Návrh na schválení záměru prodeje rekreačních chat v okrese Malacky, obci Lozorno, k. ú. Lozorno, sup. č. 4087, zapsaných na LV č.. 2874, v chatové oblasti Košariská, formou přímého prodeje s cenovou nabídkou

Usnesení č. 491/2012

ze dne 01. 03. 2012

Zastupitelstvo po projednání materiálu

schvaluje

v souladu s ust.. § 9a odst.. 1 písm. c) zákona č.. 138/1991 Sb. o majetku obcí ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje rekreačních chat v okrese Malacky, obci Lozorno, k. ú. Lozorno, sup. č. 4087, situovaných na pozemcích rejstříku „C“, parc. č. 9954/78, 9954/79, 9954/80, 9954/81, 9954/82, 9954/83 a 9954/84, zapsaných na LV č.. 2874, v lokalitě Košariská – Lozorno, formou přímého prodeje s cenovou nabídkou,

s podmínkami:

1. Přímý prodej bude zveřejněn v termínu do 19. 03. 2012 na úřední desce, webových stránkách hlavního města SR Bratislavy a v regionálním tisku Bratislavského kraje.

2. Podmínky přímého prodeje a podklady bude možné převzít ve dnech od 19. 03. 2012 do 27. 04. 2012 v době od 9:00 do 14:00.

3. Cenové nabídky bude možné doručit ve dnech od 19. 03. 2012 do 27. 04. 2012 do 14:00 osobně do podatelny Magistrátu hlavního města SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v písemné formě, v slovenském jazyce, v zalepené obálce s uvedením jména a poštovní adresy účastníka s označením: „Přímý prodej rekreačních chat s cenovou nabídkou, lokalita Košariská, obec Lozorno, okres Malacky – NEOTVÍRAT“, nebo zaslat ve dnech od 19. 03. 2012 do 27. 04. 2012 na adresu Magistrátu hlavního města SR Bratislavy s výše uvedeným označením na obálce. V případě doručování poštou se za den doručení považuje den doručení poštovní zásilky vyhlašovateli.

4. Cenová nabídka zájemce musí obsahovat:

4.1 označení zájemce

– u fyzické osoby: jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, rodné číslo, datum narození, místo trvalého pobytu, státní příslušnost, stav, telefonní číslo. Pokud je zájemce ženatý / vdaná, a nemovitost bude kupovat do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, uvede jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, rodné číslo, datum narození, místo trvalého pobytu a státní příslušnost manžela / manželky. Pokud je fyzická osoba podnikatel, je povinna předložit spolu s návrhem i originál výpisu živnostenského listu, ne staršího než 1 měsíc,

– u právnické osoby: obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, jméno osoby / osob, které jsou statutárním orgánem, označení rejstříku, který právnickou osobu zapsal a číslo zápisu, a předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad prokazující právní subjektivitu zájemce , v originále, ne starší než 1 měsíc,

4.2 označení nemovitosti – předmětu převodu rekreačních chat a objektu jídelny registrace pozemků číslo, číslem parcely, na kterých jsou objekty situovány, druh pozemku, katastrální území,

4.3 výši nabídnuté ceny za rekreační chatky spolu s objektem jídelny,

4.4 čestné prohlášení zájemce

– u fyzické osoby, že není osobou uvedenou v § 9a odst.. 6 zákona SNR č.. 138/1991 Sb. o majetku obcí ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je zájemce ženatý / vdaná, a nemovitost bude kupovat do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, tak čestné prohlášení se vyžaduje i od manželky / manžela,

– u právnické osoby, že jejím zakladatelem, vlastníkem obchodního podílu, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, výkonného a dozorčího orgánu není osoba uvedená v § 9a odst.. 6 zákona SNR č.. 138/1991 Sb. o majetku obcí ve znění pozdějších předpisů,

4.5 prohlášení – souhlas zájemce se zpracováním osobních údajů podle § 7 zákona č. 428/2002 Sb z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je zájemce ženatý / vdaná, a nemovitost bude kupovat do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, prohlášení se vyžaduje i od manžela / manželky,

4.6 prohlášení zájemce, že v případě, že bude jeho cenová nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a městské zastupitelstvo mu schválí přímý prodej předmětného pozemku, ponese veškeré náklady spojené s převodem (správní poplatek za návrh na vklad, jakož i náklady na vyhotovení znaleckého posudku),

4.7 čestné prohlášení (statutárního zástupce v případě právnické osoby) o tem, že zájemce nemá závazky vůči hlavnímu městu ČR Bratislavě a vůči příslušnému finančnímu úřadu,

4.8 originál nebo kopii potvrzení o zaplacení paušální náhrady výdajů podle bodu 8.

5. Obálky s návrhy na přímý prodej s cenovou nabídkou budou otevírat a návrhy budou vyhodnocovat dne 03. 05. 2012. Vyhodnocování nabídek je neveřejné.

6. Komisí vybraný účastník přímého prodeje podléhá schválení Městským zastupitelstvem hlavního města SR Bratislavy. Vybranému účastníkovi přímého prodeje bude ve lhůtě do 15 dnů od zasedání zastupitelstva hlavního města SR Bratislavy, konaného dne 31. 05. 2012, odeslán dopis s oznámením o tem, že je vybraným účastníkem přímého prodeje a že byl schválen Městským zastupitelstvem hlavního města SR Bratislavy.

7. Výsledky hodnocení budou zveřejněny v termínu do 15 dnů od zasedání zastupitelstva hlavního města SR Bratislavy konaného 31. 05. 2012.

8. Účastníci přímého prodeje jsou povinni před podáním soutěžního návrhu zaplatit paušální náhradu výdajů ve výši 50,00 Kč v pokladně Magistrátu hlavního města SR Bratislavy. Tato náhrada se účastníkovi přímého prodeje nevrací.

9. Minimální kupní cena za celý předmět převodu, t. z. za objekt jídelny spolu s chatkami se sup. č. 4087, k. ú. Lozorno, je 4 501,41 Kč.

10. Kritériem pro posouzení návrhů na přímý prodej je nejvyšší nabídnutá kupní cena.

11. Celá kupní cena bude zaplacena na účet hlavního města SR Bratislavy do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

12. Hlavní město ČR Bratislava si vyhrazuje právo uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem výhradně s vybraným účastníkem nabídkového řízení.

13. V případě, že budou doručeny dvě stejné nabídky, vítěz bude určen losem komisí určenou k hodnocení nabídek.

14. Přímý prodej bude vyhlášen v souladu s ust.. § 9a odst.. 1 písm. c) zákona č.. 138/1991 Sb. o majetku obcí ve znění pozdějších předpisů.

15. Návrh kupní smlouvy bude zpracován ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku vyhlašovatelem přímého prodeje.

doručení zásilek –

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.