Original article

Všeobecné obchodné podmínky

§I. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľem internetovej stránky ( e-shopu) je Anna Vasilová,so sídlom: Jilemnického 28, 038 52 Sučany,IČO: 34385100, DIČO: 1021854284,nie sem platca DPH,zapísané na Okresnem úrade-Živnostenské oddelenie Martin,Vajanského námestie1.,dńa: 29.05.1996 pod evidenčným číslom: ŽO-96/09163/000, registračné číslo: 1009/96. Email: lillepouder@gmail.cem. Bankové spojenie: číslo účtu: IBAN: SK5609000000000352026060. Telefónny kontakt: 0918542057.

Predávajúcim je Anna Vasilová se sídlom: Jilemnického28,038 52 Sučany

Dodavatelem zboží a služeb nabízíných v e-shope www.lilleegyptskahlinka.sk je Anna Vasilová se sídlom: Jilemnického 28, 038 52 Sučany.

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pro účely zákona, hlavně zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzatváraní a plnení spotřebitelskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania nebo povolania.

E-shopem je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupem, který umožňuje objednávanie zboží a služeb na diaľku prostřednictvím elektronického zariadenia.

Zbožíem nebo službou jsou všechny produkty zverejnené na stránkach e-shopu, které je možné objednat (mají uvedenú cenu a táto ne nulová).

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostřednictvím e-shopu, e-mailovej komunikácie jak i telefonickej komunikácie, pokud je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim nebo ním oprávnenou osobou.

Na vzťah mezi predávajúcim a kupujúcim, který vznikol jinak jak prostřednictvím elektronických zariadení na diaľku a nejedná se o vzťah mezi poskytovateľem služeb informačnej spoločnosti a příjemcem služeb informačnej spoločnosti se tyto všeobecné obchodné podmínky uplatnia iba v nevyhnutnem rozsahu, který zodpovedá právnym predpisem a logickému usporiadaniu veci, pokud mezi nimi nebylo dohodnuté inak

§II. Cena

Všechny uvádíné ceny při zbožíe jsou konečné. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

§ IV.Platobné podmínky

Za zboží a služby v e-shope je možné platit nasledovne:

 • platba na dobírku (platíte na Slovenskej pošte při preberaní zboží)
 • platba na dobírku ( platíte přímo kurýrovi při preberaní zboží)
 • platba prostřednictvím platobnej brány GOPAY-Platobné karty-online Banking
 • platba na základe zálohovej faktúry-dopředu zboží bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedků na náš účet
 • § V.Dodacie podmínky

  Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslat kupujúcemu zboží, když se nedohodli in když, nebo když při zbožíe nebyla uvedená delší dodacia lhůta. Když je zboží skladem je expedovaný podle kapacitných možností v co najkratšem čase. Když se v objednávce nachádza viacero zboží a služeb a čast z nich není skladem, informujeme o tem kupujúceho s možnostou čiastočných dodávek. Spolu s zbožíem je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod jak i ostatné dokumenty k zboží nebo službe od výrobcu. Za místo plnenia se považuje místo, do kterého je zboží dodávaný. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostřednictvím

 • Slovenskej pošty – Balík na poštu – Doručení 1–3dni.
 • prostřednictvím služby Zásielkovňa – Doručení 1–2dni.
 • osobne na zvolenej partnerskej prevádzke v objednávce – Doručení 1–2dni.
 • § VI.Poplatky za přepravu, balné a možnosti platieb

  Při platbe dopředu na bankový účet na základe zálohovej faktúry nebo prostřednictvím platobných brán si za dopravné účtujeme:

 • pri doprave Slovenskou poštou do 3 pracovných dní po expedícií z nášho skladu = 2,-€
 • pri doprave poštovým kurýrem s doručením do 2 pracovných dní po expedícií z nášho skladu = 4,-€
 • Při platbe na dobírku (platíte při preberaní kurýrovi):
 • pri doprave Slovenskou poštou – Balík na poštu s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 2,- € .
 • pri doprave kurýrskou spoločností s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 4,- € .
 • Predávajúci se může s kupujúcim dohodnút i na jiném jak štandardnem (vyššie uvedenom) postupe při zasielaní zboží nebo služeb jak i cen za tyto služby. Predávajúci může zaslat zboží který je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú čast objednávky doručí dodatočne v zákonnej lhůtě, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žádné dodatočné poštovné, mimo toho, které bylo započítane v objednávce.

  § VIII.Storno kúpnej zmluvy

  1. Stornovat objednaný zboží nebo službu má kupujúci právo do 24 hodin od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku při zbožíe, který je vyrábaný na zákazku, podle špecifických požiadaviek spotřebitela nebo Specialne pro jedného spotřebitela.

