Original article

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1.1 Obchodná spoločnost You Academy s.r.o., se sídlom Budovateľská 327, 925 51 Šintava, Slovenská republika, IČO: 50 612 867, DIČ: 212 039 3088, zapísaná v Obchodnem registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38845/T, (e-mail: info@you-academy.sk, tel: +421 944 375 495) (Dále jak „Predávajúci“) je právnickou osobou založenou a existujúcou podle práva Slovenskej republiky. Predávajúci je registrovaným platcem dane z pridanej hodnoty.

1.2  Predávajúci je prevádzkovateľem elektronického obchodu na webových sídlach: www.briantracy.sk[1], www.briantracy2016.cz[2], www.you-academy.sk[3], www.nlp-academy.sk, www.nlp-kurz.sk, www.briantracy2017.sk, www.briantracy2017.cz, www.myslenieuspesnych.sk, www.peterbetyar.sk (Dále jak „Internetová stránka“).

1.3 Orgánem dohledu, kterému činnost Prodávajícího podlieha, je Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpekterát SOI se sídlem v Trnave pro Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.

1.4 Zbožíem se na účely těchto všeobecných obchodných podmínek rozumejú vstupenky na semináre a workshopy, knižné tituly a elektronické knihy nabízíné Predávajúcim neobmedzenému počtu tretích osôb prostřednictvím Internetovej stránky (Dále jak „Zboží“).

1.5 Tyto všeobecné obchodné podmínky upravujú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti mezi:

 1. a) Predávajúcim jak podnikateľem podnikajúcim na území Slovenskej republiky na základe živnostenského oprávnenia

a

 1. b) Kupujúcim, kterým může být fyzická osoba, fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba (Dále jak „Kupujúci“)

vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej mezi Predávajúcim a Kupujúcim (Dále spolu jak „Zmluvné strany“), predmetem které je kúpa a predaj Zboží (Dále jak „Kúpna zmluva“).

1.6 Kúpnou cenou za Zboží na účely těchto všeobecných obchodných podmínek se rozumí cena zverejnená na Internetovej stránke při príslušnem Zbožíe v čase doručení úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu, když není v konkrétnem případě dohodnuté mezi Zmluvnými stranami jinak (Dále jak „Kúpna cena“).

1.7 Všeobecné obchodné podmínky jsou neoddeliteľnou súčastí Kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania Zmluvných strán uvedené přímo v Kúpnej zmluve mají prednost před ustanoveniami těchto všeobecných obchodných podmínek.

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Návrhem na uzavretie Kúpnej zmluvy mezi Zmluvnými stranami je objednávka Kupujúceho uskutočnená ve forme vyplneného a odesláného formulára sprístupneného na Internetovej stránke (Dále jak „Objednávka“). Kupujúci se zaväzuje, že v Objednávce uvedie pravdivé, aktuálne a úplné informace. Při uskutočnení Objednávky prostřednictvím formulára sprístupneného na Internetovej stránke má Kupujúci před definitívnym odesláním Objednávky Predávajúcemu možnost Objednávku a zadané údaje skontrolovat a případně změnit.

2.2 Každá Objednávka Kupujúceho musí obsahovat minimálne tyto náležitosti:

 1. a) identifikačné údaje Kupujúceho, který je fyzickou osobou, v rozsahu jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu (názů ulice/verejného priestranstva, súpisné/orientačné číslo, názů obce a PSČ),
 2. b) identifikačné údaje Kupujúceho, který je fyzickou osobou – podnikateľem, v rozsahu obchodné jméno, místo podnikania, jak i identifikačné číslo, DIČ a IČ DPH když jsou pridelené,
 3. c) identifikačné údaje Prodávajícího, který je právnickou osobou, v rozsahu názů nebo obchodné jméno, sídlo, jak i identifikačné číslo, DIČ a IČ DPH když je pridelené,
 4. d) telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Kupujúceho,
 5. e) označenie Zboží,
 6. f) Kúpnu cenu,
 7. g) způsob platby za Zboží,
 8. h) datum vystavenia Objednávky,
 9. i) souhlas Kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a potvrdenie Kupujúceho, že se s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil před odesláním Objednávky,
 10. j) souhlas Kupujúceho s reklamačným poriadkem Prodávajícího zverejneného na Internetovej stránke a potvrdenie Kupujúceho, že se s reklamačným poriadkem Prodávajícího dôkladne oboznámil před odesláním Objednávky a že byl ze strany Prodávajícího riadne informovaný o podmienkach a způsobe reklamácie Zboží včetně údajů o tem, kde možno reklamáciu uplatnit, a o vykonávaní záručných opráv,
 11. k) potvrdenie Kupujúceho, že si Predávajúci riadne a včas splnil svoju povinnost podle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů (Dále jak „Zákon o ochrane spotřebitela“),
 12. l) potvrdenie Kupujúceho, že byl oboznámený s tím, že súčastí Objednávky je povinnost zaplatit Kúpnu cenu,

