Navíc, neplatičům z řad samoplatiteľů a živnostníky hrozí i to, že jim lékař neposkytne plánovanou zdravotní péči, jako jsou například lázně nebo plánovaná hospitalizace. Mají nárok pouze na akutní ošetření. Podle nejnovějších údajů pojišťovny evidují spolu přes 637 tisíc dlužníků.

Sociální pojišťovna

169 228 dlužníků

(k 30. 9. 2012), celkové pohledávky přes 655 milionů eur

Jak zjistíte, zda máte dluh?

– dlužníků (s dluhem nad 3,32 €) zveřejňuje pravidelně každý měsíc na www.socpoist.sk v sekci seznam dlužníků. Seznam aktualizuje vždy k 15. dni v měsíci.

Další postup – Rozhodnutí a penále

– pokud nepošlete pojistné ve správné výši a ve lhůtě splatnosti, pojišťovna vám dlužnou částku předepíše rozhodnutím – zaměstnavatelem do 15 dnů ode dne jejich splatnosti, OSVČ a dobrovolně pojištěným osobám do 2 měsíců po uplynutí čtvrtletí

– v rozhodnutí předepíší penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení . Penále nemůže být vyšší než samotný dluh za kontrolované období. Zároveň pokud penále za kontrolované období není vyšší než 3,32 € soc.zabezpečení ho nepředepíše.

Příklad: Živnostník Peter nezaplatí minimálně odvody do 8. 11. 2012 v částce 112,66 €, zaplatí je až o 10 dní později (18. 11.). Penále si vypočítá takto: 0,05% z dlužné částky pojistného 112,66 € x 10 dní prodlení = 0,56 €. Sociální pojišťovna Petrovi penále nepředepíše (rozhodnutí na penále nevydá), nebot penále nejsou vyšší než 3,32 €;

– v rozhodnutí dlužníkovi uloží lhůtu k zaplacení dluhu a poučí o možnosti podat odvolání.

Hrozí exekuce

– pokud se placení budete vyhýbat a nepřijdete se do 15 dnů od doručení rozhodnutí dohodnout např. na splátkovém kalendáři, rozhodnutí se stane pravomocným a do 15 dnů dnů postoupí pohledávku k vymáhání exekutorovi.

Pozor na pokuty!

Sociální pojišťovna může uložit pokutu do 16 596,96 € podle závažnosti porušení zákona.

Sociální pojišťovna v říjnu zveřejnila nový seznam dlužníků – fyzických a právnických osob, které jí dluží k 30. 9. více než 3,32 €. ,, Spolu jich je 169 228. Celkové pohledávky evidované sociálního zabezpečení dosáhli k 30. září 2012 výšku více než 655 milionů eur, „uvedl mluvčí pojišťovny Peter Višváder. Zdůraznil, že každý plátce je sám zodpovědný za to, aby odváděl pojistné ve správné výši a včas. Třeba si dávat pozor i na poštu.

zaplacením dluhu se nevyhnete tím, že si nepřebírá poštovní zásilku. ,, Poštovní zásilka s výkazem nedoplatků se považuje za doručenou i tehdy, když ji neplatič nepřevezme, „uvedla Monika Šimunová z Důvěry. Stejně jako při sociálního zabezpečení, i zdravotní pojišťovny mohou dluhy řešit exekucí. ,, Pokud nedojde k úhradě, případně k dohodě o vyřešení dluhu, vystavíme výkaz nedoplatků, který je přímo exekučním titulem , „zareagovala mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Dana Gašparíková.

Union ZP

23 629 neplatičů

(k 25. 10. 2012), celková pohledávka je 15 mil.. €

Jak zjistíte, zda máte dluh?

– osobně na kontaktním místě, na Zákaznické lince nebo přes bezplatnou službu Účet pojištěnce, kterou si můžete aktivovat na www.unionzp.sk

Další postup

– výši nedoplatků vám předepíší formou výkazu. Pokud ho dostanete poštou, musíte dluh do 15 dnů od doručení uhradit, nebo podat námitky;

– pokud dluh nezaplatíte, rozhodnutí se stane pravomocným a vykonatelným exekučním titulem a budete snášet i náklady exekuce, které musíte uhradit exekutorovi.

Důvěra

87 610 dlužníků

(k 29. 10. 2012), výška dluhu 80 756 196,25 €

Jak zjistíte, zda máte dluh?

– na stránce www.dovera.sk najdete Seznam neplatičů – fyzické osoby podle jména a příjmení nebo rodného čísla a právnické osoby podle IČ nebo obchodního názvu.

Další postup

– pokud se najdete v seznamu dlužníků, nevyhnete se upomínání. Jestliže dlužíte více než 10 €, pojišťovna vám zašle upomínku už po měsíci, v němž jste neuhradili pojistné. Pokud nezareagujete na upomínku, zašle vám výkaz nedoplatků. Pokud ignoroval i ten, obrátí se s vámi exekutor.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

357 328 dlužníků

(k 30. 9. 2012), pohledávky v celkové výši 256 765 270,51 €

Jak zjistíte, zda máte dluh?

– informujte se na klientských pracovištích nebo na internetové stránce www.vszp.sk v části pro pojištěnce – Služba pro vás můžete požádat o zaslání svého saldokonta.

Další postup

– pokud neuhradíte odvody, pojišťovna zašle výzvu zpravidla do 60 dnů po splatnosti pohledávky;

– pokud ani po výzvě nezaplatíte dluh, nebo se nepřijdete dohodnout, jak ho vyřešit, vystaví vám pojišťovna výkaz nedoplatků, který je přímo exekučním titulem.

Čo když za vás neplatí firma?

– vás jako zaměstnance se to nedotkne, ani vám nehrozí pokuty či exekuce. ,, Pokud má zaměstnanec nárok např. na nemocenskou dávku či dávku v nezaměstnanosti, Sociální pojišťovna mu ji přizná a vyplatí, i když zaměstnavatel neodvedl pojistné včas a ve správné výši, „vysvětlil mluvčí Sociální pojišťovny Peter Višváder.

Podobně je to při poskytování zdravotní péče. ,, Zaměstnanec nemůže přímo ovlivnit řízení svého zaměstnavatele. Zaměstnanec má tedy v takovém případě nárok na odkladné i neodkladnou zdravotní péči, „dodala mluvčí Union ZP Judita Smatanová

Autor: Nový Čas, lib

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.