Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné
práva a povinnosti smluvních stran spočívající:

 • v závazku prodávajícího dodávat kupujícímu zboží v provedení dle platných technických norem a certifikátů prodávajícího av povrchové úpravě zboží t když, jak bude toto zboží kupujícím objednané jednotlivými písemnými objednávkami kupujícího nebo jím pověřených osob nebo jako bude zboží definován v cenové nabídce – objednávce prodávajícího podepsané kupujícím nebo jím pověřenými osobami,

 • v závazku kupujícího dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu řádně a včas kupní cenu,
 • v případě smlouvy o obchodní spolupráci v závazku kupujícího vlastním jménem vyvíjet činnost směřující k následnému prodeji zboží koupeného u prodávajícího třetím osobám, na základě čeho je prodávající oprávněn poskytnout kupujícímu rabatu ze svých cen určených pro konečného zákazníka .

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se všeobecné obchodní podmínky dále označují jako „VOP“. Text kupní smlouvy nebo smlouvy o obchodní spolupráci bez VOP se dále označuje jako „kupní smlouva“ nebo „smlouva o obchodní spolupráci“ a VOP a kupní smlouva nebo smlouva o obchodní spolupráci se dále označuje jako „Smlouva“. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o obchodní spolupráci nebo kupní smlouvy. Pokud by některá ustanovení VOP byly v rozporu s ustanoveními kupní smlouvy nebo smlouvy o obchodní spolupráci, platí ustanovení kupní smlouvy nebo smlouvy o obchodní spolupráci. Pro účely těchto VOP se kupní smlouvou rozumí i cenová nabídka – objednávka vystavena prodávajícím a podepsána kupujícím nebo jím pověřenými osobami.

