Notice frem the Commission on the application of the competition rules to the postal sector and on the assessment of certain State measures relating to postal services (98 / C 39/02)

Sdělení Komise o použití pravidel soutěže v odvětví pošt a při hodnocení některých státních opatření týkajících se poštovních služeb

(98 / C 39/02)

(Text with EEA relevance)

(Text s významem pro EHP)

Preface

PŘEDMLUVA

Subsequent to the submission by the Commission of a Green Paper on the development of the single market for postal services (1) and of a communication to the European Parliament and the Council, setting out the results of the consultations on the Green Paper and the measures advocated by the Commission (2), a substantial discussion has taken place on the future Regulatory environment for the postal sector in the Community. By Resolution of 7 February 1994 on the development of Community postal services (3), the Council invited the Commission to propose measures defining a harmonised universal service and the postal services which could be reserved. In July 1995, the Commission proposed a package of measures concerning postal services which consisted of a proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on common rules for the development of Community postal services and the improvement of quality of service (4) and a draft of the present Notice on the application of the competition rules (5).

Poté, Čo Komise předložila Zelenou knihu o vývoji jednotného trhu poštovních služeb [1] a zprávu Evropskému parlamentu a Radě obsahující výsledky konzultací o Zelené knize a opatření podporovaná Komisí [2], proběhla rozsáhlá diskuse o podmínkách budoucí regulace v odvětví pošt v rámci Společenství. Usnesením ze dne 7. února 1994 o rozvoji poštovních služeb Společenství [3] vyzvala Komisi, aby navrhla opatření a aby definovala harmonizované všeobecné služby a poštovní služby, které by mohly být vyhrazeny. V červenci 1995 Komise navrhla balíček opatření týkající se poštovních služeb, který sestával z návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro rozvoj poštovních služeb Společenství a zlepšení kvality služby [4] az návrhu tohoto oznámení o použití pravidel hospodářské soutěže [5].

This notice, which complements the harmonisation measures proposed by the Commission, builds on the results of those discussions in accordance with the principles established in the Resolution of 7 February 1994. It takes account of the comments received during the public consultation on the draft of this notice published in December 1995, of the European Parliament ‚s resolution (6) on this draft adopted on 12 December 1996, as well as of the discussions on the proposed Directive in the European Parliament and in Council.

Toto sdělení, které doplňuje harmonizační opatření navržená Komisí, vychází z výsledků uvedených diskusí v souladu se zásadami stanovenými v usnesení ze dne 7. února 1994. Přihlíží k připomínky obdržené během veřejné konzultace o návrhu tohoto oznámení uveřejněnému v prosinci 1995, na usnesení Evropského parlamentu [6] o tomto návrhu přijatou 12. prosince 1996, jakož i na diskuse o navrhované směrnici v Evropském parlamentu av Radě.

The Commission considers that because they are an essential vehicle of communication and trade, postal services are vital for all economic and social activities. New postal services are emerging and market Certainty is needed to favour investment and the creation of new employment in the sector. As Recognized by the Court of Justice of the European Communities, Community law, and in particular the competition rules of the EC Treaty, apply to the post sector (7). The Court stated that ‚in the case of public undertakings to which Member States grant special or exclusive rights, they are neither to ENAC nor to Maintain in force any measure contrary to the rules contained in the Treaty with regard to competition `and that those rules ‚must be read in conjunction with Article 90 (2) which provides that undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest are to be subject to the rules on competition in se far as the application of such rules does not obstruct the performance, in law or in fact, of the particular tasks assigned to them. `Questions are Therefore frequently put to the Commission on the attitude it intends to take, for purposes of the implementation of the competition rules contained in the Treaty, with regard to the behaviour of postal operators and with regard to State measures relating to public undertakings and undertakings to which the Member States grant special or exclusive rights in the postal sector.

