Original article

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tyto obchodné podmínky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku mezi predávajúcim a kupujúcim, predmetem které je predaj a kúpa zboží prostřednictvím internetového obchodu www.tvproducts.sk.

 2. Tyto obchodné podmínky jsou neoddeliteľnou súčastí kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 těchto obchodných podmínek. V případě, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu smlouvu, v které si dohodnú podmínky odlišné od všeobecných obchodných podmínek, budou ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené před všeobecnými obchodnými podmienkami.

 3. Predmetem těchto obchodných podmínek je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů a jiných relevantných právnych predpisů. 

 4. Tyto obchodné podmínky jsou vypracované v súlade so:

 • zákonem č. 40/1964 Z. z. Občansky zákonník v znení neskorších predpisů,

 • zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotřebitela v znení neskorších právnych predpisů,

 • zákonem č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů,

 • zákonem č. 22/2003 Z. z. o elektronickem obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu ve veciach ochrany spotřebitela a o zmene a doplnení některých zákonů v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov

 • zákonem č. 391/2015 Z. z. o alternatívnem riešení spotřebitelských sporů v znení neskorších právnych predpisov

a s jjjjjinými relevantnými právnymi predpismi.

 1. Tyto obchodné podmínky jsou zobrazené na stránke internetového obchodu www.tvproducts.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že se s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad souhlasí.

 3. Zmluvné strany se můžou ještě před uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnút na zmene těchto obchodných podmínek, čím je zaručená rovnost zmluvných strán.

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

 

 1. Predávajúcim je prevádzkovatel internetového obchodu www.tvproducts.sk:

Obchodné meno: TV PRODUCTS, s.r.o.

reg.: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd.: Sro, vl. č.: 13103/L

Sídlo: Bottova 38/7, Žilina 010 01

IČO: 36400858

DIČ: 2020106396

IČ DPH: SK2020106396

email: internet@tvproducts.sk

tel.: 041/507 88 99

 1. Kupujúcim je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využíva služby, a to buď jak spotřebitel nebo podnikatel.

 2. Kupujúcim spotřebitelom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotřebitela v znení neskorších predpisů (Dále jen zákon o ochrane spotřebitela) fyzická osoba, která při uzatváraní a plnení spotřebitelskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania nebo povolania.

 3. Spotřebitelskou zmluvou je každá zmluva bez ohledu na právnu formu, kterou uzatvára dodavatel se spotřebitelem.

 4. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva mezi predávajúcim a spotřebitelem dohodnutá a uzatvorená výlučne prostřednictvím jedného nebo viacerých prostriedků diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti prodávajícího a spotřebitela hlavně využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu nebo ponukového katalógu.

 5. Právne vzťahy mezi predávajúcim a kupujúcim spotřebitelem výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami se řídí príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občansky zákonník v znení neskorších predpisů (Dále jen „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotřebitela, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších právnych predpisů, jak i jjjjjinými súvisiacimi predpismi.

 6. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisů (Dále jen „Obch. zák.“):

 • osoba zapísaná v obchodnem registri,

 • osoba, která podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 • osoba, která podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podle osobitných predpisů,

 • fyzická osoba, která vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podle osobitného predpisu.

 1. Orgánem dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpekterát SOI pro Žilinský kraj

Predmestská 71

P.O.Box B-89

011 79 Žilina 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/7632 130, 041/7632 139
fax č.: 041/7632 139

 

 

Článok III

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Zoznam zboží na stránkach internetového obchodu www.tvproducts.sk[1] je katalógem bežne dodávaného zboží a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnost všech uvedených zboží. Dostupnost zboží je uvedená při každem produkte osobitne, príp. bude potvrdená predávajúcim na základe dopytu kupujúceho.

 2. Zboží nabízíný predávajúcim je možné objednat prostřednictvím některého z nasledovných prostriedků diaľkovej komunikácie:

 • webového sídla,

 • elektronickej pošty,

 • telefonicky,

 • faxem.

