Original article

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti PARFUMY a KOZMETIKA, s.r.o.

I.                   Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci a prevádzkovateľem http://www.parfemy.sme.sk/[1] je spoločnost PARFUMY a KOZMETIKA, s.r.o, se sídlem Šustekova 49, 81504 Bratislava, IČO: 47 017 180, zapísaná v obchodnem registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 98896/B (Dále jen „predávajúci“).
 2. Všeobecné obchodné podmínky (Dále jen „VOP“) upravujú vzťah mezi kupujúcim a predávajúcim v súlade se všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Tyto VOP jsou nedeliteľnou súčastí kúpnych zmlúv uzatváraných mezi predávajúcim a tretími osobami. V případě rozporu ustanovení těchto VOP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, které jsou súčastí, mají prednost ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.
 3. Kupujúcim můžou být fyzické osoby jak i právnické osoby.
 4. Predávajúci je prevádzkovateľem webovej stránky http://www.parfemy.sme.sk/[2] jak systému elektronického obchodovania prostřednictvím internetovej komunikácie (Dále jen ,,internetový obchod,,).
 5. Vyplnením objednávky na webovej stránke http://www.parfemy.sme.sk/[3] kupujúci pristupuje k týmto VOP prodávajícího.
 6. Na obchodné vzťahy (ako i Další právne vzťahy, které z neho můžou vyplynúť) s fyzickými osobami, které nekonajú při uzatváraní obchodných zmlúv podle těchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, se vzťahujú mimo všeobecných ustanovení Občanskeho zákonníka i osobitné právne predpisy, hlavně zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží na diaľku nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonov  a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotřebitela.
 7. Na obchodné vzťahy (ako i Další právne vzťahy, které z neho můžou vyplynúť)   s právnickými osobami nebo fyzickými osobami – podnikateľmi se vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka  v platnem znení.
 8. Kupujúcim je každá osoba (fyzická nebo právnická), která odoslala elektronickú objednávku prostřednictvím  internetového obchodu.
 9. Elektronickou objednávkou se rozumí kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár spracovaný systémem obchodu (resp. email odoslaný na e-mailovú adresu prodávajícího s náležitosťami predmetného formulára).
 10. Objednávkový formulár obsahuje informace o kupujúcem, zoznam objednaného zboží z aktuálnej ponuky prodávajícího zverejnenej na webovej stránke – v internetovem obchode a cenu tohto zboží.
 11. Zbožíem se rozumejú produkty / výrobky nachádzajúce se v aktuálnej ponuke internetového obchodu.

II.                Objednávka zboží a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci svojou objednávkou zaslanou predávajúcemu prejaví zájem o kúpu určitého zboží za predpokladu, že kupujúci vyplnil správne a úplne všechny potřebné údaje uvedené v objednávce prostřednictvím internetového obchodu.
 2. V objednávce kupujúceho musí být vždy uvedené:

–          fakturačné údaje kupujúceho (názů, sídlo/ místo podnikania, IČO, DIČ, případně IČ DPH, zápis v príslušnem registri),

–          emailovú adresu kupujúceho,

–          kdo za kupujúceho vyplnil objednávku s uvedením mena a priezviska a kontaktných údajů,

–          požadovaný druh zboží a požadované množstvo zboží.

 1. K akceptácii objednávky zboží ze strany prodávajícího, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia správne a úplne vyplnenej elektronickej objednávky elektronickou formou, t.j. e-emailem zaslaným predávajúcim (Dále jen ,,akceptácia,,).
 2. Fullfilment pro spoločnost zabezpečuje spoločnost I LOVE Parfem s.r.o., Branická 213/53 Braník, 14700 Praha 4, IČO 02562103, IČ DPH 02562103
   

