Original article

 O2 telefónne číslo +421 903 518 651

 v pracovné dni od 08.00 do 16.30 hod.

 Když ste nás nezastihli telefonicky,

 napíšte nám tu.[1]

 

Ověřené zákazníkmi HEUREKA Ověřený obchod PRICEMANIA

Aktuálne poštovné podle cenníka Slovenskej pošty :

1. Prevzatie objednaného zboží osobne  –  cena 0 €

Galantéria Ivana - osobné prevzatie zboží

2. Doručení zásilky na dobírku 1. triedou do hmotnosti 500 g Slovenskou poštou na území SR – cena 2,35 €

3. Doručení zásilky na dobírku 1. triedou do hmotnosti 1 kg Slovenskou poštou na území SR – cena 2,85 €

4. Doručení zásilky na dobírku 1. triedou do hmotnosti 2 kg Slovenskou poštou na území SR – cena 4,20 €

5. Doručení zásilky na dobírku so SVIEČKOU NA KRST – poistená, krehká zásilka 1. triedy – cena 5.00 €

6. Doručení zásilky na dobírku 1. triedou do hmotnosti 5 kg Slovenskou poštou na území SR – cena 4,60 €

7. Doručení zásilky na dobírku 1. triedou do hmotnosti 10 kg Slovenskou poštou na území SR – cena 5,60 €

8. Doručení zásilky kurýrem Slovenskej pošty do hmotnosti 1 kg na území SR – cena 7,30 €

Uvedené ceny platí pro zásilky posielané při platbe na dobírku.

 

V případě, že si vyberiete způsob platby převodem ve před, bude z ceny poštovného odrátaná zľava v sume 0,70 €.

V případě, že obsahem zásilky je i sviečka na krst je poštovné určené tak jak pro poistenú krehkú zásilku 1. triedy.

Platí zásada, že když zásilka obsahuje víc druhů zboží, tak poštovné za celú zásilku se stanovuje podle zboží s najvyššou sadzbou poštovného.

Všechny ceny jsou stanovené v zmysle platného cenníka pošty platného od 01.01. 2013.

V případě platby dopředu převodem na účet vždy počkajte na doručení údajů na úhradu, které Vám doručíme do 24 hodin od odoslania objednávky emailem.

 

Podle cenníka Slovenskej pošty platného od 01.01.2013

Cenník byl upravený dne 17.04.2012, upravil Milan Strelecký

 

Aktuálne info nájdete vždy na našem Facobooku
Základné pravidlá nakupovania v našem e-shopeMENU-obrazok+popis

Obchodné podmínky platné pro e-shop Galantéria Ivana


Nakupovanie zboží na našich internetových stránkach můžou uskutočnit právnické i fyzické osoby za predpokladu dodržania nižší uvedených pravidiel.


1.  Objednávka


Spotřebitel objednáva výrobky a služby dostupné u prodávajícího prostřednictvím obchodného systému na www.galanteriaivana.sk. Objednávky emailem a telefonicky ne jsou prípustné.


Takto vykonaná objednávka se považuje za záväznú a je v súlade se zákonem č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisů chápaná jak zmluva uzavieraná na diaľku.


Při každé objednávce musí spotřebitel uviest jméno a příjmení, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne  číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, IČ DPH, názů zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavenia objednávky, (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky spĺňa automaticky).


Tyto údaje budou v zmysle zákona o ochrane osobných údajů č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu mezi predávajúcim a spotřebitelem a nebudou poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej přepravu zboží).


Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme prodávajícího a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah mezi predávajúcim a spotřebitelem. Najnedřív do 24 hodin ( v pracovné dni) se predávajúci skontaktuje se spotřebitelem t když, že objednávku potvrdí nebo odmietne, když není schopný zabezpečit požiadavky spotřebitela. Potvrdí objednávku, způsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, nebo termín odberu, konečnú cenu a způsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pro spotřebitela záväzná.


Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to iba v den prvního kontaktovania prodávajícího se spotřebitelem, t.j v den, kdy se potvrdí objednávka spotřebitelovi. Objednávku je možné stornovat výlučne písomnou formou (e-emailem). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotřebitelovi též výlučne písomnou formou. Písomná forma se vyžaduje z důvodu doložiteľného dokladu storna pro prodávajícího a zastavenie vybavovania objednávky.

2. Dodacie lehoty


Dodacie lehoty jsou pro rôzne druhy produktů rôzne a jsou uvedené při každem výrobku v e-shope. Termín dodávky nebo odberu zboží bude vždy oznámený spotřebitelovi při overovaní objednávky.


Ve všeobecnosti je termín dodávky nebo odberu zboží od 3 do 30 dní od datumu potvrdenia objednávky.


Ve výnimočných případech, když některé druhy zboží ne jsou skladem, a ne jsou k dispozícii ani u výrobců a dovozců může být dodacia lhůta delší.

