Original article

Všeobecné obchodné a dodacie podmínky

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tyto  Všeobecné  obchodné  podmínky  spoločnosti  glasmax s.r.o.  (Dále  len  VODP)  tvoria  nedeliteľnú  súčasť zmluvy  o dielo, kúpnej zmluvy nebo objednávky, (Dále jen ZoD) uzatvorenej  mezi  spoločností  glasmax s.r.o.   (Dále  len dodavatel)  a  objednávateľem.

 2. Všeobecné  obchodné  podmínky  sú  v  zmysle  §  273  zákona  č.  513/1991  Zb.,  Obchodného  zákonníka,  v  platnem  znení (Dále  len  Obchodný  zákonník)  nedeliteľnou  súčastí  vyššie  uvedené  ZoD, kúpnej zmluvy nebo objednávky,  a obsahujú podrobnú  úpravu  vzájomných  práv  a  povinností  mezi  objednávateľem  a  dodavatelem.

 3. Kupujúci byl před uzatvorením kúpnej ZoD, popřípadě před objednaním zboží zoznámený s VODP. Za zoznámenie se s VODP se považuje i ich doručení elektronickými prostriedkami kupujúcemu, ich vyvesenie vo vstupnej hale dodavatela i ich zverejnenie na www stránkach prodávajícího www.glasmax.sk. Uzatvorením ZoD, popřípadě odběrem zboží, objednávatel souhlasí se znením aktuálne platných VODP.

 4. Predmetem těchto všeobecných obchodných podmínek je úprava záväzkových vzťahů mezi stranami podle § 409 a nás. ustan. Obch.zák. a úprava občanskoprávnych záväzkových vzťahů podle § 588 a nás. ustanovení Obč. zák. při uzatváraní ZoD, ktorou se glasmax spol. s. r. o /Dále dodavatel / zaväzuje dodat objednávateľovi zboží nebo služby.

 5. VODP a dohodnutým zmluvám nesmie být daný jiný zmysel, jak ten, který vychádza z vlastného zmyslu slů v ich súvislosti a z toho, co chtěli obe strany dosiahnut.

2. Cenová nabídka a cena diela

 1. Akékoľvek návrhy dodavatela o cene (návrh ceny), napr. o jej zmene a o ostatných náležitostiach zmluvy, nebo obsahu v VODP neprejavených jinak jak v písomnej forme dodavatela nezaväzujú, iba když ich následne bez odkladu nepotvrdí.

 2. Dodavatel je návrhem ceny a ostatnými údajmi o zbožíe a jeho dodávce viazaný po dobu 30 dní, počítané odo dne následujícího po odeslání návrhu objednávateľovi, pokud není uvedené v jednotlivých případech inkdyž.

 3. Cenová nabídka dodavatela se vyhradzuje výlučne na presné vymedzenie a špecifikáciu zboží, které je jednoznačne určené. Orientačnými cenovými informáciami pro nepresne určený zboží není dodavatel viazaný.

 4. Cenové ponuky dodavatela vychádzajú ze špecifikácie objednávatele, bez znalosti miestnych pomerů. Posúdenie vhodnosti prebieha jen na základe výslovnej požiadavky objednávatele a toto musí být ze strany dodavatela písomne objednané.

 5. Pokud cena vychádza z platnej cenovej ponuky i z cenovej ponuky dřív spracovanej, je kupujúci povinný písomne vyznačit uvedením konkrétneho čísla cenovej ponuky na zmluve o dielo (objednávce).

 6. Cena diela je dohodnutá jak cena pevná, včetně dodávky, dopravy a montáže. Cena nezahŕňa prípadné zvýšené náklady naviac prác. Cena predmetných prác naviac bude určená na základe vzájemné dohody dodavatela a a objednávatele. Cena musí zodříct obvyklej cenovej úrovni.

 7. Cena za zboží je úplne zaplatená (dlh je uhradený) pripočítaním celkové fakturovanej částky na účet dodavatela, vedený v peňažnem ústave, nebo zaplatením částky v hotovosti.

