Original article

Posilnenie práv spotřebitelů EÚ se stáva skutočnosťou

Dobrá správa pro víc jak 507 miliónů spotřebitelů v Európe: nová smernica o právach spotřebitelů, která práve nadobudla účinnost, posilňuje práva spotřebitelů při nákupu kdekoľvek a kedykoľvek v Európe – tak při nákupu online, jak i v kamenných obchodoch.

Vytváraním rovnakých podmínek podnikania prinesú nové pravidlá výhody i podnikem, přičemž znížia náklady obchodníků při nabízíní produktů a služeb spotřebitelem za hranicami. Nové pravidlá napríklad v celé EÚ zabezpečia, že spotřebitelia budou mít 14 dní na to, aby si svoj nákup mohli rozmysliet a odstúpit od zmluvy při akomkoľvek online predaji nebo predaji mimo obchodných priestorů (keď predajca navštívi spotřebitela doma) – oproti predchádzajúcim najmenej siedmim dňem. Nové pravidlá takisto zakazujú príplatky za použití kreditných kariet a Specialnych telefonických liniek, jak i dopredu zaškrtnuté políčka na webových lokalitách na vyberanie poplatků za dodatočné platby (napríklad při kúpe letenky online). Aby se tyto nové pravidlá uplatňovali jednotne v celé EÚ a spotřebitelia ich mohli využívat bez ohledu na to, v kterém členskem štáte se nachádzajú, zverejňuje Európska komisia takisto usmerňujúci dokument pro vnútroštátne orgány včetně voliteľného modelu pro základné informace pro spotřebitela, které se mají uvádít při digitálnych produktoch.

„Európa dnes skoncovala se zavádzaním spotřebitelů na internete. Oddnes si každý spotřebitel v Európskej únii může nárokovat svoje práva podle smernice o právach spotřebitelů, co znamená: konec dopředu zaškrtnutým políčkam při kúpe letenky, konec dodatočným poplatkem při platbe kreditnou kartou online a konec praktikám obchodníků, kteří vám hovoria, že nemůžete vrátit zboží zakúpený přes internet“, povedala podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pro spravodlivost Viviane Redingová. „Sebavedomý spotřebitel je najlepšou správou pro náš jednotný trh. Dat kontrolu spotřebitelem prostřednictvím posilnenia ich dôvery je najlacnejší stimulačný balíček, aký může Európa zaviest. Európska Komisia bude teraz dôsledne kontrolovat, či členské štáty dodržiavajú to, na čem se predtým dohodli, či správne vykonávajú pravidlá a či dávajú spotřebitelem práva, na které mají nárok.“

Nová smernica o právach spotřebitelů harmonizuje vnútroštátne právne predpisy na ochranu spotřebitelů v niekoľkých dôležitěch oblastiach, jak jsou napr. informace, které spotřebitelia potřebujú před zakúpením zboží a služeb a ich právo zrušit online nákupy. Väčšia harmonizácia znamená, že spotřebitelia se teraz můžou spoliehat na rovnaké práva bez ohledu na to, kde v EÚ nakupujú. Znamená to takisto jednoduší a predvídateľnejšie pravidlá pro obchodníků, kteří teraz budou mít väčšiu motiváciu na rozšírenie svojej podnikateľskej činnosti za hranice.
Podle nových pravidiel EÚ (pozri též přehled o nových pravidlách), se teraz spotřebitelia z EÚ můžou spoliehat na (viac informácií v prílohe):
• väčšiu cenovú transparentnosť;
• zrušenie neopodstatnených príplatků za použití kreditných kariet a Specialnych telefonických liniek;
• zákaz dopředu zaškrtnutěch políčok na internete, napríklad při nákupu leteniek;
• predĺženie lehoty, kdy si svoj nákup můžou rozmysliet ze siedmich na 14 dní v celé EÚ;
• posilnené práva na vrátenie peňazí, do 14 dní po zrušení nákupu spotřebitelom;
• pravidlá zakazujúce skryté poplatky na internete, jak napríklad ponuky na internete, které nieCo inzerujú jak zdarma, ale v skutočnosti to tak není (napr. horoskopy nebo recepty);
• lepšiu ochranu ve vzťahu k digitálnemu obsahu, hlavně v súvislosti s informáciami o softvéri a hardvéri, s kterými produkty pracujú.

