Nelidské praktiky obchodníků na předváděcích akcích dohnaly loni v září k pokusu o sebevraždu důchodce v Roudnici nad Labem. O měsíc později vyplul na povrch případ, kdy prodejci opili důchodce, kterého chtěli dohnat k podpisu nákupu hrnců. Muž zkolaboval a museli mu přivolat sanitku. Zarážející bylo, že obchodníci zdravotníkům bránily ve výkonu služby.

V poslední době jsme iu nás zaznamenali narůstající počet stížností zejména od podvedených seniorů. Organizátoři akcí však vyvíjejí a vymýšlejí stále nové praktiky, aby dosáhli svého cíle. Ten přitem zůstává stejný: prodat předražený a často nekvalitní zboží.

Výhrůžky autorce dokumentu

Zmíněné případy přispěly k tomu, aby se o tento problém začali zajímat média. I proto vznikl dokument Šmejdi, který skrytou kamerou zachycuje praktiky prodejců přímo při činu.

Nechybí ani psychologický nátl když, vydírání, výhrůžky. Jednomu ze zákazníků po odmítnutí nákupu neumožnily pořadatelé nastoupit do autobusu a nechali ho bez pomoci na neznámém místě několik desítek kilometrů od jeho bydliště.

„My tu nejsme proti vám. My nabízíme výrobky, které vám mohou pomoci. Takže nepřemýšlejte nad výmluvami, Čo říct, abych dnes nemusel nic kupovat. Ale raději popřemýšlet nad tím, Čo udělat proto, abych takto ušetřil, „ zaznívá z úst jednoho z obchodníků.

Autorce dokumentu a televizní redaktorce Sylvii Dymákovej se dokonce začali i někteří vyhrožovat. „Někteří z těch křiklouny, který má něco společného s předváděcími firmami nám napsal, že budeme rybičkám na dně Labe chutnat a že být námi, tak se bojí chodit i do večírky pro rohlíky,“ uvedla pro ides.cz.

Šmejdi iu nás

Se zkušeností z prodejní akce se nám svěřila i důchodkyně z Prahy. Když většina lidí odmítla koupit nabízené zboží, začal se jim prodejce vyhrožovat a vykřikovat po nich. „To jste se přišli jen nažrat?“ ptal se.

Prezidentka „Fóra pro pomoc starším“ a ašpirantka na titul „Slovenka roku 2013“ Ľubica Gálisová radí starším lidem, aby se na takových akcích vůbec neúčastnily.

„Máme informace od starších spotřebitelů, že takové praktiky jsou používány v praxi často a starší lidé se dostávají do velmi těžkých životních situací. Přicházejí přitem o své úspory, nejednou celoživotní, dokonce i o svůj majetek. Při různých předváděcích akcích dochází k velmi agresivnímu chování prodejců. Zboží je většinou nekvalitní a předražený, „ uvedla. Podle ní je třeba si uvědomit, že levný zájezd a oběd musí někdo zaplatit a jsou to ti, kteří si takové zboží zakoupí. Jsou to nekalé praktiky, které v mnoha případech způsobují ochuzování starších lidí, velmi negativně ovlivňují jejich život a často vedou ke zhoršení jejich psychického a zdravotního stavu.

Pomoci podvedeným se značí i Sdružení Slovenská spotřebitelů. „Snažíme se s obchodníky dohodnout mimosoudně, je to však velmi náročné. Starší lidé jsou naivní a z obavy před exekutorem podepíší cokoliv, „ řekl TOPKY Miroslav Turčan z tohoto sdružení s tím, že iu nás je mnoho případů zoufalých lidí, o kterých se však neví. Role médií vytvořit veřejný tlak na podvodníky by měla být využívána podle něj ve větší míře.

Pokuty za 40 tisíc ročně nepomáhají

K tématu jsme oslovili i Slovenské obchodní inspekci, která se podvodníkům intenzivně věnuje i když nemá možnost přímo dozorovat obchodní zákoník. Statistika přitem nerozlišuje mezi podomním prodejem, prodejními akcemi nebo předváděcími akcemi. Ročně dostává SIO přes 100 podnětů od podvedených občanů. Letos jich jen za 4 měsíce zaznamenala 52. „V roce 2011 uložila 64 sankcí ve výši 41 240 eur, v roce 2012 to bylo 88 sankcí ve výši 43 660 eur a v tomto roce 16 pokut ve výši 8 680 eur,“ uvedla pro Topky mluvčí SOI Danuša Krkošová.

Obchodní inspekce upozorňuje lidi, aby si pořádně prostudovali zákon i smlouvu kterou podepisují, aby dobře znali svá práva a nenechali se zastrašit. „SOI upozorňuje, aby si spotřebitelé pro svou ochranu dávali pozor při podepisování jakékoliv smlouvy, resp. prohlášení a tyto si dobře přečetli. Ověřili si tvrzení prodávajícího o vlastnostech výrobku a předem se nevzdávali svých práv, která jim zaručuje platná legislativa, případně aby se nevázaly k povinnému plnění, s nímž nemíní souhlasit, „ dodala Krkošová.

Zdroj: ČT

Trailer k filmu Šmejdi

SOI radí, nic nepodepisujte

  1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, jestliže se písemné odstoupení od smlouvy odevzdá nejpozději poslední den lhůty k poštovní přepravě.