I. Podmínky dodání a převzetí zboží

 • Pokud zboží dodává v prostorách prodávajícího, je kupující oprávněn si tento převzít v dohodnutém dodacím termínu, a to během otevíracích hodin, platných u prodávajícího.
 • Pokud je zboží dodávAno prodávajícím na místo určené kupujícím, kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost k převzetí zboží, zejména zajistit personál a zařízení potřebné k složení zboží v určeném místě, zajistit vhodné místo na vyložení zboží, zajistit převzetí zboží a potvrzení převzetí zboží. Pokud je zboží dodávAno přímo kupujícímu nebo na jím určené místo a kupující nebo osoba, které je zboží určeno, zboží v dohodnutém (kupujícím požadovaném) místě a čase nepřevezme ani nezajistí jeho převzetí do 30 minut od přistavení vozidla prodávajícího, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu stojné v částce 5 € za každých započatěch 15 minut. Pokud je zboží dodávAno přímo kupujícímu nebo na jím určené místo a kupující nebo osoba, které je zboží určeno, zboží v dohodnutém (kupujícím požadovaném) místě a čase nepřevezme nebo nezajistí jeho převzetí ani do 2 hodin od přistavení vozidla prodávajícího, prodávající zboží přiveze do svých prostor a na náklady kupujícího zašle zboží prostřednictvím třetí osoby nebo po dohodě s kupujícím přiveze zboží v jiném dohodnutém termínu. Náklady na náhradní dopravu (zaslání zboží) nese v uvedených případech vždy kupující. Strany se dohodly, že v případě nemožnosti dodání zboží podle tohoto bodu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu paušální náhradu nákladů souvisejících s první (zmařen) dodávkou zboží, jejíž výši si strany dohodly na částku 100 EUR plus náklady na náhradní dopravu.
 • Smluvní strany se dále dohodly, že pokud kupující v prvním určeném termínu dodání zboží neodebere objednané zboží v dohodnutém množství, prodávající má právo vůči kupujícímu na vyúčtování skladného ve výši 5% z dohodnuté kupní ceny neodebraného zboží za každý i započatěch 14 dní. V případě, že k dodání zboží nedojde ani ve lhůtě 30 dnů ode dne prvního určeného termínu dodání z důvodů na straně kupujícího, kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši zaplacené kupní ceny a pokud kupní cena nebyla zaplacena ve výši 50% kupní ceny objednaného zboží a prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit a následně zboží nabídnout třetí osobě nebo zboží vyšrotovat. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst zaplacenou kupní cenu se smluvní pokutou i s nárokem na náhradu škody. Prostředky získané za šrotování je prodávající oprávněn použít na úhradu nákladů spojených se skladováním a odvozem zboží na vrakoviště.
 • Pokud zboží dopravovAno vozidlem kupujícího nebo vozidlem, které kupující obstará, kupující je povinen zabezpečit vozidlo pro tento účel vhodné. Vhodným vozidlem se přitem rozumí vozidlo, na které je možné zboží naložit z boku vysokozdvižným vozíkem a jehož rozměry ložné plochy jsou adekvátní rozměrům objednaného zboží t když, aby byla při přepravě zboží minimalizována pravděpodobnost jeho poškození. V případě takové přepravy zboží prodávající neodpovídá za vady zboží, které vzniknou při přepravě a vykládce zboží. Pokud kupující zajistí vozidlo, na které není možné nakládat zboží vysokozdvižným vozíkem ale ručně, prodávající není povinen vyčlenit pracovníky na ruční nakládku zboží a ani nezodpovídá za poškození zboží při nakládce. Na základě rozhodnutí prodávajícího, může prodávající poskytnout kupujícímu pracovníků na ruční nakládku za poplatek v částce 10 EUR za každých započatěch 100 m2 naloženého zboží.
 • Střešní krytina a trapézový plech T – 05 jsou dodávány kupujícímu na dřevěných paletách, fixované fólií. Trapézové plechy kromě trapézového plechu T – 05 jsou dodávány v páskování balících.
 • Kupující je oprávněn odmítnout dodávku zboží pouze v případě zjevných vad zboží, spočívajících ve viditelném poškození zboží. Zjevné vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned při dodání zboží, jinak jeho práva ze zjevných vad zanikají a má se za to, že zboží bylo dodAno bez zjevných vad.
 • Strany se výslovně dohodly, že i když prodávající písemným záručním listem poskytne záruku na dodávané zboží, vady zboží se dělí následovně:
 • množstevní vady – vady zboží spočívající v dodání menšího než dohodnutého množství zboží – kupující je povinen tyto oznámit prodávajícímu nejpozději při přebírání zboží v areálu prodávajícího a jestliže se zboží přepravuje prodávajícím nejpozději při přebírání zboží osobě přepravuje zboží a zároveň tento druh vady zapsat do dodacího listu resp. jiné listiny potvrzující dodání zboží, jinak jeho nároky z vad zanikají. Pokud kupující podepíše dodací list, resp. jinou listinu, potvrzující dodání zboží, a neuvede na ní tento druh vad zboží, platí právní fikce, že zboží bylo kupujícímu dodAno v dohodnutém množství.
 • viditelné mechanické poškození zboží včetně nevhodného obalu a škrábanců a ostatní zjevné vady, které jsou viditelné přímo při dodání zboží – kupující je povinen tyto oznámit prodávajícímu nejpozději při přebírání zboží v areálu prodávajícího a pokud je zboží přepravovAno prodávajícím nejpozději při přebírání zboží osobě přepravuje zboží a zároveň tento druh vady zapsat do dodacího listu resp. jiné listiny potvrzující dodání zboží, jinak jeho nároky z vad zanikají. Pokud kupující podepíše dodací list, resp. jinou listinu, potvrzující dodání zboží, a neuvede na ní tento druh vad zboží, platí právní fikce, že zboží bylo kupujícímu dodAno řádně a bez vad.
 • vady zjistitelné při rozbalení zboží – kupující je povinen všechny zjevné vady zboží, které jsou zjistitelné po jeho rozbalení, neprodleně oznámit prodávajícímu a nesmí se zbožím dále nakládat, používat jej nebo jej zabudovávat, jinak jeho nároky z vad zanikají. Toto ujednání platí zejména pro zboží, které má být při jeho použití zabudovaný.
 • vady zjistitelné používáním zboží – jde o skryté vady, které je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 7 kalendářních dnů jako vady zjistil; po uplynutí této lhůty nároky kupujícího z těchto vad zboží zanikají.
 • Strany se dohodly, že o převzetí zboží bude vyhotoven samostatný dodací list. Pokud by z jakéhokoliv důvodu dodací list nebyl vystaven kupující, resp. jím pověřená osoba potvrdí převzetí zboží podpisem faktury, která v takovém případě bude sloužit zároveň jako dodací list.

