Způsob dodání

Výrobky jsou objednateli dodány prostřednictvím České pošty. Při platbě prostřednictvím dobírky objednatel hradí i poštovné a balné. Při platbě předem převodem na účet je poštovné a balné zdarma.

Termín dodání
Protože naprostá většina našich výrobků je vyráběna na zakázku, dodací lhůta od potvrzení objednávky je maximálně 30 pracovních dnů.
Platební podmínky
1. Za objednané zboží může Objednatel zaplatit:
  • převodu na bankovní účet – předem
  • dobírka – zaplacení zboží v hotovosti při převzetí zásilky

2. Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.
Obecná ustanovení
1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Emília Verešová, lesní 530/15, 01313 Rajecké Teplice, IČ: 33372152 (dále jen „ prodávající „) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej výrobků prodávajícího.
Kontaktní údaje prodávajícího:
mail: info.mariee @ gmail.cem
telefon / fax: +421 911 255 074
poštovní adresa: Emília Verešová, Lesná 530/15, 01313 Rajecké Teplice

1.2.Zmluvné strany se dohodly, že kupující odesláním závazné objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakýkoli výrobek z této webové stránky,

kterou provozuje prodávající, (dále jen „ kupní smlouva „) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy v reklamaci zboží.
1.3. Fotografie svatebních závojů v jednotlivých kolekcích slouží pouze jako inspirace, na jejímž základě si kupující může objednat provedení výrobku, vyjma produkty speciálně označené jako výrobky „skladem, připravené k odběru“.

1.4. Základní barvou (protože jde o svatební produkty) produktů je bílá. Základním přichycením závojů je průhledný plastický hřebínek. Základním způsobem dodání výrobku je dobírka a základním způsobem platby je prostřednictvím dobírky.
Pokud má kupující zájem o provedení výrobku v jiné než základní barvě as jjjjjjiným než přichycením na průhledný plastický hřebínek, musí tuto skutečnost prodávajícímu předem oznámit. Pokud kupující neuvede jin když, výrobek mu bude automaticky zaslán dobírkou.
1.5. Zákazníkovi je poskytnuta možnost objednání si vzorky materiálů (látky) pro zhodnocení jeho kvality a barvy. Cena vzorky / vzorků včetně poštovného 2. nebo 1. třídy do ČR je vždy 1 €. Z toho důvodu se reklamace nevztahují na nevhodnou barvu, či jiné charakteristiky materiálu (látky).
2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1.Kúpna smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného objednávkového formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen „ objednávka „).

2.2.Záväzným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako „potvrzení objednávky“. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.
2.3.Záväzné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci výrobku, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně výrobku, název a údaje o místě, kde má být zboží dodAno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do ujednaného místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.
3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1.Predávajúci je povinen:
a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu výrobek v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
b) zajistit, aby dodaný výrobek splňoval platné právní předpisy ČR.

3.2.Predávajúci má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
4. Práva a povinnosti kupujícího
4.1.Kupujúci je povinen:
a) převzít zakoupené nebo objednané výrobek,
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení výrobku,
c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
4.2.Kupujúci má právo na dodání výrobku v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.
5. Dodací podmínky

5.1.Výrobky jsou vyráběny podle vystavených inspirativních fotografií v jednotlivých kolekcích umístěných na internetové stránce prodávajícího nebo na základě zadání jjiných požadavků kupujícího.

5.2.Predávajúci je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 pracovních dnů.
5.3.Kupujúci je povinen převzít výrobek v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím.
5.4. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy výrobek i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že výrobek nebo obal výrobku je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav výrobku. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady výrobku, slevu na výrobek nebo v případě neodstranitelných vad výrobku dodat kupujícímu nový výrobek.
5.5.Kupujúci je oprávněn v případě nedodání výrobku prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
6. Kupní cena
6.1.Kupujúci je povinen zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu výrobku včetně nákladů na doručení výrobku (dále jen „ kupní cena „) dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.
6.2.Predávajúci si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu slovenské koruny a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.
6.3.V případě, pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1.Kupujúci nabývá vlastnické právo k výrobku až úplným zaplacením celé kupní ceny za výrobek.

