1) Identifikujte internetového obchodníka. Každý seriózní internetový obchodník si je vědem, že nakupování na internetu je v první řadě o důvěře zákazníka, a proto se snaží poskytnout o sobě maximum informací. Ověřte Čo nejvíce z nich, zkontrolujte jejich ve Obchodním nebo Živnostenském rejstříku, zavolejte na zákaznický servis – požádejte o odpovědi, které Vás zajímají a zkontrolujte, zda jsou v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu.
Pokud internetový obchodník neplní zákonem definovAno podmínky, zejména pokud nemá kromě e-mailové adresy uveden žádný jiný kontakt (telefonní linku a konkrétní geografickou adresu), nebo pokud máte jakékoliv pochybnosti, neriskujte a nenakupujte!

Podle § 4 odst.. 1 zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu ao změně zákona č.. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č.. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronickém obchodu“) je internetový obchodník povinen poskytnout potenciálním zákazníkům minimálně tyto údaje, které musí být snadno a trvale přístupné:

– název, obchodní jméno a sídlo poskytovatele služeb (právnická osoba), resp. jméno, příjmení, místo podnikání a adresu bydliště poskytovatele služeb (fyzická osoba)
– daňové identifikační číslo, pokud je plátcem DPH
– adresu elektronické pošty a telefonní číslo
– označení rejstříku, který ho zapsal a číslo zápisu
– název a adresa orgánu dozoru nebo dohledu, kterému činnost poskytovatele služeb podléhá

Kromě toho je podle § 10 odst.. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji (dále jen „zákon o zásilkovém prodeji“), internetový obchodník povinen před uzavřením smlouvy na dálku současně s nabídkou zboží nebo služby spotřebiteli kromě výše uvedených údajů oznámit:

– trvalý pobyt a živnostenské oprávnění (fyzická osoba), resp. obchodní jméno a sídlo (právnická osoba)
– popis zboží nebo služby
– cenu zboží nebo poskytnuté služby
– dodací podmínky a náklady na dodání zboží
– platební podmínky
– poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy
– cenu za použití prostředků komunikace na dálku, pokud se cena určuje jinou než základní sazbou
– lhůtu, během které prodávající vázán svou nabídkou včetně ceny
– minimální lhůtu, na kterou lze smlouvu uzavřít, jde-li o smlouvu o prodeji zboží nebo o poskytnutí služby, které se dodávají nebo provádějí nepřetržitě nebo opakovaně

Většina seriózních internetových obchodů přidává k těmto údajům i své IČO, jméno a příjmení osoby odpovědné za provoz obchodu, provozní hodiny a číslo bankovního účtu.

2) Důkladně si přečtěte všechny informace o prodávaném výrobku – na rozdíl od kamenného obchodu si nemůžete na zboží sáhnout a odzkoušet ho, získejte proto o něm Čo nejvíce informací.
Zejména při obchodech se sídlem mimo území ČR si ověřte všechny důležité údaje (např.. elektrický příkon, technické normy při TV přijímačích a ostatní elektronice, údaje o použitěch materiálech na textilních výrobcích a obuvi a pod.) a ujistěte se, zda bude výrobek v našich podmínkách plně funkční, případně zda bude připojitelný do sestavy spolu s dalšími výrobky zakoupenými u nás.

3) Předem si ověřte nabízené možnosti dopravy zboží, ceny za dopravu, možné způsoby zaplacení zboží, informace o dodací lhůtě a lhůtě na doručení zboží.
Většina obchodníků Vám doručí objednané zboží do několika dnů, ale podle zákona o podomním prodeji a zásilkovém prodeji, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jin když, prodávající je povinen objednávku spotřebitele splnit nejpozději do 30 dnů od doručení objednávky. Pokud nakupujete u obchodníka poprvé, nebo pokud si nejste jisti, neplaťte za zboží předem – nechte si ho zaslat na dobírku, nebo pokud je to možné vyzvedněte si ho osobně a zaplaťte v hotovosti. Návštěva provozu internetového obchodu Vám poskytne obvykle dostatek informací, abyste zvážili případné budoucí nákupy u tohoto obchodníka.

4) Jestliže prodávající nemůže dodat objednané zboží, je o tem povinen neprodleně informovat zákazníka a do 15 dnů mu vrátit zaplacenou zálohu nebo cenu zaplacenou za zboží.
Zákazník má možnost se s internetovým obchodem dohodnout na náhradním plnění. V takovém případě je prodávající povinen dodat zákazníkovi zboží ve stejné ceně a kvalitě. Pokud se na náhradním plnění nedohodnou, prodávající je povinen nahradit všechny prokazatelné náklady, které zákazník vynaložil na objednání zboží.