 • Hmotnost zboží určena na vahách prodávajícího je závazná pro obě strany.
 • Případné prodlení dodání zboží je kupující povinen vyznačit písemně na listině osvědčujících dodání zboží, jinak není oprávněn se domáhat jakýchkoliv práv vyplývajících z opožděného dodání zboží.
 • Pokud není stranami písemně nebo elektronicky dohodnuto něco jiného, ​​platí, že závazek prodávajícího je omezen pouze na dodání zboží, bez jakýchkoliv prací. Pokud prodávající v souvislosti se zbožím provádí pro kupujícího i jakékoliv práce, tyto nejsou součástí kupní ceny, ale jsou vždy zpoplatněné v ceníku prodávajícího, platného v době objednání prací. V případě pochybností platí, že uvedené ceny prací jsou bez DPH.
 • Pokud kupující zruší objednávku před dodáním objednaného zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši přijaté zálohy a pokud záloha nebyla zaplacena tak ve výši 50% z ceny objednaného a nedodaného zboží, vždy však minimálně 100 €. Pokud kupující poruší své povinnosti z této Smlouvy podstatným způsobem a prodávající před dodáním zboží od Smlouvy odstoupí, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši přijaté zálohy a pokud záloha nebyla zaplacena tak ve výši 50% z ceny objednaného a nedodaného zboží, vždy však minimálně 100 €. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst případnou zálohu přijatou od kupujícího se svým nárokem na zaplacení smluvní pokuty a na případnou náhradu škody.

Čl. II Fakturační a platební podmínky

 • Nedostatky faktury jako daňového dokladu ani vrácení faktury zpět prodávajícímu nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, pokud je z faktury zřejmá specifikace zboží, jeho cena a identifikace kupujícího.
 • V případě pochybností o výši dohodnuté kupní ceny platí, že stranami sjednána, v objednávce nebo ve faktuře uvedená cena je cenou bez DPH, ke které prodávající připočítá DPH ve smyslu platné legislativy.
 • Jakákoliv reklamace, vady zboží a nároky z nich vyplývající, kromě odmítnutí celé dodávky hned při jejím dodání, nemají vliv na povinnost kupujícího zaplatit cenu zboží. Pokud se strany písemně nedohodnou jin když, je kupující povinen zaplatit cenu celé dodávky a to iv případě reklamace.
 • Kupní cena zboží se sjednává při každé kupní smlouvě nebo jednotlivé kupní smlouvě uzavřené na základě smlouvy o obchodní spolupráci samostatně. Pokud neexistuje písemný nebo elektronický doklad o tem, v jaké výši si strany dohodly při konkrétní kupní smlouvě nebo jednotlivé kupní smlouvě uzavřené na základě smlouvy o obchodní spolupráci kupní cenu, platí stranami sjednána fikce, že kupní cena objednaného zboží se rovná ceně, která je při tomto druhu zboží uvedená v ceníku prodávajícího platném v době dodání zboží. Za správnost výpočtu kupní ceny odpovídá prodávající pouze ve vztahu k podkladům pro výpočet, které mu předal kupující. Za správnost podkladů pro výpočet kupní ceny a jeho shodu se skutečným stavem odpovídá kupující.
 • li se strany písemně nedohodnou jin když, ke kupní ceně budou přičteny náklady na balení zboží, náklady na vyložení zboží ze skladu prodávajícího a pokud se zboží bude přepravovat tak i náklady na přepravu zboží kupujícímu nebo na jím určené místo včetně nákladů souvisejících se zdržením se dopravního prostředku při vykládce zboží, pokud není ve smlouvě o obchodní spolupráci nebo kupní smlouvě uvedeno jinkdyž. Kupní cena zboží je stanovena na paritě Ex Works Maslen, pokud ve smlouvě o obchodní spolupráci nebo kupní smlouvě není uvedeno jinkdyž.
 • V případě odběru vratných obalů – palet bude kupujícímu ke kupní ceně fakturovaná i hodnota palet dle příslušného typu palety, přičemž cena palety je uvedena v ceníku prodávajícího platném v době dodání zboží. Na cenu palety se nevztahují žádné rabaty. Pokud kupující palety ve stavu, v jakém je od prodávajícího převzal, vrátí na jakoukoli jednotku prodávajícího do 90 dnů od jejich převzetí od prodávajícího, vzniká kupujícímu nárok na vrácení 100% z ceny palet, což prodávající uskuteční vyhotovením dobropisu. Prodávající není povinen zajistit odvoz vratných palet z místa dodání. Toto ustanovení se použije pouze v případě, že je zboží dodAno kupujícímu na paletách (zejména střešní krytina, trapézový plech T-05).