3. Predmet zmluvy o dielo, kúpnej zmluvy nebo objednávky.

 1. Predmet  zmluvy  o dielo je  zhotovenie  veci,  montáž  veci  ,  údržba, dodávka zboží  nebo  oprava  vecí.

 2. Návrh zmluvy o dielo (objednávka) musí být v písomnej forme. Za dodržanie písomnej formy se považuje i zaslání návrhu (objednávky) elektronickými prostriedkami.

 3. Za návrh zmluvy se nepovažuje a dodavatela nezaväzujú tie návrhy kupujúceho, které neobsahujú podstatné náležitosti a sú nepresné a nezrozumiteľné.

4. Platobné podmínky

 1. Kupujúci se zaväzuje k dodržaniu dohodnutěch platobných podmínek, tj. k zaplateniu celkové kúpnej ceny v hotovosti, nebo bezhotovostným převodem na určený účet dodavatela, pokud není v objednávce dohodnuté inkdyž.

 2. Objednávatel uhradí dodavatelůi zálohu ve výšce 70%, na základe vystavenia zálohovej faktúry dodavatela, která je splatná do 3 dní odo dne jej doručení objednávateľovi, pokud není v ZoD uvedené inkdyž. Zostávajúcu čast dohodnutej ceny diela uhradí objednávatel na základe vystavenia zúčtovacej faktúry – daňového dokladu – dodavatela. Zúčtovaciu faktúru vystaví dodavatel po podpise zápisu o odovzdaní a prevzatí diela /preberací protokol, resp. montážny list /. Zúčtovacia faktúra je splatná do 14 dní. V zúčtovacej faktúre dodavatel zúčtuje poskytnutú zálohu.

 3. Všechny návrhy dodavatela o kúpnej ceně, popřípadě ich zmene nebo i o ostatných náležitostiach zmluvného dojednania nebo obsahu VODP neprejavené v písomnej forme, dodavatela nezaväzujú, iba když ich následne bez zbytečného odkladu písomne nepotvrdí.

 4. Když objednávatel bude v omeškaní s platbou u jedného nebo viacerých obchodných prípadů víc jak 10 kalendárnych dní nebo platby zastavil, nebo se podstatne zhoršila jeho majetková situácia, stávajú se všechny pohledávky dodavatela splatnými ihned. Dodavatel má takisto právo vyžiadat si zboží zpět na pokrytie nebo minimalizáciu takto vzniknutěch nákladů. Zároveň se rušia i všechny dohodnuté platobné a obchodné úľavy. Prebiehajúce zákazky můžou být též vylúčené z výroby nebo může být predĺžený ich termín dodání. Pro prípadné Další dodávky můžou být požadované platby dopředu nebo můžou být Další dodávky odmietnuté.

 5. Objednávatel nemá právo vzniest akékoľvek protipožiadavky k platobným podmienkam dodavatela z jakéhokoli důvodu ani dodatočne vyžadovat dopředu nedohodnuté nepovinné dokumenty (napr. dodatočné vyžadovanie certifikátů na výrobok, když toto nebylo akceptované před zadaním zákazky, …).

 6. Zmluvné strany se dohodli, že objednávatel znáša všechny priame či nepriame náklady súvisiace s vymáhaním pohledávky. Jedná se o vecné náklady, cestovné za použití vozidla, nocľažné, telefónne náklady, právne služby, správne, súdne poplatky a jiné preukázateľné náklady.

 7. Neuzavreté reklamačné konania ne jsou důvod na oneskorenie s platbou.

5. Vykonávanie predmetu objednávky

 1. Dodavatel je  povinný  uskutočniť rozsah  výkonů  dohodnutěch  v zmluve o dielo  v  súlade  so  zmluvnými  podmienkami a  prijatou  projektovou  dokumentáciou.

 2. Objednávatel se zaväzuje k písomnej výzve na zameranie a účasti při zameriavaní a prebratí predmetu zmluvy na stavenisku. Když se objednávatel nezúčastní zameriavania, dodavatel je oprávnený zhotovit a namontovat predmet zmluvy podle dostupným podkladů od objednávatele a stavebnej pripravenosti. Objednávatel je taktéž povinný se zúčastnit preberacieho konania, v případě když se objednávatel nedostaví na prebratie predmetu zmluvy, dielo se pokladá za vykonané bez vád a zodpovedá výsledku zmluvy o dielo. Dodavatel není povinný skúmat kompetentnost preberajúceho.