III.      Kúpna cena a platobné podmínky

 1. Kúpna cena zboží je uvedená v internetovem obchode. Všechny ceny jsou zmluvné.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci predáva zboží v internetovem obchode za odplatu a v případě objednávky se kupujúci zaväzuje uhradit dohodnutú kúpnu cenu zboží.
 3. V internetovem obchode jsou uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, príp. všech Dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýka prípadných poplatků za dopravné a pod. .
 4. Akciové ceny platí do vypredania zásob při uvedení počtu kusů akciového zboží nebo po časovo určenú dobu.
 5. Všechny ceny zboží v internetovem obchode jsou uvedené v mene Euro.
 6. Kúpna cena je splatná bezhotovostným převodem na bankový účet prodávajícího před dodaním zboží s využitím platobných možností uvedených v internetovem obchode nebo na dobírku.
 7. Vlastnícke  právo  k zboží  prechádza  na  kupujúceho  až  okamihem úplného zaplacení kúpnej ceny za dodaný  zboží a nebezpečenstvo škody na  zbožíe prechádza na kupujúceho okamihem dodání zboží kupujúcemu.
 8. V případě platieb ze zahraničí znáša kupujúci všechny bankové poplatky mimo územia SR. 
  1. Když kupujúci požaduje zboží zabalit do darčekového balenia, tak predávajúci je oprávnený účtovat za tuto službu poplatek 1,50 € s DPH.
  2. Kupujúci je povinný uhradit náklady na dodanie zboží – poštovné, podle platného cenníka prodávajícího. Tyto náklady mu budou účované súčasne s kúpnou cenou zboží.

IV.       Dodacie podmínky

 1. Predávajúci se zaväzuje dodat kupujúcemu zboží určený podle druhu, kvality a v množstve, tak jak je uvedené v kúpnej zmluve uzatvorenej mezi kupujúcim a predávajúcim, za podmínek dohodnutěch v kúpnej zmluve a podle těchto VOP se všetkými dokladmi potřebnými k prevádzke a užívaniu zboží v štátnem jazyku, Dále daňové doklady vzťahujúce se k zboží.
 2. Predávajúci vybavuje všechny prijaté objednávky internetového obchodu v poradí, v akem jsou mu doručované. Základná dodacia lhůta na objednaný zboží je 2-7 dní odo dne akceptácie elektronickej objednávky predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžit dodaciu lhůtu v případě vybraných zboží.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo měnit lehoty dodání zboží v případě dodatočných požiadaviek kupujúceho, když tyto budou akceptované ze strany prodávajícího.
 4. Když predávajúci nemůže objednaný zboží kupujúcemu dodat, je povinný o tem bezodkladne informovat kupujúceho a najnedřív do 14 dní vrátit kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za zboží nebo preddavok, když se zmluvné strany nedohodnú inkdyž.
 5. Miestem dodání zboží je adresa uvedená kupujúcim v internetovej objednávce jak místo dodání zboží.
 6. Dodanie zboží je uskutočnené odovzdaním zboží kupujúcemu (nebo kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie zboží) resp. odovzdaním zboží prvému přepravcovi na přepravu.
 7. Přepravovaný zboží musí být vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisem na přepravnem liste potvdzuje při prevzatí zboží súčasne i neporušenie obalu a kompletnost a celistvost prebratého zboží.
 8. V případě viditeľného poškodenia zboží a jeho obalu je kupujúci oprávnený nepřevzít zboží a vyznačit poznámku o poškodení zboží v přepravnem liste s opisem poškodenia. Všechny nedřív oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality zboží nebudou ze strany prodávajícího akceptované.
 9. V případě znemožnenia či sťaženia dodávky zboží zavinením tretích osôb (štrajky přepravců, zásahy orgánů colnej správy a iné) nebo v případě výskytu okolností objektívnej povahy znemožňujúcich dodávku („vyššia moc“ – prírodné katastrofy, vojnový stav, politické a ekonomické rozhodnutia a pod.) se dodacia lhůta automaticky predlžuje o dobu takéhoto znemožnenia či sťaženia; nároky kupujúceho na náhradu škody v důsledku omeškania prodávajícího s plnením záväzků podle kúpnej zmluvy a těchto VOP se vylučujú.
 10. Predávajúci je oprávnený odmietnut resp. pozastavit dodanie zboží, v případě když kupujúci je v omeškaní s úhradou splatného záväzku vůči predávajúcemu. Když kupujúci svoje závazky neuhradí do 5 dní od odmietnutia resp. pozastavenia dodání zboží, je predávajúci oprávnený okamžite odstúpit od kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za škody, které v takomto případě predávajúcemu vzniknú a zaväzuje se ich uhradit v celem rozsahu.