3. Cena, platobné podmínky a přepravné


Cena produktu je stanovená cenníkem prodávajícího. Ceny uvedené v cenníku můžou podliehat zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cen v nadväznosti na zmeny cen výrobců, dovozců a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená při potvrdení objednávky.


Spotřebitel uhrádza platbu v hotovosti, dobírkou, převodem/vkladem na účet prodávajícího.


Při odeslání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + dopravné a případně cenu dobírky.


Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulár objednávky v e-shope nebo při jiném způsobe komunikácie. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:

vlastnou dopravou – prevzatie zboží na prodejně

Slovenskou poštou – cena je stanovená podle cenníka Slovenskej pošty a.s., které služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti produktu a způsobu úhrady za zásilku


Výška nákladů na dopravu bude vždy oznámená spotřebitelovi při overovaní objednávky, případně predávajúci odporučí spotřebitelovi lacnejší variant dopravy. Přehled nákladů na dopravu nájdete  v Osobitnem ustanovení – čast č. 6.


4. Preberanie zboží


Spotřebitel se zaväzuje převzít zboží v dohodnutem termínu na dohodnutem místě – najnedřív však do 7 kalendárnych dní. Po tomto termínu predávajúci zboží vráti do svojej ponuky.


Při preberaní produktu je spotřebitel povinný skontrolovat fyzickú neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditeľne poškodená a zničená, spotřebitel je povinný bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se Slovenskou poštou spísat Zápis o škode na zásilce – najnedřív následující den na pošte, která zásilku doručila.. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudou akceptované.


Spotřebitel nadobúda vlastnícke práva k produktem až uhradením plnej ceny a Dalších peňažných čiastok dohodnutěch v kúpnej zmluve na diaľku na účet prodávajícího. Do doby prechodu vlastníckych práv z prodávajícího na spotřebitela, který má produkt v držbe, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovat a označit ich t když, aby boli za každých okolností identifikovateľné jak produkt prodávajícího.


Predávajúci je oprávnený požadovat splnenie záväzků, hlavně uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ještě neprešlo na spotřebitela.


Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotřebitela momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho splnomocnencem.


5. Odstúpenie od zmluvy


Spotřebitel je oprávnený stornovat objednávku bez poplatku, a to iba v den prvního kontaktovania prodávajícího se spotřebitelem, t.j. v den, kdy se potvrdzuje objednávka u spotřebitela. Objednávku je možné stornovat výlučne písomnou formou (e-emailem).


Spotřebitel je oprávnený bez uvedenia důvodu odstúpit od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dne převzetí zboží. Odstúpenie od zmluvy musí být uskutočnené písomnou formou ( emailem + poštou s vráteným zbožíom), musí obsahovat všechny údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotřebitela a prodávajícího a musí být ve vyššie uvedené lhůtě doručené spolu s produktem a daňovým dokladem do sídla prodávajícího na náklady a zodpovednost spotřebitela. Náklady na vrátenie produktu znáša spotřebitel.


Produkt nesmie být poškodený, používaný, musí být v pôvodnem obale a spolu s produktem musí spotřebitel odovzdat všechny dokumenty týkajúce se predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), které obdržal při jeho kúpe. Spotřebitel souhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotřebitelem.


Produkt se nevracia na dobírku. Takto zaslaný produkt se neprijíma a vracia zpět.


Při dodržaní vyššie uvedených povinností spotřebitela, predávajúci prevezme zboží zpět a do 15 dní odo dne odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt nebo za službu nebo preddavok, který spotřebitel uhradil za produkt nebo službu vráti spotřebitelovi dopředu dohodnutým způsobem zpět.


Kupujúci nemůže odstúpit od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku hlavně v nasledovných případech:


– když jde o smlouvu, které súčastí je i poskytnutie služby, když se služba začala plnit se souhlasem spotřebitela před uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

– když jde o smlouvu, které predmetem je predaj produktu nebo služeb, kterých cena závisí od pohybu cen na finančnem trhu, které predávajúci nemůže ovlivniť

– když jde o smlouvu, které predmetem je predaj produktu zhotoveného podle osobitěch požiadaviek spotřebitela nebo produktu určeného osobitne pro jedného spotřebitela, nebo produktu, který vzhledem na jeho vlastnosti nemožno vrátit ( toto ustanovenie se vzťahuje na košieľky na krst vyrobené na zakázku, jak i na výrobky na svadbu vyrobené na zakázku případně jiné vyrobené na zakázku podle želania zákazníka )

 

V případě akceptovania požiadavky spotřebitela na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lhůtě 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovat úhradu vzniknutěch nákladů a zmluvnú pokutu ve výšce 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej částky.


