Original article

Používanie elektronickej registračnej pokladnice[1] (skratka ERP) nebo virtuálnej registračnej pokladnice (skratka VRP) sa vzťahuje na každú fyzickú nebo právnickú osobu, která na základe oprávnenia na podnikanie predáva na území Slovenskej republiky zboží nebo poskytuje vymedzené služby, přičemž za predaj zboží nebo za poskytovanie vymedzených služeb prijíma tržby v hotovosti nebo jjjjjinými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovost.

Používanie pokladnice[2] se vzťahuje i na podnikatele s trvalým pobytem nebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

Podnikatel, který nemá povinnost používat na evidenciu tržieb ERP, ale přes této skutočnosti se rozhodne (na báze dobrovoľnosti) ji používat, není povinný dodržat ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona o ERP[3] (správca dane není oprávnený této osobe uložit pokutu v súlade s § 16b[4]§ 16c[5] zákona o ERP).

To znamená, že povinnost používat ERP se vzťahuje na podnikateľa, který súčasne spĺňa všechny tri podmínky:

1. Vykonáva podnikateľskú činnost. Podnikatel je:

 • osoba zapísaná v obchodnem registri,
 • osoba, která podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, která podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podle osobitných predpisů,
 • fyzická osoba, která vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podle osobitného predpisu (Samostatne hospodáriaci roľník).

2. Prijíma tržbu na predajnem místě. Tržbou je: platba prijatá z predaja zboží nebo z poskytovania služby na predajnem místě v hotovosti nebo jjjjjinými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovost, hlavně elektronickými platobnými prostriedkami nebo poukážkou oprávňujúcu na nákup zboží nebo poskytnutie služby; tržbou je i platba prijatá jak preddavok.

Evidencii tržieb v ERP[6] podlieha i platba prijatá v hotovosti za účelem úhrady faktúry. To znamená, že ak odberatel uhradí faktúru nebo jej čast v hotovosti na území Slovenskej republiky, podnikatel je povinný prijatú tržbu zaevidovat v ERP.

3. Predáva zboží nebo poskytuje službu.

 • Zbožíem je akýkoľvek výrobok, polozboží, materiál nebo surovina predávaná podnikateľem.
 • Službou je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností, která je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP[7]. Používanie ERP se vzťahuje jen na služby uvedené v tabuľke[8].

Príloha č. 1 zákona 289/2008

Zoznam služeb, při kterých je povinnost evidovat prijatú tržbu v hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici nebo virtuálnej pokladnici.

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklů a ich dielů a príslušenstva
49.32 Taxislužba
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to jen při prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vleků, když ne jsou súčastí mestských, prímestských nebo veľkomestských přepravných systémov
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to jen při prevádzke parkovacích priestorov
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a jiné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pro karavány
55.90 Ostatné ubytovanie
55.90.1 Ubytovanie ve vysokoškolských internátoch
55.90.9 Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
56.10.1 Jedálne
56.10.2 Školské a študentské jedálne
56.10.9 Ostatné účelové stravovanie
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
65.11 Životné poistenie
65.12 Neživotné poistenie
69.10 Právne činnosti
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10 Vedenie firiem
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.12.1 Inžinierske činnosti a poradenstvo
71.12.2 Geologický prieskum
71.12.3 Geodetické činnosti
71.12.9 Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 Technické testovanie a analýzy
73.11 Reklamné agentúry
73.12 Predaj vysielacieho času
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
74.20 Fotografické činnosti
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00 Veterinárne činnosti
77.11 Prenájem a lízing automobilů a ľahkých motorových vozidiel mimo prenájmu podle zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájem a lízing rekreačných a športových potrieb mimo prenájmu podle zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájem videopások a disků mimo prenájmu podle zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájem a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pro domácnost mimo prenájmu podle zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 Pátracie služby
86.10 Činnosti nemocníc
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 Činnosti Specialnej lekárskej praxe
86.23 Zubná lekárska praxe
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
86.90.1 Služby zdravotníckych laboratórií
86.90.9 Ostatná zdravotná starostlivost i.n.
93.11 Prevádzka športových zariadení
93.12 Činnosti športových klubov
93.13 Fitnescentrá
93.21 Činnosti lunaparků a zábavných parkov
95.11 Oprava počítačů a periférnych zariadení
95.12 Oprava komunikačních zariadení
95.21 Oprava spotřebnej elektroniky
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pro dem a záhradu
95.23 Oprava obuvi a koženého zboží
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25 Oprava hodin, hodiniek a šperkov
95.29 Oprava jiných osobných potrieb a potrieb pro domácnosti
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobků mimo půjčívania bielizne, pracovných odevů, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služeb u zákazníka
96.02 Kadernícke a kozmetické služby
96.03 Pohrebné a súvisiace služby
96.04 Služby týkajúce se telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to jen při strihaní psů, při opatrovateľských službách domácich zvierat, při činnosti hotelů pro zvieratá, při službách svadobných kancelárií a při činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

