Ing. Zeleňák majitel firmy CSAT na základě negativních zkušeností s firmou M7Group jako první oficiálně ukončil spolupráci poskytování služby Skylink.

Zároveň na 4.10. 2013 uspořádal setkání prodejců SAT TV s cílem vzájemně se informovat o problému a hledat řešení.

Důvodem jsou podezření na nekalou činnost vykonávanou prostřednictvím nestandardních firem typu sro a jednotlivců se živnostmi, nebo bez, kteří porušují zákony a dobré mravy.

Jako konkrétní příklad uvedl zasílání výhružných dopisů a nevyžádaných dobírek, které uvádějí v omyl hlavně starších lidí s cílem získat peníze za ně Čo, Čo vůbec nepotřebují.

Na uvedenou skutečnost upozornil SOI a také je pozval na schůzku.

Reakce SOI je šokující a zároveň naznačuje porušení několika zákonů jako např.. návod na podvodné jednání, veřejné odmítnutí spolupráce s prodejci SAT TV, spoluúčast na podvodu atd..

Reakce v textové podobě je následující:

SLOVENSKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE, ústřední inspekterát
Prievozská 32, pp 29, 827 99 Bratislava

Važ. pan
Ing. Zdenko Zeleňák
mailto: csat@csat.sk

Naše zn.. Vyřizuje Bratislava
3282/55/13 Ing. Ričovská 11.09.2013

Pane inženýr,

obdrželi jsme od Vás pozvánku na neoficiální setkání prodejců TV a SAT techniky, které se bude konat 4. října 2013 v Banské Bystrici.

Slovenská obchodní inspekce (dále jen ČOI) se nehodlá zúčastnit této akce. Přesto pokládáme za účelné seznámit Vás s naším stanoviskem k Vámi zmiňovanému zasílání nabídek satelitní platformou skylink.

V dané souvislosti uvádíme, že SOI obdržela několik podnětů od spotřebitelů, kterým byla od „Skylinku“ doručena zásilka, kterou si nevyžádali. Nejde však o dobírky, ale o obyčejné listovní zásilky, spotřebiteli zasílané zdarma na jeho korespondenční adresu, jejichž převzetí není podmíněno žádnou platbou.

Podle našich informací se ze strany satelitní platformy skylink jedná o zasílání nabídek adresátem z vlastní databáze, kteří mají zaregistrované a aktivované karty na satelitní příjem.

Tyto zásilky nelze považovat za nevyžádané, nakolik jsou zasílány výhradně zákazníkům Skylinku, kteří se zasíláním udělili souhlas při uzavírání smlouvy o poskytování služeb satelitního příjmu. Souhlas vyjádřili nákupum satelitního hardwarového vybavení a aktivací karty, kdy současně akceptovali všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP).

Uvedený postup je v souladu s VOP provozovatele satelitní platformy skylink.

Podmínky výměny karty jsou řešeny ve VOP a za určitěch podmínek bonusované a zvýhodňovány.

VOP prodeje zboží a poskytování služeb si určuje prodávající resp. poskytovatel služeb. Jejich změna je běžnou praktikou a pokud jsou změny provedeny korektně a těmito změnami nedochází k porušování platné legislativy, lze je realizovat.

Pokud ve VOP bylo vymíněné právo jejich změny, jakož i změny ceníku, a pokud k této změně poskytovatel služeb hodlá v budoucnu přistoupit, nejedná se o jednání v rozporu s předpisy. Podstatné je, aby uživatel byl o změnách informován v dostatečném časovém předstihu a aby uživateli bylo umožněno zrušit smlouvu, pokud se změnami nesouhlasí.

V této souvislosti je dostačující, pokud je spotřebitel o změnách informován jedním z možných způsobů (adresně poštovní zásilkou, sms zprávou, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím web stránek).

Karty pro příjem satelitní televize, mají deklarovaný čas použití: „bez časového omezení po dobu vysílání programů v paketu CS link nebo po dobu životnosti karty“.

Pokud však životnost karty vypršela a není ji ve smyslu výše uvedeného lze použít po uplynutí její životnosti, je třeba ji vyměnit t když, jak to bylo deklarovAno již od r.. 2010, kdy se začal postupný přechod na nový dekódovací kryptovací systém, mj. za účelem zabránění pirátského a neoprávněného odebírání satelitního signálu a také z důvodu postupného ukončování podpory technologie podmíněného přístupu CryptoWorks ze strany jeho dodavatele, ze kterého důvodu je třeba zavést novou technologii Irdeto. Tento přechod do budoucna má zajistit technické zkvalitnění služeb, včetně lepšího zabezpečení a minimalizace poruchovosti.

Podle bodu 4.2.5 VOP se poskytovatel zavazuje zejména vyúčtovat uživateli nezbytně nutné náklady v případě, kdy byl poskytovatel nucen z technických, provozních nebo jjiných důvodů pro zajištění příjmu programů prostřednictvím satelitu uskutečnit technické opatření, které vyžadují výměnu karty (prolomení kódu, skončení životnosti systému podmíněného přístupu apod.)..

