Summary

The fifth indent of Article 12 of Directive 97/67 on common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service, as Amended by Directive 2002/39, which imposes on Member States the obligation to take steps to ensure that the Tariffs for each of the services forming part of the provision of the universal service comply with the principles of transparency and non-discrimination, and provides that those Tariffs are, together with the associated conditions, to apply equally both as between different third parties and as between third parties and universal service providers supplying equivalent services, must be interpreted as precluding Refusal to apply to businesses which consolidate, on a commercial basis and in their own name, postal items frem various senders the special Tariffs which the national universal postal service provider grants, within the scope of its exclusive licence, to business customers for the deposit of minimum quantities of pre-sorted mail at its sorting offices.

Článek 12 pátá odrážka směrnice 97/67 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby, ve znění směrnice 2002/39, který ukládá povinnost členským státům podniknout opatření, kterými zajistí, aby sazby za každou službu, která je součástí poskytování univerzální služby, byly v souladu se zásadami transparentnosti a nediskriminace, a stanoví, aby se tyto sazby včetně souvisejících podmínek platily stejně vůči různým třetím osobám, tak vůči třetím osobám a poskytovatelem univerzální služby poskytujícími rovnocenné služby, musí být vykládán v tem smyslu, že brání tomu, aby se odmítlo použití zvláštních sazeb, které vnitrostátní poskytovatel univerzální poštovní služby poskytuje v oblasti své výlučné licence obchodním zákazníkům za podání minimálního množství předem roztříděných zásilek ve svých poštovních centrech, v případě podniků, které shromažďují na podnikatelské bázi a ve vlastním jménem poštovní zásilky od více odesílatelů.

An activity such as the collection by intermediární at the premises of various senders of postal items, their pro-sorting and transport to access points does not fall within the field which may be reserved to the universal postal service provider under Article 7 ( 1) of Directive 97/67, with the Consequence that that provision cannot be relied upon to justify treatment of the intermediární concerned which is different frem that enjoyed by the business customers of that company.

Činnost prováděná subjekty, které shromažďují poštovní zásilky od různých odesílatelů, jejich předtřídění a jejich přeprava až do přístupových míst nepatří do oblasti, kterou lze vyhradit poskytovateli univerzální poštovní služby na základě čl. 7 odst.. 1 směrnice 97/67, takže na toto ustanovení nelze odkázat s cílem odůvodnit odlišné zacházení s dotčenými subjekty jako s obchodními zákazníky uvedené společnosti.

Moreover, while it is true that the fifth indent of Article 12 of that directive is not intended to determine the question of principle whether a universal postal service provider is or is not obliged to grant access to the postal chain under conditions and at points different frem those which apply to the traditional service for letter post, it nevertheless follows frem the wording of that provision that it imposes on the Member States a strict obligation to apply the principles of transparency and non-discrimination where such access to special Tariffs is in fact granted by that provider.

Kromě toho, ačkoli je pravda, že článek 12 pátá odrážka směrnice se nezaměřuje na úpravu zásadní otázky – zda poskytovatel univerzální poštovní služby musí umožnit přístup do poštovního řetězce za podmínek a v místech, které jsou odlišné od poštovního místa pro tradiční listovní zásilky, z textu uvedeného ustanovení vyplývá, že tato směrnice ukládá členským státům striktní povinnost dodržovat zásady transparentnosti a nediskriminace v případě, že takový přístup k zvláštním sazbám ve skutečnosti nabídne tento poskytovatel.

(see parasol 27-28, 31, 35, 41, 44, operative part)

(viz body 27, 28, 31, 35, 41, 44 a výrok)

Parties

In Joined Cases C-287/06 to C-292/06,

Ve spojených věcech C-287/06 až C-292/06,

REFERENCES for a preliminary Ruling under Article 234 EC frem the Verwaltungsgericht Köln (Germany), made by decision of 28 April 2006, received at the Court on 3 July 2006, in the proceedings

jejichž předmětem jsou žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podané Verwaltungsgericht Köln (Německo) rozhodnutími z 28. dubna 2006, došlými Soudnímu dvoru 3. července 2006, které souvisejí s řízeními:

Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 and C-291/06),

Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 a C-291/06),

Magdeburger Dienstleistungs-und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-289/06),

Magdeburger Dienstleistungs-und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-289/06),

Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06),

Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06),

Vedat Deniz (C-292/06)

Vedat Deniz (C-292/06)

v

proti

Bundesrepublik Deutschland,

Spolkové republice Německo,

intervening parties:

za účasti:

Marketing Service Magdeburg GmbH (C-287/06),

Marketing Service Magdeburg GmbH (C-287/06),

Citipost Gesellschaft für Kurier-und Postdienstleistungen mbH (C-288/06),

Citipost Gesellschaft für Kurier-und Postdienstleistungen mbH (C-288/06),

Deutsche Post AG (C-289/06, C-290/06 and C-292/06),

Deutsche Post AG (C-289/06, C-290/06 a C-292/06),

Magdeburger Dienstleistungs-und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-291/06),

Magdeburger Dienstleistungs-und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-291/06),

THE COURT (First Chamber),

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

Composed of P. Jann (Rapporteur), President of Chamber, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič and E. Levits, Judges,

ve složení: předseda první komory P. Jann (zpravodaj), soudci A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič a E. Levits,

Advocate General: M. Poiares Maduro,

generální advokát: M. Poiares Maduro,

Registrar: B. Fülöp, Administrator,

tajemník: B. Fülöp, referent,

having regard to the written procedure and further to the hearing on 13 September 2007,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 13. září 2007,

after considering the observations Submitted on behalf of:

s ohledem na vyjádření předložená:

– Deutsche Post AG, by J. Sedemundem and S. Gerstner, Rechtsanwälte,

– Deutsche Post AG, zastoupená J. Sedemundem a S. Gerstner, Rechtsanwälte,

– Marketing Service Magdeburg GmbH, Citipost Gesellschaft für Kurier-und Postdienstleistungen mbH and Magdeburger Dienstleistungs-und Verwaltungs GmbH (MDG), by C. Freiherr von Ulmenstein, Rechtsanwalt,

– Marketing Service Magdeburg GmbH, Citipost Gesellschaft für Kurier-und Postdienstleistungen mbH a Magdeburger Dienstleistungs-und Verwaltungs GmbH (MDG), zastoupená C. Freiherr von Ulmenstein, Rechtsanwalt,

– Vedat Deniz, by T. Brach, Rechtsanwalt,

– Vedat Deniz, T. Brach, Rechtsanwalt,

– the German Government, by M. Lumma, acting as Agent, assisted by T. Lübbig, Rechtsanwalt,

– německou vládu M. Lumma, zmocněnec, za právní pomoci T. Lübbig, Rechtsanwalt,

– the Belgian Government, by A. Hubert, acting as Agent,

– belgická vláda, zastoupená A. Hubert, jako zmocněnkyní,

– the Commission of the European Communities, by G. Braun and K. Simonssonem, acting as Agents,

– Komise Evropských společenství, zastoupená G. Braun a K. Simonssonem, jako zmocněnci,

having decided, after hearing the Advocate General, to proceed to Judgment without an Opinion,

s ohledem na rozhodnutí přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

gives the following

vydává tento

Judgment

Rozsudek

Grounds

1. These references for a preliminary Ruling concern the interpretation of Articles 47 (2) EC and 95 EC, and of Article 7 (1) and the fifth indent of Article 12 of Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 Prosinec 1997 on common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service (OJ 1998 L 15, p.. 14), as Amended by Directive 2002/39/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 (OJ L 176, p.. 21; ‚Directive 97/67‘).

1. Návrhy na rozhodnutí o předběžné otázce se týkají výkladu článků 47 odst.. 2 ES a 95 ES, jakož i čl. 7 odst.. 1 a článku 12 páté odrážky směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (Úř. věst. L 15, 1998, s.. 14, Zvl. vyd.. 06/003, s. 71), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002 (Úř. věst. L 176, s.. 21, Zvl. vyd.. 06/004, s. 316, dále jen „směrnice 97/67“).

2. The references were made in the context of proceedings between, first, Deutsche Post AG (‚Deutsche Post‘), as provider of the universal postal service in Germany, and, second, Magdeburger Dienstleistungs-und Verwaltungs GmbH (MDG), Marketing Service Magdeburg GmbH and Vedat Deniz (‚the intermediární concerned‘), on the one hand, and the Bundesrepublik Deutschland, on the other hand, concerning decisions of the Bundesnetzagentur (Federal Network Agency; ‚BNA‘) relating to the grant and conditions of access of those intermediární to the partial services of the Deutsche Post postal network.