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušit objednávku (odstúpit od zmluvy) nebo jej čast ak:


produkt se nevyrába nebo se prestal vyrábať

zmenila se cena dodavatela produktu

vystavená cena produktu byla chybná


6. Záruka a servis


Konkrétne záručné a servisné podmínky jsou uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při kúpe produktu.


Ve všeobecnosti, pokud v záručných listoch není uvedené in když, je záručná doba pro plnenie spotřebitelských zmlúv  stanovená na minimálne 24 měsíců nebo zhora ohraničená datumem spotřeby produktu. Spotřebitelem je osoba, která při uzatváraní a plnení spotřebitelskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej nebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovat je možné jen produkt zakúpený a zaplatený u prodávajícího. Při uplatnení reklamácie je spotřebitel povinný doručit (pokud to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čstejný, mechanicky nepoškodený, v originálnem balení, včetně manuálů, záručného listu, faktúry nebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Při uplatnení reklamácie se spotřebitel riadi pokynmi uvedenými v záručnem liste.


Oprávnenie na záruku zaniká v případě, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem ze strany spotřebitela nebo osoby, která spotřebitelovi montáž vykonávala, nebo když byl prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Ze záruky jsou též vyňaté chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.


V případě uplatňovania reklamácie se odporúča spotřebitelovi telefonicky nebo emailem oznámit predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým způsobem se prejavila. Na základe těchto informácií se odporučí spotřebitelovi Další postup při vybavovaní reklamácie.


7. Osobitné ustanovenia


a. V případě poškodenej zásilky nebo v případě poškodenem či zničenem zbožíe je potřebné postupovat podle reklamačného poriadku slovenskej pošty, který si můžete prečítat po kliknutí na nasledovný link :

http://www.posta.sk/potřebujem/podat-reklamaciu#a1[2]


Důležité upozornenie :

Reklamáciu je možné podat najnedřív následující pracovný den po dodaní zásilky, když jde o reklamáciu poškodenia obsahu nebo poškodenia s úbytkem obsahu zásilky, které nebylo zrejmé při jeho dodaní (reklamáciu je potřebné uplatnit na pošte, která zásilku dodala).


b. Poštovné :

Platí zásada, že když zásilka obsahuje víc druhů zboží, tak poštovné za celú zásilku se stanovuje podle zboží s najvyššou sadzbou poštovného.


Aktuálne poštovné se Vám zobrazí po kliknutí na nasledovný link :

Poštovné (kliknite)[3]

 

c. Záväzné potvrdenie objednávky :

 

Když Vám do 24 hodin nepotvrdíme prijatie objednávky nebo nezašleme údaje na úhradu, kontaktujte nás emailem nebo telefonicky. Pravdepodobne došlo k technickým problémem při odeslání Vašej objednávky.

 

Když nám zákazník včas ( do 48 hodin ) neposkytne požadované údaje na doplnenie objednávky, taktéž nedojde z naší strany k záväznému potvrdeniu objednávky a zboží, který mal rezervovaný bude posunutý zákazníkovi v poradí. V takem případě může dôjst k posunutiu termínu vybavenia objednávky nebo po vzájemné dohode k zrušeniu objednávky.


V uvedených případech za záväzne nepotvrdené objednávky nezodpovedáme a v případě neposkytnutí potřebných údajů si vyhradzujeme právo objednávku stornovat.

 

Za bezdůvodné neprevziatie objednaného zboží bude zákazník doplnený do zoznamu nespoľahlivých nakupujúcich, zverejnenem na naší stránke.

8. Záverečné ustanovenia


Predávajúci má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitela k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje se hlavne na finančne náročníší produkt, nebo náročníší z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktovaný a bude s ním dohodnutý Další postup. Pokud spotřebitel už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená zpět, pokud se nedohodnú inkdyž.


Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Při zmene ceny predávajúci kontaktuje spotřebitela. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.


Spotřebitel prehlasuje, že před vyplnením nebo oznámením objednávky se oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkem a že s nimi souhlasí.


Bez ohledu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotřebitelovi za ušlý zisk, stratu príležitostí nebo žádné jiné nepriame nebo následné straty v důsledku nedbalosti, porušenia zmluvy nebo vzniknuté jjjjjiným způsobem.


Tyto všeobecné obchodné podmínky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelem splnenia zákonných podmínek a úprav korektných obchodných vzťahů mezi predávajúcim a spotřebitelem. V případě, když se preukážu kompetentným orgánem Slovenskej republiky některé ustanovenia těchto podmínek jak neplatné nebo nevynútiteľné, a to celkem nebo čiastočne, platnost a vynútiteľnost ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tím zostávajú nedotknuté.


Práva spotřebitela ve vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce ze zákona o ochrane spotřebitela č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisů a zákona o ochrane spotřebitela při podomovem predaji a zásielkovem predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisů, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.