Komise se domnívá, že poštovní služby jsou důležitým prostředkem komunikace a obchodu, mají rozhodující význam pro všechny hospodářské a společenské činnosti. Objevují se nové poštovní služby a jistota na trhu je nutná pro nakládání s investicemi a vytváření nových pracovních míst v tomto odvětví. Soudní dvůr Evropského společenství uznal, že pro odvětví pošt platí právo Společenství, a zejména pravidla hospodářské soutěže ve Smlouvě o ES [7]. Soud konstatoval, že „v případě veřejných podniků, jimž členské státy udělí zvláštní nebo výlučná práva, nesmí se schválit ani zachovávat v platnosti žádné opatření, které by bylo v rozporu s pravidly obsaženými ve smlouvě s ohledem na hospodářskou soutěž“ a že tato pravidla “ se mají číst spolu s článkem 90 odst.. 2, který stanoví, že podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu musí dodržovat pravidla hospodářské soutěže, pokud užívání těchto pravidel nebrání, podle zákona nebo fakticky, plnění konkrétních úkolů, které byly oznámeny „. Komisi jsou proto často kladené otázky týkající se toho, jaký postoj zaujme k uplatňování pravidel hospodářské soutěže obsažených ve Smlouvě, s ohledem na chování poskytovatelů poštovních služeb a s ohledem na opatření státu týkající se veřejných podniků a podniků, jimž členské státy udělí zvláštní nebo výlučná práva v poštovním odvětví.

This notice sets out the Commission ‚s interpretation of the relevant Treaty provisions and the Guiding principles according to which the Commission intends to apply the competition rules of the Treaty to the postal sector in individual cases, while maintaining the necessary safeguards for the provision of a universal service, and gives to enterprises and Member States clear guidelines se as to avoid infringements of the Treaty. This Notice is without Prejudice to any interpretation to be given by the Court of Justice of the European Communities.

Toto sdělení obsahuje výklad relevantních ustanovení Smlouvy a hlavní zásady, v souladu s nimiž Komise hodlá uplatňovat pravidla hospodářské soutěže definované ve smlouvě, pro poštovní odvětví v jednotlivých případech, při zachování nezbytné záruky na poskytování všeobecných služeb i jasné pokyny pro podniky a členské státy t když, aby nedošlo k porušení smlouvy. Toto oznámení není v rozporu s jakýmkoliv výkladem rozhodnutí Soudního dvora Evropského společenství.

Furthermore, this Notice sets out the approach the Commission intends to take when applying the competition rules to the behaviour of postal operators and when assessing the compatibility of State measures restricting the freedem to provide service and / or to Compete in the postal markets with the competition rules and other rules of the Treaty. In addition, it addresses the issue of non-discriminatory access to the postal network and the safeguards required to ensure fair competition in the sector.

Toto oznámení kromě toho stanoví přístup, který Komise hodlá použít při uplatňování pravidel hospodářské soutěže na chování provozovatelů poštovních služeb a při posuzování slučitelnosti opatření státu, která omezují svobodu poskytovat služby a / nebo soutěžit na poštovních trzích, s pravidly hospodářské soutěže a jjjjjjinými ustanoveními Smlouvy. Přitem se zabývá otázkou nediskriminačního přístupu k poštovní síti a zárukami požadovanými na zachování spravedlivé hospodářské soutěže v tomto odvětví.

especially on account of the development of new postal services by private and public operators, certain Member States have revised, or are revising, their postal legislation in order to Restrict the monopoly of their postal Organisations to what is considered necessary for the realisation of the public-interest objective. At the same time, the Commission is Faced with a growing number of complaints and cases under competition law on which it must take position. At this stage, a notice is Therefore the appropriate instrument to provide guidance to Member States and postal operators, including those Enjoying special or exclusive rights, to ensure correct implementation of the competition rules. This Notice, although it cannot be exhaustive, Aims to provide the necessary guidance for the correct interpretation, in particular, of Articles 59, 85, 86, 90, and 92 of the Treaty in individual cases. By Issuing the present notice, the Commission is taking steps to bring transparency and to facilita investment decisions of all postal operators, in the interest of the users of postal services in the European Union.

Zejména s ohledem na vývoj nových poštovních služeb poskytovaných soukromými a veřejnými provozovateli některé členské státy revidovaly nebo revidují své právní předpisy poštovního odvětví s cílem omezit monopol svých poštovních organizací a umožnit to, Čo se považuje za nezbytné pro realizaci cíle veřejného zájmu. Komise současně dostává stále větší počet stížností a případů souvisejících se zákonem o hospodářské soutěži, ke kterým musí zaujmout stanovisko. V tomto stádiu je proto oznámení vhodným nástrojem, který poskytuje pokyny členským státům a poskytovatelům poštovních služeb, včetně těch, kteří mají zvláštní nebo výlučná práva, s cílem zajistit správné používání pravidel hospodářské soutěže. Cílem tohoto sdělení, i když nemůže být vyčerpávající, je poskytnout potřebné vodítko zejména pro správný výklad článků 59, 85, 86, 90 a 92 Smlouvy v jednotlivých případech. Vydáním tohoto oznámení Komise dělá kroky k zpřehlednit a usnadnit investiční rozhodnutí všech provozovatelů poštovních služeb v zájmu uživatelů těchto služeb v Evropské unii.

