1. Zboží Vám doručíme do 7 pracovních dnů pokud je skladem, v opačném případě do 20 pracovních dnů. Orientační dodací lhůty jsou uvedeny u každé položky v naší nabídce. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodávky. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnosti, že zboží momentálně není skladem, budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.
 2. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě prodlužuje o dny pracovního volna a svátky.

Způsob dopravy a možnosti platby

 1. Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. Nabízené možnosti dopravy zboží se liší v závislosti na předpokládané hmotnosti. Možnosti dopravy a ceník dopravy naleznete na stránce Platba a doprava [5] .
 2. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.

Převzetí zboží

 1. Běžné provozní hodiny jsou v pracovní dny (Po-Pá) mezi 9.00 – 17.00 hod.
 2. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 3. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Pokud je to obvyklé u objednaného druhu zboží pak je součástí zásilky i záruční list a návod na používání výrobku v slovenském jazyce.
 4. Součástí dodávky není instalace zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující (konečný spotřebitel) má prá ve, na základě podmínek upravených zákonem č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu, a také za podmínek stanovených občanským zákoníkem. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě – předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. Datum doručení je 1.2., Poslední den zboží odeslat tzn. Například podat k přepravě či osobně vrátit v sídle provozovny je 15.2.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácené zboží musí být kompletní a nepoškozené. Nemůže nést známky nepřiměřeného nebo nadměrného používání. Zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím a v původním obalu spolu s fakturou.
 2. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám kompletní výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený, v původním obalu spolu s fakturou a dodacím listem.
 3. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vrácené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
 4. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
 5. Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží snížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§ 53 občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.

Záruční podmínky a reklamace

 1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku, trvá tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
 2. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (Nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.
 3. Případné reklamace budou zpracovávány v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.mrgain.sk [6] a právním řádem platným v ČR.
 4. Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.mrgain.sk nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinkdyž.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2010

References

 1. ^ www.mrgain.sk (www.mrgain.sk)
 2. ^ www.mrgain.sk (www.mrgain.sk)
 3. ^ Jak nakupovat (www.mrgain.sk)
 4. ^ Platba a doprava (www.mrgain.sk)
 5. ^ Platba a doprava (www.mrgain.sk)
 6. ^ www.mrgain.sk (www.mrgain.sk)

zaslání zboží

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.