 3. Objednávateľ je  povinný  dodavatelůi  poskytnúť doklady  a  požiadavky,  které  sa  vzťahujú  k  predmetu  zmluvy.

  1. zabezpečit povolenie  vykonania  prác  na  místě , kde  sa  nachádza  predmet  zmluvy

  2. projektovú  dokumentáciu   (pôdorys s vyznačením polohy zasklených stien, polohu, veľkost a typ dverí, čelný  pohled na zasklené steny (případně výkaz zasklených stien), rezy,  v případě  rolovacej  mreže umiestnenie a typ mreže, a ostatné, týkajúce  sa  predmetu  diela.

  3. ak  objednávateľ nebo  dodavatel predloží  požiadavku  na  zmenu  vykonania  prác  ako  je  uvedené  v  projektovej   dokumentácii,  obe  strany  sú  povinné  zmenu  písomne  potvrdit.

  4. poskytnúť informace  uvedené  v  zameriavacem   protokole

  5. zabezpečit stavebnú  pripravenost  podle  bodu  6  na  vykonanie  predmetu  zmluvy,  ak  nie  je  inak  dojednané.

  6. v případě roletových mreží a pohyblivých mechanizmů zasklených stien zabezpečit  stanovený  minimální  revízny   otvor  v  stropnem  podhľade. V případě, když objednávateľ nezabezpečí  revízny  otvor  v  stropnem  podhľade, termín montáže  sa  posúva  o  dobu,   během  které  bol  objednávateľ v  omeškaní  .

 4. Dodavatel je  oprávnený  žiadať náklady  vzniknuté  pri  nedodržaní  bodu  5 odsek 2. a 3. a  nebere  zodpovednosť za prípadné  škody,  ak  nie  je  inak  dojednané.

 5. Při  odovzdaní  a  prevzatí  diela  sa  doložia  nasledovné  dokumenty:

  1. Odovzdávací / preberací / protokol

  2. Certifikáty jsou dostupné na www.glasmax.sk

  3. Revízie  technických  zariadení  a  sprievodné  technické  dokumentácie

 1. Když bude dielo při preberaní vykazovat drobné vady a nedorobky nebrániace jeho riadnemu užívaniu a které přímo neohrozujú ľudský život, dohodne objednávatel s dodavatelem termín, v kterém budou uvedené vady a nedorobky odstránené. Uvedená dohoda se zapíše do protokolu o odovzdaní a prebratí diela. V případě, když dielo bude vykazovat drobné vady nebrániace jeho bezpečnému užívaniu, objednávatel je povinný dielo převzít, podpísat protokol o odovzdaní a prebratí. Hore uvedené skutočnosti nemají odkladný účinok na splatnost faktúr.

 2. Pokud v preberacem protokole ne jsou uvedené výhrady oprávneného zástupcu objednávatele, má se za to, že dielo bylo vykonané bez vád a zodpovedá výsledku určenému v zmluve o dielo.

 3. Dodavatel je  oprávnený  na  nevyhnutne  dlhú  dobu  prerušiť vykonávanie  diela  v  případě,  že  pri  vykonávaní  diela zistí  skryté  prekážky  znemožňujúce  jeho  vykonanie  dohodnutým  způsobem.  Když  preruší   práce  dodavatel,  zaväzuje se  tuto  skutočnosť najnedřív  do  12  hodin  od  jej  zistenia  písomne  oznámiť objednávateľovi  a  o  této  skutočnosti vykoná  zápis  do  stavebného  (montážneho) denníka.

 4. Dodavatel je  oprávnený  umiestniť reklamné  tabule  v  místě  vykonávania  a  na  predmete  objednávky   bez písomného  souhlasu  objednávatele.

 5. Když objednávatel vyšle na preberanie objednávky svojho zástupcu uzná tím, že daný zástupca má kompetenciu prebrat plnohodnotne dielo. Dodavatel tím pádem neskúmame kompetentnost preberajúceho.

