Original article

Obchodné podmínky platné pro nákup v internetovem obchode, kterého prevádzkovateľem je spoločnost VEP, spol. s r.o.

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tyto obchodné podmínky platí pro nákup v internetovem obchode, kterého prevádzkovateľem je spoločnost VEP, spol. s r.o., se sídlem A. Hlinku 13, 972 01  Bojnice, IČO: 31 566 634 (Dále jen „predávajúci“), uzatvorený prostřednictvím systému elektronického obchodného domu http://www.vep.sk/[1] (Dále jen „systém“). Podmínky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (Dále jen „kupujúci“).

Článok II.

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

•1.      Všechny objednávky podané prostřednictvím prodávajícího systému jsou považované za záväzné. Odesláním objednávky kupujúci potvrdzuje, že se oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkem a že s nimi souhlasí.

•2.      Objednávka je návrhem kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente převzetí objednaného zboží kupujúcim.

•3.      Podmínkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všech predpísaných údajů a náležitostí v registračných formulároch a odsouhlasenie obsahu objednávky.

•4.      Miestem dodání zboží je adresa uvedená kupujúcim v registračnem formulári.

•5.      Vlastnícke právo k zboží prechádza na kupujúceho prevzatím zboží s odkladacou podmínkou úplného zaplacení kúpnej ceny spolu s nákladmi prodávajícího spojených s predajem, které znáša kupujúci.

•6.      Vyplnením registračného formulára či odesláním záväznej objednávky v rámci systému kupujúci dáva predávajúcemu souhlas se zhromažďovaním a archivovaním osobných údajů o kupujúcem a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajů).

•7.      Kupujúci má právo stornovat objednávku bez udania důvodu kedykoľvek před jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznem potvrdení objednávky iba v případě, že predávajúci nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradit predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na želanie zákazníka zaobstarat nebo v případě, že v súvislosti se zaistením zboží došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladů. Storno poplatků může být do výšky až 50 % z celkové ceny zboží.

Článok III.

PREDAJ TOVARU S OBMEDZENÍM

•1.   Podle platných zákonů je nákup některých typů zboží obmedzený napr. dosiahnutím veku 18-tich roků, vlastníctvem licencií, príslušností k ozbrojeným zborem nebo mestským políciám nebo jjjjjiným špecifickým obmedzením. Do skupiny s obmedzením patrí v naší spoločnosti predaj nasledovného: 

•1.1.   prostriedky sebaobrany (paralyzéry, sebaobranné spreje, obušky, boxery, tonfy),

•1.2.   výrobky, zbožíy nebo jiné produkty spoločnosti, které jsou označené (potlačou, nástrekem, nášivkou, výšivkou nebo inou formou zrealizované označenie) nasledovne:

•1.2.1.   polícia, případně jiné označenie obsahujúce slovo polícia napr. Mestská polícia,

•1.2.2.   súkromná bezpečnostná služba (SBS),

•1.2.3.   vlastná ochrana,

•1.2.4.   iné označenie, z kterého významu je zrejmé, že jde o označenie organizovaných zložiek pro                          zabezpečenie ochrany, obrany, bezpečnosti.

•2.  K nákupu těchto typů zboží v našem internetovem obchode je preto potřebné dodržat nasledovné podmínky:

•2.1.   pro produkty uvedené v bode 1.1. je potřebné zaslat (čitateľnú) fotokópiu obidvou strán občanskeho průkazu:

•2.1.1.   faxem na t.č. 046/5198116, 046/5198117, nebo

•2.1.2.   e-emailem na adresu: obchod@vep.sk[2]

•2.2.   pro produkty uvedené v bode 1.2. je potřebné zaslat (čitateľnú) fotokópiu obidvou strán policajného průkazu – při predaji fyzickej osobe, jinak je možné tyto produkty predat jen Ministerstvu vnútra SR, mestským políciám, SBS (s licenciou) nebo Vlastným ochranám. FO může fotokópiu policajného průkazu zaslať:

•2.2.1.   faxem na t.č. 046/5198116, 046/5198117, nebo

•2.2.2.   e-emailem na adresu: obchod@vep.sk[3]

•3.   Bez splnenia vyššie uvedených podmínek nebude objednávka obsahujúca kterýkoli z vyššie uvedených typů zboží vybavená a bude automaticky stornovaná. Na základe vzájemné dohody bude možné takovouto objednávku zařídit iba bez (sporných) položiek, které patria do skupiny zboží s obmedzením.