 

V.        Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, kterým je spotřebitel:

a)      V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotřebitela při podomovem predaji a zásielkovem predaji č. 102/2014 Z.z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpit bez uvedenia důvodu do 14 kalendárnych dní odo dne převzetí zboží, přičemž je nevyhnutné, aby kupujúci v uvedené lhůtě doručil písomné odstúpenie od zmluvy na adresu prodávajícího. Toto právo má kupujúci i v případě, když si zboží objednaný prostřednictvím internetového obchodu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta prodávajícího.

b)      Kupujúci nemůže odstúpit od zmluvy, predmetem které je:

 • predaj zboží, který podlieha rychlému zníženiu akosti nebo skaze,
 • predaj zboží uzavretého v ochrannem obale, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdravia nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodaní už porušený (parfémy, kozmetika, drogéria a pod.).

c)      V případě odstúpenia je nutné, aby kupujúci spotřebitel zaslal zboží úplný, s úplnou dokumentáciou, čstejný, nepoškodený, nespotřebovaný ani co jen čiastočne, bez porušenia ochranného obalu včetně originálneho obalu, v stave a hodnote, v akem zboží prevzal.

d)      V případě, že bude zboží vrátený nekompletný, poškodený, nebo co i len čiastočne spotřebovaný predávajúci odstúpenie od zmluvy neakceptuje a takýto zboží vráti kupujúcemu.

e)      Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všechny platby, které kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavně kúpnu cenu včetně nákladů na doručení zboží. To se nevzťahuje na dodatočné náklady, když si kupujúci zvolil jiný druh doručení, jak je najlacnejší bežný způsob doručení, který nabízí predávajúci. Platby budou kupujúcemu vrátené bez zbytečného odkladu, najnedřív do 14 dní odo dne, když predávajúcemu bude doručené písemné oznámenie kupujúceho  o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým způsobem, aký kupujúci použil při jeho platbe, pokud kupujúci výslovne nesouhlasil s jjjjjiným způsobem platby, a to bez účtovania jakýchkoli Dalších poplatků.

f)       Platba za zakúpený zboží bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného zboží zpět na adresu  prodávajícího nebo po predložení dokladu průkazujúceho zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dřív.

Poučenie o uplatnení práva spotřebitela na odstúpenie od zmluvy nájdete TU.

2.      Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, kterým je podnikateľ: 

a)      V případě, že kupujúci je podnikatel, může od zmluvy odstúpit v případech uvedených v Obchodnem zákonníku v platnem znení.

b)      V případě když kupujúci – podnikatel odstúpi od zmluvy, znáša kupujúci – podnikatel v celem rozsahu náklady na vrátenie zboží predávajúcemu.

VI.       Zodpovednost za vady, záruka a reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá iba za tie vady zboží, které má zboží v čase jeho dodání kupujúcemu a za vady, které se vyskytnú po prevzatí zboží kupujúcim v záručnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za vady zboží, když tyto boli způsobené kupujúcim a/nebo tretími osobami.
 2. Kupujúci je povinný bez zbytečného odkladu vady dodaného zboží písomne oznámit predávajúcemu.
 3. Predávajúci poskytuje na dodaný  zboží záruku v trvaní 24 měsíců. Záruka za zboží začína plynút dňem převzetí zboží  kupujúcim. Kupujúci má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, který vykazuje vady, je v záručnej dobe a bol kúpený u prodávajícího.
 4. Záruka na zboží zaniká:

–          když boli na zbožíe vykonané  zásahy, úpravy resp. opravy bez účasti prodávajícího, resp. v rozpore s jeho pokynmi,

–          když byl zboží použitý na účely,  kterým nevyhovuje svojimi technickými parametrami nebo na které není určený,

–          když došlo  k poškodeniu zboží nesprávnou manipuláciou nebo skladovaním u kupujúceho,

–          když k vadám došlo v důsledku jiných okolnosti mimo kontroly prodávajícího (hlavně prípady  „vyššej moci“, pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné).

Záručné podmieky na zboží se řídí Reklamačným poriadkom prodávajícího a platnými právnymi predpismi SR. Jak záručný list slúži nákupný doklad. Nájdete TU.[4]

Reklamačný formulár si můžete vytlačit TU.