6. Stavebná pripravenosť

 1. Objednávateľ zabezpečí  stavebnú  pripravenost a zodpovedá za správnost vyhovujúcej okolitej konštrukcie,  v rozsahu (pokud  nie  je  inak  dojednané) :

  1. vyhovujúci a ukončený stavebný otvor /nosnú konštrukciu/ t.j. staticky tuhú a pevnú okolitú konštrukciu s rovnými a pravouhlými stranami vhodný pro ukotvenie skla. Podlahový samozatvárač dverí je nutné zahĺbit 60mm do podlahy /pozor na podlahové vykurovanie/,

  2. v případě konštrukcii se sadrokartónu v hornej a bočných častiach otvoru požadujeme minimálne spevnený profil /UA/ pevne ukotvený a zavetrený o nosnú konštrukciu v sadrokartónovej žiletke,

  3. voľný  prístup  k stavebnému otvoru  zo  všech  strán,

  4. určí  zrovnávaciu  rovinu  a  konečnú  výšku  podlahy,

  5. ukončí  všechny  murárske  práce  v  okolí  otvoru  a  miesta  osadenia,

  6. zabezpečí  rovinnosť v  celé  ploche  osadenia  predmetu  plnenia,

  7. oznámi písomne ,kde se nachádzajú skryté inštalácie nebo rozvody /kúrenia, chladenia, plynu ,vody/,

  8. pripraví  elektroinštaláciu  pre  pripojenie  mreže,

  9. prívod  elektrickej  energie  pre  sústavu  1+N,PE,50Hz,230  V,TN,S    nebo    3+PEN,   50Hz,   3  x  230/400  V, TN C S,  podle  typu  motora.

 2. V  případě,  ak  objednávateľ nezabezpečí  stavebnú pripravenost podle bodů a)-i),  termín  montáže  sa  posúva  o dobu,   během  které  bol  objednávateľ v  omeškaní .Nepripravenie stavebného otvoru podle bodu a),b) může mít za následok zníženú kvalitu diela nebo obmedzenia v záruke za dielo.

7. Objednávky zbožíov

 1. Za úkon, uskutočnený v písomnej forme (teda doručení listiny strane, které je adresovaná) se pokladá úkon, uskutočnený elektronickými prostriedkami obvykle a bežne používanými a umožňujúcimi zachytenie textu doručovanej listiny.

 2. Akékoľvek doručování obsahu listiny podle těchto VODP se považuje za doručené:

  1. dňem fyzického dodání listiny,

  2. okamžikem doručení emailovej správy obsahujúci text doručenej listiny, když je zaslaná elektronickými prostriedkami na poslednú známu elektronickú adresu, kterou si obe strany pro stanovený způsob komunikácie vzájomne vymenili,

  3. Okamžikem odoslania potvrdenia o neporušenem doručení pošty z telefaxového prístroja adresáta, když je doručovaný faxem.

Při komunikácii elektronickými prostriedkami je adresát správy povinný na výzvu odesílátele prijatie správy potvrdit.

 1. Účastníci záväzkového vzťahu souhlasia, že výstupné listiny z elektronickej komunikácie, obsahujúci prejav vôle toho kterého účastníka, jsou dôkazným prostriedkem v případě sporu.

 2. Pokud není na objednávce úplne jasne udaná dĺžková jednota, dodavatel vychádza z toho, že se jedná o miery v milimetroch.

 3. Když není na objednávce iná špecifikácia, potom dodavatel považuje za prvý udaný rozmer šírku a za druhý udaný rozmer výšku.

 4. V případě nejednoznačnej či viacznačnej špecifikácie zboží kupujúcim, kterou predávajúci nemohol overit, se za správnu považuje tá, jak ji pochopil dodavatela. Všechny rozmery musia být kótované k jednému referenčnému bodu (napr. vľavo dole). Prípadné použití tzv. reťazových kót je dodavatelem považované za orientačné.

 5. Pokud není na objednávce riadne označená pohledová strana, dodavatel vychádza z toho, že je zobrazený pohled z exteriéru.

 6. Při rozdiele mezi písomnou podobou objednávky a elektronickým zadaním dát (e-mail, CD a pod.), má vždy prednost elektronická podoba dát.

