Original article

Zmeny v colných požiadavkách

Na této stránke nájdete aktuálne informace týkajúce se dôležitěch zmien v colných požiadavkách jednotlivých zemí sveta. Pravidelné sledovanie těchto informácií vám uľahčí zasielanie zásilek do těchto destinácií, umožní plnit časové termíny a zároveň se vyhnút zbytečným colným komplikáciám, poplatkem a sankciám. Pro bližšie informace kontaktujte naše Oddelenie služeb zákazníkem na bezplatnej nonstop linke 0800 100 868 nebo eemailem:  customerservice.sk@tnt.cem.

Kanada – osobný majetok a alkoholické nápoje/4. 11. 2014

Colný úrad v Kanade nedávno zverejnil nové požiadavky týkajúce se importu nasledovných komodít:

Osobný majetok

Zásilky s osobným majetkem můžou být podle nového nariadenia preclené výhradne příjemcem zboží. Všechny zásilky tohto charakteru můžou být preto přepravované jen prostřednictvím Specialnej služby „od dverí po letisko“ a doručené přímo příjemci na konečné místo určenia. Toto nariadenie se netýka darů nekomerčného charakteru (od súkromnej osoby pro súkromnú osobu).

Alkoholické nápoje

Všechny zásilky dovážané do krajiny, které obsahujú alkoholické nápoje, musia být preclené v provincii cieľovej destinácie a to bez ohledu na důvod ich importu do krajiny  (dar, na osobnú spotřebu, vzorky nebo určené na Další predaj). Všechny zásilky tohto charakteru můžou být preto přepravované jen prostřednictvím Specialnej služby „od dverí po letisko“ a doručené přímo příjemci na konečné místo určenia.

Singapur – Import vína a jiných alkoholických nápojov/2. 10. 2014

Na importné zásilky smerujúce do Singapuru obsahujúce víno nebo jiné alkoholické nápoje se vzťahujú colné a daňové poplatky. Aby se predišlo meškaniu zásilky kvůli pozdržanému colnému procesu, je potřebné, aby přepravná dokumentácia spĺňala nasledovné podmínky:

 • Musí obsahovat informaci o jednotkovem objeme fľaše (množstvo v litroch) a obsah alkoholu v % pro každý jeden typ vína nebo iného alkoholického nápoja v zásilce.
 •  Opis zboží musí jasne charakterizovat typ alkoholického nápoja. Všeobecné opisy zboží jak „gift“ (darček) nebudou akceptované.
 • Musí obsahovat informaci o jednotkovej ceně každého typu alkoholického nápoja v zásilce.

*Komerčná faktúra musí obsahovat informace o reálnej hodnote zboží i v případě, že se jedná o darček nebo vzorky. Singapurské colné orgány neakceptujú faktúry s nulovou hodnotou ani FOC (free of charge, teda zadarmo).

 • Kompletné údaje příjemcu včetně platného telefónneho čísla.

Zásilky s neúplnými údajmi budou z důvodu predĺžených colných procesů meškat.

Ekvádor – Zásilky pro súkromné osoby/12. 9. 2014

Na všechny nedokumentové importné zásilky smerujúce do Ekvádoru do rúk súkromným osobám, kterých hodnota je nižší jak 400 USD a hmotnost nižší jak 4kg, se vzťahuje štandardný colný poplatek cca 42 USD.

*To platí v případě, že daná súkromná osoba za dobu posledních 12 měsíců neprijala víc jak 5 zásilek, přičemž ich celková hodnota nesmie presiahnut 1 200 USD.

Česká republika – Import gumičiek/9. 9. 2014

Všechny importné zásilky obsahujúce gumičky smerujúce do Českej republiky s tarifným kódem 95030095 musia být sprevádzané CE certifikátem a bezpečnostným protokolem. Zásilky, které nebudou spĺňat tyto podmínky, nebudou preclené a budou poslané zpět odesíláteľovi.

*Tyto obmedzenia se nevzťahujú na voľný pohyb zásilek v rámci EÚ, které nepodléhájú colnej kontrole.

Irak – Colné doklady a obmedzenia/13. 8. 2014

Všechny expresné nedokumentové zásilky smerujúce do centrálneho Iraku (Bagdad) a južného Iraku (región Basra) musia spĺňat nasledovné kritériá, jinak budou spracované jak letecký náklad (airfreight):

 • Zásilka může obsahovat iba vzorky určené na obchodné účely (komerčná faktúra musí zahŕňat presný opis zboží a označenie „samples“).
 • Zásilka nesmie vážit víc jak 5 kg.

Všechny zásilky posielané do centrálneho nebo južného Iraku jak letecký náklad (airfreight), musia být sprevádzané nasledovnými colnými dokladmi:

 • originál komerčnej faktúry a přepravného listu,
 • osvedčenie o pôvode,
 • osvedčenie o zhode (vydané pověřeným orgánem, napr. spoločností SGS –Société Générale de Surveillance nebo BV Bureau Veritas).

* Všechny doklady musia být schválené veľvyslanectvem Irackej republiky v krajine odoslania.

