Original article

REKLAMAČNÝ PORIADOK TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčastí Všeobecných obchodných podmínek prodávajícího – spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o., se sídlem Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 31 335 632, zapísanej v Obchodnem registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3763/B (Dále jen „predávajúci“), a opisuje zodpovednost prodávajícího za vady, záruky, podmínky a způsob reklamácie zboží nadobudnutého  kupujúcim – spotřebitelem od prodávajícího ve forme elektronického obchodu včetně údajů o tem, kde možno reklamáciu uplatnit a o vykonávaní záručných opráv. Na vybavovanie reklamácií se vzťahuje platný reklamačný poriadok prodávajícího v zmysle ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotřebitela a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisů (Dále jen „zákon“).

 

Kupujúci je povinný riadne se oboznámit s reklamačným poriadkem ještě před objednaním zboží. Predávajúci si splnil svoju povinnost riadne informovat  kupujúceho v čase před uzavretím kúpnej zmluvy t když, že umiestnil tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu prodávajícího a kupujúci mal možnost si v čase před odesláním objednávky prečítat. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnút predávajúcemu súčinnost potřebnú pro vybavenie reklamácie.

II. PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Když se vyskytne u kúpeného zboží vada, za kterou zodpovedá predávajúci, dodavatel nebo výrobca a vzťahuje se naň záruka má spotřebitel právo vadu reklamovat pro rozpor s kúpnou zmluvou. Pro správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný zboží byl čstejný, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi nebo všeobecnými hygienickými zásadami. Predávajúci je oprávnený odmietnut převzít  zboží, který nebude spĺňat vyššie uvedené zásady. 

Zákazník je povinný poskytnút súčinnost k riešeniu reklamácie, hlavně uvedením svojho mena, priezviska, adresy na doručení, emailovej adresy, telefónneho čísla, datumu reklamácie, popisu vady zboží a požadovaného způsobu vybavenia reklamácie v zmysle tohto reklamačného poriadku. 

Kupujúci  je povinný při používaní zboží dodržiavat mimo všeobecne známych pravidiel i podmínky stanovené pro používanie zboží v záručnem liste nebo v návode na použití, užívat a ošetrovat zboží v súlade s jeho prirodzenou životností a pokud je zboží zaplombovaný, nesmie porušit tyto plomby.

III.  MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Když zboží vykazuje vady, kupujúci má právo uplatnit reklamáciu v prevádzkarni prodávajícího, v které je prijatie reklamácie možné s ohledem na predávané výrobky nebo poskytované služby  v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona t když, že doručí zboží do prevádzkarne prodávajícího a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatnit si svoje právo podle bodu V, odseků 1 až 5  tohto reklamačného poriadku (Dále jen „Oznámenie o uplatnení reklamácie“). V případě zasielania zboží poštou predávajúci odporúča zboží při jeho  zasielaní na reklamáciu poistit. Zásilky na dobírku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviest všechny požadované informace, hlavně presne označit druh a rozsah vady zboží; kupujúci zároveň uvedie, které ze svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občanskeho zákonníka podle bodu V, odseků 1 až 5  tohto reklamačného poriadku uplatňuje. Kupujúci má právo uplatnit reklamáciu i u osoby oprávnenej výrobcem zboží na vykonávanie záručných opráv (Dále jen „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnem liste nebo ho kupujúcemu zašle na jeho žádost predávajúci.

Objemné výrobky (napr. nábytok, domáce spotřebiče) nemůžou být vrátené v  kamenných obchodoch a pro ich vrátenení nutné využit přepravnú službu (viď. Všeobecné obchodné podmínky umiestnené na www.tchibo.sk). Pro bližšie informace ohledne povinnosti vrátit zboží na jiném místě jak v kamennem obchode kontaktujte prosím zákaznícku linku na telefónnem čísle 0800 212 313 nebo e-emailem: servis@tchibo.sk.

Reklamáciu zboží je  kupujúci povinný uplatnit bez zbytečného odkladu po zistení vady, aby mohla být reklamácia správne posúdená a vybavená. Reklamácia je možná jen pokud kupujúci predloží doklad  o  kúpe – faktúru.  

IV. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

Predávajúci zodpovedá za vady zboží při jeho prevzatí kupujúcim a za vady zboží, které se prejavia po prevzatí zboží, v záručnej dobe. 

Predávajúci nezodpovedá za vady zboží, ak:

– kupujúci způsobil vadu zboží sám; 

– kupujúci před prevzatím zboží o vade zboží vedel, resp. byl na vadu výslovne a jasne upozornený   a když byla pro vadu poskytnutá zľava z ceny zboží; 

– boli porušené ochranné plomby na zbožíe; 

– boli vady způsobené zásahem neoprávnenej osoby do zboží nebo jeho súčastí; 

– když se zboží reklamuje po uplynutí záručnej doby nebo inej lehoty, v rámci které si má zboží uchovat svoje špecifické vlastnosti 

Životnost výrobku se nemusí zhodovat s pojmem záručná doba.