 7. Když je k objednávce priložená príloha (výkres, skica, fotka atď.) a údaje uvedené v této prílohe jsou v rozpore s objednávkou, jsou za rozhodujúce považované údaje uvedené v objednávce.

 8. Návrh kupujúceho na zmenu množstva, rozmerů či jiných technických parametrů po zadaní do výroby nebude dodavatelem prijatý a platný zostáva pôvodný závazek.

 9. Když byl dodavatelem zaslaný výkres na schválenie a objednávatel nevznesie požiadavku na jeho zmenu do 24 hodin znamená to, že s výkresem souhlasí.

 1. Dodacie podmínky a skladovanie zboží

 1. Závazek dodavatela dodat zboží je splnený, jak náhle dodavatel oznámi kupujúcemu, že zboží je pripravený k prevzatiu a umožní kupujúcemu s ním nakladat v místě svojho výrobného závodu, nebo skladových priestoroch. Za oznámenie se považuje i uvedenie termínu odobratři zboží na potvrdení, nebo jiném dokumente.

 2. Když si kupujúci neprevezme objednaný zboží bez zbytečného odkladu potom, co mu bylo oznámené, že si ho může převzít, najnedřív do 14 dnech, počítaných od dne oznámenia. Dodavatel si týmto splnil svoj závazek predat zboží na prodejně a vznikne mu tím právo uskladnit nebo zaistit jeho uskladnenie ve svojem, nebo jiném sklade a může si uplatnit nárok na zaplatenie skladovacích nákladů.

 1. Balenie výrobků a zbožíov

 1. Pokud nebyla kupujúcim výslovne objednávaná doprava včetně vyloženia zboží (za príplatok), je kupujúci povinný zabezpečit vyloženie zboží na vlastné náklady a riziko. Kupujúci je taktéž povinný na vlastné náklady a riziko riadne zabezpečit situáciu v místě vykladania zboží (napr. zabezpečením vhodného prístupu, zaistením povolenia k vjazdu a pod.) a zaistit vhodné vykladacie zariadenie, popřípadě dostatok pracovných síl pro rýchlu vykládku.

 2. Dodavatela může kupujúcemu zapůjčit vratné transportné obaly (stojany). Pokud dodavatel zapůjčí vratný transportný obal kupujúcemu a tento ho prevezme, je týmto uzavretá zmluva o zapožičaní. Zapožičanie obalů kupujúcemu je evidované dodavatelem a dodavatel je oprávnený vyžadovat zaplatenie zálohy na transportný obal. Po dobu trvania zapožičania odpovedá kupujúci za škodu na transportnem obale, vzniknutou jeho poškodením nebo stratou.

 3. Dodavatel zapůjčíva vratné obaly kupujúcemu na dobu 14 dní zdarma.

 4. Kupujúci berie na vedomie, že při prekročení 14 dní má dodavatel právo požadovat od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty ve výšce 400¬ bez DPH. Splatnost zmluvnej pokuty je 14 dní odo dne písomnej výzvy k jej zaplateniu.

 5. Za poškodené, zničené nebo stratené vratné obaly má dodavatel právo a kupujúci povinnost zaplatit zmluvnú pokutu odpovedajícim nákladem na opravu, nákladem na zakúpenie nového stojanu. Zmluvnú pokutu je kupujúci povinný uhradit do 14-tich dní od jeho doručení.

 6. V případě vrátenia vratných obalů po uplynutí doby, uvedené v bode 3., může být pokuta prepáčená.

10. Dodacie termíny

 1. Pokud není zboží odoberaný ze skladu dodavatela, platí individuálne dodacie termíny, určené dodavatelem písomne. Dodací termín, uvedená na potvrdení pro zákazníka, je jen informatívny a může být dodatočne predĺžení, maximálne však 30 dní.

 2. Když dodavatel nesplní svoj závazek včas v důsledku okolností vylučujúcich zodpovednost, včetně i oneskorenia dodávek od jeho dodavatelů a subdodavatelů, nebude toto oneskorenie dovažované omeškanie a doba plnenia se primerane prizpůsobí charakteru a dĺžke trvania okolností, vylučujúcich zodpovednost.