Objednávka přes e-shop

Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu postupujete t když, že vybraný zboží umiestnite do košíka kliknutím „ Kúpit “. Po ukončení nakupovania kliknutím na Košík se dostanete na podstránku nákupného košíka, kde po sumarizácii vybraného zboží kliknutím „ Pokračovat “ prejde na podstránu objednávky. Následne vyplníte osobné údaje, fakturačné údaje, zvolíte způsob dodání a platby a kliknutím na „ Pokračovat “ se dostanete na sumarizáciu objednávky. Objednávku záväzne potvrdíte kliknutím na „ Objednat s povinností platby “.

Kupujúci má možnost před vlastným odesláním objednávku skontrolovat a případně ji opravit.

Objednávka e-emailem

Při nákupu prostřednictvím elektronickej pošty je potřebné odoslat objednávku na internet@tvproducts.sk. Objednávka musí obsahovat nasledovné údaje:

 • Jméno a příjmení kupujúceho

 • Poštovú adresu pro doručení zboží

 • Telefonické číslo a email

 • Objednávací kód zboží nebo presný názů zboží

 • Počet kusů z každé položky zboží

 • Datum vystavenia objednávky

 • Způsob úhrady za zboží

 • Způsob přepravy a převzetí zboží

a v případě právnickej osoby aj:

 • IČO, DIČ a IČ DPH spoločnosti

 • Kontaktnú osobu a telefón

 • Fakturačnú adresu (pokud je iná jak adresa dodání).

Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnenie všech vyššie uvedených údajů.

Telefonická objednávka

Objednávku uskutočnenú telefonicky je potřebné potvrdit e-emailem.

 1. Informace o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplývajú z těchto obchodných podmínek.

 2. Objednávka uskutočnená prostřednictvím jakéhokoli prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.

 3. Spotřebitel odesláním objednávky potvrdzuje, že byl oboznámený s  tím, že súčastí objednávky je povinnost zaplatit kúpnu cenu.

 4. Po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalem nosiči. Doručením potvrdenia se považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, měnit nebo zrušit ji možno jen na základe dohody oboch zmluvných strán nebo ze zákonných důvodů.

 5. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje hlavně údaje o názve a špecifikácii zboží, kterého predaj je predmetem kúpnej zmluvy, Dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodacej lhůtě zboží, názů a údaje o místě, kde má být zboží dodaný a údaje o ceně, podmienkach, způsobe a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujúceho, údaje o predávajúcom 

 6. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušit (stornovať) bez udania důvodu do 24 hodin od jej zaslania. Stornovat objednávku je možné prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky nebo e-emailem bez zbytečného odkladu.

 7. Kúpna zmluva uzatvorená mezi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich roků za účelem jej úspešného plnenia a plnenia si povinnosti prodávajícího vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisů. Kúpna zmluva není prístupná tretím nezúčastneným stranám.

 

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Predmetem kúpnej zmluvy jsou práva a povinnosti zmluvných strán.

 2. Predávajúci je povinný hlavně:

 • poskytnút spotřebitelovi informace podle príslušných ustanovení zákona o ochrane spotřebitela a zákona o ochrane spotřebitela pri predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších právnych predpisů a jiných relevantných právnych predpisů,

 • zabalit zboží na přepravu t když, aby nedošlo k jeho poškodeniu,

 • dodat spotřebitelovi objednaný zboží do miesta určenia riadne a včas,

 • dodat kupujúcemu najnedřív spolu s zbožíem všechny doklady potřebné na riadne prevzatie a užívanie zboží v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

 1. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

 2. Kupujúci je povinný hlavně:

 • včas převzít zboží v místě určenia,

 • zaplatit predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lhůtě splatnosti, včetně nákladů na doručení zboží, pokud se zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručení zboží znáša predávajúci,

 • potvrdit v dodacem liste prevzatie zboží svojím podpisem nebo podpisem ním pověřenej osoby.

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v případě porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, která týmto porušením predávajúcemu vznikla.

 2. Kupujúci má právo na dodane zboží predávajúcim riadne a včas.

 

Článok V

Cena zboží nebo služby

 

 1. Ceny jednotlivých produktů jsou na stránkach internetového obchodu www.tvproducts.sk aktuálne a platné. Uvádíné jsou včetně dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výšce a všech ostatných daní.

 2. Konečná cena je sumárna cena uvádíná v objednávkovem formulári tesne před odesláním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádíná včetně DPH, ostatných daní a poplatků (napr. poštovné), které musí kupujúci zaplatit pro získání zboží. Tuto cenu možno měnit iba na základe vzájemné dohody oboch zmluvných strán.