Predávajúci je povinný zařídit reklamáciu ihned, v zložitěch případech najnedřív do 3 pracovných dní odo dne uplatnenia reklamácie, v odůvodnených případech, hlavně když se vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najnedřív do 30 dní odo dne uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvat dlhšie jak 30 dní. Po určení způsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihned, v odůvodnených případech možno reklamáciu zařídit i nedřív. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotřebitel právo od zmluvy odstúpit nebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Délka záručnej doby je 24 měsíců. Na všechny technické výrobky s logem „3 roky záruka“ poskytujeme záruku 36 měsíců. Víc informácií o prodloužené záruke nájdete v dokumente „Návod na použití a záruka“, který obdržíte spolu s výrobkem. Na prístroje Cafissimo DUO, CLASSIC, PICCO, COMPACT, LATTE, TUTTOCAFFÉ se vzťahuje záruka 40 měsíců od datumu kúpy. Na prístroj Cafissimo PURE se vzťahuje záruka 36 měsíců od datumu kúpy.

Na žádost kupujúceho je predávajúci  povinný poskytnút záruku písomnou formou (záručný list). Když to povaha zboží umožňuje, postačí místo záručného listu vydat doklad o kúpe (faktúra) se zákonem uvedenými všetkými potřebnými údajmi pro uplatnenie záruky (hlavně názů zboží, cena, množst ve, objednávacie číslo a číslo výrobku).

Záručná doba začína plynút od okamihu převzetí zboží Zákazníkem.

Práva ze zodpovednosti za vady zboží, pro které platí záručná doba, zaniknú, když se neuplatnili v záručnej dobe. Práva ze zodpovednosti za vady při zbožíe, který se rychle kazí, se musia uplatnit najnedřív v den následující po kúpe; jinak práva zaniknú.

Doba od uplatnenia práva ze zodpovednosti za vady až do doby, když kupujúci po skončení opravy byl povinný vec převzít, se do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydat kupujúcemu potvrdenie o tem, kdy právo uplatnil, jak i o vybavení reklamácie a o dobe jej trvania.

Když dojde k výmene zboží, začne plynút záručná doba znova od převzetí nového zboží. To isté platí, když dojde k výmene súčástky, na kterou byla poskytnutá záruka.

Doba trvania reklamácie se počíta od následujícího dne po uplatnení reklamácie do dne vybavenia reklamácie.

V. PRÁVA KUPUJÚCEHO

1. Když jde o vadu zboží, kterou možno odstránit, má kupujúci prá ve, aby byla bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstránit. Když se reklamovaná vada nepreukáže nebo se preukáže, že se nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá. Když se jedná o vadu nezáručnú a kupujúci souhlasí s platenou opravou, bude zboží opravený za cenu podle aktuálneho platného cenníka.

2. Kupujúci může místo odstránenia vady požadovat výmenu zboží, nebo když se vada týka jen súčasti zboží, výmenu súčasti, když tím predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

3. Predávajúci může vždy místo odstránenia vady vyměnit vadný zboží za bezvadný, když to kupujúcemu nezpůsobí závažné ťažkosti.

4. Když jde o vadu zboží, kterou nemožno odstránit a která bráni tomu, aby se zboží mohol riadne užívat jak vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu zboží nebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpit. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, když jde síce o odstrániteľné vady, když však kupujúci nemůže pro opätovné vyskytnutie se vady po oprave nebo pro väčší počet vád zboží riadne užívat.

5. Když jde o jiné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny zboží.

6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, které mu vyplývajú z ust. § 622 a § 623 Občanskeho zákonníka (bod V, odseky 1. až 5. reklamačného poriadku) t když, že tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu prodávajícího a kupujúci mal možnost si ho prečítat v čase před odesláním objednávky.

VI. POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný skontrolovat zásilku, teda zboží jak i jeho obal ihned po doručení v prítomnosti dopravcu. V případě zistenia existencie vady zboží je kupujúci povinný okamžite tuto  skutočnost oznámit e-emailem na adresu: servis@tchibo.sk nebo telefonicky na číslo 0800 212 313, přičemž je dopravca povinný umožnit kupujúcemu vyhotovit záznam o rozsahu a povahe vady zboží, kterého správnost potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu e-emailem nebo poštou může následne kupujúci odmietnut převzít dodaný  zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následne v zmysle tohto reklamačného poriadku uplatnit reklamáciu vád zboží u prodávajícího. V případě, když kupujúci odmietne převzít dodaný zboží s vadou, všechny účelne vynaložené náklady na vrátenie zboží predávajúcemu znáša predávajúci.