 3. Dodavatel není v omeškaní pro prekážky způsobené kupujúcim.

 4. V případech náhodných, nebo mimoriadnych udalostiach, vzniknutěch bez zavinenia dodavatela, tj. vzniknutěch náhodou nebo neočakávane vlivem prírodných síl (napr. živelnej pohromy, požiaru, povodne atď.), nebo ľudským jednaním (poruchy v doprave, stávky, výluky, verejným porušením poriadku, mobilizácie, embargo, povstania, zákaz prevodů devíz, obmedzením dodávkam energie, technické porucha, pracovných konfliktů, prerušenie nebo ukončenie výroby materiálu a pod.) tzv. zásahem vyššej moci, kterému není možné odolat a které sťažuje nebo znemožňuje dodavatelůi či jeho dodavatelem poriadne a včas dodat zboží, se nepovažuje za porušeneního zmluvných povinností z titulu uzavretej kúpnej zmluvy a kupujúcemu tím nevznikne právo od kúpnej zmluvy odstúpit ani nárokovat zákonné nebo zmluvné sankcie. Pokud zásah tzv. vyššej moci zaviní, že predávajúci se ocitne v oneskorení s plnením svojho záväzku, predlžuje se dodacia doba, při které tzv. zásah vyššej moci trval.

11.Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

 1. Dodavatel je vlastníkem diela až do úplného zaplacení ceny diela. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávatele prevzatím diela.  Úplným  zaplatením  sa  rozumí  aj  zaplatenie  pokút,  sankcií  a  úroků  zapríčinených objednávateľem.  

 2. Naviac práce nebo menej práce se riešia obojstranne potvrdeným dodatkem k zmluve.

 3. Objednávateľ nesie  v  plnej  výšce  náklady  na  opravu  za  všechny  poruchy  a  závady   vzniknuté  neprirodzeným opotřebovaním (pokud ho  nezpůsobil  dodavatel), zanedbaním, nedodržaním  bezpečnostných predpisů, nesprávnym zaobchádzaním a použitím  násilia personálem objednávatele nebo  tretími  osobami,  kterým  objednávateľ umožní  prístup  k technickým  prostriedkem  nebo poškodením  v důsledku  vonkajších  vlivů.

 4. Objednávatel je povinný udržiavat všechny pohyblivé mechanické časti zasklených stien (pánty, čapy,…) v čistem stave a pravidelne ich mazat vhodným mazivem. Poškození  predmetu  diela  nevhodnou  manipuláciou  pred  jeho odovzdaním a nevhodnou   manipuláciou  po  odovzdaní  diela  nie  je  predmetem  reklamácie.

 5. Objednávatel si sám objednáva periodické servisné prehliadky. Objednávateľ je  povinný  pre  bezproblémové  vykonanie periodickej  servisnej   resp.  odbornej  prehliadky,  záručnej  opravy,  pozáručnej  opravy  navíjacieho  zariadenia  mreže nebo pohyblivých mechanických častí zasklenej steny umiestneného  nad  uzatvoreným  podhľadem, zabezpečit  servisné otvory vyhovujúceho rozmeru umožňujúce prístup k týmto mechanizmem (elektromotory, dorazy, všechny pohyblivé a rotujúce časti zariadení).

 6. Okamžikem převzetí zboží prechádzajú na kupujúceho všechny riziká za poškození, stratu nebo zničenie zboží.

 7. Okamžikem převzetí zboží je kupujúci úplne a výhradne zodpovedný za způsob použitia zboží, skladovanie a ďalšou manipuláciou. Kupujúci rovnako zodpovedá za dodržiavanie právnych noriem, které se vzťahujú k ochrane prostredia v súvislosti s zbožíem, jeho balením a baliacim materiálem.

 8. Objednávatel je oboznámený s faktem, že mechanickým poškodením skla, či kovania může být způsobená ujma na zdraví.

12. Záručná doba, akost, kvalita a certifikácia

 1. Kupujúci nebo jeho zástupca je povinný si zboží nebo službu při prevzatí poriadne prehliadnut, skontrolovat jeho množst ve, akost, neporušenost jeho obalů a ihned oznámit dodavatelůi prípadné vady zápisem do dodacieho, nebo preberacieho listu. Dodavatel nezodpovedá za vady zboží, které mohli být zistené kupujúcim už při jeho prevzatí tzv. zjavné vady (lomy, škrabance, mušle a pod.) pokud na ich existenciu kupujúci neupozorní při prevzatí, zápisem na dodací, nebo preberací list. Po prevzatí zboží se záruka na mechanické poškození zboží nevzťahuje.