 3. V případě, že nejaký výrobok predávajúci nabízí v akcii jak komplet, který se skladá z viacerých rovnakých nebo rôznych výrobků, cena těchto výrobků při samostatnem nákupu se rovná ceně za komplet, když v texte při výrobku není uvedené inkdyž.

 4. V případě, že nejaký výrobok predávajúci nabízí výhradne v súprave s doplatkem za rôzne príslušenst ve, celková cena súpravy je určená súčtem jednotlivých komponentů a výrobok není možné expedovat samostatne.

 5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, včetně ceny zboží, po celý čas zveřenění na zboží na webovem sídle.

 6. Platné ceny zboží jsou uvedené při jednotlivých položkách a platí výhradne pro nákup v internetovem obchode.

 7. Predávajúci garantuje dodanie zboží za cenu, která byla uvedená v internetovem obchode v čase objednání zboží.

 8. Dokladem o predaji včetně ceny zboží je faktúra (daňový doklad), která je priložená k zásilce, přičemž zároveň slúži jak dodací a záručný list.

 9. Samostatné bazény s výškou víc než 84 cm jsou dodávané jak náhradné diely zákazníkem, kteří už vlastnia bazénové príslušenstvo a obmieňajú iba bazén.

 

Článok VI

Poštovné a balné

 

 1. Náklady na dodanie zboží v Slovenskej republike:

 1. Osobný odber

Když si zvolíte při objednaní zboží formu osobného odberu, zboží bude po potvrdení objednávky rezervovaný na prodejněach maximálne 5 pracovných dní. Po tomto termínu se objednávka považuje za bezpredmetnú a neprebratý zboží bude posunutý na Další predi.

 1. Kurýrom

 2. Slovenskou poštou

 1. Za doručení objednaného zboží predávajúci účtuje přepravné náklady (tie zahŕňajú: balné, přepravné, dobírku, polatok za platbu 24Pay a bankové poplatky) ve výšce:

Zboží kategórie „A“ 4,48 € s DPH

Zboží kategórie „B“ 5,48 € s DPH

Zboží kategórie „C“ 8,48 € s DPH

Zboží kategórie „D“ 11,48 € s DPH

Při nákupu zboží nad 100 € do 30 kg je přepravné ZADARMO

 1. Náklady na dodanie zboží do zahraničí budou vypočítané individuálne na základe hmotnosti zboží.

 2. Predávajúci si balné samostatne neúčtuje.

 

Článok VII

Vernostný program

 

 1. Za účelem zvýhodnenia nákupu přes internet, zriadil predávajúci pro kupujúcich vernostný program. Registráciou do vernostného programu (uskutočnením Vašej objednávky) může kupujúci získat na Další nákup zľavu až do výšky 15%. Zľava bude odpočítaná z nákupu uskutočneného na základe objednávky zrealizovanej do 30 dní od predchádzajúcej objednávky, a to z kúpnej ceny bez poštovného a balného. Zľavy z tohto vernostného programu není možné kombinovat s jjjjjiným typem zliav.

 2. Výška zľavy se určuje podle sumy predchádzajúceho nákupu nasledovne:

nad 16,99 € 5 %

nad 39,99 € 10 %

nad 69,99 € 12 %

nad 99,99 € 15 %

 1. Vernostný program se vzťahuje na objednávky vykonané přes internetový obchod, e-mailové a telefonické objednávky.

 

Článok VIII

Platobné podmínky

 

 1. Kupujúci je povinný zaplatit predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve včetně nákladů na doručení zboží, a to v lhůtě splatnosti, najnedřív však při prevzatí zboží.

 2. Kupujúci může kúpnu cenu zaplatit nasledovnými způsobmi:

Na dobírku

Cenu za objednaný zboží kupujúci zaplatí až při jeho prevzatí na pošte nebo od kurýra. Při tomto způsobe platby účtujeme k ceně objednávky cenu za dobírku, která je zarátaná v ceně objednávky.

Platba dopředu bankovým převodem

Při platbe před prevzatím zboží vykoná kupujúci úhradu až po tem, jak mu je potvrdená objednávka emailem.