Súvislosti
Návrh nového súboru práv spotřebitelů predložila Komisia v októbri 2008 (IP/08/1474). Záverečnú dohodu mezi Európskym parlamentem a Radou o smernici o právach spotřebitelů sprostredkovala komisárka EÚ pro spravodlivost Viviane Redingová v júni 2011 a dohoda byla formálne prijatá 10. októbra 2011 (MEMO/11/675). Vlády mali dva roky na vykonanie pravidiel na vnútroštátnej úrovni do 13. decembra 2013, přičemž tyto pravidlá nadobudnú účinnost 13. júna 2014.
V marci 2014 spustila Európska komisia kampaň o právach spotřebitelů, v rámci které informovala občanů o ich právach vyplývajúcich z právnych predpisů EÚ, a poskytla informace o tem, kde se im poskytne poradenstvo a pomoc v případě jakýchkoli otázok či problémů (MEMO/14/191). Kampaň je zacielená hlavně na spotřebitelů v 8 krajinách: Bulharsko, Cyprus, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko a Španielsko.

Další informace
Video z kampane o právach spotřebitelov
Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pro spravodlivost Viviane Redingovej:
http://ec.europa.eu/reding
Sledujte podpredsedníčku na Twitteri: @VivianeRedingEU
Európska komisia – smernica o právach spotřebitelov:
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm
Sledujte tému spravodlivost EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Príloha: 10 hlavných zmien, které prinášajú nové pravidlá EÚ na ochranu spotřebitelov
1) Návrh odstráni skryté poplatky a náklady na internete
Spotřebitelia budou chránení před „skrytými nákladmi“ na internete. Tyto zahŕňajú prípady, v kterých se podvodníci usilujú zavádzat Lidi t když, aby zaplatili za „bezplatné“ služby, jak napr. horoskopy nebo recepty. Odteraz musia spotřebitelia výslovne potvrdit, že berú na vedomie, že musia za danú službu zaplatit.

2) Väčšia cenová transparentnosť
Obchodníci musia uvádít celkové náklady na výrobok nebo službu včetně všech ostatných dodatočných poplatků. Ľudia nakupujúci přes internet nebudou musiet platit žádné poplatky nebo Další náklady, když na to nebyli před zadaním objednávky riadne upozornení.

3) Zákaz dopředu zaškrtnutěch políčok na webových lokalitách
Při nákupu přes internet – napríklad při kúpe letenky – vám můžou být ponúknuté dodatočné možnosti nákupu, napr. nákup cestovného pojištění nebo prenájem vozidla. Tyto Další služby můžou být nabízíné formou tzv. dopředu zaškrtnutého políčka. V súčasnosti jsou spotřebitelia často nútení zrušit zaškrtnutie daných políčok, pokud nemají o tyto dodatočné služby zájem. Novou smernicou se dopředu zaškrtnuté políčka zakážu v celé Európskej únii.

4) 14 dní na zmenu rozhodnutia v súvislosti s nákupom
Lhůta, v rámci které můžou spotřebitelia od kúpnej zmluvy odstúpit, se predlžuje na 14 kalendárnych dní (oproti siedmim dňem, které boli doposial stanovené v právnych predpisoch EÚ). To znamená, že spotřebitelia můžou v případě zmeny rozhodnutia zboží vrátit bez uvedenia důvodu.
– Osobitná ochrana v případě nedostatku informácií: když predávajúci zákazníka jasne neinformoval o práve na odstúpenie od zmluvy, lhůta na vrátenie zboží se predlžuje na jeden rok.
– Spotřebitelia budou takisto chránení v případě vyžiadaných návštev, které budou mít právo odvolat, když obchodník dopředu zavolá a prehovorí zákazníka, aby souhlasil s návštevou. Mimo toho už Dále nebude potřebné rozlišovat mezi vyžiadanou a nevyžiadanou návštevou, aby se predišlo obchádzaniu pravidiel.
– Právo odstúpit od zmluvy se rozširuje i na internetové aukcie, jak napr. eBay – zboží zakúpený na aukcii však možno vrátit jen vtedy, když byl zakúpený u profesionálneho predajcu.
– Lhůta na odstúpenie od zmluvy začne momentem, když je spotřebitelovi zboží doručený, a ne momentem uzatvorenia zmluvy, jak je to v súčasnosti. Tyto pravidlá se vzťahujú na objednávky přes internet, telefón a zásielkový obchod, jak i na predaj mimo obchodů, jak je napr. podomový predaj, predaj na ulici, predaj na predvádzacích akciách nebo během exkurzií organizovaných predajcem.