7.2.Nebezpečenstvo škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme výrobek.

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1.Predávajúci odpovídá za vady výrobku a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.
8.2.Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tem, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust.. § 18 odst.. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č.. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Zákon „).
8.3.Reklamačný řád se vztahuje na výrobky zakoupené kupujícím od prodávajícího na internetové stránce prodávajícího.
8.4.Reklamačný řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
8.5.Kupujúci má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na výrobek, který vykazuje vady, které zavinil prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
8.6.Kupujúci je povinen provést prohlídku výrobku při převzetí výrobku. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl výrobek již v době jeho převzetí.
8.7.Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení výrobku.
8.8.Když výrobek vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

8.9.Kupujúci nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
8.10.Predávajúci si vyhrazuje právo nahradit vadný výrobek za jiný obdobný výrobek se srovnatelnými parametry.
8.11.Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
a) nepředložením dokladu o zaplacení
b) neoznámením zjevných vad při převzetí výrobku,
c) uplynutím záruční doby výrobku,
d) mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
e) používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
f) neadekvátním zacházením, zanedbáním péče o výrobek.
8.12.Predávajúci je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) předáním opraveného výrobku,
b) výměnou výrobku,
c) vrácením kupní ceny výrobku,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku,
e) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
8.13. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.
8.14. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.
8.15.Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího následujícím způsobem:
a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo
b) prodávající vadný výrobek vymění.
8.20. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užívAno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího reklamaci následujícím způsobem:
a) výměnou výrobku za výrobek jiný funkční stejných nebo lepších parametrů, nebo
b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu výrobku za j jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1.Zmluvné strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.
9.2.Zmluvné strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefonu a mailovou adresu.
9.3.Kupujúci prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust.. § 7 odst.. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské unii a zemí tzv.. Bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
9.4. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce.
10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1.Predávajúci je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě.

10.2.Kupujúci je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 7 pracovních dnů od převzetí zboží podle 5 těchto všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu s ust.. § 12 odst.. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji „) u výrobků označených „skladem / připraveno k odběru“. Vrácení výrobku do 7 dnů bez udání důvodu se nevztahuje na výrobky vyráběné na zakázku, tedy závoje vyrobené na základě inspirativních fotografií v jednotlivých kolekcích nebo závoje vyráběny na základě zadaných parametrů závoje prostřednictvím klienta.
10.3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust.. § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.
10.4.Odstúpenie od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou a zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího: info.mariee @ gmail.cem.
10.5.Odstúpenie od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci výrobku, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu výrobek spolu s dokladem o zaplacení v originálním obalu, ne ve formě dobírky.
10.6.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu výrobek, který není použit, nachází se v originální zapečetěném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za výrobek uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část ve lhůtě 30 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení výrobku prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
10.7.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použit a je poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za výrobek uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část sníženou v souladu s ust.. § 457 občanského zákoníku o hodnotou jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží ao hodnotu opravy a uvedení výrobku do původního stavu ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení výrobku prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
10.8.Predávajúci vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu, přičemž náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, se do této částky nezahrnují / poštovné a přepravné náklady, telefonní náklady atd.. /
10.9.V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 10.4. a 10.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním výrobku zpět kupujícímu.
11. Závěrečná ustanovení

11.1.Predávajúci si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce prodávajícího.

11.2.V případě je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.
11.3.V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení výrobku kupujícímu podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení výrobku prodávajícímu dle bodu 11.4. těchto všeobecných obchodních podmínek.
11.4.Zmluvné strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv nebo zpráv na sociální síti Facebook nebo zpráv na portálu mojasvadba.sk.
11.5.Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č.. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu a o změně zákona č.. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č.. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.
11.6.Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
11.7.Kupujúci zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.