Original article

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, kterým je spotřebitel, se riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších právnych predpisů. Spotřebitel je oprávnený i bez uvedenia důvodu odstúpit od zmluvy uzavretej na diaľku nebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího do 14 dní odo dne převzetí zboží, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnem nosiči. Zboží se považuje za prevzatý spotřebitelem okamihem, když spotřebitel nebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všechny časti objednaného zboží, nebo když se zbožíy objednané spotřebitelem v jednej objednávce dodávajú oddelene, okamihem převzetí zboží, který byl dodaný jak poslední,dodáva zboží pozostávajúci z viacerých dielů nebo kusů, okamihem převzetí posledného dielu nebo posledného kusu,zboží dodáva opakovane během vymedzeného obdobia, okamihem převzetí prvního dodaného zboží. Spotřebitel může odstúpit od zmluvy, predmetem které je dodanie zboží, i před začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotřebitel může uplatnit právo na odstúpenie od zmluvy u prodávajícího v listinnej podobe nebo v podobe zápisu na jiném trvanlivem nosiči. Spotřebitel může použit formulár na odstúpenie od zmluvy. Lhůta na odstúpenie od zmluvy se považuje za zachovanú, když oznámenie o odstúpení od zmluvy bylo odesláné predávajúcemu najnedřív v poslední den uvedené lehoty. Spotřebitel je povinný najnedřív do 14 dní odo dne odstúpenia od zmluvy zaslat zboží zpět nebo ho odovzdat predávajúcemu nebo osobe pověřenej predávajúcim na prevzatie zboží. To neplatí, když predávajúci navrhne, že si zboží vyzdvihne osobne nebo prostřednictvím ním pověřenej osoby. Lhůta podle prvej vety se považuje za zachovanú, když byl zboží odovzdaný na přepravu najnedřív v poslední den lehoty.Spotřebitel zašle zboží predávajúcemu na adresu sídla prodávajícího . Predávajúci je povinný bez zbytečného odkladu, najnedřív do 14 dní odo dne doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátit spotřebitelovi všechny platby, které od neho prijal na základe zmluvy nebo v súvislosti s ňou, včetně nákladů na dopravu, dodanie a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Predávajúci je povinný vrátit spotřebitelovi uvedené platby rovnakým způsobem, aký použil spotřebitel při svojej platbe. Tím není dotknuté právo spotřebitela dohodnút se s predávajúcim na jiném způsobe platby, když v súvislosti s tím spotřebitelovi nebudou účtované žádné Další poplatky. Při odstúpení od zmluvy, predmetem které je predaj zboží, predávajúci není povinný vrátit spotřebitelovi platby před tím, jak mu je zboží doručený nebo než spotřebitel nepreukáže zaslání zboží zpět predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si zboží vyzdvihne osobne nebo prostřednictvím ním pověřenej osoby.Predávajúci není povinný uhradit spotřebitelovi dodatočné náklady, když si spotřebitel výslovne zvolil jiný způsob doručení, jak je najlacnejší bežný způsob doručení nabízíný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi se rozumí rozdiel mezi nákladmi na doručení, které si zvolil spotřebitel, a nákladmi na najlacnejší bežný způsob doručení nabízíný predávajúcim.V případě odstúpenia od zmluvy znáša spotřebitel náklady na vrátenie zboží predávajúcemu nebo osobe pověřenej predávajúcim na prevzatie zboží a v případě odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku i náklady na vrátenie zboží.V případě odstúpenia od zmluvy spotřebitel zodpovedá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takého zaobchádzania s zbožíem, které je nad rámec zaobchádzania potřebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti zboží.Predávajúci odporúča kupujúcemu poistit zboží, který je predmetem vrátenia. Riziko vzniku škody na zbožíe, který je predmetem vrátenia znáša kupujúci až do okamihu převzetí tohto zboží predávajúcim.Pokud kupujúci nedoručí najnedřív spolu s zbožíem oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci e-emailem na doplnenie chýbajúcich údajů nebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladů. Když spotřebitel ani v dodatočnej lhůtě nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy nebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovat ve vybavovaní predmetného vrátenia.Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrat zboží zaslaný kupujúcim na dobírku.Když jsou spolu s zbožíem poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená mezi zmluvnými stranami se viaže na tuto kúpnu smlouvu. V případě, že kupujúci využije právo odstúpit od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnost a kupujúci je povinný spolu s vráteným zbožíem vrátit s ním súvisiace poskytnuté darčeky.Vrátenie časti zboží nebo jeho výmena není odstúpením od zmluvy v zmysle tohto zákona. Jedná se o dodatočnú úpravu príslušnej objednávky. Táto úprava objednávky se neriadi týmto zákonem. Je to dohoda mezi kupujúcim a predávajúcim. Je možná maximálne do 14 dní od prebratři zboží kupujúcim. Je dobrovoľná, není na ňu právny nárok.Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľem se spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zákonníka. (6) Spotřebitel nemůže odstúpit od zmluvy, predmetem které je a) poskytnutie služby, když se jej poskytovanie začalo s výslovným souhlasem spotřebitela a spotřebitel vyhlásil, že byl riadne poučený o tem, že vyjadrením tohto souhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnem poskytnutí služby, a když došlo k úplnému poskytnutiu služby, b) predaj zboží nebo poskytnutie služby, kterých cena závisí od pohybu cen na finančnem trhu, který predávajúci nemůže ovlivnit a ku kterému může dôjst během plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, c) predaj zboží zhotoveného podle osobitných požiadaviek spotřebitela, zboží vyrobeného na mieru nebo zboží určeného osobitne pro jedného spotřebitela, d) predaj zboží, který podlieha rychlému zníženiu akosti nebo skaze, e) predaj zboží uzavretého v ochrannem obale, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdravia nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodaní porušený, f) predaj zboží, který může být vzhledem na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s jjjjjiným zbožíem, g) predaj alkoholických nápojů, kterých cena byla dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, přičemž ich dodanení možné uskutočnit najdřív po 30 dnech a ich cena závisí od pohybu cen na trhu, které predávajúci nemůže ovlivnit, h) vykonanie naliehavých opráv nebo údržby, o které spotřebitel výslovne požiadal prodávajícího; to neplatí pro zmluvy o službách a zmluvy, kterých predmetem je predaj iného zboží jak náhradných dielů potřebných na vykonanie opravy nebo údržby, když boli uzavreté během návštevy prodávajícího u spotřebitela a spotřebitel si tyto služby nebo zbožíy dopředu neobjednal, i) predaj zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového softvéru predávaných v ochrannem obale, když spotřebitel tento obal rozbalil, j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnem a predaj kníh nedodávaných v ochrannem obale, k) poskytnutie ubytovacích služeb na jiný účel jak na účel bývania, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutie stravovacích služeb nebo poskytnutie služeb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podle které se predávajúci zaväzuje poskytnút tyto služby v dohodnutem čase nebo v dohodnutej lhůtě, l) poskytovanie elektronického obsahu jinak jak na hmotnem nosiči, když se jeho poskytovanie začalo s výslovným souhlasem spotřebitela a spotřebitel vyhlásil, že byl riadne poučený o tem, že vyjadrením tohto souhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Adresa na vrátenie zásilky  : BUTIKMODOVO P.O.BOX Q20 , O40 01 Košice 


 Odstúpenie od zmluvy[1]

References

  1. ^ Odstúpenie od zmluvy (www.butikmodove.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.