Nikaragua – Colné obmedzenia/14. 4. 2014

Žiadne importné zásilky do Nikaraguy nesmú být vrátené odesíláteľovi. Jedinou výnimkou z tohto pravidla jsou zásilky, které nemali být doručené do Nikaraguy, přičemž přepravný list a komerčná faktúra musia preukázat, že zboží mal namierené do inej destinácie. Na uvoľnenie zásilky colným úradem a jej zaslání na správnu adresu je potřebné uhradit pokutu 50 USD.

Všechny colne kontrolované zásilky musia být odbavené a vyplatené do 20 pracovných dní od príchodu. Každú zásilku, která nebude preclená v tomto intervale, bude colný úrad považovat za opustenú.

Zásilky musia být sprevádzané originálem přepravného listu a komerčnou faktúrou. Digitálne nebo jiné kópie nebudou akceptované. Komerčná faktúra musí být podpísaná modrým atramentem.

Dovoz jakýchkoli potravín, nápojů, lieků a kozmetických výrobků je možný jen na základe povolenia od ministerstva zdravotníctva, které si musí vyžiadat příjemca.

Import zásilek obsahujúcich akékoľvek produkty živočíšneho nebo rastlinného pôvodu je možný jen na základe povolenia od ministerstva poľnohospodárstva, které si musí vyžiadat příjemca. Zásilka musí být navíc sprevádzaná originálem FYTO certifikátu.

Dovoz mobilných telefónů a príslušenstva k nim, SIM kariet, GPS zariadení a jakýchkoli Dalších zariadení slúžiacich na prenos mikro vĺn je možný jen na základe povolenia od Koordinačného telekomunikačného ústavu (TELCOR), které si musí vyžiadat příjemca.

Zásilky posielané jak dokumenty nesmú obsahovat žádné jiné zbožíy.  Když bude takáto zásilka obsahovat Cokoli jiné, napr. brožúry, časopisy, katalógy, kompaktné disky, USB kľúče, predtlačené formuláre atď., tento zboží musí být pro potřeby colného konania sprevádzaný komerčnou faktúrou.

Ukrajina – Nízko hodnotové zásilky/1. 4. 2014

Od prvního apríla platí na Ukrajine nové colné požiadavky. Najväčšia zmena se týka colne kontrolovaných nízko hodnotových zásilek – ich maximálna hodnota se znížila z 300 EUR na 150 EUR.

Vietnam – Import produktů rastlinného pôvodu/26. 3. 2014

Dovoz jakýchkoli produktů rastlinného pôvodu do Vietnamu podlieha prísnym colným opatreniam. Všechny takéto zásilky budou automaticky zadržané a pro vstup do krajiny musia být sprevádzané Specialnym osvedčením  – FYTO certifikátem vydaným zodpovedným orgánem v krajine pôvodu nebo originálnym písomným dokladem o oslobodení z karantény.

Týka se to napr. všech druhů rastlín a ich častí (hľuzy, plody, semená, kvety, listy, kmene, konáre, pne, korene, drevo), hríbů všetkého druhu atď.

Macedónsko – Zakázané zbožíy/17. 2 .2014

V Macedónsku platí nové obmedzenia týkajúce se dovozu i vývozu určitěch druhů zboží. Ve všeobecnosti jsou zakázané všechny produkty, které podliehajú hygienickej nebo zdravotníckej kontrole. Nižší nájdete príklad zboží, kterých se to týka:

 • semená a poľnohospodárske produkty,
 • akékoľvek potraviny (aj organické),
 • nápoje (alkoholické i nealkoholické),
 • sladkosti, čokolády a sušienky,
 • sušené ovocie a zelenina,
 • cigarety a tabakové výrobky,
 • kozmetika a lieky.

Ruská federácia – Colné obmedzenia/17. 12. 2013

Akékoľvek importné zásilky od právnických osôb súkromným osobám jsou zakázané. Taktéž jsou zakázané akékoľvek zásilky obsahujúce víno nebo jiné alkoholické nápoje, potraviny a rastliny.

Za dokumentové zásilky se považujú výhradne zásilky obsahujúce dokumenty napísané/vytlačené na papieri. Všechny ostatné zásilky (obsahujúce napr. CD nosiče) musia být posielané jak nedokumentové.

Sprievodná dokumentácia každé zásilky musí obsahovat podrobný popis zboží, které obsahuje. Všeobecné označenia jak „Christmas Gift“ (vianočný darček) nebudou akceptované.

Singapur – Import alkoholických nápojov/11.12.2013

Na všechny importné zásilky smerujúce do Singapuru obsahujúce víno nebo jiné alkoholické nápoje se vzťahujú colné a daňové poplatky. Aby se predišlo zdržení zásilky colnými úradmi, přepravná dokumentácia musí obsahovat nasledovné údaje:

 • Objem fľaše (množstvo v litroch) a obsah alkoholu v % pro každý typ vína nebo iného alkoholického nápoja.
 • Jednotková cena za fľašu vína nebo iného alkoholického nápoja.
 • Kompletné údaje příjemcu spolu s platným telefónnym číslem (najlepšie číslo na mobil).
 • Popis zboží musí jasne obsahovat informaci o tem, o aký typ alkoholického nápoja se jedná. Všeobecný popis jak „gifts“ (darčeky) není akceptovateľný.

Komerčná faktúra musí deklarovat reálnu hodnotu zboží i v případě, že se jedná o darčeky nebo vzorky. Singapurský colný úrad v tomto případě neakceptuje nulové hodnoty.