  § IX.Právo spotřebitela vrátit zboží bez udania důvodu a poučenie spotřebitela

  Spotřebitel má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů (Dále jen jak „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstúpit od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dne převzetí zboží, když si predávajúci splnil informačné povinnosti podle tohto zákona, pro ostatné prípady se uplatňuje ods. 2 nebo 3 Zákona. Když predmetem kúpnej zmluvy je dodanie zboží, spotřebitel má právo odstúpit od zmluvy i před dodaním zboží. Spotřebitel je povinný, když toto právo chce využit, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručit najnedřív v poslední den určenej lehoty na kontaktnú adresu prodávajícího během jeho prevádzkových hodin nebo toto odstúpenie podat na poštovú přepravu najnedřív v poslední den lehoty na adresu, která je uvedená v kontaktoch, případně takéto uplatnenie práva je možné uplatnit i v podobe zápisu na jiném trvanlivem nosiči. Spotřebitel je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslat nebo doručit osobne predmet zmluvy od které odstupuje spolu se všetkou dokumentáciou – napr. originálem faktúry, návodem a inou dokumentáciou k zboží, která mu byla doručená spolu s zbožíem, najnedřív však do 14 dní odo dne odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Doporučujeme kupujúcim, aby si vyhotovili pro vlastnú potřebu kópiu faktúry a zboží zasielali doporučene a jak poistenú zásilku. Na odstúpenie od zmluvy můžete využit nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v kterém je potřebné vyplnit minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. Zboží nám nezasielajte na dobírku, zásilka nebude prevzatá. Prevádzkovatel e-shopu vráti zaplatené plnenie za zboží / službu včetně nákladů na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. jak i nákladů preukázateľne vynaložených na objednanie zboží do 14 dní odo dne doručení odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátit peníze dřív jak je mu doručený zboží nebo spotřebitel nepreukáže zaslání zboží, to neplatí v případě když predávajúci navrhol, že si zboží vyzdvihne sám. Náklady na vrátenie zboží znáša spotřebitel. Právo na odstúpenie od zmluvy se neuplatňuje pro zbožíy a služby, které jsou vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotřebitel znáša akékoľvek snížení hodnoty zboží, které bylo způsobené jeho používaním nad rámec potřebný pro zistenie funkčnosti a vlastností zboží.

  § X.Práva a povinnosti zmluvných strán

  Za zmluvné strany se pokladá predávajúci a kupujúci. Kupujúci je povinný: převzít objednaný zboží, zaplatit za prevzatý zboží dohodnutú odplatu predávajúcemu, prekontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho preberaní. Predávajúci je povinný: dodat zákazníkovi zboží v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej ceně, spolu s zbožíem nebo dodatočne zaslat zákazníkovi všechny dokumenty k zboží jak napríklad faktúru za zboží, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

  § XII.Náhrada škody při neprevzatí zboží

  Predávajúci má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a nasl. Občanskeho zákonníka), v případě že si kupujúci objednal zboží, který nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento zboží nebo po výzve prodávajícího si v případě zvolenia osobného odberu zboží neprevzal v určenej lhůtě na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnost uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podle kterého je kupujúci povinný převzít objednaný zboží. Při určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslania zboží, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky jak i všechny ostatné náklady, které mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk. Predávajúci má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo jen z časti.

  § XIII.Záverečné ustanovenia

  Predávajúci si vyhradzuje právo měnit a dopĺňat tyto všeobecné obchodné podmínky a reklamačné podmínky i bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V případě zmeny všeobecných obchodných podmínek nebo reklamačných podmínek, se riadi celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodných podmínek, které boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tyto jsou prístupné na internetovej stránke prodávajícího. Neoddeliteľnou súčastí těchto všeobecných obchodných podmínek jsou i reklamačné podmínky. Odesláním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmínky jak i reklamačné podmínky. Tyto podmínky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk Tyto všeobecné obchodné podmínky a reklamačné podmínky jsou k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, jak i jsou zverejnené na internetovej stránke e-shopu. Pokud spotřebitel není spokojný se způsobem, kterým predávajúci vybavil jeho reklamáciu nebo když se domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostou o nápravu. Když predávajúci na žádost o nápravu odpovie zamietavo nebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dne jej odoslania, spotřebitel má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnem riešení spotřebitelských sporů a o zmene a doplnení některých zákonů právo podat návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektem na alternatívne riešenie spotřebitelských sporů s prevádzkovateľem e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) nebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektů alternatívneho riešenia sporů vedenem Ministerstvem hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/…orov/146987s), přičemž spotřebitel má právo voľby, na který z uvedených subjektů alternatívneho riešenia spotřebitelských sporů se obráti. Spotřebitel zároveň může na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využit platformu pro riešenie sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatkoch za návrh nájde spotřebitel na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporů. Jinak neupravené vzťahy v těchto všeobecných obchodných podmienkach jak v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) se řídí podle príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. jak i Zákona č. 513/1991 Z.z. V případě uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s jjjjjinými podmienkami, mají podmínky uvedené v zmluve prednost před všeobecnými obchodnými podmienkami. Tyto všeobecné obchodné podmínky včetně ich neoddeliteľných súčastí nadobúdají platnost a účinnost 25. mája 2018.