•4.   Všechny dodatočne poskytnuté osobné údaje jsou považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podle ustanovení uvedených v odstavci „Ochrana osobných údajů“.

Článok IV.

DODACIE PODMIENKY, EXPEDIČNÉ LEHOTY A PREPRAVNÉ

•1.   Objednaný zboží, který je na sklade je expedovaný do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky. V případě, že se objednaný zboží nevyrába, resp. není v prevádzkových možnostiach prodávajícího zboží pro kupujúceho zabezpečit nebo by s obstaraním zboží boli spojené neprimerané náklady, není predávajúci viazaný objednávkou kupujúceho, o čem kupujúceho uvědomí v lhůtě do 3 dní.

•2.   Každý zákazník je informovaný e-emailem o zaslaní zboží. Objednávku si může kupujúci skontrolovat po prihlásení do systému. O stave objednávky je zákazník taktéž upozornený e-emailem.

•3.   Zboží objednaný prostřednictvím internetu se doručuje kupujúcemu nasledovnými způsobmi:

•3.1.   poštou, nebo

•3.2.   zásielkovou službou, nebo

•3.3.   osobným prevzatím v sídle spoločnosti.

•4.   V případě, že čast objednaného zboží není momentálne na sklade, celá objednávka je pozastavená a kupujúci je informovaný o približnem možnem termínu vybavenia celé objednávky. Kupujúci na základe této informace může požiadat o čiastočné vybavenie objednávky (zaslání tej časti zboží, která je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami) s  tím, že daná objednávka bude dovybavená podle možností, o kterých predávajúci kupujúceho informoval, spravidla ihned potom, jak bude daný zboží k dispozícii. V tomto případě kupujúci hradí poštovné, balné a manipulačné poplatky za každú odoslanú čast objednávky samostatne.

•5.   Zboží neštandardných rozmerů nebo zboží ťažší jak 30 kg bude dodaný způsobem, který bude odsouhlasený osobitne.

•6.   Spoločnost VEP, spol. s r.o. nezodpovedá za neskoré dodanie zboží způsobené přepravcem, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu a pod.

Článok V.

PODMIENKY A MOŽNOSŤ  PLATBY ZA TOVAR (POŠTOVNÉ)

•1.   Kupujúci zaplatí za objednaný zboží nasledovne:

•1.1.   Zálohovo – kupujúci uhradí cenu objednaného zboží v hotovosti nebo převodem na základe vystavenej zálohovej faktúry,

•1.1.1.   doručení zásilky poštou,

•1.1.2.   doručení zásilky přepravnou službou,

•1.1.3.   osobným prevzatím v sídle spoločnosti.

•1.2.   V hotovosti – kupujúci uhradí v hotovosti přímo při prevzatí v sídle spoločnosti 

•1.3.   Na dobírku – kupujúci uhradí cenu dobírky přímo při prevzatí/doručení,

•1.3.1.   doručení zásilky poštou – kupujúci uhradí cenu objednaného zboží a náklady na poštovné, balné a manipulačné 

•1.3.2.   doručení zásilky přepravnou službou – kupujúci uhradí cenu objednaného zboží a náklady na poštovné, balné a manipulačné 

•1.4.   Převodem – kupujúci uhradí cenu objednaného zboží převodem na základe vystavenej faktúry,

•1.4.1.   doručení zásilky poštou 

•1.4.2.   doručení zásilky přepravnou službou 

•1.4.3.   osobným prevzatím v sídle spoločnosti 

•2.   Dodanie zboží na územie členských štátů Európskej únie, případně jiných štátů predávajúci uskutočňuje iba na základe predchádzajúceho souhlasu kupujúceho a vzájomného odsouhlasenia si ceny za poštovné a balné a případně Dalších dodacích podmínek mezi kupujúcim a predávajúcim.

Článok VI.

NEDORUČENÉ ZÁSIELKY

•1.   V případě, že se zásilka vráti jak nedoručená (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatrením nebo úmyselne neprevzal a pod.) bude kupujúcemu e-emailem zaslaná výzva na zaslání stanoviska k vybaveniu objednávky, t. j. kupujúci bude vyzvaný, akým způsobem navrhuje danú objednávku zařídit. Odpoveď na tuto výzvu je kupujúci povinný zaslat najnedřív do 7 dní od odoslania výzvy.