2.3 Když nebude Objednávka obsahovat náležitosti podle článku 2.2 těchto všeobecných obchodných podmínek pokladá se za neúplnú a nepredstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci je v takomto případě oprávnený kontaktovat Kupujúceho za účelem odstránenia nedostatků Objednávky. Okamihem doručení všech údajů, kterými budou odstránené nedostatky Objednávky Kupujúceho, Predávajúcemu, považuje se Objednávka za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2.4 Po obdržaní Objednávky Predávajúcim bude Kupujúcemu zaslané na adresu jeho elektronickej pošty oznámenie o prijatí Objednávky (Dále jak „Oznámenie“), které je považované za záväzné akceptovanie Objednávky ze strany Prodávajícího.

2.5 Predávajúci najnedřív spolu s dodaním Zboží poskytne Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy na trvanlivem nosiči, kterým se na účely těchto všeobecných obchodných podmínek rozumí prostriedok, který umožňuje Kupujúcemu nebo Predávajúcemu uchovat jemu adresované informace způsobem umožňujúcim ich použití v budoucnosti na časové obdobie zodpovedajíce účelu těchto informácií a který umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, hlavně papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača (Dále jak „Trvanlivý nosič“).

3. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Predávajúci je oprávnený odstúpit od Kúpnej zmluvy z důvodu nedostupnosti Zboží nebo když ani při vynaložení všetkého úsilia, které možno od neho spravodlivo požadovat, není schopný dodat Zboží Kupujúcemu v lhůtě určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nebo za Kúpnu cenu.

3.2 Kupujúci není oprávnený v zmysle § 7 odsek 6 písmeno k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytnutí služeb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku nebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů v platnem znení (Dále jak „Zákon o ochrane spotřebitela“) odstúpit od Kúpnej zmluvy v případě zakúpenia vstupeniek na workshopy nebo semináre a v zmysle § 7 odsek 6 písmeno l) Zákona o ochrane spotřebitela ani od zakúpenia zboží s elektronickým obsahem poskytnutým jinak jak na hmotnem nosiči.

3.3  V ostatných případech je Kupujúci oprávnený i bez uvedenia důvodu odstúpit od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dne převzetí Zboží; lhůta na odstúpenie od Kúpnej zmluvy se považuje za zachovanú, když oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bylo odesláné Predávajúcemu najnedřív v poslední den této lehoty. Kupujúci může odstúpit od Kúpnej zmluvy i před začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

3.4 Kupujúci může uplatnit právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Prodávajícího v listinnej podobe nebo v podobe zápisu na jiném Trvanlivem nosiči zaslaním oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy na adresu sídla Prodávajícího. Kupujúci může použit formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, který mu odovzdal Predávajúci.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy[4]

3.5 Na účely odstúpenia od Kúpnej zmluvy se Zboží považuje za prevzatý Kupujúcim okamihem, když Kupujúci nebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všechny časti objednaného Zboží, nebo když sa

 1. a) Zbožíy objednané Kupujúcim v jednej Objednávce dodávajú oddelene, okamihem převzetí Zboží, který byl dodaný jak poslední,
 2. b) dodáva Zboží pozostávajúci z viacerých dielů nebo kusů, okamihem převzetí posledného dielu nebo posledného kusu,
 3. c) Zboží dodáva opakovane během vymedzeného obdobia, okamihem převzetí prvního dodaného zboží.

3.6 Predávajúci je povinný najnedřív do 14 dní odo dne doručení oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátit Kupujúcemu všechny platby, které od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy nebo v súvislosti s ňou (Dále jak „Prijaté platby“), a to způsobem uvedeným Kupujúcim v oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy. V případě když v oznámení Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy nebude uvedený způsob vrátenia Prijatěch platieb, Predávajúci vráti Kupujúcemu rovnakým způsobem aký použil Kupujúci při svojej platbe. Uvedené se nevzťahuje na dodatočné náklady, když si Kupujúci zvolil jiný způsob doručení, jak je najlacnejší bežný způsob doručení, který mu byl ponúknutý Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi se rozumí rozdiel mezi nákladmi na doručení, které si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný způsob doručení nabízíný Predávajúcim.