Když zákazník, při platbe dopředu bankovým převodem, neuhradí objednaný zboží do 5 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušit rezerváciu zboží pro kupujúceho a označit objednávku za neplatnou. Zároveň tím zaniká kúpna zmluva.

Osobne v prodejně

Cenu za objednaný zboží kupujúci zaplatí osobne až při jeho prevzatí na prodejně.

 

 

Článok IX

Dodacie podmínky

 

 1. Predávajúci se zaväzuje dodat kupujúcemu objednaný zboží v lhůtě do 30 dní odo dne potvrdenia objednávky. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, dohodnú se zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnene. Predávajúci obvykle dodá zboží kupujúcemu v lhůtě 7 pracovných dní. O expedovaní zboží bude kupujúci informovaný emailem.

 2. Kupujúci je povinný převzít zboží v místě, které je uvedené v objednávce a potvrdení uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 3. Náklady na dodanie zboží závisia od zvoleného způsobu dodání, přičemž presná kalkulácia nákladů na dodanie se zobrazí v objednávce při voľbe způsobu dodání.

 4. Kupujúci je povinný převzít zboží v místě, které je uvedené v objednávce, osobne nebo zabezpečit, aby zboží prevzala ním splnomocnená osoba.

 5. Od okamihu odovzdania zboží na přepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného důvodu je potřebné, aby kupujúci nebo ním pověřená osoba při preberaní zboží skontrolovala, či obal, v kterém je zboží zabalený, není poškodený. V případě jeho poškodenia je potřebné přímo na místě spísat s dopravcem záznam o zistených vadách způsobených během přepravy.

 6. Kupujúci je oprávnený odmietnut prevzatie zásilky, která není v zhode s kúpnou zmluvou. O této skutočnosti je potřebné spísat s dopravcem záznam.

 7. V případě, že kupujúci zboží prevezme i přes evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznat prípadné neskoršie reklamácie z tohto důvodu.

 8. Po prevzatí zboží je kupujúci povinný zboží prehliadnut a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zistených nedostatkoch. V případě, že kupujúci zistí poškození zboží nebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potřebné tuto skutočnost oznámit bez zbytečného odkladu. Neúplnú nebo poškodenú zásilku je potřebné bez zbytečného odkladu oznámit e-emailem na tvproducts@tvproducts.sk[2], nebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese TV Products, s.r.o., Bratislavská 115, Žilina 010 01.

 9. Při prevzatí zboží je kupujúci, nebo ním pověřená osoba, povinná podpísat dodací list.

 10. Kupujúci berie na vedomie, že v případě porušenia povinnosti převzít zboží riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, která mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s § 420 Obč. zák. Po uplynutí 14 dní odo dne, když byl kupujúci povinný převzít zboží, že predávajúci oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy a predat zboží tretej osobe.

Když bude z důvodu neprítomnosti kupujúceho na místě určenem v kúpnej zmluve potřebné dodávku zboží opakovat, nebo když má predávajúci podozrenie, že se jedná o špekulatívnu objednávku, predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručit zboží kupujúcemu až po zaplatení celé kúpnej ceny a nákladů na doručene.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo dodat i nekompletnú objednávku, v případě, když z objektívnych důvodů nedisponuje všetkým objednaným zbožíem (napr. z důvodu vypredania zásob).

 2. Kupujúci je v případě nedodání zboží v lhůtě podle čl. VIII ods. 1 těchto obchodných podmínek oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy .

 

Článok X

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na zbožíe

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zboží až úplným zaplatením celé kúpnej ceny za zboží.

 2. Nebezpečenstvo škody na zbožíe prechádza na kupujúceho v čase, když prevezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neurobí včas, tak v čase, když mu predávajúci umožní nakladat s zbožíem a kupujúci zboží neprevezme. 

 

Článok XI

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, kterým je spotřebitel, se riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších právnych predpisů.

 2. Spotřebitel je oprávnený i bez uvedenia důvodu odstúpit od zmluvy uzavretej na diaľku nebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího do 14 dní odo dňa:

 1. Zboží se považuje za prevzatý spotřebitelem okamihem, když spotřebitel nebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všechny časti objednaného zboží, nebo když sa

 • zbožíy objednané spotřebitelem v jednej objednávce dodávajú oddelene, okamihem převzetí zboží, který byl dodaný jak poslední,

 • dodáva zboží pozostávajúci z viacerých dielů nebo kusů, okamihem převzetí posledného dielu nebo posledného kusu,

 • zboží dodáva opakovane během vymedzeného obdobia, okamihem převzetí prvního dodaného zboží.