•1.1.   V případě, že kupujúci žiada o opätovné odoslanie zásilky, budou rovnako doúčtované k celkové ceně zásilky náklady na poštovné, balné a manipulačné.

•1.2.   Pokud kupujúci na výzvu v navrhnutem termínu neodpo umí, objednávka je stornovaná, o čem je kupujúci upovedomený zaslaním e-mailu. V tomto případě bude Další nákup kupujúceho možný jen po zaplatení zboží dopředu (převodem). Když se následné platby uskutočnia v poriadku, platobné obmedzenie pro Další objednávky bude zrušené.

•2.   Reklamácie jsou vybavované v súlade s reklamačným poriadkem systému a právnym poriadkem platným v Slovenskej republike.

Článok VII.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

•1.   Kupujúci je oprávnený bez uvedenia důvodu odstúpit od zmluvy do 7 pracovných dní odo dne převzetí zboží nebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, když predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podle Zákona o ochrane spotřebitela při domovem predaji a zásielkovem predaji.

•2.   Vzhledem k tomu, že v případě odstúpenia od kúpnej zmluvy se zmluva ruší od začiatku, predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu vráti nebo nahradí všechny vzájomné prijaté plnenia.

•3.   Když se kupujúci rozhodne pro odstúpenie od zmluvy v lhůtě uvedené v bode 1., je povinný dodržat nasledujúce podmínky:

•3.1.   Písomne požiadat (zaslaním e-mailu) o odstúpenie od zmluvy, přičemž je v žádosti povinný uviest číslo objednávky, jméno a příjmení, datum nákupu, číslo účtu, případně adresu pro vrátenie peňazí.

•3.2.   Když byl kupujúcemu zboží doručený a ním prevzatý, zašle ho zpět na adresu spoločnosti VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice a to za následujících podmínek:

•3.2.1.   zboží musí být v pôvodnem obale,

•3.2.2.   zboží nesmie být použitý,

•3.2.3.   zboží nesmie být poškodený,

•3.2.4.   zboží musí být kompletný (včetně príbalového letáku a pod.),

•3.2.5.   zboží musí být zaslaný spolu s dokladem o kúpe.

•3.3.   Při splnení všech vyššie uvedených podmínek pro vrátenie zboží budou kupujúcemu peníze za zboží zaslané převodem na jeho účet a to najnedřív do 14 pracovných dní po doručení a prevzatí zboží predávajúcim.

•3.4.   Zboží je potřebné zaslat doporučene a poistený, nakolik predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Predávajúci neakceptuje zásilky na dobírku.

•3.5.   V případě nesplnenia některé z vyššie uvedených podmínek odstúpenie od objednávky není akceptované a zboží bude vrátený na náklady kupujúceho zpět.

Článok VIII.

VÝMENA TOVARU (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

•1. Zákaznik spoločnosti VEP, spol. s r.o. může vyměnit odobraný zboží bez udania důvodu maximálne do 30 dní od jeho obdržania. Aby mohol být zboží prijatý, musí být i naDále predajný, nepoškodený a nepoužitý a bez označenia logem zákazníka /potlač,nášivka,výšivka…/. V čase vrátenia musí být v ponuke spoločnosti VEP spol, s r.o..

•2. Zákazník v případě vrátenia zboží uhradí všechny náklady na přepravu a na balenie

zboží, které spoločnosti vznikli v súvislosti s vrátením zboží.

Článok IX.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Podmínky ochrany osobných údajů[4]

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tyto obchodné podmínky platí v znení, které je uvedené na internetových stránkach prodávajícího v den odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odesláním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všechny ustanovenia obchodných podmínek v platnem znení v den odoslania objednávky, jak i v den odoslania objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného, balného a manipulačného poplatku) uvedenú na stránkach internetovej predajne prodávajícího, když by nebylo v konkrétnych případech preukázateľne dohodnuté inkdyž. Odoslanou objednávkou (návrhem kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

V Bojniciach dňa: 01.03.2013

VEP, spol. s r.o.

A.Hlinku 13

972 01 Bojnice

Slovensko

References

  1. ^ http://www.vep.sk/ (www.vep.sk.jetweb.cz)
  2. ^ obchod@vep.sk (www.vep.sk)
  3. ^ obchod@vep.sk (www.vep.sk)
  4. ^ Podmínky ochrany osobných údajů (www.vep.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.