V těchto případech se poskytovatel zavazuje doručit novou kartu na adresu uživatele sdělenou poskytovateli při registraci.

Přesto, že zastáváme stanovisko, že řešení problémů, souvisejících s poskytováním služeb satelitního příjmu nepatří do kompetence České obchodní inspekce, ale Telekomunikačního úřadu SR, v zájmu ochrany spotřebitelů jsme v rámci nadstandardního postupu oslovili příslušný kontrolní orgán v Lucemburku, nebot provozovatelem satelitní platformy Skylink na území České republiky je společnost M7 Group SA, se sídlem 2, RueAlbert Borschette, L-1246 Luxembourg, Velkovévodství Lucemburské, kde Slovenská obchodní inspekce není příslušná jednat, ani nemá kompetence vykonávat kontrolu.

Po obdržení odpovědi kontrolního orgánu v Lucemburku, posouzení celé záležitosti a zaujatí stanoviska budeme spotřebitelskou veřejnost informovat prostřednictvím naší web stránky, příp. i jjiných dostupných sdělovacích prostředků.

Pokud spotřebiteli v souvislosti se službou skylink vznikla jakákoliv škoda, tuto si může uplatnit jedině soudní cestou, a to prostřednictvím všeobecného místně příslušného soudu podle svého bydliště.

S pozdravem

Mgr. RNDr. Naděžda Machútová
ústřední ředitelka SOI

P.S.

Vážení kolegové, prodejci SAT TV, všimněte si SCHVÁLENÍ SOI ve znění, což postačuje k tomu, abyste mohli dělat cokoliv se zákazníky prostřednictvím pošty, sms, emailem, TELEFONICKY, nebo pouze oznámil na WEB STRÁNCE!!!

Zatvorme provozu, dohodneme se, uděláme si společnou webstránku, k tomu zpoplatněnou telefonní linku a začneme dělat skutečný byznys ve smyslu POKYNŮ SOI a budeme mít všichni zlatý důl a život bez problémů.

A Čo lidé, jako v SKG vnímají reálný život?:

Lubaska:

Arogance tohoto dopisu je neuvěřitelná. Státní úřednice (kdoví kdo dopis psal? – Ričovská či Machútová, všechno jedno!) Si dovolí v oficiálním stanovisku k pozvánce používat žargon, který do úřední korespondence vůbec nepatří! „… SOI se nehodlá zúčastnit této akce.“ Sloveso mínit vyjadřuje vůli, chut, úmysl (při záporu odmítnutí) činitele konat děj, hodláme, chtít, zamýšlet. Čo tak napsat raději „neplánujeme, nemůžeme, nezúčastníme se …“? Je zřejmé, že paní ředitelce ani 2 vysoké školy a paní inženýrka ani ta jedna nestačily na to, aby se po letech fungování ve státní organizaci naučili komunikovat s lidmi, které mají ochraňovat. Jak postupovat, pokud ochrana spotřebitele postupuje proti spotřebiteli? Člověk neví, zda naříkat, vždyt, nebo se sbalit a adieu – vida jací fundovaní u nás sedí na vysokých židlích. Nedá mi na margo tohoto ještě zmínit veselý komentář k ředitelce, který je v reakcích na loňskou zprávu na netu „Kaliňák vystřídá čtyř krajských policejních ředitelů“ – citát: „To je super policisté Směru, vystřídaly policistů SDKÚ, ale i tak jsou to učni oproti ústřední ředitelce SOI, ta už přežila minimálně 5 volebních období. Ta vždy těsně před volbami poodvoláva krajských šéfů a po volbách už má připravené místečka pro vítěze voleb a ona opět přežije. Chlapci od policie tak je to třeba dělat, učte se. Hlavně nikde nevystupuje, nepoutá na sebe pozornost a nepřitahuje zájemce o své místečko. „Promiňte, ale nedalo mi nezkopíruje to …

okap:

Ano paní ředitelka SOI se chová jako ředitelka Skylinku, je to nehoráznost jako odmítla svou účast, jsme rozvojová země, kde si politici a úředníci z nás dělají stádo otroků.Naozaj takový žargon vyžaduje poukázání v médiích na nekompetentnost p.. ředitelky

luteráni:

Pan Zeleňák, zase jste udělali kus fantastické roboty!

Ten text, který Vám zaslali, má cenu zlata.

Odhaluje praktiky a způsoby jak funguje SOI!

Jelikož jejich zákazníci v souvislosti se Skylinkem otravují a oni nemohou, nechtějí, nesmějí řešit choulostivý případ, tak v opojení mocí a arogancí napíší takovou stupiditu.

Ta stupidita je studnicí, z níž budeme dlouho čerpat, protože dosud jsem ani nevěděl, že SOI má ve svých řadách až takových EXPERTŮ na SAT TV!

Pán Bůh „ochraňuj“ tuto mafiánskou republiku.