Nórsko – Import alkoholických nápojů a darčekov/9. 12. 2013

Obmedzenia týkajúce se dovozu alkoholických nápojov

Firmám sídliacim v Nórsku je zakázané posielat zásilky obsahujúce alkoholické nápoje, když nemají dovoznú licenciu. Zásilky obsahujúce alkoholické nápoje se však můžou posielat súkromným osobám když je příjemca/kupujúci uvedený na komerčnej faktúre jak súkromná osoba a zároveň je na nej uvedené i jeho/jej identifikačné číslo (social security number).

V případě, že zásilku s alkoholem posielate jak darček, je důležité, aby komerčná faktúra obsahovala informaci, že jde o darček („gift“), a detaily o druhu a množstve alkoholu (napr. White wine – Chardonnay 6 x 0.75cl bottles). Příjemca však bude i přes tomu povinný uhradit colné poplatky a spotřebnú daň.

Obmedzenia týkajúce se dovozu darčekov

Všechny zásilky posielané firmám i súkromným osobám v Nórsku jak darčeky podliehajú bežnému colnému procesu a preto musí příjemca uhradit príslušné colné poplatky. Výnimkou jsou iba darčeky súkromným osobám od súkromných osôb, kterých hodnota nepresahuje 1 000 NOK.

Aby se predišlo štandardnému colnému konaniu a colným poplatkem, komerčná faktúra musí obsahovat identifikačné číslo příjemcu (social security number). Na faktúre musí být mimo podrobného popisu zboží i informácia, že jde o darček („gift“).

Thajsko – Zakázané zbožíy/9. 12. 2013

Všechny importné zásilky obsahujúce akékoľvek potraviny a nápoje smerujúce do Thajska jsou prísne kontrolované a ich dovoz je obmedzený dovoznou licenciou. Nevyhovujúce zásilky budou zabavené thajským colným úradem a zničené nebo vrátené odesíláteľovi.

Krátky príklad neakceptovaných zbožíov:

 • čokolády
 • syry
 • párky
 • cukríky a iné sladkosti
 • čaje a káva
 • sušené ovocie
 • víno a ostatné alkoholické nápoje

Výnimkou jsou iba spomínané zbožíy v obmedzenem množstve na účely registrácie potravín nebo jak vzorky za účelem budouceho predaja.

Macedónsko – Zakázané zbožíy/2. 11. 2013

Všechny importné zásilky smerujúce do Macedónska obsahujúce akékoľvek potraviny a nápoje, či už alkoholické nebo nealkoholické, budou zadržané a vrátené zpět odesíláteľovi. Toto importné obmedzenie platí pro firmy i súkromné osoby.

Príklad  neakceptovaných zboží v súvislosti s blížiacimi se vianočnými svátkami:

 • čokolády a iné sladkosti
 • vína
 • syry
 • čaje
 • sušené ovocie

Irán – Import liekov/21. 10. 2013

Importné zásilky obsahujúce lieky na predpis jsou akceptované iba v obmedzenem množstve a v případě, že zásilku sprevádza originálny a platný lekársky predpis.

Austrália – Import poľnohospodárskych strojů, zariadení a ich častí/25. 9. 2013

Všechny importné zásilky obsahujúce poľnohospodárske stroje, zariadenia nebo ich časti smerujúce do Austrálie musia být sprevádzané nasledovným prehlásením:

„The machinery, equipment and/or and parts are new and have not been field tested or factory trialled.“ („Stroje, zariadenia nebo ich časti a súčasti jsou nové a nebyli testované v teréne ani v továrni.“).

Prehlásenie má mít formu oprávneného vyhlásenia nebo může být súčastí obchodnej faktúry od vývozcu, dodavatela či zástupcu spoločnosti (která může sídlit i v krajine importu).

Pověřená osoba, která vyhlásenie podpíše, musí být zástupcem vývozcu, dodavatela nebo výrobcu.

Kanada – Import produktů rastlinného pôvodu/17. 9. 2013

Všechny importné zásilky smerujúce do Kanady, které obsahujú pôdu, rastliny nebo semená, musia získat povolenie na import od Kanadskej potravinovej inšpekcie (CFIA) ještě před tím, jak opustia krajinu pôvodu.

Zboží takéhoto druhu, na který Kanadská potravinová inšpekcia nebude dopředu upozornená, nebude umožnený vstup do krajiny. Zásilka bude okamžite po príchode vrátená odesíláteľovi nebo prepadne do vlastníctva Kanadského colného úradu.

Česká republika – Import cigariet/16. 9. 2013

V důsledku zmien v colnej legislatíve Českej republiky patria od 1. septembra 2013 všechny importné zásilky obsahujúce elektronické cigarety a náplne (esencie) do elektronických cigariet mezi zakázané zbožíy, které nepřepravuje.

Vatikán – Nedokumentové zásilky/6. 9. 2013

Všechny nedokumentové zásilky smerujúce do Vatikánu (mimo zásilek prichádzajúcich z Talianska) musia spĺňat špecifické požiadavky – kvůli colným účelem musia obsahovat i tuto dodatočnú adresu:

Governatorato Vaticano Direzione
Servizi Generale Servizio del Transito Merci
00120 VATICAN

Guatemala – Colné dokumenty/23. 8. 2013

Všechny zásilky smerujúce do Guatemaly musia být sprevádzané originálnou obchodnou faktúrou. Akékoľvek kópie ne jsou akceptované. V případě nedodržania této podmínky může být příjemci udelená pokuta až do výšky 250 USD.

