Original article

Helvetia Apotheke

Tyto Všeobecné obchodné podmínky upravujú podmínky, podle kterých Helvetia Apotheke (Dále jen „predajca“, viď nižší Výrobca a predajca zboží) predáva zboží kupujúcim (hlavně, ne však výlučne, prostřednictvím tlačených reklamných materiálů, svojich internetových stránok, ponúk prostřednictvím internetu a aktívnym telemarketingom). Kupujúci, kteří si objednávajú prostřednictvím internetových stránok predajca www.helvetia.sk, odesláním svojej objednávky vyjadrujú souhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Kupujúci, kteří si objednávajú jjjjjiným způsobem, mají vždy k dispozícii Všeobecné obchodné podmínky v skrátenej forme, přičemž ich úplné znenení k dispozícii na www.helvetia.sk, a odesláním svojej objednávky vyjadrujú souhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmínky jsou neoddeliteľnou súčastí každé kúpnej zmluvy (objednávky) mezi predajcem a kupujúcim.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Vyplnením a odesláním objednávky kupujúcim (případně objednávkou prostřednictvím telefónu) vzniká kúpna zmluva, kterou predajca uchováva po dobu piatich roků. Kupujúci má právo vyžiadat si kópiu kúpnej zmluvy (případně záznam objednávky prostřednictvím telefonického hovoru) od predajca, když mu chýba jeho kópia. V takem případě mu predajca sprístupní kópiu do 30 dní od podania takejto žádosti. Kúpna zmluva je uzavretá v slovenskem jazyku.

Kupujúci si může objednávat rôznymi způsobmi. Riadnym vyplnením objednávacieho kupónu a zaslaním poštou na adresu predajcu uvedenú v reklamnem materiáli, faxem na uvedené faxové číslo, či naskenovaním jak prílohy e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu, nebo riadnym vyplnením a odesláním objednávacieho formulára na www.helvetia.sk, nebo prostřednictvím aktívneho telemarketingu (objednávky kupujúceho telefonicky) či jjjjjiným způsobem kupujúci vyjadruje svoj souhlas se všetkými skutočnosťami uvedenými v ponuke, takisto se spracovaním svojich osobných údajů podle platného zákona o ochrane osobných údajů.

Cena a platobné podmínky

Kúpna cena každého druhu zboží je vždy konečná a jednoznačne každému druhu zboží priradená v ponuke predajcu. Vyplnením a zaslaním objednávky (případně objednávkou prostřednictvím telemarketingu) kupujúci výslovne souhlasí s nabízínou cenou. Kúpna cena platí až do vypredania zásob, když při některém druhu zboží není vymedzená platnost ceny jjjjjiným způsobem. Ku každé zásilce je priložená zloženka na kúpnu cenu zboží, kterou kupujúci uhradí najnedřív do datumu splatnosti, a to na účet spoločnosti Helvetia Direct Marketing s.r.o., která od predajcu pohledávky za slovenskými zákazníkmi odkupuje a zabezpečuje příjem a spracovanie platieb pro slovenský trh. V případě, že se kupujúci oneskorí s platbou, spoločnost ho na tuto skutočnost upozorní jednou upomienkou zdarma, aby dala možnost kupujúcemu tuto situáciu vyriešit (úhradou zásilky, vrátením zásilky, případně reklamáciou na pošte pro stratu zásilky). V případě, že kupujúci ani po prvém upozornení situáciu nevyrieši, vyhradzuje si spoločnost právo v Dalších upomienkach účtovat poplatky spojené s prípravou, tlačou a zasielaním upomienok, rovnako jak případně účtovat úroky z meškania dlžnej částky (poplatky za druhú upomienku jsou 1,5 €, za tretiu 3,5 €,  za štvrtú 6 €, za piatu 9 €). V případě, že na vyriešenie pohledávky nebude stačit ani zaslání piatich upomienok, spoločnost si vyhradzuje právo predat neuhradenú pohledávku některé ze spoločností, které se profesionálne zaoberajú vymáhaním pohledávok.

Predajca si vyhradzuje právo na tlačové chyby v reklamnem materiáli a na internete.

Dodanie zboží

Predajca dodá zboží kupujúcemu na ním uvedenú adresu prostřednictvím Slovenskej pošty, a.s., nebo prostřednictvím iného autorizovaného doručovatela. V případě objednávky z katalógu je zboží kupujúcemu dodaný obyčejně do 1-2 týždňů od obdržania objednávky. V případě objednávky pravidelného zasielania je prvá zásilka kupujúcemu dodaná obyčejně do 1-2 týždňů od prijatia jeho objednávky, následne bude predajca zasílat kupujúcemu každé tri týždne pravidelné zásilky zboží až do doby, kdy kupujúci smlouvu vypoumí. Výpoveď, prosím, zasielajte písomne na adresu zákazníckeho centra Helvetia Apotheke, P. O. BOX 4300, 800 90 Bratislava 090, nebo jjjjjiným způsobem (viď Kontakty), pro co nejrychlejšie vybavenie Vašej požiadavky doporučujeme telefonický kontakt na čísle 02/32 777 788 (po-pia: 8-17 hod.).