Čl. III Povinnosti kupujícího

Kupující je zejména povinen řádně a včas zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží. Smluvní strany se dohodly, že pokud je kupující v prodlení se splněním povinnosti zaplatit prodávajícímu řádně a včas kupní cenu nebo její příslušenství (dále je tato povinnost pro účely tohoto článku označena pouze jako „Povinnost“) o více než 5 pracovních dnů, prodávající ho může , avšak nemusí, telefonicky nebo e-mailem vyzvat ke splnění Povinnosti, přičemž tato výzva je bezplatná. Toto oprávnění prodávajícího nemá vliv na splatnost faktury a nemění termín splnění Povinnosti.

Pro případ prodlení kupujícího s plněním Povinnosti o více než 5 pracovních dnů se strany dohodly, že kupující nahradí prodávajícímu náklady, vzniklé v souvislosti s porušením Povinnosti. V případě, že prodávající požádá advokáta nebo společnost zabývající se inkasem pohledávek o součinnost při splnění Povinnosti, kupující se zavazuje prodávajícímu nahradit náklady s tím spojené. Strany se dohodly, že výše těchto nákladů nebude určována prokazováním vynaložených výdajů, ale platí fikce, že náklady na mimosoudní vydobytí splnění Povinnosti mají výšku rovnající se 8% z hodnoty Povinnosti a náklady na soudní vydobytí mají výšku 100 € / započatou hodinu prodávajícímu vyúčtovaných právních služeb . Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody ani nárok na případnou náhradu nákladů řízení.

Pokud je kupující v prodlení se splněním Povinnosti o více než 30 dnů, je povinen počínaje 31. dnem zaplatit prodávajícímu kromě zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu ve výše 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení se splněním Povinnosti.

Pokud je kupující v prodlení se splněním Povinnosti o více než 90 dnů, je povinen počínaje 91. dnem zaplatit prodávajícímu kromě zákonného úroku z prodlení smluvní pokutu podle bodu 4 tohoto článku zvýšenou o 0,2% denně.

V případě, že kupující je v prodlení se splněním Povinnosti jakož i jakéhokoli jiného svého závazku vůči prodávajícímu, není prodávající povinen kupujícímu dodat objednané zboží ani akceptovat žádnou jinou jeho dodávku nebo v dalším obchodním styku je prodávající oprávněn požadovat platbu předem. Takovým jednáním prodávající neporušuje své smluvní povinnosti.

V případě prodlení kupujícího se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči prodávajícímu se čtrnáctým dnem prodlení kupujícího stávají automaticky splatnými i všechny ostatní závazky kupujícího vůči prodávajícímu (cross default). V případě prodlení kupujícího se splněním jakékoliv povinnosti je prodávající oprávněn jednostranně změnit splatnost závazku kupujícího vzniklého na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní t když, že tento prohlásí za splatný. Splatnými se stávají i ty závazky, kterých se porušení povinnosti netýká, i závazky, jejichž splatnost měla podle Smlouvy nebo dohody stran nastat později, jakož i závazky, jejichž splnění je jinak vázAno na splnění podmínky.

Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se vždy stávají splatnými (iv případě, že jejich splatnost měla nastat později nebo byla vázána na splnění podmínky):

dnem podání návrhu na konkurz nebo restrukturalizaci na majetek kupujícího, dnem, kdy si prodávající nebo třetí osoba uplatní vůči kupujícímu jakékoliv právo u soudu, dnem, kdy začne vůči kupujícímu jakékoliv exekuční řízení, dnem, kdy dojde k přijetí rozhodnutí, které mě za následek změnu společníků (akcionářů) kupujícího v rozsahu více než 49% základního kapitálu kupujícího.


Čl. IV Odpovědnost za vady zboží

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství, v kvalitě, provedení a za podmínek dle Smlouvy. Kupující zároveň prohlašuje, že podmínkám péče a skladování zboží, které jsou upraveny v těchto VOP porozuměl av případě porušení těchto podmínek bere na vědomí, že si nebude moci uplatnit žádné nároky z vad zboží.

Pokud prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží, záruku poskytne prohlášením o trvání záruční doby v samostatném záručním listě. Pokud prodávající nepředá spolu se zbožím záruční list, platí, že prodávající neposkytl kupujícímu na zboží záruku. Záruka, pokud je poskytnuta, se vztahuje pouze na skryté vady. Prodávající může ustanovení o záruce, vadách zboží a uplatnění vad blíže jednostranně upravit v záručním listě, přičemž kupující bere na vědomí, že takový záruční list, je pro kupujícího závazný a jeho ustanovení mají přednost před ustanoveními této Smlouvy.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně s uvedeným důvodu reklamace, množství, druhu zboží, čísla dodacího listu a čísla faktury. Reklamované zboží je kupující povinen uskladnit odděleně od ostatního zboží a nepoužívat ho zejména k dalšímu zpracování resp. k prodeji do vyřešení reklamace.

Bez ohledu na ustanovení kupní smlouvy, smlouvy o obchodní spolupráci, jiné dohody mezi stranami a záručního listu, záruka resp. odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje zejména na:

vady způsobené nevhodnou manipulací, použitím nebo skladováním zboží kupujícím nebo třetí osobou,
rovnoměrná změna barevného odstínu, vyblednutí barvy povlaku, změny barvy povlaku, změny lesku povlaku,
odchylky barevného odstínu u výrobků, které nebyly vyrobeny ze svitku z jedné šarže nátěrové hmoty v jedné výrobní dávce,
výrobky, které byly v kontaktu se zkorodovanými předměty, agresivními chemickými prostředky, prvky vyrobenými z mědi a kapalinami prosakujícími z měděných trubek i poškození, které jsou výsledkem vyšší moci,
výrobky instalované ve vysoce korozivním nebo jiném ovzduší se silným chemickým působením (např. v ovzduší s vysokým obsahem solí, v trvalém kontaktu s vodou, cementem a betonem, s žíravinami, kouřem, popelem, zvířecími výkaly), které mohou mít vliv na povrch materiálu
plechový materiál nesmí být v přímém kontaktu s výrobky na bázi silikátů nebo s cementovými výrobky
poškození zapříčiněné při kontaktu s čerstvou zeminou a cementem
koroze na řezných a střižných hranách a dodatečně vytvořených otvorech, které nebyly náležitě ošetřeny ochranným nátěrem a vady způsobené řezáním plechu nástroji způsobujícími termický efekt,
koroze na poškrábaných místech, vzniklých při montáži neodstranění kovových pilin přenášených obuví,
koroze vytvořené na místech netěsnosti šroubových spojů,
koroze škrábanců, které nebyly včas a dostatečně ošetřené,
koroze na spodní straně plechů s organickými povlaky,
poškození povlaku zapříčiněné povětrnostními podmínkami nebo přírodními úkazy (zemětřesení, požáry, povodně, krupobití, prudké lijáky, větrné smrště apod.)., vandalismem, válkami, nepokoji a teroristickými činy,
poškození, koroze a odlupování povlaku vyplývající z nesprávného skladování plechů ,
koroze vytvořené zkorodovaných třísek vzniklých při vrtání, stříhání, neodstranění kovových úlomků a jjiných zbytků
chyby způsobené nashromážděním nečistot a různých předmětů, které neodstranilo při pravidelné roční údržbě,
vady zboží, které kupující neuplatní u prodávajícího včas, tedy ve lhůtách uvedených v článku IV, bod 6 a 7 těchto VOP a řádně, jakékoliv koroze pozinkovaných a aluzinkových plechů.