Čierna Hora – Colné dokumenty/9. 8. 2013

Všechny mezinárodné zásilky smerujúce do Montenegra musia být sprevádzané originálnymi colnými dokladmi (přepravný list, faktúra a originály certifikátov).

Filipíny – Označovanie zbožíov/5. 8. 2013

Filipínsky colný úrad udeľuje pokuty na všechny zásilky, které mají nesprávne, neurčité, nezmyselné nebo všeobecné označene.

Neakceptovateľné označenia:

 • Číselné nebo písmové znaky jak 0, 1, 11, 123, A, AA, AAA, ACC, atď.
 • Symboly a Specialne znaky jak @, #, $ , %, &, *, atď.
 • Neurčité, nezmyselné a všeobecné  názvy jak vzorky, diely, doplnok, zbožíy, darček, produkty, položky, materiál, atď.

Juhoafrická republika – Faktúry/5. 8. 2013

Colný úrad v Juhoafrickej republike už neakceptuje proforma faktúry. Všechny faktúry určené na colné účely musia být odteraz obchodné.

Importné zásilky s proforma faktúrou budou automaticky zadržané colným úradem, který bude dodatočne požadovat obchodnú faktúru.

Takto zadržané zásilky budou meškat minimálne 24 hodin a ich prepustenie colným úradem bude záviset od poskytnutí obchodnej faktúry odesíláteľem. Rovnako se na ne vzťahuje riziko pokuty.

Dominikánska republika – Colné dokumenty/24. 7. 2013

Všechny zásilky musia být preclené do 10 dní od ich príchodu do krajiny. V případě, že budou musiet být vykonané akékoľvek zmeny v požadovaných údajoch před dokončením preclenia, bude musiet příjemca colnému úradu uhradit pokutu ve výšce 50 USD. Když oprava/doplnenie údajů potrvá dlhšie jak 10 dní, pokuta se zvýši až na 240 USD.

Najčastejšie chýbajúce údaje na zásilkach:

 • NÁZOV SPOLOČNOSTI PRÍJEMCU
 • IČO/DIČ SPOLOČNOSTI
 • KONTAKTNÁ OSOBA
 • TELEFÓNNE ČÍSLO

Aby ste se vyhli týmto poplatkem, je důležité, aby boli všechny vyššie spomenuté údaje správne a kompletne vyplnené.

Zásilky označené jak vzorky musia být pravdivo ohodnotené. Když colný úrad zistí podhodnotenie zásilky, příjemci bude udelená pokuta.

Mozambik – Import CD nosičov/20. 5. 2013

Mozambické colné úrady neakceptujú klasifikáciu zásilek obsahujúcich CD nosiče jak dokumenty. Všechny zásilky s CD nosičmi musia prejst colnou kontrolou a  musia být sprevádzané obchodnou faktúrou.

Izrael – Colné obmedzenia importných zásilek z Evropy/20. 5. 2013

Všechny zásilky s hodnotou nad 1000 USD dovážané  z Evropy do Izraela musia být sprevádzané originálnou obchodnou faktúrou.

Pro všechny zásilky s prednostným zaobchádzaním navíc platí:

 • Zásilky s hodnotou do 6 000 EUR musia být mimo originálnej obchodnej faktúry sprevádzané i vyhlásením EÚ se všetkými požadovanými údajmi (místo a datum podpisu, pečiatka spoločnosti, názů príslušného orgánu, který vyhlásenie chválil, a podpis jeho zástupcu). Když některý z vyššie uvedených údajů chýba, zásilka nezíska povolenie na prednostné zaobchádzane.
 • Zásilky s hodnotou nad 6 000 EUR musia být rovnako sprevádzané originálnou obchodnou faktúrou a vyhlásením EÚ nebo můžou byťnahradené originálnym certifikátem EUR 1.

Čína – Import vína/29. 4. 2013

Na základe colných obmedzení musí víno dovážané do Číny prejsť kontrolou Čínskeho úradu pro inšpekciu a karanténu (CIQ) a colnou kontrolou, která si vyžaduje špecifické colné doklady (nevzťahuje se na limitované množstvo vína na súkromné účely).

Všeobecné smernice pro import vína do Číny jsou stanovené na základe colných úradů cieľovej destinácie.

1. Pro zboží na obchodné účely platí:
Množstvo vína není nijako obmedzené, ale musia být poskytnuté nasledovné doklady:

 • Kolorované štítky na víne v čínskem i anglickem jazyku
 • Certifikát o hygiene z krajiny pôvodu
 • Certifikát o pôvode
 • Certifikát o kontrole vydaný CIQ

2. Pro zboží na súkromné účely platí:

Letisko

Obmedzenie množstva

Poznámka

PEK

5 fliaš

Maximálna deklarovaná hodnota nesmie presiahnut 1 000 RMB (125 €) na zásilku

PVG

4 fľaše

CAN

4 fľaše

SZX

2 fľaše

Transport spotřebných zboží včetně vína není typickým expresným produktem. Preto se výrazne odporúča přepravovat zásilky s vínem iba prostřednictvím Špeciálnych služeb.