 1. Spotřebitel může odstúpit od zmluvy, predmetem které je dodanie zboží, i před začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 2. Spotřebitel nemůže odstúpit od zmluvy, predmetem které je

 • poskytnutie služby, když se jej poskytovanie začalo s výslovným souhlasem spotřebitela a spotřebitel vyhlásil, že byl riadne poučený o tem, že vyjadrením tohto souhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnem poskytnutí služby, a když došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 • predaj zboží nebo poskytnutie služby, kterých cena závisí od pohybu cen na finančnem trhu, který predávajúci nemůže ovlivnit a ku kterému může dôjst během plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 • predaj zboží zhotoveného podle osobitných požiadaviek spotřebitela, zboží vyrobeného na mieru nebo zboží určeného osobitne pro jedného spotřebitela,

 • predaj zboží, který podlieha rychlému zníženiu akosti nebo skaze,

 • predaj zboží uzavretého v ochrannem obale, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdravia nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodaní porušený,

 • predaj zboží, který může být vzhledem na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s jjjjjiným zbožíem,

 • predaj alkoholických nápojů, kterých cena byla dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, přičemž ich dodanení možné uskutočnit najdřív po 30 dnech a ich cena závisí od pohybu cen na trhu, které predávajúci nemůže ovlivnit,

 • vykonanie naliehavých opráv nebo údržby, o které spotřebitel výslovne požiadal prodávajícího; to neplatí pro zmluvy o službách a zmluvy, kterých predmetem je predaj iného zboží jak náhradných dielů potřebných na vykonanie opravy nebo údržby, když boli uzavreté během návštevy prodávajícího u spotřebitela a spotřebitel si tyto služby nebo zbožíy dopředu neobjednal,

 • predaj zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, kníh nebo počítačového softvéru predávaných v ochrannem obale, když spotřebitel tento obal rozbalil,

 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnem a predaj kníh nedodávaných v ochrannem obale,

 • poskytnutie ubytovacích služeb na jiný jak ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutie stravovacích služeb nebo poskytnutie služeb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podle které se predávajúci zaväzuje poskytnút tyto služby v dohodnutem čase nebo v dohodnutej lhůtě,

 • poskytovanie elektronického obsahu jinak jak na hmotnem nosiči, když se jeho poskytovanie začalo s výslovným souhlasem spotřebitela a spotřebitel vyhlásil, že byl riadne poučený o tem, že vyjadrením tohto souhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Spotřebitel může uplatnit právo na odstúpenie od zmluvy u prodávajícího v listinnej podobe nebo v podobe zápisu na jiném trvanlivem nosiči. Spotřebitel může použit formulár na odstúpenie od zmluvy[3].

 2. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslat v listinnej forme na adresu:

TV PRODUCTS, s.r.o.

Bratislavská 115, Žilina 010 01,

nebo emailem na internet@tvproducts.sk[4] .

 1. Lhůta na odstúpenie od zmluvy se považuje za zachovanú, když oznámenie o odstúpení od zmluvy bylo odesláné predávajúcemu najnedřív v poslední den uvedené lehoty.

 2. Spotřebitel je povinný najnedřív do 14 dní odo dne odstúpenia od zmluvy zaslat zboží zpět nebo ho odovzdat predávajúcemu nebo osobe pověřenej predávajúcim na prevzatie zboží. To neplatí, když predávajúci navrhne, že si zboží vyzdvihne osobne nebo prostřednictvím ním pověřenej osoby. Lhůta podle prvej vety se považuje za zachovanú, když byl zboží odovzdaný na přepravu najnedřív v poslední den lehoty.

Spotřebitel zašle zboží/odovzdá zboží osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese:

TV PRODUCTS, s.r.o.

Bratislavská 115,

Žilina 010 01.

Spotřebitel může vrátit iba zboží, který není poškodený, zničený nebo jinak opotřebovaný z důvodu zaobchádzania nad rámec potřebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti zboží.

