Original article

1. práva z vadného plnenia

H&M dodržuje všechny všeobecne záväzné predpisy týkajúce se práv z vadného plnenia (hlavně §§ 499 až 510 a §§ 616 až 627 zákona č. 40/1964 zb. občansky zákonník). V případě když je Vám dodaný vadný zboží, prosíme uplatnite svoje práva z vadného plnenia, včetně škody vzniknutej při přeprave, a vráťte zboží bez omeškania pomocou dodaného predtlačeného formulára na vrátene.

1.1 Záruka za akosť

H&M zodpovedá za dodanie zboží bez vád. Zboží má vady hlavně když nemá vlastnosti dohodnuté nebo oprávnene očakávané, nehodí se k obvyklému či dohodnutému účelu, nezodpovedá množst ve, hmotnost, miera nebo akost zboží nevyhovuje požiadavkám právnych predpisů nebo nezodpovedá dohodnutej akosti. Najnedřív do dvou roků od převzetí zboží můžete podle vlastného uváženia požadovať:

odstránenie vady; nebo

– primeranú zľavu z kúpnej ceny; nebo

– když to není neúmerné povahe vady, můžete požadovat dodanie novej veci bez vád nebo novej súčasti bez vád, když se vada týka iba této súčasti.

Vyššie uvedené nároky není možné uplatnit, když ste o vade před prevzatím zboží vedel/a ale ji sám/sama způsobil/a.

1.2 Zákonné práva z vád

H&M zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí zboží během 24 měsíčnej záručnej doby nebo během doby použiteľnosti uvedené v reklame, na obale zboží nebo v pripojenem návode. Když se vada prejaví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že vec byla vadná už při prevzatí.

V této lhůtě můžete zboží reklamovat a podle vlastného uváženia:

– v súvislosti s vadou, která znamená podstatné porušenie zmluvy, tj. také porušenie zmluvy, o kterém strana porušujúca smlouvu už při uzatváraní zmluvy vedela nebo musela vediet, že by druhá strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto porušenie predvídala (bez ohledu na to, či jde o vadu odstrániteľnú nebo neodstrániteľnú):

  • dodanie novej veci bez vád nebo dodanie chýbajúcej veci; nebo
  • odstránenie vady; nebo
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny; nebo
  • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Když se na zbožíe po oprave objaví opakovane odstrániteľna vada (teda v případě tretej reklamácie pro rovnakú závadu nebo štvrtej reklamácie pro odlišné závady) nebo se na zbožíe vyskytnú najmenej tri (nebo viac) vád súčasne, můžete požadovať:

  • zľavu z kúpnej ceny; nebo
  • výmenu zboží; nebo
  • odstúpenie od zmluvy.

H&M nezodpovedá za vady vzniknuté v důsledku bežného opotřebenia nebo nedodržania návodu na použití.

Prosíme oznamte nám vami zvolené právo dodání vadnej veci spoločne s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu po ňem. Vaši voľbu můžete změnit iba když ste zvolil/a opravu vady, ale vada se ukázala být neodstrániteľná.

Když si nezvolíte svoje právo z podstatného porušenia zmluvy spoločne s oznámením vady H&M, nebo bez zbytečného odkladu po ňem, máte práva jak při nepodstatnem porušení zmluvy.

O reklamácii rozhodneme najnedřív do troch pracovných dní po tem, jak obdržíme vadný zboží, případně vás budeme v této lhůtě informovat o tem, že je k rozhodnutiu potřebné odborné posúdene. Reklamáciu, včetně odstránenia vady, zařídíme najnedřív v lhůtě 30 dní od jej uplatnenia.

O stave vybavenej reklamácie budete informovaní e-mailovou správou nebo prostrednictvem SMS.

doručení zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.