 2. Záruka zboží je podmíněná jeho správnou přepravou, skladovaním, manipuláciou, použitím a odbornou montážou podle všeobecne platných predpisů, napr. predpisů zhotovitele.

 3. Záručná doba začína plynút odo dne odovzdania diela objednávateľovi s nasledovnými podmienkami.

  1. Všeobecná 2 ročná garancia funkčnosti a výrobných vád.

  2. 4  ročná  garancia  na  elektromotory.

 4. Dodavatel poskytuje záruku na mechanické časti, při dodržaní servisných podmínek výrobcu:

  1. pravidelné platené servisné prehliadky 2 x ročne v zmysle technickej dokumentácie výrobcu na písomnú výzvu objednávatele,

  2. objednávatel je povinný zabezpečit revízny otvor.

 1. Objednávatel si uplatní záručnú dobu iba při splnení podmínek uvedených v bode 6 odsek 2.

 2. Dodavatel se zaväzuje vady odstránit v co najkratšem, technicky možnem čase.

 3. Dodavatel se zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovat pozáručný servis.

 4. Každá reklamácia výrobku, zboží či služby musí být objednávateľem uplatnená písomnou formou s vyznačením důvodu reklamácie a doručená na adresu dodavatela, bez zbytečného odkladu po zistení závady v súlade s VODP. Dodavatel má právo skontrolovat reklamovaný zboží. Odchýlky od normy se nepovažujú za výrobnú chybu.

 5. Dodavatel neručí za úplnú zhodu zboží dodaného v rôznych časových intervaloch a vyrobených v rôznych šaržiach (napr. farebná odlišnost materiálů, a pod.).

 6. Dodavatel nenesie žiadnu zodpovednost za konečný výsledok technologického procesu, vykonanem na vlastnem materiály dodaného kupujúcim (napr. na vlastnem skle a pod.) nebo materiálu či výrobku , který kupujúci dodal pro zabudovanie zboží či jeho kompletizáciu.

 7. Kupujúci je povinný v případech když zistí, že dodaný zboží neodpovedá objednávanému zboží, nebo vykazuje viditeľné vady, nebo zboží nezodpovedá STN nebo EN pro daný výrobok, zboží nebo službu, napr. všeobecne platným predpisem nebo normám, takýto zboží vyradit z Dalšího procesu zpracování (kompletizácia, osadzovanie a pod.) a ihned písomne informovat dodavatela a počkat na jeho vyjadrenie a pokyny.

 8. Dodavatel má právo kontroly reklamovaného zboží či služby a postup při reklamácii se riadi reklamačným protokolem dodavatela.

 9. Reklamačné nároky na bezprostrednú škodu a náklady s tým spojené jsou predávajúcim obmedzené. Oprávnená reklamácia je predávajúcim hradená maximálne v plnej výšce reklamovanej hodnoty výrobku. Jiné nároky na náhradu jsou vylúčené.

 10. Bezpečnostné sklá jsou dodávané a montované v súlade s normami: EN12150 1-5, EN12543 1-5, EN 13474

 11. Roletová mreže jsou dodávané a montované v súlade s normami: EN 60204-1: 2004 ,EN 61310-1: 2000, EN 61310-2: 2000, EN 61310-3: 2001, EN 418: 1994, EN 894-1, EN 954-1: 1999, EN 61000-6-3: 2003, EN 61000-6-4: 2003, EN 13241-1: 2004.

 12. Výrobky jsou vyrábané a zboží dodávaní v súlade s platnými normami pro dané výrobky či zbožíy, dodavatel není zodpovedný za posudzovanie vhodnosti zboží či výrobky pro účely, ku kterým ich kupujúci hodlá použit, pokud není v konkrétnem případě písomne dohodnuté nieCo jiné.