 1. Predávajúci je povinný bez zbytečného odkladu, najnedřív do 14 dní odo dne doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátit spotřebitelovi všechny platby, které od neho prijal na základe zmluvy nebo v súvislosti s ňou, včetně nákladů na dopravu, dodanie a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Predávajúci je povinný vrátit spotřebitelovi uvedené platby rovnakým způsobem, aký použil spotřebitel při svojej platbe. Tím není dotknuté právo spotřebitela dohodnút se s predávajúcim na jiném způsobe platby, když v súvislosti s tím spotřebitelovi nebudou účtované žádné Další poplatky.

 2. Zmluvné strany se můžou dohodnút, že místo vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený zboží za jiný zboží z ponuky v zodpovedajícej hodnote.

 3. Při odstúpení od zmluvy, predmetem které je predaj zboží, predávajúci není povinný vrátit spotřebitelovi platby před tím, jak mu je zboží doručený nebo než spotřebitel nepreukáže zaslání zboží zpět predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si zboží vyzdvihne osobne nebo prostřednictvím ním pověřenej osoby.

 4. Predávajúci není povinný uhradit spotřebitelovi dodatočné náklady, když si spotřebitel výslovne zvolil jiný způsob doručení, jak je najlacnejší bežný způsob doručení nabízíný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi se rozumí rozdiel mezi nákladmi na doručení, které si zvolil spotřebitel, a nákladmi na najlacnejší bežný způsob doručení nabízíný predávajúcim.

 5. V případě odstúpenia od zmluvy znáša spotřebitel náklady na vrátenie zboží predávajúcemu nebo osobe pověřenej predávajúcim na prevzatie zboží a v případě odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku i náklady na vrátenie zboží, který vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty.

 6. V případě odstúpenia od zmluvy spotřebitel zodpovedá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takého zaobchádzania s zbožíem, které je nad rámec zaobchádzania potřebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti zboží.

 7. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistit zboží, který je predmetem vrátenia. Riziko vzniku škody na zbožíe, který je predmetem vrátenia znáša kupujúci až do okamihu převzetí tohto zboží predávajúcim.

 8. Pokud kupujúci nedoručí najnedřív spolu s zbožíem oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci telefonicky, případně e-emailem na doplnenie chýbajúcich údajů nebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladů. Když kupujúci ani v dodatočnej lhůtě nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy nebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovat ve vybavovaní predmetného vrátenia a zboží bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávce.

 9. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrat zboží zaslaný kupujúcim na dobírku.

 10. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľem se spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

 11. Predávajúci má právo odstúpit od zmluvy, když není schopný dodat kupujúcemu zboží riadne a včas, hlavně z důvodu vypredania zásob nebo nedostupnosti zboží. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky nebo e-emailem, a v případě úhrady kúpnej ceny nebo jej časti, mu budou finančné prostriedky vrátené v lhůtě do 15 dní na ním určený účet, pokud se s predávajúcim nedohodne inkdyž.

 

Článok XII

Riešenie sporov

 

 1. Právne vzťahy, které vzniknú mezi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu se řídí právnym poriadkem Slovenskej republiky.

 2. Účastníci tohto právneho vzťahu se dohodli, že v případě vzniku sporu je daná právomoc súdem Slovenskej republiky.

 3. V případě vzniku sporu mezi predávajúcim a kupujúcim spotřebitelem, je spotřebitel oprávnený obrátit se prodávajícího se žádostou o nápravu, když není spotřebitel spokojný se způsobem vybavenia reklamácie nebo když se domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadost o nápravu je možné zaslat elektronickou poštou na e-mail internet@tvproducts.sk[5] nebo poštou na adresu prodávajícího. Pokud predávajúci na žádost odpovedal zamietavo nebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dne jej odoslania, spotřebitel má právo podat návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu některému ze subjektů alternatívneho riešenia sporů.

 4. Podmínky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnem riešení sporů.

 5. Spotřebitel může podat návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporů, kterým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenem Ministerstvem vnútra SR nebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk[6]).

 6. Spotřebitel může podat sťažnost i prostřednictvím platformy alternatívneho riešenie sporů RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnost možno podat vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm[7]. Právo voľby spomezi subjektů alternatívneho riešenia sporů má spotřebitel.