  1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu písemně odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 7 pracovních dnů (§ 7 odst. 1 písm. D) tohoto zákona) ode dne převzetí zboží nebo uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
  1. Spotřebitel ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátí zboží prodávajícímu bez ohledu na to, zda zboží byl použit nebo má chyby, které spotřebitel nezpůsobil; přiměřená péče o zboží musí být zachována.

  1. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit spotřebiteli cenu zaplacenou za zboží nebo za službu nebo vrátit spotřebiteli zálohu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Náklady vynaložené na prodej zboží, nebo poskytnutí služby si prodávající nemůže zohlednit .
  2. Jestliže prodávající poskytl spotřebiteli půjčku na koupi zboží nebo poskytnutí služby, nebo pokud takovou půjčku poskytla spotřebiteli třetí osoba na základě smlouvy s prodávajícím, odstoupením od smlouvy o prodeji se od počátku ruší i smlouva o poskytnutí půjčky. Právo na vydání bezdůvodného obohacení není tím dotčena.

  1. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jin když, prodávající je povinen objednávku spotřebitele splnit do 30 dnů od jejího doručení.
  2. Prodávající a spotřebitel se mohou dohodnout na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně; náklady spojené s vrácením zboží při odstoupení spotřebitele od smlouvy ponese prodávající .

  1. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tem neprodleně informovat spotřebitele a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění.
  2. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které spotřebitel vynaložil na objednání zboží nebo služeb.

Podomní prodej a prodejní akce

Je třeba si uvědomit, že v těchto případech jde o občansko-právní vztah, kdy se sám spotřebitel (na základě svého vlastního uvážení) rozhodne uzavřít smlouvu se společností na koupi zboží, resp. služby.

Pokud je výrobek nekvalitní, předtím je třeba uplatnit reklamaci u prodávajícího a požádat ho o zrušení smlouvy a vrácení peněz. Pokud toto spotřebitel učiní a prodávající reklamaci neřeší, může podat podnět na příslušný inspekterát SOI, který prověří procedurální postup při vyřizování reklamace z hlediska veřejného práva, tedy to, Čo jí ukládá zákon o ochraně spotřebitele; zda prodávající reklamaci přijal, zda ji zaevidoval a vyřídil ve lhůtě, která je zákonem stanovena do 30 dnů.

Mimoto SOI ověří, zda byl spotřebitel při prodeji informován o uplatnění případné reklamace. Do věcné stránky posuzování reklamace není oprávněná SOI vstupovat a rozhodovat ve věci.

Zároveň SOI ověří, zda byl spotřebitel informován o vlastnostech výrobku, jeho parametrech, včetně technických a zda jí byl poskytnut návod na použití, pokud si to charakter výrobku vyžaduje. Tyto všechny informace musí být v slovenském jazyce. Je třeba dodat, že z hlediska občanského práva (Občanský zákoník č.. – Zákon č.. 40/1964 Sb. Ve znění pozdějších předpisů), pokud se spotřebitel cítí být poškozen, svého práva se může domáhat u příslušného soudu na základě znaleckého posudku, vypracovaného soudním znalcem a podáním žaloby.

Jak se můžete vzdát svých práv

Je možné, že společnost zašle spotřebiteli návratový letáček s textem: „zasláním tohoto letáku si objednávám bezplatné a podrobné informace o výrobku, včetně cenových relací“.

V případě, že spotřebitel tuto nabídku přijme a letáček podepíše, v krátké době ho navštíví zástupce společnosti, který mu namísto prospektů nabídne praktickou ukázku výrobku s předvedením jeho funkce v bytě spotřebitele. Požádá spotřebitele, aby mu podepsal prohlášení s následujícím textem : „Já, … jméno … tímto prohlašuji, že jsem si výslovně dohodl návštěvu zástupce firmy (jméno, adresa a IČ firmy ….) a pozval ho k sobě domů za účelem sjednání objednávky na prezentaci a podpis kupujícího. „

U pozor ň ujeme, že spotřebitel podepsáním takového prohlášení se automaticky dobrovolně vzdává svého práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 7 pracovních dnů na základě zákona o podomním prodeji a zásilkovém prodeji – zákon č.. 108/2000 Z. z. ve znění pozdějších předpisů.

Ve smluvních podmínkách kupní smlouvy je však uvedeno, že po jejím podepsání oběma stranami je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy dle občanského zákoníku, ale je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 25% z kupní ceny.

Při předvádění obchodní zástupce vystupuje velmi důvěryhodně a prezentuje výrobek, nebo zařízení jako vysoce efektivní az ekonomického hlediska jako i např.. z důvodu minimální spotřeby energií.

Po uzavření kupní smlouvy je výrobek dodán v průběhu několika dní a dodávka je termínovaná např.. v podvečerních až večerních hodinách s tím, že dopravce je v časové tísni, protože musí vybavit ještě další zásilky. Spotřebiteli předá zboží i s popisem výrobku a návodem k použití a údržbu ve slovenském jazyce a po potvrzení převzetí urychleně odchází. Po přečtení návodu spotřebitel zjistí, že mu např.. nevyhovuje a zástupce společnosti ho neupozornil na případné zákazy, či doporučení. Následně na to, zjistí, že ho nemohou vrátit prodávajícímu bez smluvní pokuty a obracejí se o pomoc na SOI.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.