Bez ohledu na ustanovení kupní smlouvy nebo smlouvy o obchodní spolupráci, jiné dohody mezi stranami a záručního listu, za vadu se nikdy nepovažuje zhoršení vlastností zboží, které vzniklo neodborným skladováním, montáží a použitím zboží, ani opotřebení zboží . Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodnou manipulací, použitím nebo skladováním zboží kupujícím nebo třetí osobou.

Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen oznámit vady prodávajícímu ve lhůtách uvedených v článku I bod 7 VOP, jinak jeho nároky z vad zboží zanikají.

Pokud prodávající uzná reklamaci, prodávající vymění vadné zboží za bezvadné nebo nahradí náklady na renovaci reklamovaného zboží; právo výběru z uvedených možností náleží výlučně prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za náklady, které vzniknou kupujícímu v rámci reklamačního řízení.

Škody nezaviněné prodávajícím, které vzniknou při nakládce a / nebo vykládce se považují za škody způsobené kupujícím.

Strany se ve smyslu § 379 Obchodního zákoníku výslovně dohodli, že nahrazení jakékoli škody (včetně ušlého zisku, nároků kupujícího a třetích osob) z kupní smlouvy nebo jednotlivé kupní smlouvy uzavřené na základě smlouvy o obchodní spolupráci, která by byla způsobena prodávajícím, dodaným zbožím, nebo která by vznikla kupujícímu nebo třetí osobě jako důsledek porušení povinnosti prodávajícího, je omezena do výše 50% kupní ceny objednaného zboží z kupní smlouvy nebo jednotlivé kupní smlouvy uzavřené na základě smlouvy o obchodní spolupráci, kterou strany v době vzniku tohoto závazkového vztahu předvídají jako možný následek jakékoliv škodné události.

V případě, že je hodnota vad zboží sporná, pokud je zboží vráceno použit nebo nepoužité prodávajícímu, jakož iv případě, že závazek kupujícího bude splněn jinak než v penězích, určí hodnotu nepeněžního plnění pro obě strany závazně znalec, určený pro tento účel prodávajícím.


V. Podmínky péče a skladování zboží

Zboží je třeba skladovat v suchém a větraném skladu bez přímého slunce (možnost zapaření plechu) na paletách 20 cm od podlahy. Nesmí se skladovat v hraně (na sobě) déle než 30 dnů od data vyrobení, vzniká nebezpečí zkondenzované vzdušné vlhkosti a tvorby bílé koroze. V případě skladování více než 30 dní, je třeba přeložit jednotlivé panely tenkými dřevěnými lištami a podložit na jedné straně t když, aby mohl vytéct vzniklý kondenz. Jestliže kupující zboží nepřevezme do tří dnů od dohodnutého dodacího termínu, prodávající není povinen tato opatření provádět a nenese ani odpovědnost za škodu tím způsobenou.

Krátkodobě může být zboží skladovAno i na otevřeném prostranství, avšak palety s krytinou musí být chráněny před přímým slunečním zářením neprůsvitnou plachtou propouštějící vzduch, s volnými konci. Materiál nesmí zmoknout a musí být chráněn před vniknutím vody do hrany materiálu. V případě vniknutí vody do hrany materiálu je bezpodmínečně nutné jednotlivé panely porozkladat a nechat vysušit.

POZOR! Plech skladován na otevřeném prostranství je velmi náchylný na podfouknutí větrem.

