Original article

Publikované před 1 dňom: 10.04.2014 /  Roman Kadlec[1],  čítaní: 435

Ama­zon pred­sta­vil no­vé za­ria­de­nie Dash, kto­ré­ho cie­ľem je zjed­no­du­šit na­ku­po­va­ne. Dash pri­po­mí­na men­ší, jed­no­du­chý di­aľ­ko­vý ov­lá­dač. A v pod­sta­te tú­to fun­kciu i po­nú­ka. Av­š když, di­aľ­ko­vo ne­bu­de­te ov­lá­dat žiad­ne za­ria­de­nie, ale dopĺňat si ná­kup­ný ko­šík.

Za­ria­de­nie Dash dos­ta­nú za­dar­mo zá­kaz­ní­ci služ­by Ama­zon Pri­me Fresh. Tá je dos­tup­ná iba ve vy­bra­ných mes­tách v Ame­ri­ke a roč­né člen­stvo sto­jí 300 do­lá­rů. Pred­pla­ti­te­lia však zís­ka­jú bez­plat­né do­ru­čo­va­nie ob­jed­na­ných pot­ra­vín v prie­be­hu da­né­ho ale­bo nas­le­du­jú­ce­ho dne.

Dash vý­raz­ne zjed­no­du­šu­je na­ku­po­va­ne. Pou­ží­va­te­lia mô­žu di­kto­vat, co pot­re­bu­jú, prí­pad­ne vy­užit fun­kciu ske­ne­ra čia­ro­vých kó­dů. Tý­mi­to dvo­ma spô­sob­mi si pl­nia vir­tuál­ny ná­kup­ný ko­šík, kto­rý skon­tro­lu­jú na te­le­fó­ne, tab­le­te ale­bo po­čí­ta­či. Po od­os­la­ní ob­jed­náv­ky je im to­var do­ru­če­ný až k dve­rám do­mu. Prí­nos za­ria­de­nia v praxi vý­bor­ne pre­zen­tu­je pril­ože­né vi­deo.

Video:

[embedded content]

Zdroj: wired.com[2]


Ohodnoťte článok:

   

References

  1. ^ Roman Kadlec (www.itnews.sk)
  2. ^ wired.com (www.wired.com)

doručení zboží – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.