5) Zkontrolujte si informace o záruční lhůtě a servisních místech pro záruční a pozáruční servis, které Vám je prodávající podle zákona o zásilkovém prodeji poskytnout.
V případě zahraničního internetového obchodu se mohou tyto místa nacházet pouze mimo území ČR, Čo může budoucí servis výrazně prodražit o dopravní a komunikační náklady.
Záruční dobu stanovuje § 620 Občanského zákoníku minimálně na 24 měsíců, při prodeji použitého zboží může být kratší, nemůže však trvat méně než 12 měsíců. Jiná je situace v případě nákupu zboží mezi dvěma podnikatelskými subjekty, pokud tyto subjekty dohodnou, že kupní smlouva se bude řídit ustanoveními Obchodního zákoníku. V takovém případě není stanovena žádná minimální záruční doba. To znamená, že pokud není definována v dokumentech, které si mezi sebou podnikatelé při prodeji vymění, její délka je nulová!

6) Prodej přes internet má svá specifika. Patří mezi ně i možnost odstoupení od smlouvy a vrácení zboží do sedmi pracovních dnů na základě § 12 zákona o zásilkovém prodeji.
O této skutečnosti je prodávající povinen zákazníka informovat. Možnost odstoupení od smlouvy a vrácení zboží se však nevztahuje na zboží zhotovené podle zvláštních požadavků zákazníka („na zakázku“), zboží jednorázové spotřeby, zboží rychle podléhající zkáze, na prodej obrazových a zvukových záznamů, prodej počítačových programů které zákazník již rozbalil, prodej novin a časopisů některé další specifické případy. Pokud informaci o možnosti odstoupení od smlouvy neobjevíte ve Všeobecných obchodních podmínkách, může to znamenat problémy v případě, že byste chtěli tuto možnost využít. Zároveň byste měli být informováni o způsobu a lhůtě vrácení peněz, která podle tohoto zákona nesmí být delší než 15 dní.

7) Seznamte se is reklamačním řádem, zejména se způsobem uplatnění reklamace, protože konkrétní postup při řešení reklamace, může být specifický v závislosti na druhu a povahy reklamovaného zboží. O oprávněnosti reklamace rozhoduje v první fázi zpravidla prodávající, ale jeho názor musí později obvykle potvrdit i dodavatel zboží.
Reklamační řád by měl obsahovat i kontaktní údaje na řešení reklamací. Problematiku reklamací upravuje zákon č.. 250/2007 o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č.. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), který v § 18 odst.. 4 definuje, že prodávající je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitěch případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako kdyby šlo vadu, kterou nelze odstranit. Pokud reklamační řád chybí, doporučujeme nenakupovat.

8) Podle § 7 odst.. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) potřebuje provozovatel internetového obchodu Váš výslovný souhlas, aby Vám mohl zasílat marketingové materiály prostřednictvím e-mailu (např. zakliknutím příslušného políčka) nebo poštou.
Tento souhlas nemůže být podle tohoto zákona spojený automaticky s odesláním objednávky např. formulací „… odesláním objednávky poskytujete zároveň souhlas k zasílání informací o nových výrobcích …“. Pokud takovou nebo podobnou formulaci najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách, s velkou pravděpodobností můžete v blízké budoucnosti očekávat vysokou frekvenci reklamních aktivit tohoto prodejce. Pokud si to nepřejete, zvažte nákup v jiném internetovém obchodě. Váš souhlas musí být odvolatelný ve smyslu podmínek uvedených v zákoně o ochraně osobních údajů a ve Všeobecných obchodních podmínkách.

9) Pokud je to možné, upřednostňujte internetové obchody registrované na Slovensku, které se řídí slovenský legislativou a spadají pod jurisdikci ČR.
Pokud při nákupu u nich identifikujete problémy vyplývající z porušení zákonů, můžete se obrátit na Slovensku obchodní inspekci (SOI), která po prověření relevantních informací zjedná v případě potřeby nápravu. V případě nákupu v zahraničních internetových obchodech se prodejní proces včetně uplatňování reklamačních práv za odpovědnost za vady uskutečňuje podle právních předpisů platných v zemi, kde je internetový obchod registrován. V případě problémů máte možnost se obrátit na příslušné spotřebitelské centrum v dané zemi.

10) Rozhodování o výběru internetového obchodníka Vám může usnadnit i projekt certifikace internetových obchodníků „dětem-Bezpečný nákup“, který iniciovala Slovensku asociace pro elektronický obchod (SAEC). Udělení certifikátu je podmíněno splněním certifikačních kritérií, které vycházejí z požadavků české legislativy a směrnic Evropského parlamentu a Rady pro elektronický obchod.

Zdroj: dětem [1]

References

  1. ^ dětem (www.bezpecnynakup.sk)

doručení zboží –

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.