VII.     Ochrana osobných údajů 

 1. Zmluvné strany se dohodli, že v případě, že kupujúci je fyzickou osobou, je povinný oznámit predávajúcemu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany se dohodli, že kupujúci v případě, že je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikateľem, je povinný oznámit predávajúcemu svoje obchodné jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu prostřednictvím internetového obchodu čestne prehlasuje, že dáva souhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajů v znení neskorších predpisů (Dále jen ,,Zákon,,), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, hlavně tie, které jsou uvedené vyššie a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a spracovával ich ve všech svojich informačných systémoch.
 4. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj souhlas predávajúcemu se spracovaním jeho osobných údajů za účelem uzavretia kúpnej zmluvy mezi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a jiných dokumentů, za účelem marketingu, za účelem přepravných služeb kúpeného zboží.
 5. Predávajúci se zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzat a nakladať  nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajů kupujúceho v súlade s § 17 ods. 1 Zákona.
 6. Souhlas se spracovaním údajů může kupujúci odvolat kedykoľvek písomnou formou. Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíca od doručení písomného odvolania souhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 7. Predávajúci vyhlasuje, že bude osobné údaje získavat, spracúvat, využívat výlučne na účel uvedený v bode 4 těchto VOP a v súlade s § 6 ods. 2 Zákona.
 8. Predávajúci se zaväzuje neposkytnút získané osobné údaje tretej strane s výnimkou poskytnutí nevyhnutne potřebných údajů externému dopravcovi za účelem dopravy zboží kupujúcemu.

 

VIII.    Osobitné ustanovenia 

 1. Právne vzťahy výslovne neupravené kúpnou zmluvou nebo týmito VOP se spravujú ustanoveniami príslušných všeobecných právnych predpisů platných na území Slovenskej republiky, přičemž zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu viedenského Dohovoru OSN o zmluvách o mezinárodnej kúpe zboží. Zmluvné strany se v súlade s § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o mezinárodnem práve súkromnem a procesnem dohodli, že o všech sporoch a nárokoch vyplývajúcich z této zmluvy budou rozhodovat slovenské súdy.
 2. Písomnosti a správy doručované prostřednictvím emailu se považujú za doručené momentem úspešného odoslania  emailovej správy z emailovej schránky odesílátele na emailovú adresu prijímatele, mimo prípadu když server odesílátele doručí odesíláteľovi správu o nemožnosti doručení zasielanej emailovej správy prijímateľovi.

IX.       Záverečné ustanovenia 

 1. Když se některé ustanovenia kúpnej zmluvy a/nebo VOP stanú v důsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnost celé kúpnej zmluvy a/nebo VOP a predávajúci se zaväzuje neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradit novými v lhůtě do 10 pracovných dní, když se nedohodne inkdyž.
 2. Kupujúci výslovne prehlasuje, že před akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy se oboznámil s týmito VOP, které jsou zverejnené na web stránke prodávajícího  a v internetovem obchode a sú neoddeliteľnou súčastí kúpnej zmluvy prodávajícího a souhlasí s nimi, co potvrdzuje zaslaním objednávky predávajúcemu. 
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu těchto VOP. Povinnost písomného oznámenia o zmene těchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke prodávajícího.
 4. Tyto VOP platí v znení v akem jsou uverejnené na internetovej stránke prodávajícího www.parfemy.sme.sk

Osobné vyzdvihnutie BARDEJOV – 1,00 €
Osobný odber – Zásielkovňa SK – 2,20 €
Kurýr – DPD – 3,40 €
Nitra | Mlynská 4 – 2,00 €
Balíkomaty 24/7 – 3,40 €
Nitra | Damborského 13 – 1,00 €
Osobný odber | Bratislava – 1,00 €
Kurýr – GLS – 3,40 €
DPD ParcelShop SK – 1,00 €

References

 1. ^ http://www.parfemy.sme.sk/ (www.parfems.sk)
 2. ^ http://www.parfemy.sme.sk/ (www.parfems.sk)
 3. ^ http://www.parfemy.sme.sk/ (www.parfems.sk)
 4. ^ Reklamačným poriadkom (parfemy.sme.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.