3.7 Při odstúpení od Kúpnej zmluvy není Predávajúci povinný vrátit Kupujúcemu Prijaté platby před tím, jak mu je Zboží doručený nebo než Kupujúci nepreukáže zaslání zboží zpět Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Zboží vyzdvihne osobne nebo prostřednictvím ním pověřenej osoby. Při odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Zboží Predávajúcemu nebo osobe pověřenej predávajúcim na prevzatie Zboží.

3.8 Kupujúci je povinný najnedřív do 14 dní odo dne odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslat Zboží spolu se všetkým príslušenstvem zpět nebo ho odovzdat Predávajúcemu nebo osobe pověřenej Predávajúcim na prevzatie Zboží. To neplatí, když Predávajúci navrhne, že si Zboží vyzdvihne osobne nebo prostřednictvím ním pověřenej osoby. Lhůta podle prvej vety se považuje za zachovanú, když byl Zboží odovzdaný na přepravu najnedřív v poslední den lehoty.

3.9 Kupujúci zodpovedá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku takého zaobchádzania s Zbožíem, které je nad rámec zaobchádzania potřebného na zistenie vlastností a funkčnosti Zboží. Když Kupujúci vráti Zboží Predávajúcemu v nepôvodnem případně v poškodenem balení, nebo akokoľvek poškodený či opotřebovaný, a to v důsledku zaobchádzania s Zbožíem nad rámec zaobchádzania potřebného na zistenie vlastností a funkčností Zboží, má Predávajúci vůči Kupujúcemu nárok na náhradu škody která tím Predávajúcemu vznikla. V takomto případě je Predávajúci oprávnený uskutočnit jednostranné započítanie svojej pohledávky vůči Kupujúcemu z titulu náhrady škody proti pohledávke Kupujúceho vůči Predávajúcemu na vrátenie Prijatěch platieb.

 

4. KÚPNA CENA A PODMIENKY JEJ SPLATNOSTI

4.1 Kupujúci se zaväzuje riadne a včas zaplatit Predávajúcemu Kúpnu cenu dohodnutú v Kúpnej zmluve. Všechny poplatky spojené s úhradou Kúpnej ceny znáša Kupujúci. V Kúpnej ceně ne jsou zahrnuté náklady spojené s dodaním Zboží Kupujúcemu, které se Kupujúci zaväzuje zaplatit za podmínek a způsobem uvedeným Dále v těchto všeobecných obchodných podmienkach.

4.2 Kúpnu cenu může Kupujúci uhradit Predávajúcemu některým z nasledovných způsobov:

 1. a) online platobnou kartou typu: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro,
 2. b) bankovým převodem přes “internetbanking” z následujících bánk: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank v Českej republike a z následující bánk: VÚB banka, Tatra banka, Sberbank Slovensko, Slovenská sporiteľňa, OTP banka, UniCredit bank, Poštová banka, ČSOB na Slovensku. You Academy, s.r.o. akceptuje též platby bankovým převodem z ostatných bánk,
 3. c) prostřednictvím PayPal,
 4. d) dobírkou

4.3 Platobné metódy jsou napojené na platobnú bránu spoločnosti GoPay s.r.o., která poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a online bankových prevodů. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GoPay s.r.o.

4.4 V případě úhrady Kúpnej ceny v prospech bankového účtu Prodávajícího se považuje Kúpna cena za zaplatenú pripísaním peňažných prostriedků na bankový účet Prodávajícího.

4.5 Kupujúci je povinný zaplatit Predávajúcemu Kúpnu cenu najnedřív do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dne uzavretia Kúpnej zmluvy mezi Zmluvnými stranami.

4.6 Kupujúci je povinný zaplatit Predávajúcemu Kúpnu cenu riadne a včas. V případě když Kupujúci neuhradí Predávajúcemu celú Kúpnu cenu v lhůtě podle článku 4.5 těchto všeobecných obchodných podmínek je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpit.