2. Tyto žádosti byly podány v rámci sporů mezi jednak Deutsche Post AG (dále jen „Deutsche Post“), jako poskytovatelem univerzální poštovní služby v Německu a na druhé straně Magdeburger Dienstleistungs-und Verwaltungs GmbH (MDG), Marketing Service Magdeburg GmbH a Vedat Deniz (dále jen „dotčené subjekty, které shromažďují listovní zásilky“), a Bundesrepublik Deutschland (Spolkovou republikou Německa), jejichž předmětem jsou rozhodnutí Bundesnetzagentur (dále jen „BNA“) (Federální agentury pro sítě) o poskytnutí a podmínkách přístupu uvedených subjektů, které shromažďují listovní zásilky k dílčím službám Deutsche Post v její poštovní síti.

Legal context

Právní rámec

Community legislation

Právní úprava Společenství

3. Directive 97/67 initiated the process of graduate liberalisation of the market in postal services. According to recitál 2 in the preamble to Directive 2002/39, Directive 97/67 ‚established a regulátory framework for the postal sector at Community level, including measures to guarantee a universal service and the setting of maximum limits for the postal services which Member States may reserve to their universal service provider (s) with a view to the maintenance of the universal service, and a Timetable for decision-making on the further opening of the market to competition, for the purposes of creating a single market in postal services ‚ .

3. Směrnice 97/67/ES odstartovala postupnou liberalizaci trhu poštovních služeb. Podle bodu odůvodnění. 2 směrnice 2002/39, směrnice 97/67 „vytvořila regulační rámec pro poštovní odvětví na úrovni Společenství včetně opatření zaručujících univerzální služby a stanovení maximálních limitů pro poštovní služby, které mohou členské státy vyhradit pro své poskytovatele univerzální služby z hlediska zachování univerzální služby a časový plán rozhodování o dalším otevírání trhu pro hospodářskou soutěž za účelem vytvoření jednotného trhu poštovních služeb „.

4. Directive 2002/39 Continues this liberalisation and, according to recitals 14 and 24 in the preamble thereto, it provides a Timetable for a graduate and controlled opening of the letters market to competition, giving 2009 as the probable date for the full accomplishment of the internal market for postal services.

4. Směrnice 2002/39 pokračuje v této liberalizaci a podle jejího bodu. 14 a č.. 15 stanoví časový plán postupné a řízené otevření trhu listovních zásilek hospodářské soutěži a uvádí pravděpodobný datum 2009 určený k dokončení vnitřního trhu poštovních služeb.

5. Article 2 of Directive 97/67 provides:

5. Článek 2 směrnice 97/67 stanoví:

‚For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply:

„Pro účely této směrnice se rozumí:

(1) postal services: services involving the clearance, sorting, transport and delivery of postal items;

1) poštovní služby: zahrnují výběr, třídění, přepravu a doručování poštovních zásilek;

(2) public postal network: the system of organisation and resources of all Kinds used by the universal service provider (s) for the purposes in particular of:

2) veřejnou poštovní sítí rozumí systém organizace a zdroje všeho druhu využívané poskytovatelé všeobecných služeb, zejména pro účely:

– the clearance of postal items covered by a universal service obligation frem access points Throughout the territory,

– výběru poštovních zásilek na něž se vztahuje povinnost všeobecné služby z přístupových míst na celém území,

– the routing and handling of those items frem the postal network access point to the distribution centru,

– směrování a zpracování těchto zásilek od přístupového místa poštovní sítě do distribučního střediska,

– distribution to the addresses shown on items;

– distribuce na adresy, uvedené na zásilkách;

(3) access points: physical facilities, including letter boxes provided for the public either on the public highway or at the premises of the universal service provider, where postal items may be deposited with the public postal network by customers;

3) přístupovým místem rozumí fyzická zařízení včetně poštovních schránek pro veřejnost buď na veřejné komunikaci, nebo v prostorách poskytovatele všeobecných služeb, kde mohou zákazníci odevzdávat poštovní zásilky do poštovní sítě;

(4) clearance: the operation of collecting postal items deposited at access points;

4) výběrem rozumí sběr [sbírání – neoficiální překlad] poštovních zásilek odevzdaných na přístupových místech; … „