Zelenak:

já jsem žasl nad tím textem … skutečně to bude-jak jste nazvali – studnicí ze které se dá čerpat.
tuto odpověď SOI zašlu všem prodejcům Skylinku, kterých mám v databázi, a aby mi někdo nevyčítal, že jsem zaujatý, tak to pošlu i p.. Borisi a osazenstvu „SKYLINK“ … už teď mám ale velkou obavu z toho, Čo všechno ještě do 4.10.2013 přibude Čo si zaslouží mimořádnou pozornost, budu mít dilema, Čo dřív zařadit do programu ..

Zelenak:

netřeba mít odborníky v SOI, to není nutné, stačí zdravý úsudek a pozorně číst a naslouchat … samozřejmě hlavně třeba být neutrální, žádné Bočák … jenže v tomto bananistane, kde žijeme, je neutrální asi už jen vzduch Čo dýcháme … smutné … a zejména ubíjející když si pomyslím do jakého bahna házíme naše děti …

jazer31:

pan zelen když, nase děti to mají jednodušší oproti nam. mohou oddist do usa a tam začít nový život, jenže to jsme my v mládí nemohli … ledaže emigrovat nebo se poučit např.. z krizového vývoje.
nakonec, i nyní se da poučit z tzv.. postkrizoveho vývoje.

Zelenak:

jistě, mají takové možnosti, Vy byste ale také opustil rodiče takovýmto způsobem? že odejít navždy za hranice? Já to zažívám na vlastní kůži, nejstarší (provdaná dcera) žije s manželem v Německu, nevyčítám jí to, s jejím schopnostmi by zde neměla kde uplatnit, další dcera žije se snoubencem v Brně a také tam zůstane / docentury, vědecký výzkum / ta je alespoň blíž … no a další moje děti … obávám se, že zde asi také nezůstanou … ale v koutku duše si přeji aby se vrátili na Slovensko … nebo aby byly alespoň blíž ..

wader:

s tim se Netrapte p.. zelenak já skor dufam že moje dětičky v této banánové republice nezůstane, od školky jejich mýdla angličtinou, až budou mít školy za sebou-jednoznačně do světa, přispívat Kraváťák na vládní speciály-tu prostě nebudu a my si z manželkou užijeme klidný důchod a budeme se těšit na jejich jakoukoliv návštěvu,, mlady lidé zde nemají jednoduše kvalitne příležitost-li zrovna někomu neleží do zadku … pohodovy den ..

okap:

Nezapomeňte na možnost p. wader, že čekat na návštěvu vašich dětí můžete i v domově pro seniory s péčí od 500 € měsíčně na osobu, což je hrozné pomyšlení, alespoň pro mě. Pro uvedený důvod svého jediného syna mám v sousedním okrese, nemá minimální mzdu a je poměrně šťastný, nebot nesleduje politiku ale svou rodinu a koníčky. Chci tím jen říct, že

vystěhovalectví není východisko, ale je to jen východisko z nouze. Promiňte, příspěvky jdou od tématu, už aby byl říjen …

luteráni:

Vážení pánové Zeleňák, wader, okap, díky Vám za upřímné lidské vyjádření.

Naše doba není špatná v tem, že nejsou možnosti, ty jsou, ledaže je zneužívají lidé, kteří obsadili klíčová místa a posty ve státě zvaném SKG tj. Slovenská Komunistická guberne.

Slovensko mělo štěstí v generacích lidí před námi, kteří našli tuto krásnou krajinu, propůjčili si ji, krvopotne budovali a výsledek je dnešní stav ve státě.

Předešlá generace včetně nás přenechala Mafie veškerý prostor a země tak i vypadá.

Bordel v zákonech, bordel všude kolem, špína v potocích, v přírodě černé skládky a lidé jakože nemají Čo DĚLAT!!!

No nemají, protože stát a tedy MAFIA krade a jakože zaměstnávají svých stranických ÚŘEDNÍKŮ a ti s lidmi hrají špinavou hru cestou úřadů práce a dalších úřadů, které Slovákům neposkytují SERVIS, ale naopak vytvářejí sít, která je dusí, drtí.

A kdo je na VINE?

No my všichni, ne mladá generace, my otcové, mámy, dědové, babky, pradědové, prababičky, protože jsme toto všechno dovolili svou lhostejností, leností, hloupostí.

To je přesně jako bordel kolem Skylinku, někteří se snažíme věci změnit a mafií včetně pana FOGA se úspěšně daří lidi rozbíjet, mlžit, lhát, jen aby byli apatičtí, poslušné loutky a jen aby pokračoval ten BORDEL, který je pro ně ZLATÁ DŮL.

P.S.

Starým komunistům, kteří milují zločineckou ideologii z nostalgie pro staré časy a těm novým, kteří ji zneužívají přes miliardové účty méně nápadně odkaz, už mám skoro připraveno 31. pokračování, už to nějak vydržte!

References

  1. ^ (luteranjaning.blog.pravda.sk)
  2. ^ Zobraz všechny články v rubrice Nezařazené (luteranjaning.blog.pravda.sk)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.