Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Vrátenie tovaru – hm.com

Original article

1. práva z vadného plnenia

H&M dodržuje všetky všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa práv z vadného plnenia (najmä §§ 499 až 510 a §§ 616 až 627 zákona č. 40/1964 zb. občiansky zákonník). V prípade ak je Vám dodaný vadný tovar, prosíme uplatnite svoje práva z vadného plnenia, vrátane škody vzniknutej pri preprave, a vráťte tovar bez omeškania pomocou dodaného predtlačeného formulára na vrátenie.

1.1 Záruka za akosť

H&M zodpovedá za dodanie tovaru bez vád. Tovar má vady najmä ak nemá vlastnosti dohodnuté alebo oprávnene očakávané, nehodí sa k obvyklému či dohodnutému účelu, nezodpovedá množstvo, hmotnosť, miera alebo akosť tovaru nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov alebo nezodpovedá dohodnutej akosti. Najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru môžete podľa vlastného uváženia požadovať:

- odstránenie vady; alebo

- primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

- ak to nie je neúmerné povahe vady, môžete požadovať dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, ak sa vada týka iba tejto súčasti.

Vyššie uvedené nároky nie je možné uplatniť, ak ste o vade pred prevzatím tovaru vedel/a ale ju sám/sama spôsobil/a.

1.2 Zákonné práva z vád

H&M zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru počas 24 mesačnej záručnej doby alebo počas doby použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode. Ak sa vada prejaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

V tejto lehote môžete tovar reklamovať a podľa vlastného uváženia:

- v súvislosti s vadou, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy, tj. také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatváraní zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):

Ak sa na tovare po oprave objaví opakovane odstrániteľna vada (teda v prípade tretej reklamácie pre rovnakú závadu alebo štvrtej reklamácie pre odlišné závady) alebo sa na tovare vyskytnú najmenej tri (alebo viac) vád súčasne, môžete požadovať:

H&M nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.

Prosíme oznamte nám vami zvolené právo dodania vadnej veci spoločne s oznámením vady, alebo bez zbytočného odkladu po ňom. Vašu voľbu môžete zmeniť iba ak ste zvolil/a opravu vady, ale vada sa ukázala byť neodstrániteľná.

Ak si nezvolíte svoje právo z podstatného porušenia zmluvy spoločne s oznámením vady H&M, alebo bez zbytočného odkladu po ňom, máte práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

O reklamácii rozhodneme najneskôr do troch pracovných dní po tom, ako obdržíme vadný tovar, prípadne vás budeme v tejto lehote informovať o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, vybavíme najneskôr v lehote 30 dní od jej uplatnenia.

O stave vybavenej reklamácie budete informovaní e-mailovou správou alebo prostrednictvom SMS.

doručenie tovaru (source)

, ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>