… ‚

6. Pokud jde o služby, které mohou být vyhrazeny poskytovateli nebo poskytovatelům všeobecných poštovních služeb, čl. 7 odst.. 1 první, třetí a čtvrtý pododstavec směrnice 97/67 stanoví:

6. With regard to the services which may be reserved for the provider (s) of the universal postal service, the first, third and fourth subparagraphs of Article 7 (1) of Directive 97/67 provide:

„V míře nezbytné pro zajištění poskytování všeobecných služeb mohou členské státy nadále vyhrazovat služby poskytovateli (poskytovatelům) všeobecných služeb. Tyto služby jsou omezeny na sběr [vybírání – neoficiální překlad], třídění, přepravu a dodání vnitrostátních listovních zásilek a příchozích přeshraničních listovních zásilek, at s urychleným dodáním či nikoli, v rámci obou následujících hmotnostních a cenových limitů. Hmotnostní limit je 100 gramů od 1. ledna 2003 a 50 gramů od 1. ledna 2006. Tyto hmotnostní limity se nepoužijí od 1. ledna 2003, pokud je cena stejná nebo vyšší než trojnásobek veřejné sazby za listovní zásilku prvního stupně hmotnosti nejrychlejší kategorie a od 1. ledna 2006, pokud je cena stejná nebo vyšší než dvouapůlnásobek této sazby.

‚To the Extent necessary to ensure the maintenance of universal service, Member States may continue to reserve services to universal service provider (s). Those services shall be limited to the clearance, sorting, transport and delivery of items of domestic correspondence and incoming cross-border correspondence, whether by accelerated delivery or not, within both of the following weight and price limits. The weight limit shall be 100 Grams frem 1 January 2003 and 50 Grams frem 1 January 2006. These weight limits shall not apply as frem 1 January 2003 if the price is equal to, or more than, three times the public tariff for an item of correspondence in the first weight step of the Fastest category, and, as frem 1 January 2006, if the price is equal to, or more than, two and a half times this tariff.

V míře nutné pro zajištění poskytování univerzální služby mohou být adresné reklamní zásilky nadále vyhrazené v rámci stejných hmotnostních a cenových limitů.

To the Extent necessary to ensure the provision of universal service, direct mail may continue to be reserved within the same weight and price limits.

V míře nezbytné pro zajištění poskytování univerzální služby, například když byly určité úseky poštovní činnosti liberalizovány nebo z důvodu specifických charakteristik poštovních služeb v členském státě, mohou být nadále odchozí přeshraniční zásilky vyhrazené v rámci stejných hmotnostních a cenových limitů. „

To the Extent necessary to ensure the provision of universal service, for example when certain sectors of postal activity have already been liberalised or because of the specific Characteristics particular to the postal services in a Member State, outgoing cross-border mail may continue to be reserved within the same weight and price limits. ‚

7. Články 9 a 10 směrnice 97/67 určují podmínky upravující poskytování nevyhrazených služeb. V této souvislosti stanoví všeobecná oprávnění a individuální licence pro konkurující podniky.

7. Articles 9 and 10 of Directive 97/67 lay down the conditions Governing the provision of non-reserved services. In that regard, provision is made for general authorisations and individual Licences for Competitor undertakings.

8. Podle článku 11 uvedené směrnice:

8. Under Article 11 of that directive:

„Evropský parlament a Rada na návrh Komise a na základě čl. 57 odst.. 2, 66 a 100 Smlouvy [ES] harmonizační opatření, která mají zajistit, aby [spotřebitelé – neoficiální překlad] a poskytovatel (poskytovatelé) všeobecných služeb /-i přístup k veřejné poštovní síti za podmínek, které jsou transparentní a nediskriminační. „

‚The European Parliament and the Council, acting on a proposal frem the Commission and on the basis of Articles 57 (2), 66 and 100a of the Treaty, shall Adopt such harmonisation measures as are necessary to ensure that users and the universal service provider (s) have access to the public postal network under conditions which are transparent and non-discriminatory. ‚

9. Pokud jde o sazební zásady, které jsou poskytovatelé všeobecné poštovní služby povinni dodržovat, článek 12 čtvrtá a pátá odrážka téže směrnice ukládá povinnost členským státům podniknout opatření, kterými zajistí, aby sazby za každou službu, která je součástí poskytování uvedených služeb, byly v souladu

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.