As the Commission explained in its communication of 11 September 1996 on ‚Services of general interest in Europe `(8), solidarity and equal treatment within a market economy are fundamental Community Objectives. Those Objectives are furthered by services of general interest. Europeans have come to expect high-quality services at Affordable prices, and many of them even view services of general interest as social rights.

Jak Komise vysvětlila ve své zprávě z 11. září 1996 o „Službách obecného zájmu v Evropě“ [8] základními cíli Společenství jsou solidarita a spravedlivé zacházení v rámci tržního hospodářství. Dosažení těchto cílů je podporovAno poskytováním služeb obecného zájmu. Evropané očekávají kvalitní služby za přijatelné ceny a mnozí z nich dokonce považují služby obecného zájmu za sociální práva.

As regards, in particular, the postal sector, consumers are becoming increasingly assertive in Exercising their rights and wishes. Worldwide competition is forcing companies using such services to seek out better price deals comparable to those enjoyed by their competitors. New technologies, such as fax or electronic mail, are putting enormous pressures on the traditional postal services. Those developments have given rise to worry about the future of those services accompanied by Concerns over employment and economic and social cohesion. The economic Importance of those services is considerable. Hence the Importance of modernising and developing services of general interest, since they Contribute se much to European competitiveness, social solidarity and quality of life.

Zejména s ohledem na odvětví pošt, spotřebitelé stále důrazněji uplatňují svá práva a přání. Celosvětová hospodářská soutěž nutí společnosti používající tyto služby, aby se snažili dosáhnout cenově výhodnější dohody, které budou srovnatelné s dohodami, z nichž mají prospěch jejich konkurenti. Nové technologie, jako například fax nebo elektronická pošta, vyvíjejí obrovský tlak na tradiční poštovní služby. Tento vývoj vzbudil obavy o budoucnost těchto služeb, ale i zájem o zaměstnanost a hospodářskou a sociální soudržnost. Hospodářský význam těchto služeb je velký. Tím se zvyšuje i význam modernizace a rozvoje služeb obecného zájmu, protože i ony přispívají k evropské konkurenceschopnosti, sociální solidaritě a kvalitě života.

The Community ‚s aim is to support the competitiveness of the European economy in an increasingly competitive world and to give consumers moře choice, better quality and lower prices, while at the same time Helping, through its policies, to strengthen economic and social cohesion between the Member States and to reduce certain inequalities. Postal services have a key role to play here. The Community is committed to promoting their functions of general economic interest, as solemnly confirmed in the new Article 7d, introduced by the Amsterdam Treaty, while Improving their efficiency. Market forces produce a better allocation of resources and greater Effectiveness in the supply of services, the principal beneficiary being the consumer, who gets better quality at a lower price. However, those mechanisms Sometimes have their limits; as a result the potential benefits might not extend to the entire population and the objective of promoting social and Territorial cohesion in the Union may not be attained. The public authority must then ensure that the general interest is taken into account.

Cílem společenství je podporovat konkurenceschopnost evropského hospodářství v podmínkách rostoucí světové konkurence a poskytnout spotřebitelům možnost širšího výběru, lepší kvalitu a nižší ceny, a zároveň prostřednictvím své politiky přispívat k posílení hospodářské a sociální soudržnost mezi členskými státy a odstraňování některých nerovností. Poštovní služby mají v tem hrát klíčovou roli. Společenství je rozhodnuto podporovat jejich funkce obecného hospodářského zájmu, slavnostně potvrzeno v novém článku 7d, který byl zahrnut do Amsterodamské smlouvy, a současně zvyšovat jejich účinnost. Síly působící na trhu zajišťují lepší přidělování zdrojů a vyšší efektivitu při poskytování služeb, jejichž hlavním příjemcem je spotřebitel, který dostává lepší kvalitu za nižší cenu. Tyto mechanismy jsou však někdy omezené; v důsledku toho se potenciální výhody nemusí týkat všech skupin obyvatelstva a nemusí se podařit dosáhnout cíle podpory sociální a územní soudržnosti Une. Státní orgán musí proto zajistit, aby se bral v úvahu obecný zájem.

The traditional structures of some services of general economic interest, which are organised on the basis of national monopolu, constitute a challenge for European economic integration. This includes postal monopolu, even where they are Justified, which may obstruct the smooth Functioning of the market, in particular by Sealing off a particular market sector.