  § XIV.Reklamačné podmínky

  Reklamačné podmínky internetového obchodu (e-shopu) www.parfemplus.sk neoddeliteľná súčast všeobecných obchodných podmínek Reklamovat je možné jen zboží, který byl zakúpený u prodávajícího a který je vlastníctvem kupujúceho. V případě když vlastnícke právo ještě neprešlo z prodávajícího na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu zařídit až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občanskeho zákonníka. Když kupujúci je spotřebitel (fyzická osoba, která nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania nebo povolania) na všechno nabízíný zboží se poskytuje záruka v trvaní 24 měsíců, když není při zbožíe uvedené jinak a postupuje se v zmysle Zákona o ochrane spotřebitela a Občanskeho zákonníka a těchto reklamačných podmínek. Když kupujúci není spotřebitelem, postupuje se v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynút dňem převzetí zboží od přepravnej spoločnosti nebo přímo od prodávajícího když si zboží preberá kupujúci osobne v den jeho převzetí. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatnit bezodkladne u prodávajícího, a to hned po zistení vady. Zodpovednost za vady se nevťahuje na vady způsobené nasledovným užívaním: k vade došlo mechanickým poškodením výrobku způsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkem, způsobem jjjjjiným jak byl uvedený v návode na používanie, používaním zboží v podmienkach, které neodpovedají svojou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivmi prirodzeného prostrediu zboží, zanedbaním starostlivosti a údržby o zboží, poškodením zboží nadmerným zaťažovaním, používaním zboží v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostnými predpismi nebo jjjjjiným porušením záručných podmínek. Ze zodpovednosti za vady jsou taktéž vyňaté vady, které vznikli při živelnej pohrome. Zodpovednost za vady se nevťahuje taktéž i na bežné opotřebenie zboží (nebo jeho časti) způsobené používaním zboží. Kratšiu životnost výrobku teda nemožno považovat za vadu a nedá se reklamovat. Reklamovaný zboží je potřebné zaslat na našu adresu uvedenú nižší avšak ne na dobírku nebo osobne doniest na kontaktnú adresu. Zboží je potřebné vhodne zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškodeniu zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučene, případně jak poistenú zásilku. K zboží je potřebné pripojit kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady nebo doporučujeme priložit vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladem o kúpe. Reklamáciu je potřebné zaslat výhradne písomne (poštou) nebo osobne (nie formou e-mailu). Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie zboží ve vhodnej forme. Za den uplatnenia reklamácie se považuje den jej doručení predávajúcemu. Když není možné potvrdenie doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, najnedřív však spolu s dokladem o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Predávajúci je povinný určit způsob vybavenia reklamácie ihned, v zložitěch případech do 3 dní odo dne uplatnenia reklamácie. V odůvodnených případech, hlavně když se vyžaduje zložité technické zhodnotenie zboží najnedřív do 30 dni odo dne uplatnenia reklamácie. Po určení způsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihned, v odůvodnených případech možno reklamáciu zařídit i nedřív. Vybavenie reklamácie však nesmie být dlhšie jak 30 dní odo dne uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpit od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za zboží nebo má právo na výmenu zboží za nový. Práva kupujúceho při uplatňovaní reklamácie: při odstrániteľnej chybe má kupujúci prá ve, aby tá byla odstránená bezplatne, riadne a včas. O způsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci může požadovat místo o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, když tím predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby, při výskyte neodstrániteľnej chyby, která bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci nebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) nebo zľavu z ceny.. reklamácia se považuje za vybavenú, když se skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného zboží, jeho výmenou nebo vrátením kúpnej ceny zboží, písomnou výzvou na prevzatie plnenia nebo jej odůvodnené zamietnutie. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při preberaní zboží) je potřebné skontrolovat při preberaní zboží, nakolik zboží při přeprave se může poškodit, doporučujeme kupujúcim rozbalit zboží a prezriet si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisem kurýrovi prehlasujete že obal je nepoškodený. Tyto reklamačné podmínky jsou neoddeliteľnou súčastí všeobecných obchodných podmínek, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek měnit i bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho. Kontakt Anna Vasilová,so sídlom: Jilemnického 28, 038 52 Sučany, Email: lillepouder@gmail.cem.

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.