1. Základní údaje

Dodavatel
Vladimír Rychlík

Budovatelská 461/15
708 00 Ostrava – Poruba

IČ: 18970168
DIČ: CZ7005055519
Dodavatel je plátcem DPH.

Provoz
CAFFE SERVIS

28. října 248
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Tel.: +420 596 630 626
Fax: +420 596 630 626
GSM: +420 608 379 001

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.kavovary-kava.cem je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel zaručuje dostupnost všech nabízených položek zboží.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odesláním objednávky zboží dochází k uzavření kupní smlouvy.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny uvedené u zboží jsou konečné. Dopravní je pro všechny objednávky nad 200 Kč včetně DPH ZDARMA (u menších objednávek je dopravní 8 eur, balné neúčtujeme).

Zrušení objednávky
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy (odeslání objednávky) je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Automatický e-mail
Po odeslání objednávky se vygeneruje automatický e-mail, který je poslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Znamená to, že vaše objednávka přišla do našeho systému v pořádku.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodAno v Čo nejkratší době poštou, obvykle do 2 – 6 pracovních dnů od zaslání objednávky.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Dopravní je pro všechny objednávky nad 200 Kč včetně DPH ZDARMA (u menších objednávek je dopravní 8 EUR, balné neúčtujeme). Objednané zboží lze také vyzvednout osobně v provozovně dodavatele.

Způsob úhrady ceny za zboží
Zákazník má několik možností úhrady kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží, nebo platbou prostřednictvím předfaktury před zasláním zboží.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad, záruční list výrobku, návod k použití v slovenská jazyce, a seznam záručních a pozáručních oprav v celé České republice.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, av případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky, a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel, a budou zamítnuty.

4. Osobní odběr zboží

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny, a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba na všechny nabízené položky zboží je 24 měsíců. Záruční list je vystaven v den prodeje, a od tohoto data začíná běžet záruční doba.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruka se také nevztahuje na nesprávné používání přístroje, případně na nesprávné prováděnou údržbu přístroje, která je popsána v přiloženém návodu k obsluze. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za chybu, a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Kavovary-kava.cem, zašle dodavateli e-mailovou zprávu, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejblíže bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář „průvodka reklamovaného zboží“.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace, a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např.. O opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá vyvozovat, že se z jeho strany šlo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Doba na vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na Odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit t když, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@kavovary-kava.cem [1] nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní sym byl, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoužívaný, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutěch dokladů včetně dokladu o koupi) av originálním balení.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen uhradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu, a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu opravného daňového dokladu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Osobní údaje zákazníků vyplněné při objednávce slouží pouze pro interní potřeby při plnění objednávky, dodavatel údaje nepředává žádné další osobě.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu www.kavovary-kava.cem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.kavovary-kava.cem.

V Ostravě dně dně 27.7.2007

Home Obchodní podmínky [2] [3]

References

  1. ^ info @ Kavovary -kava.cem (kávovar-kava.com)
  2. ^ Home (kávovar-kava.com)
  3. ^ obchodní podmínky (kávovar-kava.com)

zaslání zboží

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit

Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.