Tradiční struktury některých služeb obecného hospodářského zájmu, které jsou organizovány na základě národních monopolů, jsou výzvou pro evropskou hospodářskou integraci. Patří sem poštovní monopoly, a to iv případě, že jsou odůvodněné, což může bránit hladkému fungování trhu zejména izolací určitého odvětví.

The real challenge is to ensure smooth Interplay between the requirements of the single market in terms of free movement, economic performance and dynamism, free competition, and the general interest Objectives. This Interplay must benefit individual citizens and society as a whole. This is a difficult balancing act, since the goalposts are Constantly moving: the single market is continuing to expand and public services, far frem being fixed, are having to adapt to new requirements.

Skutečnou úlohou je zajistit soulad mezi požadavky jednotného trhu, pokud jde o volný pohyb, hospodářskou výkonnost, dynamiku a volnou hospodářskou soutěž, a cíli obecného zájmu. Tento soulad musí přinášet výhody jednotlivým občanům i společnosti jako celku. Je to složitý vyvažovací úkon, protože vymezený prostor se neustále mění: jednotný trh se stále rozšiřuje a veřejné služby, které nejsou ani zdaleka pevně ustálené, se přizpůsobovat novým požadavkům.

The basic concept of universal service, which was originated by the Commission (9), is to ensure the provision of high-quality service to all prices everyone can afford. Universal service is defined in terms of principles: equality, universality, continuity and adaptability; and in terms of sound practices: openness in management, price-setting and funding and Scrutiny by bodies independent of those operating the services. Those criteria are not always all met at national level, but where they have been introduced using the concept of European universal service, there have been positive effects for the development of general interest services. Universal service is the expression in Europe of the requirements and special features of the European model of society in a policy which Combine a dynamic market, cohesion and solidarity.

Základní ideou univerzální služby, jejichž odesílatelem je Komise [9], je zajistit poskytování kvalitních služeb všem subjektům za ceny, které si může každý volit. Univerzální služba je definována na základě zásad: rovnosti, univerzálnosti, kontinuity a adaptability; ale i na základě zdravé praxe: otevřenost řízení, stanovení cen, financování a kontrola poskytování služeb ze strany nezávislých orgánů. Tato kritéria nejsou na vnitrostátní úrovni vždy splněny, ale tam, kde byly zavedeny prostřednictvím myšlenky evropské univerzální služby, mají pozitivní vliv na rozvoj služeb obecného zájmu. Univerzální služba je v Evropě vyjádřením požadavků a zvláštních znaků evropského modelu společnosti v politice, která je kombinací dynamického trhu, soudržnosti a solidarity.

High-quality universal postal services are of great Importance for private and business customers alike. In view of the development of electronic commerce their Importance will even increase in the very near future. Postal services have a Valuable role to play here.

Velmi kvalitní všeobecné poštovní služby mají velký význam pro zákazníky bez ohledu na to, zda jde o soukromé osoby, nebo firmy. V souvislosti s rozvojem elektronického obchodu jejich význam v blízké budoucnosti ještě vzroste. Poštovní služby zde budou hrát velmi důležitou roli.

As regards the postal sector, Directive 97/67/EC has been adopted by the European Parliament and the Council (hereinafter referred to as ‚the Postal Directive `). It Aims to introduce common rules for developing the postal sector and Improving the quality of service, as well as gradually opening up the markets in a controlled way.

Pokud jde o poštovní odvětví, Evropský parlament a Rada přijaly směrnici 97/67/ES (dále jen „Poštovní směrnice“). Cílem této směrnice je zavést společná pravidla pro rozvoj poštovního odvětví a zlepšit kvalitu služeb, jakož i postupně a kontrolovaně otevírat nové trhy.

The aim of the Postal Directive is to Safeguard the postal service as a universal service in the long term. It imposes on Member States a minimum harmonised standard of universal services including a high-quality service Countrywide with regular Guaranteed delivery at prices everyone can afford. This involves the collection, transport, sorting and delivery of letters as well as catalogues and parcels within certain price and weight limits. It also covers registered and insured (valeur déclarée) items and Apply to both domestic and cross-border delivery. Due regard is given to considerations of continuity, confidentiality, impartiality and equal treatment as well as adaptability.