4.7 Když bude na Internetovej stránke při príslušnem Zbožíe uvedená Kúpna cena, která vykazuje chyby v písaní (napr. suma ve výšce 0,- € nebo Kúpna cena, která se vzhledem na charakter a vlastnosti Zboží javí jak neprimeraná či neobvyklá), táto Kúpna cena není pro Zmluvné strany záväzná. V takomto případě nepredstavuje Objednávka Kupujúceho riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a Predávajúci je oprávnený kontaktovat Kupujúceho za účelem oznámenia správnej Kúpnej ceny. Okamihem doručení potvrdenia Kupujúceho, že se správnou Kúpnou cenou souhlasí, Predávajúcemu, považuje se Objednávka Kupujúceho za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁVANÍM TOVARU KUPUJÚCEMU

5.1 Kupujúci se zaväzuje spolu s Kúpnou cenou uhradit Predávajúcemu i náklady spojené s dodaním Zboží Kupujúcemu, a to ve výšce 2,99 EUR.

5.2 Náklady spojené s dodaním Zboží špecifikované v článku 5.1 těchto všeobecných obchodných podmínek se Kupujúci zaväzuje uhradit Predávajúcemu riadne a včas.

6. ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 Zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami jsou splatné okamihem doručení výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty dotknutej Zmluvnej strane, které konanie malo za následok vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

6.2 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že dohodnuté zmluvné pokuty jsou primerané, ich výška byla stanovená na základe vzájemné dohody Zmluvných strán v súlade s dobrými mravmi a tyto se v zaväzujú v žiadnem případě nerozporovat.

6.3 Jednotlivé ustanovenia o zmluvných pokutách zostávajú platné a účinné bez ohledu na platnost a účinnost ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy. Dojednaniami o zmluvných pokutách, na kterých zaplatenie se Zmluvné strany zaviazali není dotknutá náhrada škody v celem rozsahu.

7. DORUČOVANIE

7.1 Komunikácia mezi Zmluvnými stranami bude probíhat predovšetkým prostřednictvím elektronickej pošty na adresy Zmluvných strán uvedené v Kúpnej zmluve, s výnimkou prípadů kdy je výslovne predpísaná nebo dohodnutá písomná forma.

7.2 Podanie odesláné elektronickou poštou se považuje za riadne doručené druhej Zmluvnej strane v den jeho odoslania, i když si ho adresát neprečítal.

7.3 Podania Zmluvných strán v písomnej forme (Dále jak „Písomnosti“) budou doručované prostřednictvím pošty jak doporučená listová zásilka na poslednú známu adresu druhej Zmluvnej strany, ktorou je adresa uvedená v záhlaví této Zmluvy nebo adresa, kterou Zmluvná strana preukázateľne písomne oznámi druhej Zmluvnej strane jak svoju adresu doručování, nebo prostřednictvím kurýrní služby, nebo osobne oproti podpisu zástupcu príslušnej Zmluvnej strany. Písemnost se pokladá za doručenú v den, kdy adresát potvrdí jej prijatie doručovatelovi. Za den doručení Písomnosti se pova­žuje i den, v který Zmluvná strana, která je adresátem, odoprie doručovanú Písom­nost převzít, nebo v který márne uplynie odberná lhůta pro vyzdvihnutie si zásilky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, nebo v který je na zá­sielke doručova­nej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát se odsťahoval“, „adresát je neznámy“ nebo iná poznámka podobného významu, když se sú­časne takáto poznámka zakladá na pravde.

8. Zabezpečenie a ochrana autorských práv

 • Prístupové údaje k online produktem či na príslušnú URL adresu jsou určené jen pro osobnú potřebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menem a heslem. Zákazník je povinný zachovávat mlčanlivost ohledem informácií potřebných na prístup do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednost za zneužitie užívateľského mena a hesla tretí osobou.
 • Produkty, které predávajúci prostřednictvím webového rozhrania predáva (online vzdelávacie programy, webináre, knihy, CD, DVD) včetně ich náplne, podliehajú právnej ochrane podle autorského práva. Akékoľvek ich šírenie nebo poskytovania tretím osobám bez souhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva autorské dielo užit může být zákazníkovi poskytnuté jen na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, kterou porušením práv na ochranu autorského diela způsobí.

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

9.1. Každý Kupujúci, který je spotřebitelem je oprávnený využit možnosti alternatívneho riešenia sporů a obrátit se na Prodávajícího v případě když se domnieva, že Predávajúci akokoľvek porušil jeho práva spotřebitela jak i v případě když nesouhlasí se způsobem vybavenia riadne uplatnenej reklamácie. V takýchto případech se každý Kupujúci může obrátit na Prodávajícího se žádostou o nápravu, kterou Predávajúcemu zašle na emailovú adresu info@you-academy.sk[5]

9.2 V případě, že Predávajúci žádost o nápravu podanú podle ods. 1 zamietne nebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej doručení nebo když Kupujúci nebude souhlasit s navrhovaným způsobem vybavenia žádosti, Kupujúci má na základe príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnem riešení spotřebitelských sporů právo na mimosúdny alternatívny způsob riešenia sporů se spoločností po podaní návrhu podle ods. 3.