Trapézové profily a hladké plechy vyrobené s pozinkovanou nebo aluzinkových povrchovou úpravou nesmí být skladovány v hraně nebo ve svitku více než tři dny od data výroby. Profily je třeba do tří dnů namontovat nebo přeložit jednotlivé panely tenkými dřevěnými lištami t když, aby mohl mezi nimi volně proudit vzduch. Pokud kupující výrobky nepřevezme do tří dnů od dohodnutého dodacího termínu, prodávající není povinen tato opatření provádět a nenese ani odpovědnost za škodu tím způsobenou.

Skladování a přepravu polykarbonátových vlnitěch prosvětlovacích desek je možné pouze ve stínu na podložce přikryté neprůsvitnou plachtou. Mohou být nakupeny max. do výšky 50 cm, chráněné před horkem, slunečním zářením a vlhkem. Teplota mezi hromádku plotnami musí být menší než 60 stupňů. Při zabudování do stavby musí být konstrukce provzdušněné. Prosvětlovací desky není dovoleno podkládat ani natírat, ani montovat na tmavé střechy, slouží jako prosvětlení.
Slolaminátové trapézové desky se skladují a montují podle samostatného návodu, který je dostupný na www.masjen.sk [1] nebo kterékoli provozovně společnosti Maslen sro

Při sněhových detektorech prodávající nedoporučuje jejich použití v pásmu vyšším než je I. a II. sněhové pásmo. Pokud předloha pro výpočet cenové nabídky neobsahuje přílohu pro výpočet množství a rozmístění sněhových zachytávačů s uvedením sněhové oblasti, ve které je stavba situována, pak se postupuje podle standardů pro I. a II. pásmo a prodávající neručí za škody na zboží a majetku, které budou způsobené nedostatečným nebo špatným technickým řešením. Při rozložení sněhových zachytávačů je nezbytné dodržet následující 3 zásady:

– na šířku 1,1 m je nutné umístit 5ks propady pro škridplech a 4ks pro Gapu,

– při délce krytiny nad 3,5 m je nutné umístit další řada sněhových zachytávačů,

– sněhové zachytávače jsou vhodné na umístění v I. a II. pásmu sněhových oblastí.

Základní tíha sněhu v uvažovaném místě určí příslušný hydrometrologický ústav. Orientačně lze určit normové zatížení sněhem pro konkrétní oblasti. Mapa se nachází na www . masjen.sk [2] .

Vysvětlení příčin vzniku tzv.. zapaření plechu: Zinek v okolní běžné atmosféře reaguje s kyslíkem a vlhkostí ze vzduchu a tvoří se směsné hydroxidy zinku, které reagují s oxidem uhličitým za tvorby poměrně nerozpustné zinkové patiny: hydratovaný uhličitan zinku. Tato patina zpomaluje rozpouštění zinku a tedy poskytuje korozní ochranu ocelovým materiálem na určitý čas v závislosti na aplikované tloušťky zinkového povlaku, agresivity okolní atmosféry, doby ovlhčenia, střídání teplot, kondenzace vzdušné vlhkosti atd. Při vystavení pozinkovaných materiálů účinkům vody a vlhkosti bez přístupu a cirkulace vzduchu v těsných prostorách se však rychlost koroze zinku podstatně zvyšuje a výrazně ovlivňuje rozpouštění zinku v daném místě styku. Projev koroze se zřídka vyskytne souvisle na celém povrchu ve stejném rozsahu, protože začíná lokálně a rozšiřuje se postupně od ohniska koroze do přilehlých směrů v závislosti na topografických parametrů, způsobu a orientace uložení, rozložení vody, umístění dotykových částí atd. Všechny tyto skutečnosti uvedeny pro zinek a zinkové povlaky platí i pro lakoplastovaný plech, u kterého organické povlaky zvyšují korozní odolnost vůči povětrnosti a dodávají estetický vzhled. Organický povlak samotný nereaguje s běžnými složkami prostředí, avšak v podmínkách těsného uložení lakoplastovaný profilů bez cirkulace vzduchu voda a vlhkost proniká přes póry povlaku, čímž se dostává k pozinkovanému substrátu a způsobuje zmíněnou bílou rez.300/2005 Z. z.č.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.