Cílem uvedené Poštovní směrnice je dlouhodobě zajistit poskytování poštovních služeb jako všeobecné služby. Ukládá členským státům minimální harmonizovaný standard všeobecných služeb včetně velmi kvalitních služeb poskytovaných na území celého státu s pravidelnými, garantovanými dodávkami za ceny, které si může každý dovolit. Mezi tyto služby patří sběr, doprava, třídění a doručování listů, jakož i katalogů a balíků za určité ceny a při určitěch hmotnostních omezeních. Kromě toho sem patří i doporučené a cenné zásilky (typu „valeur déclarée“) a týká se to domácích i zahraničních příjemců. Přiměřená pozornost je věnována úvahám o kontinuitě, důvěrnosti, nestrannosti, spravedlivém zacházení a adaptabilitě.

To guarantee the funding of the universal service, a sector may be reserved for the operators of this universal service. The scope of the reserved sector has been harmonised in the Postal Directive According to the Postal Directive, Member States can only grant exclusive rights for the provision of postal services to the Extent that this is necessary to guarantee the maintenance of the universal service. Moreover, the Postal Directive establishes the maximum scope that Member States may reserve in order to achieve this objective. Any additional funding which may be required for the universal service may be found by writing certain obligations into commercial operator ‚s franchises; for example, they may be required to make financial contributions to a compensation fund administered for this purpose by a body independent of the beneficiary or beneficiaries, as foreseen in Article 9 of the Postal Directive.

Na financování všeobecných služeb může být pro poskytovatele těchto univerzálních služeb vyhrazena určité odvětví. Rozsah tohoto vyhrazeného odvětví byl harmonizovaný v Poštovní směrnici. Podle Poštové směrnice členské státy mohou poskytnout výlučná práva na poskytování poštovních služeb jen v rozsahu, který je nezbytný pro zachování všeobecných služeb. Směrnice přitem určuje maximální rozsah, který mohou členské státy vyhradit, aby dosáhli tohoto cíle. Každé další financování nezbytné v souvislosti s univerzálními službami je možné zajistit zaznamenán povinností v koncesích obchodních subjektů; lze je například požádat, aby finančně přispěly do vyrovnávacího fondu, který pro tento účel spravuje nezávislý orgán příjemce nebo příjemců ve smyslu článku 9 Poštovní směrnice.

The Postal Directive Lays down a minimum common standard of universal services and establishes common rules concerning the reserved area. It Therefore increases legal Certainty as regards the legality of some exclusive and special rights in the postal sector. There are, however State measures that are not deal with in it and that can be in conflict with the Treaty rules addressed to Member States. The autonomous behaviour of the postal operators also remains subject to the competition rules in the Treaty.

Poštovní směrnice určuje minimální společný standard všeobecných služeb a stanoví společná pravidla týkající se vyhrazené oblasti. To znamená, že směrnice zvyšuje právní jjistotu ohledně legitimity některých výlučných a zvláštních práv v poštovním odvětví. Existují však i opatření státu, o kterých se směrnice nemluví a které mohou být v rozporu s ustanoveními Smlouvy adresovanými členským státům. Nezávislost poskytovatelů poštovních služeb také podléhá pravidlům soutěže definovaným ve smlouvě.

Article 90 (2) of the Treaty provides that suppliers of services of general interest may be exempted frem the rules in the Treaty, to the Extent that the application of those rules would obstruct the performance of the general interest tasks for which they are responsible. That exemption frem the Treaty rules is however subject to the principle of proportionality. That principle is designed to ensure the best match between the duty to provide general interest services and the way in which the services are actually provided, se that the means used are in Proportional to the ends pursued. The principle is formulated to allow for a flexible and context-sensitive balance that takes account of the technical and budgetary constraints that may vary frem one sector to another. It also makes for the best possible interaction between market efficiency and general interest requirements, by ensuring that the means used to satisfy the requirements do not undulata interferuje with the smooth running of the single European market and do not affect trade to an Extent that would be contrary to the Community interest (10).

Článek 90 odst.. 2 Smlouvy stanoví, že dodavatelé služeb obecného zájmu mohou být osvobozeni od dodržování pravidel stanovených ve smlouvě, jestliže užívání těchto pravidel brání plnění úkolů obecného zájmu, za které odpovídají. Toto osvobození od dodržování pravidel smlouvy je však podmíněno zásadou proporcionality. Tato zásada má zajistit optimální soulad mezi povinností poskytovat služby obecného zájmu a způsobem jejich poskytování t když, aby vynaložené prostředky byly přiměřené stanoveným cílům.j.2.2.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.