V lednu 2013 začínají platit několik změn v daňových a účetních zákonech, které ovlivní vedení účetnictví. V tomto článku popíšeme hlavní legislativní změny a jejich dopad na účetní software.

Jelikož se mění způsob účtování a do platnosti vstupují nové povinnosti DPH, doporučujeme uživatelům ekonomických programů jejich aktualizaci. Výrobci softwaru by měli tyto změny do programů zapracovat t když, aby byly k dispozici od 1. 1. 2013.

Rozsáhlou legislativní změnou je

Změna účtování výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů

S účinností od 1.1.2013 dochází v Peněžním deníku k úpravě struktury výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů. (§ 4 odst. 6 písm. E), § 4 odst.. 9 opatření MF ČR č. MF/26567/2011-74). Ostatní části Peněžního deníku zůstávají beze změny.

V peněžním deníku se výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů upravují následovně:

a) zásoby,

b) služby,

c) mzdy,

d) pojistné a příspěvky placené za fyzickou osobu nebo podnikatele podle § 1 a pojistné a příspěvky placené zaměstnavatelem za zaměstnance,

e) tvorba sociálního fondu,

f) ostatní výdaje.

Dopad na software:

Od 1.1.2013 se tedy budou podle nové legislativy výdaje v peněžním deníku účtovat do nových sloupců . Dosavadní sloupce peněžního deníku „Materiál“ a „Zboží“ byly sloučeny do jednoho sloupce „Zásoby“, zrušil se sloupec „Provozní režie“ a zavedly se dva nové sloupce „Služby“ a „Ostatní“. Jelikož jde o zásadní změny, které se týkají velké části živnostníků a podnikatelů, doporučujeme aktualizaci programu pro vedení jednoduchého účetnictví.

Změny při povinných textech ve faktuře

Novelou zákona č. 222/2004 Z. Z. o dani z přidané hodnoty ze dne 26. července 2012 se rozšiřují povinné náležitosti faktury. Na vystavené faktuře osvobozené od daně jsou uvedeny povinné slovní informace. Uvedené texty blíže určují daňový režim konkrétní faktury, případně určují přenos daňové povinnosti na příjemce plnění. Účinnost změny od 1.1.2013.

Dopad na software:

Od 1.1.2013 bude nutné na vystavené faktuře osvobozené od daně uvádět povinné texty, které blíže určují § podle, kterého je faktura vystavena. To se bude týkat pouze některých podnikatelů a živnostníků. V programech to může být řešeno různým způsobem. Například v nové verzi programu pro vedení jednoduchého účetnictví ALFA plus budou tyto texty zapracovány do uživatelských textů a podnikatel si zvolené informace jednoduše potáhne do závěrečného textu přímo ve vystavované faktuře.

Povinný doklad při vystavené faktuře do zahraničí

Novelou zákon č. 222/2004 Z. Z. o dani z přidané hodnoty ze dne 26. července 2012 se zavádí povinnost prokázání osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu Potvrzením o přijetí zboží odběratelem. Potvrzení o přijetí zboží odběratelem je kromě jjiných dokladů důkazem o dodání zboží do jiného členského státu. Potvrzení o přijetí zboží odběratelem je povinné od 1.10.2012, v případě pokud přepravu zboží provádí dodavatel nebo odběratel.

Dopad na ekonomický software po 1.1.2013:

Od 1.10.2012 je dodání zboží do jiného členského státu potřebné dokladovat Potvrzením o přijetí zboží odběratelem. Výhodou při použití softwaru tedy bude, pokud bude taková změna zapracována přímo ve fakturací. Například v programu ALFA plus bude tato změna zapracována t když, že bude možné sestavu Potvrzení o přijetí zboží vytisknout ihned po vystavení faktury.

Nové tiskopisy a změny v daňových přiznáních DPFO a DPMV

Pro zdaňovací období r.. 2012 jsou stanoveny nové vzory daňových přiznání k dani z příjmu DPFO (Opatření MFČR č.. MF/22366/2012-721 ze dne 7. prosince 2012). Pro zdaňovací období r.. 2013 je stanoven nový vzor daňového přiznání k dani z motorových vozidel [1] DPMV (Opatření MFČR č.-MF/021314/2012-722 ze dne 10. září 2012). Za zdaňovací období r.. 2012 se použije vzor přiznání k dani z motorových vozidel platný pro rok 2011 [2] . Některé ekonomické programy umožňují vyplnění daňových přiznání přímo v programu, což je samozřejmě jednodušší a rychlejší, než ruční vyplňování tiskopisů. Navíc je možné z programu daňová přiznání vyexportovat do elektronické podoby takto zaslat portál daňového úřadu.

Pokud v aplikaci nástroj na tisk daňového přiznání chybí, může uživatel využít bezplatné programy na tisk daňových přiznání např. na www.danovepriznania.sk [3] .

Tisková daňových přiznání budou dostupné v nových verzích ekonomických programů tzn. průběhu ledna 2013 bude k dispozici Tiskové DPMV av průběhu února tiskopis DPFO.

Změny ve formuláři DPFO:

V DPFO za rok 2012 byly zapracovány změny jako:

  • změna částky životního minima na 194,58 EUR. Změna platná od 1.7.2012,
  • změna částky daňového bonusu na 21,03 EUR / měsíčně. Změna platná od 1.7.2012,
  • změna nezdanitelné částky na poplatníka na částku 3 644,74 EUR, platná pro rok 2012.

Další změny daně z příjmů za rok 2013:

  • změna výše minimální mzdy na 337,70 EUR. Změna platná od 1.1.2013,
  • novela zákona o dani z příjmů [4] platná od 1.1.2013 zavádí progresivní zdanění příjmů, tím že zavádí dvě sazby dně 19% a 25%. Základ daně převyšující 176,8 – násobek platného životního minima se bude zdaňovat 25% sazbou, do dosažení této hranice se uplatní 19% sazba,
  • v paušálních výdajích byla stanovena maximální výška, kterou si poplatník může odečíst na částku 5 040, – EUR ročně (420, – Kč měsíčně)
  • zálohy na daň z příjmů budou platit jen poplatníci, jejichž poslední daňová povinnost byla vyšší než 2 500 EUR.

Aktualizace k DPMV za rok 2012 (bude se týkat až roku 2013):

  • aktualizovali se sazby na placení záloh pro některé kraje,
  • aktualizované nové poučení k daňovému přiznání, které bylo vydAno ve finančním zpravodaji č. 7 (srpen 2012)

Dopad na software:

Nové sazby nebo zálohy by měly být zapracovány v nových verzích ekonomických programů. Podnikatel má možnost vyplnit daňové přiznání i ručně a požadované změny si sám dopočítat, ale s pomocí aktuálního ekonomického softwaru, který nové sazby obsahuje, bude vyplňování formulářů daňových přiznání mnohem výhodnější.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.