Jemen – Importné zásilky/15. 4. 2013

Každá zásilka s hodnotou nad 100 $ musí být preclená.

Mozambik – Colné dokumenty/15. 4. 2013

Všechny nedokumentové zásilky musia prejst colnou kontrolou, která skúma, či nejde o vysoko hodnotové zásilky. Proces colnej kontroly může ovlivnit výšku daní a cla, které musí příjemca uhradit. Když je hodnota zásilky nepravdivá, můžou colné orgány zásilku zadržat a udelit pokutu.

Všechny faktúry musia obsahovat IČO/DIČ příjemcu. Když není uvedené, může dôjst k zadržaniu zásilky kvůli precleniu. Na faktúre musí být uvedené i telefónne číslo příjemcu.

Všechny zásilky prichádzajúce do Mozambiku jak vzorky jsou kontrolované a preverované. Když colné úrady spochybnia, že jde o vzorky, musí být dodaná faktúra s reálnou hodnotou zásilky, co může způsobit meškanie a uložení pokuty colnými orgánmi.

Všechny importné medicínske zásilky musia obsahovat povolenie od ministerstva zdravotníctva a list od mozambického doktora, který potvrdzuje dovoz liečiv i lekársky predpis.

Fidži – Colné dokumenty/8. 4. 2013

− Každý obchodný zboží musí být sprevádzaný tlačenou formou obchodnej faktúry nebo daňovým dokladem.
− Všechny faktúry musia být vystavené v anglickem jazyku.
− Každá položka musí obsahovat kód nomenklatúry (položku colného sadzobníka).
− Faktúra by měla obsahovat rozpis jednotlivých položiek a konečnú cenu.

Poskytnutie falošných dokumentů nebo podhodnotených faktúr je na Fidži považované za trestný čin a trestá se vysokými pokutami.

Dovoz jakýchkoli plastových obalů, které ne jsou biologicky rozložiteľné, vyžaduje povolenie na import od ministerstva životného prostredia.

Každý dovozca musí mít registrované daňové identifikačné číslo (Tax Identification Number) na colnem úrade Fidži.

Turecko – Import alkoholických nápojov/5. 4. 2013

Turecké colné orgány vydali prísne obmedzenia na dovoz všech alkoholických nápojů do krajiny.

Akékoľvek importné zásilky obsahujúce alkoholické nápoje a vína včetně darčeků nebo vzoriek dovážané do Turecka budou zadržané tureckými colnými orgánmi a ich obsah bude zničený.Výnimku tvoria iba spoločnosti na výrobu alkoholických nápojů, které získajú Specialne povolenie od tureckej vlády.

Angola – Importné zásilky/3. 4. 2013

Všechny zásilky nad 400 USD jsou klasifikované jak vysoko hodnotové a podliehajú colnému konaniu. Colné úrady mají právo změnit hodnotu zásilky.
Odporúča sa, aby bylo na zásilce uvedené telefónne číslo příjemcu.

Preclenie jakýchkoli lieků si vyžaduje povolenie od ministerstva zdravotníctva.

Příjemca importnej zásilky obsahujúcej některé z následujících položiek musí být držiteľem tzv. INACOM licencie, kterou udeľuje ministerstvo telekomunikácií:

 • Komunikačné zariadenia
 • Počítačové zariadenia a súčástky
 • Elektronické zariadenia
 • Telekomunikačné zariadenia

Bahrajn – Osvedčenie o pôvode/26. 3. 2013

Všechny zásilky s fakturačnou hodnotou nad 100 USD posielané do Bahrajnu musia být sprevádzané originálnym osvedčením o pôvode.

Když zásilka pochádza z nearabskej krajiny, osvedčenie o pôvode musí být schválené ambasádou některé z následujících arabských zemí: Alžírsko, Bahrajn, Džibuti, Egypt, Ir když, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Líbya, Mauritánia, Maroko, Omán, Katar, Saudská Arábia, Somálsko, Sudán, Sýria, Tunisko, Spojené Arabské Emiráty nebo Jemen.

Tyto požiadavky se nevzťahujú na:

 • Všechny zásilky s hodnotou menšou jak 100 USD
 • Darčeky a vzorky nepresahujúce hodnotu 1324 USD (dokumentové zásilky musia obsahovat názů výrobcu, množst ve, hodnotu a pôvod produktov)
 • Televízne filmy a rozhlasové nahrávky
 • Reklamné vzorky
 • Noviny a časopisy

Argentína – Colné obmedzenia/25. 3. 2013

Podle nariadenia argentínskeho colného úradu musia být všechny zásilky posielané přes doručovatelské spoločnosti preclené do 30 dní od ich príchodu do Argentíny. V opačnem případě budou vrátené zpět do krajiny pôvodu, přičemž colný proces zásilek určených na vrátenie odesíláteľovi trvá v priemere 90 až 150 dní, v některých případech  ještě dlhšie.

Aby se predišlo zadržaniu zásilky argentínskymi colnými úradmi, musí odesílátel úzko spolupracovat s příjemcem zásilky, poskytnút mu požadované dokumenty a povolenia potřebné k precleniu.

