Všeobecné obchodní podmínky.

1. Obecné charakteristiky

1.1. Definice vztahů a pojmů

• Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2. Kontaktní adresa a pracovní doba společnosti aToner, sro

Sídlo firmy: Štúrova 6, 811 02 Bratislava

Office: Pečnianska 3, 851 01 Bratislava

Pracovní doba: Po-Pá: 8.00 do 18.00 hod..

1.3. Kontaktní podmínky

• O obchodní záležitosti společnosti se stará team obchodních zástupců (viz adresář kontaktů)

• Finanční záležitosti má v kompetenci finanční oddělení – zastoupeny Ing. Andreou Belicová.

• Vadné zásilky a reklamace zákazníka prověřuje a řeší reklamační oddělení zastoupeny Marií Strečková.

1.4. Koncové ceny

Koncové ceny jsou aktuální ceny pro každého zákazníka. Tyto ceny jsou zveřejňovány pravidelně na internetových stránkách naší společnosti. Ceny odpovídají aktuálním nákupním podmínkám dodavatele, skladové situaci a rozsahu obchodní spolupráce se zákazníkem. Společnost si vyhrazuje právo na změnu cen.

1.5. Finanční podmínky

a. Úhrada

Datem úhrady / platby faktury se rozumí den, kdy je částka připsána na účet dodavatele.

b. Splatnost

Splatnost vystavených faktur je 5 kalendářních dnů. V ojedinělých případech je možné splatnost prodloužit. Maximální povolená splatnost závisí mimo jiné i na platební disciplíně zákazníka. V případě, že zákazník se zpozdí s platbou faktur, dodavatel si vyhrazuje právo splatnost snížit opět na standardních 5 dní.

c. Úrok z prodlení

V případě opožděné úhrady faktury (po době splatnosti) ze strany objednatele je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení s úhradou faktur.

d. Smluvní pokuta

V případě prodlení s úhradou faktur (po době splatnosti) ze strany objednatele je dodavatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení s úhradou faktur.

1.6. Objednávka

Standardní forma objednávky

Objednávku je možné zaslat:

 e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Chcete-li ji vidět, je třeba abyste měli zapnutý JavaScript. nebo přímo na e-mailové adresy jednotlivých obchodníků zveřejněných na internetové stránce v adresáři kontaktů

 faxem na číslo +421-2-207 45 656

 poštou na adresu Štúrova 6, 811 02 Bratislava

Objednávky takto odeslány musí obsahovat základní náležitosti:

 kontaktní osobu s telefonním číslem

 způsob převzetí zboží (dodání)

 popis objednaného zboží s kódy dle aktuálního ceníku a počty kusů

 fakturační adresu doplněnou o IČO, DIČ, v případě že fakturační adresa není shodná s dodací adresou, tak přesnou adresu dodání zboží

 Zboží je možné objednat i telefonicky, ale také v případě telefonického objednání je nutné jednoznačně definovat všechny důležité informace jako při písemné formě objednávky.

1.7. Doklady

a. Faktura – daňový doklad

Na zboží objednané u dodavatele se vystavuje faktura, která obsahuje všechny zákonné náležitosti dle živnostenského listu zákazníka a primární kontakt a slouží zároveň jako dodací list. Standardně se faktura odesílá zákazníkovi se zbožím. Při osobním převzetí zboží dostává zákazník fakturu. Na základě požadavku klienta je možné fakturu nebo její kopii zaslat poštou i na jinou adresu.

b. Dobropis

 Materiální dobropis – vystavuje se zákazníkovi v případě, že došlo k chybnému objednání zboží ze strany dodavatele nebo byl dodán nekompletní nebo poškozené zboží.

 Finanční dobropis – vystavuje se v případě dodatečných slev v rámci marketingových akcí vyhlášených dodavatelem a za předpokladu splnění požadovaných kritérií na dostatečnou slevu.

2. Nákup zboží

2.1. Nabídka

V případě rozsáhlejší dodávky zboží je možné zpracovat individuální cenovou nabídku dle požadavků zákazníka.

2.2. Objednávka

a. Objednávka

Jedním z postupů definovaných výše zákazník objedná zboží u obchodního zástupce. Příjem objednávek probíhá po celou pracovní dobu společnosti.

b. Zrušení objednávky

V případě, že zákazník je nucen zrušit objednávku u dodavatele, musí tak učinit písemně, a to e-mailem, faxem nebo poštou. Dodavatel si vyhrazuje právo na penále ve výši 20% z objemu objednávky pokud zrušení nastane později než 1 den po objednání.

c. Pozastavení odběrů

Dodávky zboží pro zákazníka mohou být dodavatelem pozastaveno v případě, kdy má zákazník minimálně jednu fakturu po splatnosti déle než 7 dní. Společnost aToner, není zodpovědná za problémy způsobené pozastavením dodávek zákazníkovi.

3. Platební styk

3.1. Úhrada zboží

a. Platba v hotovosti

Zákazník může zboží uhradit v hotovosti na místě převzetí zboží, přičemž součástí faktury je i příslušný pokladní doklad.

b. Platba po dodávce zboží

Je možná bankovním převodem na základě vystavené faktury s příslušnou dobou splatnosti.

3.2. Úhrada dobropisu

V případě, že má zákazník vystaven dobropis od dodavatele, započte se tento s neuhrazenými fakturami. Pokud v době vystavení dobropisu nemá zákazník neuhrazené faktury, čeká se se započtením dobropisu až do vystavení další faktury.

3.3. Penále

Pozdní úhrady faktur jsou dodavatelem penalizovány penalizačních faktur. Penalizační faktura se vystavuje měsíčně.