Právne vzťahy a podmínky tu výslovne neupravené jak i prípadné spory vzniknuté z neplnenia těchto podmínek se řídí príslušnými ustanoveniami Obchodného nebo Občanskeho zákonníka.


Predávajúci a spotřebitel se dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, hlavně prostřednictvím elektronickej pošty a internetovej sítě jak platnou a záväznú pro obe zmluvné strany.


Obchodné podmínky aktualizoval dne 01.08.2012 Milan Strelecký

 

 

 


 

Základné pravidlá nakupovania v našem e-shope

V  našem e-shope je možné objednat jen zboží, který je na sklade.

Zboží nedostupný u nás na sklade není možné objednat. Objednat ho bude možné po jeho doplnení na náš sklad.

Každý zboží, který je dostupný u nás na sklade Vám odošleme do 48 hodin.

Doručený bude Slovenskou poštou následující den po odeslání když se jedná o listovú zásilku ( do 1 kg ) nebo do dvou pracovných dní když se jedná o balík ( nad 1 kg ).

Zboží vyrábaný na zakázku Vám doručíme podle dodacej doby uvedené při výrobku.

Zboží je možné objednat prostřednictvím e-shopu nebo emailem ( písomná forma ).

Objednávky telefonicky neprijímame ( je to důležité pro efektívny a správny chod e-shopu ).

Zaregistrovaných návštevníků naší stránky, kteří souhlasili se zasielaním noviniek emailem budeme o doplnení nového zboží informovat emailem.

Když si chcete před objednaním zboží prezriet ceny poštovného klinite tu.
[4]

NOVINKA !!!  :

– Nové návody na háčkovanie ozdôb ( kliknite )[5]

– Nový návod na obháčkovanie obrusu (kliknite )[6]

Jak správne objednat košieľku na krst

Jak objednat košieľku - krok č. 1

Jak objednat košieľku - krok č. 2

Jak objednat košieľku - krok č. 3

Jak objednat košieľku - krok č. 4

Jak objednat košieľku - krok č. 5

Jak objednat košieľku - krok č. 6

Jak objednat košieľku - krok č. 7

Jak objednat košieľku - krok č. 8

Facebook galanteriaivana.skúvodná stránka 11/2014

Galantéria Ivana - e-shop pro krst, svadbu, ručné práce a kreatívne potřeby

Nový zboží, doplnený zboží v Galantérii Ivana

novinky – doplnený zboží

Nový zboží, doplnený zboží v Galantérii Ivana
Nový zboží, doplnený zboží v Galantérii Ivana

Galantéria Ivana - osobné prevzatie zboží

Informácia k termínu dodání košieľky a sviečky na krst

Košieľka na krst

Zakladný termín dodání košieľky na krst je 3-9 pracovných dní.

Znamená to, že košieľku Vám doručíme najnedřív do 9 pracovných dní v závislosti na množstve už prijatěch a potvrdených objednávek.

Při vybavovaní objednávek na košieľku na krst se v prvém rade riadime termínem krstu co znamená, že košieľku doručíme najnedřív poslední pracovný den ( spravidla v piatok ) před víkendem, který se koná krst.

Vzhledem k tomu, když si objednáte košieľku na krst ( bez sviečky na krst ) v pondělí, můžeme Vám ji doručit do piatku toho istého týdne. Ne vždy je to však možné s ohledem na množstvo vybavovaných objednávek. Preto odporúčam objednat si košieľku na krst načas s dostatočným predstihem, hned jak máte potvrdený termín krstu.

Když potřebujete mít košieľku doručenú v kratšem termínu, uveďte to v poznámke při vyplňovaní objednávkového formulára a do 24 hodin Vás budeme emailem informovat o tem, či sme schopní košieľku doručit ve Vami požadovanem termínu.

Sviečka na krst

Základný termín dodání zásilky se sviečkou na krst je do 4 pracovných dní.

Sviečku na krst zasielame jak poistenú, krehkú zásilku 1. triedy, kterou pošta doručí do dvou pracovných dní.

V případě, že si objednáte košieľku na krst spolu se sviečkou na krst, tak Vám zásilku doručíme podle podmínek k termínu doručení košieľky na krst.

V informačnej správe o odeslání zásilky dostanete vždy i podacie číslo Vašej zásilky spolu s linkem na stránku Slovenskej pošty, kde můžete sledovat pohyb Vašej zásilky.

References

  1. ^ napíšte nám tu. (www.galanteriaivana.sk)
  2. ^ http://www.posta.sk/potřebujem/podat-reklamaciu#a1 (www.posta.sk)
  3. ^ Cenník poštovného pro www.galanteriaivana.sk (www.galanteriaivana.sk)
  4. ^ klinite tu. (www.galanteriaivana.sk)
  5. ^ Návod na háčkované ozdoby (docs.google.com)
  6. ^ Návod na obháčkovanie obrusu (docs.google.com)

doručení zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.