Veľká Británia – Import rastlinných a živočíšnych produktov/15. 3. 2013

Na základe dodatočných obmedzení týkajúcich se dovozu produktů živočíšneho a rastlinného pôvodu ze strany Britských colných úradů, můžou být zásilky obsahujúce produkty živočíšneho nebo rastlinného pôvodu dovážané do Veľkej Británie jen prostřednictvím Specialnych služeb.

Južná Kórea – Sprísnené požiadavky na popis importovaného zboží/5. 2. 2013

Kórejský colný úrad zaviedol tzv. Advance Manifest System na zásilky dovážané do Južnej Kórey. Všechny takéto zásilky musia mít priložený kompletný a zmysluplný popis, v opačnem případě budou na ne uvalené finančné pokuty.

Albánsko, Kosovo a Čierna Hora – Import/export lítiových batérií/24. 1. 2013

S účinností od 1. januára 2013 je v Albánsku, Kosove a Čiernej Hore zakázaný import a export iónovo – lítiových a kovovo – lítiových batérií. Obmedzenie lítiových batérií se vzťahuje na:

 • UN3480  iónovo – lítiové batérie (včetně lítiovo-polymérových batérií)
 • UN3481  iónovo – lítiové batérie balené se zariadeniami
 • UN3481  iónovo – lítiové batérie obsiahnuté v zariadeniach
 • UN3090  kovovo – lítiové batérie (včetně lítiových batérií zliatin)
 • UN3091  kovovo – lítiové batérie balené se zariadeniami
 • UN3091  kovovo – lítiové batérie obsiahnuté v zariadeniach

Berte, prosím, do úvahy, že s okamžitou platností budou všechny zásilky obsahujúce uvedené batérie považované za nebezpečný zboží (DG) a budou vrátané do krajiny pôvodu.

Embargo se vzťahuje jen na letecké zásilky, cestná přeprava lítiových batérií je povolená, mimo Kosova.

Kanada – Importné zásilky/10. 01. 2013

S účinností od 8. januára 2013 se zvýšil limit pro nízkohodnotové importné zásilky do Kanady, na které je aplikované znížené clo, z 1600 $ na 2500 $ .

Tu jsou aktuálne hodnoty limitů pro colné zásilky:

 • Zásilky od 0,01 $ do 20 $   – oslobodené od cla
 • Zásilky od 20,01 $ do 2500 $ – nízkohodnotové zásilky, urychléné colné konanie
 • Zásilky od 2500, 01 $ vyššie –  vysokohodnotové zásilky, vyžadujú riadne preclenie

USA – Importné zásilky/10. 01. 2013

S účinností od 7. januára 2013 se zvýšil limit pro nízkohodnotové importné zásilky do USA, na které je aplikované znížené clo, z 2000 $ na 2500 $ .

Zásilky s hodnotou od 1 do 200 $ jsou naDále oslobodené od cla. Na zásilky s hodnotou od 201 do 2500 $ je aplikované znížené clo. Nové pravidlo se taktéž vzťahuje na nasledujúce nízkohodnotové zbožíy, které boli doteraz ze zoznamu na znížené clo vylúčené:

Tarif kód        Položka colného sadzobníka          

39-40               Plasty, kaučuk a výrobky z nich

41-43               Surové kože, usne, cestovné potřeby, kabelky, kožušiny atď.

50-63               Textílie, koberce, odevy atď.

64-67               Obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, perie atď.

94                    Nábytok, posteľoviny, svietidlá atď.

Austrália – Zakázané zbožíy/10. 01. 2013

Austrálske colné úrady vydali nižší uvedený zoznam predmetů, které budou po príchode do Austrálie zabavené a zničené. Jde o nasledovné predmety, které je zakázané dovážat do Austrálie:

 • Laserové ukazováka
 • Vystreľovacie nože
 • Novodobé šokové zariadenia, jak elektrické lapače múch a zapaľovače cigariet

Saudská Arábia – Posielanie potravín a liečiv/10. 01. 2013

Úrad pro kontrolu potravín a liečiv v Saudskej Arábii zaviedol nové inštrukcie:
1. Súkromným osobám v Saudskej Arábii nemůžou být posielané žádné lieky.
2. Vitamíny a stereoidy určené na podporu rastu svalstva ne jsou dovolené, výnimkou jsou vitamíny a steroidy posielané spoločnosťami registrovanými v kráľovstve Saudskej Arábie a schválené Ministerstvem zdravotníctva.
3. Akýkoľvek pohyb lieků do kráľovstva Saudskej Arábie je podmienený predchádzajúcim schválením Ministerstva zdravotníctva.
4. Každá přeprava lieků se musí vykonávat jen v teplotne kontrolovanem balení.

Akékoľvek porušenie těchto inštrukcií bude viest k tomu, že zásilka bude zabavená a zničená Colným úradem, a pokuta bude vymáhaná Saudsko – Arabskými úradmi u příjemcu zásilky.