Podrobnejšie informace, které se týkajú doručení zboží, může kupujúci získat na telefónnej linke zákazníckeho oddelenia predajcu: 02/32 777 788 (po-pia: 8-17 hod.).

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie zboží

Kupujúci má právo odstúpit od kúpnej zmluvy bez uvedenia důvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od převzetí zboží a zboží vrátit. Pro co nejrychlejšie vybavenie Vašej písomnej výpovedi ji zasielajte prosím výhradne na adresu zákazníckeho servisu: Helvetia Apotheke, P. O. BOX 4300, 800 90 Bratislava 090. Když se rozhodnete od kúpnej zmluvy odstúpit, pro co nejrychlejšie vybavenie zašlite písomné oznámenie o odstúpení zároveň s zbožíem (pokud možno v neporušenem originálnem obale) zpět na vyššie uvedenú adresu nášho zákazníckeho servisu.
Doporučujeme zrušenie pravidelného zasielania udělat telefonicky na čísle 02/32 777 788 (Po-Pia: 8-17 hod), aby ste mohli zároveň dostat aktuálnu informaci o stave Vašich zásilek.

Vrátenie peňazí

Když kupujúci vrátil predajcu nepoškodený zboží v stanovenej lhůtě a zaplatil zaň už kúpnu cenu, má nárok na vrátenie peňazí do 30 dní po vrátení zboží. V tem případě v oznámení o odstúpení od zmluvy, prosím, uveďte, akým způsobem (převodem na účet, zloženkou) a kam (číslo bankového účtu, adresa) Vám má být zaplatená kúpna cena vrátená.

Záručná doba

Záručná doba je 24 měsíců. Životnost výrobků je obmedzená dobou použiteľnosti konkrétneho prípravku (v závislosti od použitěch účinných látok a ich stability), která je na každem prípravku vyznačená jak „minimálna trvanlivosť”. Predajca garantuje, že kupujúci dostane vždy prípravky minimálne 6 měsíců před koncem minimálnej trvanlivosti, obvyklá doba činí 12-30 měsíců.

Záručná doba začína bežat dňem, kdy kupujúci prevezme zboží. Po doručení zásilky si zboží, prosím, skontrolujte a v případě akejkoľvek zistenej chyby nás kontaktujte. Pro co nejrychlejšie vybavenie vašej reklamácie sa, prosím, obracajte na naše zákaznícke centrum: Helvetia Apotheke, P. O. BOX 4300, 800 90 Bratislava 090. V oznámeniu o reklamácii, prosím, uveďte zistené chyby zboží, identifikáciu svoju (zákaznícke číslo, jméno a adresa) a reklamovaného zboží (číslo zásilky), případně návrh na vyriešenie reklamácie. Jak prílohu oznámenia o reklamácii zašlite, prosím, též reklamovaný zboží.

Predajca se zaväzuje zařídit reklamáciu najnedřív do 30 dní po doručení a oznámit kupujúcemu výsledok reklamácie. Predajca vymení chybný zboží kupujúcemu za bezchybný (a dodá ho kupujúcemu na vlastné náklady), když se nedohodnú inkdyž. Tím ne jsou dotknuté Další práva kupujúceho, které vyplývajú z právnych predpisů.

Ochrana osobných údajů

Vyplnením objednávky (kúpnej zmluvy) souhlasí kupujúci se zaradením všech ním vyplnených osobných údajů do databázy v súlade s platným zákonem o ochrane osobných údajů. Poskytnuté osobné údaje predajca spracováva za účelem vybavenia objednávky a splnenia svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej mezi predajcem a kupujúcim, s výnimkou mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy kupujúceho, které je predajca oprávnený navíc použit na marketingové účely – za účelem nabízínia výrobků a služeb svojich i jiných spoločností, včetně zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a jiných aktivitách, též i zasielanie obchodných oznámení prostřednictvím elektronických prostriedků. Souhlas na marketingové využitie vymenovaných osobných údajů udeľuje kupujúci dobrovoľne a až do odvolania. Když si kupujúci nepraje, aby jeho vyššie uvedené osobné údaje boli naDále využívané na marketingové účely, může svoj souhlas kedykoľvek odvolat. Pro co nejrychlejšie vybavenie vašej požiadavky zasielajte, prosím, písomnú výpoveď, na adresu zákazníckeho centra Helvetia Apotheke, P. O. BOX 4300, 800 90 Bratislava 090.