Kdo nemusí používat pokladnicu

Povinnost evidovat tržbu v registračnej pokladnici se nevzťahuje na

a) predaj

 1. cenín, cestovných lístků mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
 2. mincí z drahých kovů, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárků bankoviek a súborů obehových mincí, jak i bankoviek a mincí, které boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
 3. poštových cenín na filatelistických burzách,
 4. zboží prostřednictvím predajných automatů,
 5. zboží na dobírku,
 6. doplnkového zboží súvisiaceho s poskytovaním poštových služeb,
 7. zboží súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služeb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
 8. zboží občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 9. živých zvierat mimo akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadů, škrečků, morčiat a jiných hlodavců,
 10. zboží predávaného vo vysokohorských zariadeniach, které jsou bez napojenia na cestnú siet a verejnú rozvodnú siet elektrickej energie,
 11. zboží vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiaků,

b) služby poskytované

 1. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 2. vo vysokohorských zariadeniach, které jsou bez napojenia na cestnú siet a verejnú rozvodnú siet elektrickej energie,
 3. v rámci praktického vyučovania žiaků,
 4. prostřednictvím predajných automatů.

Aké jsou sankcie v případě porušenia? 

Kdo prvý krát porušil zákon[9] tím, že nepoužil ERP nebo VRP na evidenciu tržby dopustí se správneho deliktu, za který mu hrozí pokuta 330 € až 3 300 €. Při druhem porušení je pokuta dvojnásobná, Tedy 660 € až 6 600 € a daňový úrad nebo colný úrad může podat návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Při treťem porušení už mimo dvojnásobnej pokuty kontrolóri musia podat návrh na zrušenie živnosti. Správne delikty se nikdy nezahladzujú!

Zobrazit všechny články od Michal Kučera[10]


O autorovi:

Michal Kučera – V naší firme KML s.r.o už víc jak 10 roků navrhujeme pokladničné systémy. Predávame tlačiarne k virtuálnej pokladnici, klasické elektronické registračné pokladnice, ale i veliké POS systémy.

Záručný a pozáručný servis vybavujeme do 48 hodin. Práca nás baví, napĺňa a hlavne ji děláme s úsmevem. Patríme k najlepším servisem na Slovensku. Jak jedny z mála můžeme používat označenie „Autorizovaný servis“. Kontakt – www.kml.sk[11]

299

Zdieľaní

References

 1. ^ Používanie elektronickej registračnej pokladnice (www.financnasprava.sk)
 2. ^ pokladnice (www.pokladne-rk.sk)
 3. ^ zákona o ERP (www.slov-lex.sk)
 4. ^ § 16b (www.slov-lex.sk)
 5. ^ § 16c (www.slov-lex.sk)
 6. ^ Evidencii tržieb v ERP (www.pokladne-rk.sk)
 7. ^ prílohe č. 1 zákona o ERP (www.pokladne-rk.sk)
 8. ^ tabuľke (www.pokladne-rk.sk)
 9. ^ zákon (www.slov-lex.sk)
 10. ^ Zobrazit všechny články od Michal Kučera (biznisklub.sk)
 11. ^ www.kml.sk (www.kml.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.