Ukrajina – Požiadavky na obchodné faktúry/10. 01. 2013

Ukrajinské colné úrady vydali prísne požiadavky týkajúce se faktúr pro importné zásilky smerujúce do Ukrajiny. Úrady vyžadujú najmenej 3 originálne kópie faktúr. Mimo toho musí každá faktúra obsahovat nasledujúce informace:
1. Adresu a telefónne číslo odesílátele.
2. Adresu a telefónne číslo příjemcu.
3. Podrobný popis zboží pro každú položku zásilky (všeobecný popis zboží jak vzorky, darčeky nebo osobné veci není akceptovateľný).
4. Množstvo každého z zboží uvedených na faktúre
5. Hodnota každé položky zboží (uprednostňuje se uvádít hodnotu v svetových menách jak EUR, USD).
6.  HS kód (HS – Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania zboží) – podpoložka kombinovanej nomenklatúry TARIC
7. Celková hodnota zboží (uprednostňuje se uvádít hodnotu v svetových menách jak EUR, USD). Označenie jak „bez obchodnej hodnoty“ nebo „nič“ ne jsou akceptovateľné colným úradem.
8. Podmínky doručení (Incoterms) – obchodné podmínky mezi nákupcem a predajcem.
9. Cena za přepravu uvedená ve faktúre jak samostatná položka.
10. Krajina pôvodu.
11. K zásilce v hodnote vyššej jak 100 EUR  musí být priložený originálny Certifikát o pôvode.

Zásilky bez originálnych faktúr nemůžou být preclené a budou zadržané dovtedy, než nebude doručená príslušná dokumentácia od odesílátele. V případě nedodržania vyššie uvedených požiadaviek, budou zásilky vrátené zpět k odesíláteľovi na jeho náklady.

Bangladéš – Faktúry pro nedokumentové zásilky/10. 01. 2013

Ku všetkým nedokumentovým zásilkam prichádzajúcim do Bangladéša musia být priložené obchodné faktúry s následujícími informáciami:
1. Opis obsahu zásilky musí být jasný (je potřebné vyvarovat se neurčitým opisem zboží jak textílie, oblečenie, vzorkovníky, náhradné diely, atď.).
2. Akceptovateľné jsou iba počítačem vygenerované faktúry v angličtine. Ručne písané faktúry ne jsou povolené.

Zásilkam prichádzajúcim bez vyššie uvedených požiadaviek bude udelená pokuta, která bude vymáhaná od odesílátele.

Keňa – Faktúry pro nedokumentové zásilky/10. 01. 2013

Ku všetkým nedokumentovým zásilkam musí být priložená originálna obchodná faktúra. Pro-forma faktúry ne jsou povolené a zásilky budou zadržané/zastavené colným úradem a preclenie bude vykonané až po dodaní príslušnej dokumentácie.

Originálne obchodné faktúry musia být priložené k zásilce a musia obsahovat nasledujúce informace:
1. Jméno a adresu odesílátele a příjemcu, včetně kontaktných údajů.
2. Datum vystavenia faktúry.
3. Úplný a zmysluplný popis zboží a pôvod zboží
4. HS kód (HS – Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania zboží) – podpoložka kombinovanej nomenklatúry TARIC
5. Reálnu hodnotu zboží (hodnota individuálnej jednotky, celková hodnota podle druhu zboží, celková fakturovaná suma a mena).
6. Vyhlásenie potvrdzujúce presné a pravdivé informace uvedené na faktúre s podpisem a datumem.
7. Všechny náklady na přepravu musia být vystavené/dopředu určené na všech obchodných faktúrach.
8. Akceptovateľné jsou iba počítačem vygenerované faktúry. Ručne písané faktúry ne jsou povolené.
9. Podmínky doručení (Incoterms) – Obchodné podmínky mezi nákupcem a predajcem.
10. Vysvetlenie export.

Uistite sa, prosím, že všechny obchodné faktúry mají skutočnú obchodnú hodnotu. Vyhýbajte se vyhláseniu jak “hodnota jen pro účely preclenia”, pretože může viest k prehodnoteniu, udeleniu pokút či meškaniu zásilek.

Singapur – Dovoz vín a alkoholických nápojov/18. 12. 2012

Vína a alkoholické nápoje dovážané do Singapuru podliehajú colným daniam a poplatkem. Když chcete zabránit zbytečným prieťahem v colnem konaní, uistite sa, že přepravná dokumentácia obsahuje nasledovné informace:
–  Objem fľaše (obsah v litroch) a obsah alkoholu v % pro každý druh vína nebo alkoholického nápoja.
–  Popis zboží, který jasne definuje typ alkoholického nápoja. Všeobecné popisy jak “dar” ne jsou akceptované.

Celý svet – Neakceptovaný popis zboží/14. 12. 2012

V súvislosti se svátkami a zvýšeným posielaním osobných darčeků berte, prosím, do úvahy, že popis obsahu zásilky uvedený  jak „dar“ nebo „vianočný dar“ je pro colné účely neakceptovateľný. Popis obsahu zásilky musí presne identifikovat daný dar, napr. sveter, ponožky, cukrovinky, čokolády a pod. Zásilky s popisem zboží „dar“ nebo „vianočný dar“ budou vystavené meškaniu z důvodu predĺžených colných procesů.

BahrajnPotřebný certifikát o pôvode/7. 12. 2012

Od 1. decembra 2012 musí všechny zásilky smerujúce do Bahrajnu, kterých hodnota je vyššia jak 1 324 USD (500 BD), sprevádzat originál certifikátu o pôvode zboží. Když zásilka pochádza z nearabskej krajiny, musí být certifikát osvedčený ambasádou některých z následujících arabských zemí: Alžírsko, Bahrajn, Džibuti, Egypt, Ir když, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Líbya, Mauritánia, Maroko, Omán, Katar, Saudská Arábia, Somálsko, Sudán, Sýria, Tunisko, Spojené Arabské Emiráty, Jemen.