Reklamačné konanie týkajúce se zboží, který se dá doručit predávajúcemu, začína dňem, kdy jsou splnené kumulatívne všechny nasledujúce podmínky:

a) doručení Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, a

b) doručení reklamovaného zboží od kupujúceho predávajúcemu.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie zboží ve vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. ve forme mailu nebo v písomnej podobe, v kterém je povinný presne označit reklamované vady zboží, datum uplatnenia reklamácie, kdy a kde byl zboží kúpený a cena, za kterou byl zboží kúpený  a ještě raz poučí spotřebitela o jeho právach, které mu vyplývajú z bodu V, odseků 1. až 5. tohto reklamačného poriadku (ust. § 622 a 623 Občanskeho zákonníka). Když je reklamácia uplatnená prostřednictvím prostriedků diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručit kupujúcemu ihned; když není možné potvrdenie doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, najnedřív však spolu s dokladem o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie se nemusí doručovat, když kupujúci má možnost preukázat uplatnenie reklamácie jjjjjiným způsobem.

Kupujúci je oprávnený rozhodnút sa, které ze svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občanskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informaci o svojem rozhodnutí doručit predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, které ze svojich práv vyplývajúcich z bodu V, odseků 1. až 5. tohto reklamačného poriadku (ust. § 622 a 623 Občanskeho zákonníka) uplatňuje je predávajúci povinný určit způsob vybavenia reklamácie podle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, v zložitejších případech do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odůvodnených případech, hlavně když se vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu zboží najnedřív do 30 dní odo dne začiatku reklamačného konania. Po určení způsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihned, v odůvodnených případech možno reklamáciu zařídit i nedřív. Vybavenie reklamácie však nesmie trvat dlhšie jak 30 dní odo dne uplatnenia reklamácie. Po márnem uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotřebitel právo od zmluvy odstúpit nebo má právo na výmenu zboží za nový zboží.

Když kupujúci reklamáciu zboží uplatnil během prvých 12 měsíců od uzavretia kúpnej zmluvy, může predávajúci zařídit reklamáciu zamietnutím jen na základe vyjadrenia znalca nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určenej osoby. Bez ohledu na výsledok odborného posúdenia nemůže predávajúci od kupujúceho vyžadovat úhradu nákladů na odborné posúdenie zboží ani jiné náklady súvisiace s odborným posúdením zboží.

Když kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 měsícoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ji zamietol, osoba, která reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviest, komu může kupujúci zaslat zboží na odborné posúdene. Když kupujúci zboží zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedené v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia zboží, jak i všechny ostatné s tím súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohledu na výsledok odborného posúdenia. Když kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednost prodávajícího za reklamovanú vadu zboží, může reklamáciu uplatnit znova; během vykonávania odborného posúdenia zboží záručná doba neplyne. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradit do 14 dní odo dne znova uplatnenej reklamácie všechny náklady vynaložené na odborné posúdenie zboží, jak i všechny s tím súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnut.

Predávajúci je povinný zařídit reklamáciu a ukončit reklamačné konanenídným z následujících způsobov:

a) odovzdaním opraveného zboží,

b) výmenou zboží,

c) vrátením kúpnej ceny zboží,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny zboží,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odůvodneným zamietnutím reklamácie zboží.

Predávajúci je povinný o způsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydat písomný doklad najnedřív do 30 dní odo dne uplatnenia reklamácie osobne, prostřednictvím poskytovatele poštovej nebo kurýrní nebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovat kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky nebo e-emailem a zároveň mu bude spolu s zbožíem, resp. prostřednictvím e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

V případě zboží vráteného z důvodu výskytu vady zboží, má kupujúci právo na vrátenie poplatku za zaslání zboží nášmu distribučnému partnerovi GEIS, který mu bude vrátený na ním uvedený bankový účet, po predložení dokladu o jeho úhrade predávajúcemu buď ve forme e-mailu nebo poštou. Poplatek bude kupujúcemu vrátený na uvedený bankový účet v lhůtě 14 dní odo dne doručení dokladu o jeho úhrade predávajúcemu.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnost a účinnost dne 10.1.2017 

Kupujúci odesláním objednávky potvrdzuje, že se oboznámil se  Všeobecnými obchodnými podmienkami, kterých neoddeliteľnou súčastí je i reklamačný poriadok a že s nimi souhlasí, a to v znení platnem a účinnem ku dňu odoslania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nesmú porušit nebo obmezit práva kupujúceho vyplývajúce z objednaní dodání vykonaných před vstupem takýchto zmien do platnosti. 

Dohled nad dodržiavaním povinností ze strany prodávajícího ve veciach ochrany spotřebitela v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.