 7. Riešenia sporů některým ze subjektů alternatívneho riešenia sporů se může domáhat jen spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzatváraní a plnení spotřebitelskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania nebo povolania.

 8. Alternatívne riešenie sporů se týka jen sporů vyplývajúcich ze spotřebitelských zmlúv uzatvorených na diaľku.

 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporů může návrh odmietnut v zákonem stanovených případech, napríklad když vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur nebo když podá spotřebitel návrh po uplynutí jedného roka odo dne doručení zamietavej odpovede prodávajícího nebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žádosti.

 10. Alternatívne riešenie sporů je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporů může od spotřebitela žiadat poplatek za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.

 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporů postupuje při alternatívnem riešení sporu t když, aby byl spor co nejrychlejšie vyriešený, predchádza zbytečným prieťahem, koná hospodárne a bez zbytečného a nepriměřeného zaťažovania strán sporu a jiných osôb; když je to možné, při komunikácii využíva hlavně telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporů ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dne jeho začatia. V osobitne zložitěch případech může subjekt alternatívneho riešenia sporů lhůtu podle prvej vety predĺžit o 30 dní, a to i opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporů je povinný o každem predĺžení lehoty podle druhej vety bezodkladne informovat strany sporu spolu s uvedením důvodu predĺženia lehoty.

 13. Když mezi stranami sporu nedojde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporů na základe skutočností, které zistí při alternatívnem riešení sporu, dospeje k odůvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotřebitela podle predpisů na ochranu práv spotřebitela, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odůvodneného stanoviska.

 

Článok XIII

Zodpovednost prodávajícího za vady a reklamačné podmínky

 

 1. Zodpovednost prodávajícího za vady a podmínky uplatnenia a vybavenia reklamácie se řídí príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku[8] prijatého prevádzkovateľem a zverejnenem na internetovej stránke www.tvproducts.sk/reklamacny-poriadok[9].

 

Článok XIV

Platnost zmluvy

 

 1. Kúpna zmluva se uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a těchto obchodných podmínek, které jsou jej neoddeliteľnou súčastí.

 

Článok XV

Ochrana osobných údajů

 

 1. Informace o dotknutěch osobách (kupujúcich) prevádzkovatel spracúva v súlade se zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajů v znení neskorších predpisů.

 2. Podmínky spracúvania osobných údajů prevádzkovateľem jsou špecifikované na internetovej stránke www.tvproducts.sk[10] v sekcii Ochrana osobných údajů.[11]

 

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Tyto obchodné podmínky platí v znení uvedenem na stránkach internetového obchodu www.tvproducts.sk[12] v den odoslania objednávky kupujúcim, pokud se zmluvné strany nedohodnú inkdyž.

 2. Prevádzkovatel si vyhradzuje právo kedykoľvek změnit tyto obchodné podmínky, pokud si to bude vyžadovat zmena obchodnej politiky nebo platnej legislatívy.

 3. Tyto obchodné podmínky jsou vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pro prevádzkovatele internetového obchodu, přičemž sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisů. Bez souhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek způsobem použit, a to hlavně, ne však výlučne, kopírovat, zverejňovat, měnit, upravovat, rozširovat a inak zneužívat.

 4. Tyto obchodné podmínky nadobúdají platnost a účinnost dne 01.02.2016

References

 1. ^ www.tvproducts.sk (www.tvproducts.sk)
 2. ^ tvproducts@tvproducts.sk (www.tvproducts.sk)
 3. ^ formulár na odstúpenie od zmluvy (www.tvproducts.sk)
 4. ^ internet@tvproducts.sk (www.tvproducts.sk)
 5. ^ internet@tvproducts.sk (www.tvproducts.sk)
 6. ^ www.soi.sk (www.soi.sk)
 7. ^ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm (ec.europa.eu)
 8. ^ reklamačného poriadku (www.tvproducts.sk)
 9. ^ www.tvproducts.sk/reklamacny-poriadok (www.tvproducts.sk)
 10. ^ www.tvproducts.sk (www.tvproducts.sk)
 11. ^ Ochrana osobných údajů. (www.tvproducts.sk)
 12. ^ www.tvproducts.sk (www.tvproducts.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.