Zásilky s hodnotou nad 100 USD (37,7 BD) ale menšou jak 1 324 USD (500 BD) nemusí sprevádzat originál certifikát o pôvode, pokud je krajina pôvodu uvedená na faktúre a jasne vyznačená i na zbožíe.

Další výnimky, které nemusí sprevádzat originál certifikát o pôvode, sú:
– Zásilky s deklarovanou hodnotou do 100 USD (37,70 BD)
– Filmy a audio nahrávky
– Noviny a časopisy
– Osobné efekty
– Použité stroje

Nórsko – Posielanie alkoholu/13. 11. 2012

Je zakázané posielat firmám v Nórsku alkohol, pokud na to nemají importnú licenciu. Je povolené posielat alkohol súkromným osobám za podmínky, že na komerčnej faktúre je jak příjemca/kupujúci uvedená súkromná osoba i s jej/jeho číslem sociálneho pojištění.

Když je posielaný alkohol darem, je důležité, aby to bylo jak “dar” uvedené i na komerčnej faktúra spolu s podrobným popisem druhu alkoholu (napr. biele víno – Chardonnay 6 x 0.75cl  fliaš / White wine – Chardonnay 6 x 0.75cl bottles). Berte, prosím, do úvahy, že i když jde o dar, bude příjemci účtované dovozné clo a spotřebná daň.

Nórsko – Posielanie darov/13. 11. 2012

Berte, prosím, na vedomie, že dary posielané súkromným osobám a firmám v Nórsku jsou predmetem štandardných colných procesů. To znamená, že příjemca bude povinný zaplatit príslušné importné dane a poplatky. Jedinú výnimku tvoria dary od súkromných osôb pro súkromné osoby, u kterých je hodnota zboží nižší jak 1 000 NOK. Komerčná faktúra musí však obsahovat číslo sociálneho pojištění příjemcu, iba tak se zásilka vyhne bežným colným procesem a importným daniam. Je takisto důležité, aby komerčná faktúra obsahovala údaj „dar” spolu s podrobným popisem zboží.

Ruská federácia – Požiadavky týkajúce se dokumentových zásilek/17. 10. 2012

Do Ruskej federácie je možné jak dokumentové zásilky posielat jen dokumenty, které jsou napísané nebo vytlačené na papieri. Všechny ostatné typy zásilek včetně těch obsahujúcich CD s dokumentmi, musia být zaslané jak nedokumentové (zbožíové) zásilky.

Zásilky, které nespĺňajú podmienku napísaných nebo vytlačených papierů a přes tomu boli poslané do Ruskej federácie jak dokumentové, jsou príslušnými colnými úradmi považované za porušenie colnej legislatívy Ruskej federácie.

Ruská federácia – Diplomatická pošta/7. 09. 2012

Diplomatickú poštu je možné posielat do Ruskej federácie jen přes Špeciálne služby TNT. V súlade s colnou legislatívou Ruskej federácie může být totiž diplomatická pošta nebo akákoľvek zásilka adresovaná na ambasádu nebo konzulát preclená jen na Specialne na to vyhradených colných bodoch. Expresní přepravcovia (ako TNT) nemají povolenie preclievat tyto zásilky ve svojich colných strediskách.

USA – Požiadavky týkajúce se drevených obalových materiálov/14. 09. 2012

Když posielate zásilky do USA, uistite sa, že všechno drevený obalový materiál (napr. palety, debny a preklady používané na podporu a upevnenie zboží během přepravy) má správne označenie osvedčujúce to, že boli náležite ošetrené. Přičemž za jediné akceptované označenie se považuje logo International Plant Protection Convention (IPPC). Papierové certifikáty dokazujúce ošetrenie dreveného materiálu ne jsou požadované ani akceptované.

Schválenými způsobmi ošetrenia dreveného obalového materiálu sú:
1. tepelné ošetrenie při minimálnej teplote 56ºC během minimálnej doby 30 minút,
2. fumigácia methylbromidem.

Zásilky, které nebudou v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami na drevený obalový materiál budou po kontrole na colných hraniciach USA vrátené zpět odesíláteľovii 

Brazília – Uvádít VAT/DPH číslo příjemcu/29. 06. 2012

Zásilky smerujúce do Brazílie musia mít na komerčnej faktúre uvedené VAT/DPH příjemcu. Zásilky, které nemají na faktúre uvedené VAT/DPH příjemcu budou v Brazílii zadržané a vrátené zpět odesíláteľovi.

Turecko – Zásilky do 75 EUR jen přes Express/28. 06. 2012

Z důvodu colných regulácií je možné do Turecka posielat zásilky do hodnoty 75 EUR jen leteckou službou Express. Všechny nízko hodnotové zásilky (do 75 EUR) poslané do Turecka cestným servisem Economy Express budou v najbližšem prekladisku TNT pozastavené a poslané zpět odesíláteľovi.

______________________________________

Pro bližšie informace kontaktujte naše Oddelenie služeb zákazníkem na bezplatnej nonstop linke 0800 100 868 nebo eemailem:  customerservice.sk@tnt.com

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.