9.3  Kupujúci může podat návrh na alternatívne riešenie sporu podle §12 zákona číslo 391/2015 Z.z. o alternatívnem riešení spotřebitelských sporů na formulári, který nájdete TU. Kupujúci se s návrhem může obrátit na kterýkoli z registrovaných subjektů alternatívneho riešenia spotřebitelských. Zoznam subjektů alternatívneho riešenia sporů je vedený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotřebitelskych-sporov/146987s) a jedným z nich je napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenskej obchodnej inšpekcii je možné podat návrh na vyplnenem formulári prostřednictvím elektronickej pošty na adresu ars@soi.sk[6]. Kupujúci může podat sťažnost i prostřednictvím platformy alternatívneho riešenia sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm[7].

9.4  Subjekt alternatívneho riešenia sporů může návrh odmietnut, když je vyčísliteľná hodnota sporu nižší jak 20 € nebo když je vzhledem na všechny okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bylo možné viest jen s vyvinutím nepriměřeného úsilia.

9.5  Když je výsledkem konania zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporů vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu, kterou mezi sebou strany uzatvoria. Dohoda, která vznikne jak výsledok alternatívneho riešenia sporu je pro strany sporu záväzná. Možnost strán sporu obrátit se v tej istej veci na súd tím však není dotknutá.

9.6  Když mezi stranami sporu nedojde k uzavretiu dohody podle a subjekt alternatívneho riešenia sporů na základe skutočností, které zistí při alternatívnem riešení sporu, dospeje k odůvodnenému záveru, že došlo k porušeniu práv spotřebitela, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odůvodneného stanoviska.

9.7  Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporů je bezodplatné. Podanie návrhu však může být podmienené uhradením poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, která nesmie presiahnut sumu pät eur včetně dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá ze strán sporu samostatne.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Na vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami se vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisů Slovenskej republiky. Kúpna zmluva uzavretá mezi Predávajúcim a Kupujúcim, který není podnikateľem, se spravuje ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občansky zákonník v znení neskorších predpisů. Kúpna zmluva uzavretá mezi Predávajúcim a Kupujúcim, který má postavenie podnikatele, se spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisů.

10.2 V případě, když se některé ustanovenie těchto všeobecných obchodných podmínek ukáže nebo se nedřív stane neplatným nebo neúčinným nebo neaplikovateľným, nedotýka se to ostatných ustanovení těchto všeobecných obchodných podmínek, které zostávajú platné a účinné.

10.3 Zmluvné strany se zaväzujú, že vynaložia (a to i každý samostatne) všetko úsilie, aby boli prípadné spory vyplývajúce z Kúpnej zmluvy urovnané zmiernou cestou; zaväzujú sa, že budou postupovat t když, aby sporná situácia byla objektívne vysvetlená, a za týmto účelem si poskytnú nutnú súčinnost.

10.4 Predávajúci je oprávnený domáhat se uspokojenia svojej splatnej pohledávky vůči Kupujúcemu vyplývajúcej z Kúpnej zmluvy i prostřednictvím služeb tretej osoby, hlavně profesionála v oblasti faktoringu. Náklady spojené s uplatnením pohledávky, za které se považujú i náklady takejto formy domáhania se uspokojenia pohledávky jsou príslušenstvem pohledávky a Kupujúci je povinný ich Predávajúcemu uhradit spolu s príslušnou pohledávkou.

10.5 Tyto všeobecné obchodné podmínky nadobúdají platnost a účinnost dňem ich zveřenění na Internetovej stránke. Zmluvný vzťah Zmluvných strán založený Kúpnou zmluvou se spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami v znení, v kterém jsou uvedené na Internetovej stránke v čase doručení úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

Tyto obchodné podmínky nadobúdají platnosť: 2.12.2016

References

 1. ^ www.briantracy.sk (www.briantracy.sk)
 2. ^ www.briantracy2016.cz (www.briantracy2016.cz)
 3. ^ www.you-academy.sk (www.you-academy.sk)
 4. ^ Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (www.soulofbusiness.sk)
 5. ^ info@you-academy.sk (you-academy.sk)
 6. ^ ars@soi.sk (you-academy.sk)
 7. ^ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm (ec.europa.eu)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.