Vyššie uvedené osobné údaje kupujúceho může predajca predat inému správcovi osobných údajů za účelem ponuky výrobků a služeb při dodržaní všech zákonných podmínek, když s tím kupujúci nevyslovil nesouhlas. Tento nesouhlas může kupujúci vyjadrit už při realizácii objednávky nebo kedykoľvek nedřív. V tem případě, pro co nejrychlejšie vybavenie vašej požiadavky, zašlite písomne oznámenie na adresu zákazníckeho oddelenia: Helvetia Apotheke, P. O. BOX 4300, 800 90 Bratislava 090. Služby zákazníckeho oddelenia a s tím súvisiace spracúvanie osobných údajů zabezpečuje v mene predajcu (Helvetia Apotheke) spoločnost Hermes DM – outsourcing services, s. r. o.

Osobné údaje kupujúcich může predajca spracovávat sám i prostřednictvím tretích osôb, a to manuálne i automaticky. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a jsou mu zaručené všechny práva vyplývajúce z platného zákona o ochrane osobných údajů. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajem, má právo požadovat vysvetlenie od predajcu v případě, že predajca spracováva nepresné osobné údaje nebo má kupujúci jiné pochybnosti týkajúce se narušenia jeho súkromia, osobného života nebo zákona o ochrane osobných údajů, má právo požadovat od predajcu opravu chybných údajů, případně odstránenie stavu, který je v rozpore s jeho požiadavkami (zablokovanie, doplnenie, likvidácia osobných údajů a iné). V případě nespokojnosti s konaním predajcu či pochybností o dodržiavaní zákonů v oblasti ochrany osobných údajů má kupujúci právo obrátit se na Úrad na ochranu osobných údajů. Tím ne jsou dotknuté Další práva kupujúceho.

Výrobca a predajca zboží

Výrobcem zboží pod značkou Helvetia Apotheke je česká spoločnost Helvetia Direct Marketing, s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, IČO: 28400658, zapísaná v obchodnem registri Okresného súdu v Prahe 20.5.2008, oddiel C, vložka 138842.
Odesíláteľem zásilek a predajcem zboží přímo konečnému zákazníkovi je Helvetia Apotheke d.o.o., Ramići BB, 78 000 Banja Luka, BiH, IČO: 5701013813, IČ DPH: 403578580001 (v těchto VOP jak „predajca“), která je zástupcem mezinárodnej značky Helvetia Apotheke na Slovensku. Predajca může v určitěch případech (urychlénie dodávky, kompletný sortiment na sklade) využit na uspokojenie objednávky též některého ze svojich logistických partnerů. V každem případě však nesie kompletnú zodpovednost (za vybavenie objednávky, kvalitu produktů, prípadné reklamácie,…) vůči zákazníkovi predajca. Prevádzkovateľem domény www.helvetia.sk je predajca.

Záruka kvality

Helvetia Apotheke radí kvalitu svojich prípravků na prvé místo. Inšpirujeme se prírodou a hľadáme pro Vás tie najúčinnejšie prírodné látky, které spracovávame v najprísnejších vyýrobných podmienkach. Výrobky jsou kontrolované a testované podle najnáročníších mezinárodných štandardů t když, aby byla zaistená ich maximálna účinnost a úplná bezchybnost.

Zákaznícke oddelenie

Když potřebujete poradit, pomôct či vyriešit nejaký problém, nebo když chcete zasielanie zrušit, obráťte sa, prosím, na naše zákaznícke oddelenie: tel.: 02/32 777 788 (po-pia: 8-17 hod.). Naši operátori se Vám budou venovat s maximálnou starostlivostí. V případě, že pôjde o komplikovanú otázku, zaistia jej zodpovedanie našimi lekárskymi špecialistami. Při každem kontakte s nami uvádíjte, prosím, svoje zákaznícke číslo. Urýchlite tím vybavenie svojej požiadavky.

Záverečné ustanovenie

Tyto Všeobecné obchodné podmínky se vzťahujú na každú smlouvu uzavřenou mezi predajcem a kupujúcim bez ohledu na to, akým způsobem došlo k uzavretiu zmluvy (vyplnením objednávacieho kupónu a zaslaním poštou, prostřednictvím objednávacej SMS, www.helvetia.sk,…). Predajca si vyhradzuje právo tyto Všeobecné obchodné podmínky měnit a dopĺňat. Prípadné zmeny a doplnky Všeobecných obchodných podmínek se nevzťahujú na už dřív uzavreté kúpne zmluvy.

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.