Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.svet-svitidel.cz je katalogem osvětlovací techniky. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zaslAno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „Změna stavu objednávky“ či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí objednávku. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Cena za dopravu zboží činí 6 EUR s DPH v případě zvolení České Pošty nebo PPL za 6 EUR s DPH. V případě objednávky nad 120 EUR Kč hradí dopravu prodejce.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodAno v Čo nejkratší době poštou nebo jjjjjjiným přepravcem, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Pokud je zboží zasílAno na dvakrát v různém časovém období, například z důvodu že není skladem, platíte dopravní pouze jednou!

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel po celé České Republice a to mimo případ, kdy si objednatel zvolí vyzvednutí zboží na pobočce. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Cena za dopravní Slovenskou poštou je 6 Kč s DPH, PPL dopravce 6 EUR, v případě objednávky nad 120 Kč je doprava hrazena prodejcem. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Z aktuálních dopravních možností si zákazník vybírá při vyplňování objednávky.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má dvě možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím České pošty (nebo jjjjjjiným přepravcem) nebo v hotovosti při osobním převzetím po domluvě (pouze v Blansku).
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.
Upozorňujeme, že při zvolení osobního odběru, není zatím možnost platby kartou.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží av případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek . Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou , pokud se strany nedohodnou jinkdyž.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě SVĚT-SVIETIDIEL.SK, pošle e-mail na adresu info@svet-svitidel.cz, v němž uvede zejména typ výrobku, jeho kód, číslo prodejního dokladu, číslo objednávky a popis závady. Vhodné je také přiložení fotografií dokumentujících závadu. Do dvou pracovních dnů bude zákazník kontaktován a budou mu poskytnuty informace o dalším postupu, včetně adresy, kam zákazník zašle reklamované zboží.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel nebo výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Z. z. třiceti.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník ( spotřebitel) právo do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží musí být nepoužité, zabalené v originálním obalu, nepoškozené, vhodné pro další prodej. Balení musí obsahovat všechny původní příslušenství. Zásilku vráceného zboží je třeba odeslat na vlastní náklady a to do 14 dnů od doručení kurýrní službou.
V případě vrácení kompletní objednávky je dodavatel povinen vrátit „zaplacenou finanční částku“ do 30 dnů. Mezi tyto vracené finanční částky patří i náklady na dopravu, které spotřebitel uhradil při koupi výrobku spolu s kupní cenou. Následné vrácení výrobku podnikateli však provádí spotřebitel na vlastní náklady. Při zaslání vráceného zboží dobírkou, nebude tato přijata! U vrácené zásilky musí být přiložena kopie daňového dokladu vydaného dodavatelem. Před vrácením zboží nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, abychem Vaši zásilku očekávali. Peníze budou vráceny poštovní poukázkou nebo na účet dle přání zákazníka.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit t když, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@svet-svitidel.cz nebo písemně?? na adresu dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, a předložit originál dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutěch dokladů včetně dokladu o koupi).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu , telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj?? Souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení se na svůj účet.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to t když, že pošle emailovou zprávu na info@svet-svitidel.cz, nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

zaslání zboží

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit

Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.