5) Posilnené práva na vrátenie peňazí
Obchodníci musia spotřebitelem vrátit peníze za výrobok do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to včetně nákladů na dodane. Riziko za akékoľvek poškození zboží během přepravy spravidla nesie obchodník, a to až do momentu, než zboží neprevezme spotřebitel.

6) Zavedenie vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy platného pro celú EÚ
Spotřebitelia budou mít k dispozícii vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, který můžou (ale ne jsou povinní) použit, když zmenia rozhodnutie a chcú odstúpit od zmluvy uzatvorenej na diaľku nebo při podomovem predaji. Tím se odstúpenie od zmluvy zjednoduší a urýchli, a to nezávisle od toho, kde v EÚ ste smlouvu uzatvorili.

7) Zrušenie príplatků za použití kreditných kariet a Specialnych telefonických liniek
Obchodníci nebudou môct spotřebitelem účtovat vyššie poplatky za platbu kreditnou kartou (nebo jjjjjiným platobným prostriedkom), jak jsou skutočné náklady, které obchodníkovi vznikajú při poskytovaní takejto možnosti platby. Obchodníci, kteří umožňujú spotřebitelem kontaktovat obchodníka v súvislosti se zmluvou prostřednictvím Specialnych telefonických liniek (hotlines), nebudou môct účtovat vyšší poplatek, jak je základná telefónna sadzba za hovory.

8) Jasnejšie informace o tem, kdo zaplatí náklady při vrátení zboží
Když obchodníci požadujú, aby náklady při vrátení zboží po zmene rozhodnutia hradili spotřebitelia, musia ich o tem dopředu jasne informovat, v opačnem případě musia tyto náklady uhradit sami. Obchodníci musia zákazníkem ještě před nákupum oznámit aspoň odhad maximálnych nákladů na vrátenie zboží velkých rozmerů (napr. pohovky), který byl zakúpený přes internet nebo zásielkovú službu, aby se spotřebitelia mohli na základe jasných informácií rozhodnút, od kterého predajcu zboží kúpia.

9) Posilnená ochrana spotřebitelů v súvislosti s digitálnymi produktmi
Informace o digitálnem obsahu se takisto musia uvádít jasnejšie, a to včetně informácií o zlučiteľnosti hardvéru a softvéru a o použití všech technických ochranných opatrení, jak je napr. obmedzenie práva spotřebitelů vytvárat kópie daného obsahu. Spotřebitelia budou mít právo odstúpit od zmluvy v případě nákupu digitálneho obsahu, jak jsou napríklad hudobné záznamy nebo videozáznamy, ale jen do momentu začatia samotného sťahovania.

10) Jednotné pravidlá pro podniky uľahčia obchodníkem podnikanie v celé Európe
Mezi tyto pravidlá patria:
– Jednotný súbor základných pravidiel pro obchodné zmluvy uzatvárané na diaľku (predaj přes telefón, zásielkovú službu nebo internet) a predaj mimo obchodů (predaj mimo priestorů spoločnosti, jak napr. predaj na ulici či podomový predaj) v Európskej únii, kterým se zavádzajú rovnaké podmínky podnikania a znižujú transakčné náklady pro obchodníků pôsobiacich cezhranične, hlavně v případě predaja přes internet.
– Podnikem uľahčia prácu štandardné formuláre: jde o formulár na splnenie požiadaviek týkajúcich se informácií o právach na odstúpenie od zmluvy.
Na malé podniky a remeselníků, jak napr. inštalatérů, se budou vzťahovat osobitné pravidlá. Právo na odstúpenie od zmluvy nebude uplatniteľné v případě naliehavých opráv a údržbárskej činnosti. Členské štáty takisto můžou rozhodnút, že obchodníci, kteří mají pro spotřebitelů u nich doma vykonat opravu nebo údržbársku činnost v hodnote menej jak 200 eur, budou oslobodení od určitěch požiadaviek na poskytovanie informácií.

– Natália Podkonická –

13.06.2014

doručení zboží – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.