 13. Požiadavka na predloženie či dodanie nepovinných certifikátů, atestů či jiných dokumentů či dokladů je kupujúci povinný vzniest před uzavretím zmluvy a tyto budou dodané dodavatelem po dodávce zboží, na základe vzájemné dohody a odsouhlasenia. Nesplnenie dodatočne vzneseného požiadavku není důvodem k neuhradeniu dodávky.

 14. Všechny údaje, uvedené v katalógoch, cenníkoch, ponukách a pod., jak jsou rozmery, hmotnosti, parametre, farby a pod., jsou záväzné a platné jen vtedy, pokud je toto výslovne potvrdené dodavatelem u konkrétnej objednávky.

13. Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy

 1. V případě omeškania dodavatela s termínem plnenia je objednávatel oprávnený uplatnit u dodavatela nárok na zmluvnú pokutu ve výšce 0,05% z nedodanej ceny diela za každý den omeškania.

 2. V případě omeškania objednávatele s úhradou platieb podle ZoD nebo cenovej ponuky je dodavatel oprávnený vyúčtovat úrok z omeškania ve výšce 0,05% z ceny diela za každý den omeškania. Kupujúci  na základe této zmluvy Predávajúcemu naviac zaplatí: zmluvnú pokutu ve výšce 10% z celkové fakturovanej sumy za predaný zboží a ostatné poskytnuté služby v případě, že faktúra nebude uhradená v splatnosti. Zmluvná pokuta v tomto případě slúži na pokrytie nákladů interného a externého vymáhania pohledávok.

14. Záverečné ustanovenia

 1. Ustanovenia  těchto  všeobecných  obchodných  podmínek  nadobúdají  vůči  účastníkem  účinnosť dňem  účinnosti zmluvy  o dielo,  které  súčasť tvoria.

 2. Ustanovenia  těch  obchodných  podmínek  sú  záväzné  pre  obe  zmluvné  strany,  pokud nie  je  zmluvou  o  dielo dohodnuté nieCo  jiné.

 3. Právne úkony smerujúce k zmene, zániku nebo zrušeniu zmluvy vyžadujú písomnú formu.

 4. Zmluvné strany jsou povinné vyrozumít druhu stranu bez zbytečného odkladu o případněj zmene skutočností uvedených v ZoD.

 5. V konkrétnych případech jsou písomne dohodnuté zmluvné podmínky uvedené v zmluvách nadradené týmto VODP.

 6. Príslušnost súdu na rozhodovanie všech sporů vzniknutěch přímo nebo nepřímo ze zmluvného vzťahu touto zmluvou založeného je príslušný všeobecný súd dodavatela.

 7. Když se stanú jednotlivé ustanovenia VODP neúčinnými, nebude týmto dotknutá účinnost zostávajúcich ustanovení. Místo neúčinných ustanovení bude písomne dohodnuté nové ustanovenie zodpovedajíce zmyslu a účelu uzatvoreného záväzkového vzťahu.

 8. Vydaním nových VODP se rušia všechny VODP skorej vydané.

 9. ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA: Zmluvné strany se dohodli, že všechny spory, vzniknuté z právnych vzťahů, které vyplývajú z této zmluvy, nebo které súvisia s touto zmluvou, včetně všech vedľajších právnych vzťahů, můžou být predložené na rozhodnutie v rozhodcovskem konaní před jedjjjjjiným rozhodcem Stáleho rozhodcovského súdu v Banskej Bystrici zriadeného při spoločnosti Rozhodcovský súd Banská Bystrica, s.r.o., IČO: 44 103 956 nebo před jedjjjjjiným rozhodcem Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného při spoločnosti Arbitrium iustitia s.r.o., IČO: 43 910 998. Tím není dotknuté právo zmluvných strán obrátit se svojimi nárokmi na všeobecný súd. Postup v rozhodcovskem konaní se riadi zák. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskem konaní a vnútornými predpismi vybraného rozhodcovského súdu. Zmluvné strany se rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskem konaní podradia s  tím, že takéto rozhodnutie bude pro nich konečné, záväzné a vykonateľné.

© Január 2009

Ing. Peter Hátas

konatel spoločnosti Glasmax, s.r.o.

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.