4. Reklamační řád / Reklamační podmínky

• Tyto záruční a reklamační podmínky upravují vztah mezi společností aToner, as (dodavatel) a kupujícím (odběratel).

• Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem při reklamacích se řídí Obchodním zákoníkem podle § 422 až 442. Doba reklamace je specifikována v § 436 bod 2 av § 437 bod 1-5.

• Kupující přijímá platnost záručních a reklamačních podmínek odběrem zboží u dodavatele.

• Zboží na reklamaci musí být jasně označen nápisem REKLAMACE

• Zboží lze reklamovat u kteréhokoliv obchodníka (viz adresář kontaktů) resp. u vedoucí oddělení reklamací Marie Strečková – t.č.0905/636426

a) Kontrola při převzetí zboží

• Reklamace vzniklé doručením zboží akceptujeme do 24 hod.. od převzetí zboží. Při nedodržení této lhůty nebudou uznány.

• Při osobním odběru reklamujte nekompletnost a poškození zboží ihned. Dodatečné reklamace na množství nebo druh zboží nebudou uznány.

• V případě zasílání zboží kurýrní službou je kupující povinen zboží prohlédnout při přebírání zásilky. Pokud kupující zjistí mechanické poškození nebo nekompletnost zboží, je nutné sepsat s přítomným řidičem doručovací společnosti škodní zápis. Následně je třeba kontaktovat odpovědné pracovníky společnosti aToner, sro, mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Chcete-li ji vidět, je třeba abyste měli zapnutý JavaScript. , Resp. telefonicky na + 421 2 207 45 655 nebo faxem na + 421 2 207 45 656

b) Záruční doba a podmínky

• Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury.

• Pokud je na zboží poskytována záruka, musí být vada oznámená a nároky vyplývající z vady zboží uplatněné do konce této záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

• Některé výrobky jsou dodávány se spotřebním materiálem, jehož záruka je uvedena v záručním listu přiloženém v produktu. Uvedená doba je označením období, během kterého výrobce zaručuje bezproblémové použití výrobku. Tato doba se neshoduje se záruční dobou.

• Téměř každý výrobce má vlastní záruční podmínky, které jsou dodávány spolu se zbožím nebo jsou zveřejněny na internetové stránce výrobce. Každý zákazník by měl být seznámen s konkrétními záručními podmínkami nejpozději při koupi zboží, aby se předešlo případným nedorozuměním. Zákazník je povinen řídit se těmito záručními podmínkami.

• Pokud se prokáže, že reklamovaná vada byla způsobena zákazníkem – poškozením výrobku nesprávným používáním nebo nevhodnou manipulací / zatečení / a zákazník přesto, že o této skutečnosti věděl nebo vědět mohl, vadu reklamoval, může prodávající od zákazníka požadovat náhradu škody, kterou mu tím způsobil.

• V případě skryté závady, kterou není možné zjistit při přebírání reklamace si dodavatel vyhrazuje nárok na náhradu škody u zákazníka, pokud reklamace nebude uznána výrobcem. V takovém případě může být standardní reklamační lhůta 30 dní na vyřízení reklamace překročena.

c) Zaslání a převzetí vadného zboží

• Kupující je povinen zasílat zboží v takovém balení, aby nedošlo k mechanickému poškození během přepravy. Doporučujeme zasílat vadné zboží v originálním balení. Pokud dojde k poškození během přepravy při reklamaci, vadné zboží nebude podléhat záruční opravě. Za vzniklé škody nenese společnost aToner, sro odpovědnost.

• Kupující je povinen přiložit příslušný dodací list a přesný popis závady.

• Kupující si může prověřit stav své reklamace telefonicky nebo mailem.

• Reklamace zboží zákazník zasílá na své náklady. V případě že mu bude reklamace uznána, doručovací náklady mu budou kompenzovány dohodnutým způsobem.

d) Zboží nepodléhající záruční opravě

Zboží nepodléhá záruční opravě nebo výměně, pokud byl poškozen následovně:

• Mechanicky

• Násilným otevíráním, neodborným zásahem

• Živelní pohromou

• Zařízení nebylo provozovaná podle standardních provozních podmínek

• Poškozená garanční nálepka, odstraněna plomba

• Společnost aToner, s.r.o. neručí za nesprávný chod zařízení, pokud jeho instalace nebyla provedena řádně a oprávněnou osobou

e) Odstranění závady

• Během záruční doby zajistí prodávající odstranění závady.

• Prodávající si vyhrazuje právo nahradit neopravitelný výrobek výrobkem identickým, novým, nebo výrobku, jehož technické parametry plně nahradí neopravitelný výrobek.

• V případě výměny se neprodlužuje záruka, ale pokračuje původní. Záruka se prodlužuje pouze o čas, během kterého byl zboží na reklamačním oddělení.

• V případě, že se jedná o produkt, který je již na trhu nedostupný, reklamace bude vyřízena adekvátní náhradou, nebo bude vystaven dobropis ve výši aktuální ceny adekvátní náhrady, která bude stanovena reklamačním oddělením.

• V případě, že kupující požádá o reklamaci poškozeného výrobku (poškození způsobené přepravou), nejedná se o záruční reklamaci, ale o „podmínečnou reklamaci“ a doba vyřízení závisí od dodavatele. V případě, že výrobce neuzná reklamaci jako oprávněnou záruční opravu, budou veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace vyfakturovány kupujícímu a zboží bude kupujícímu vráceno až po uhrazení zmíněných nákladů.

• V případě, že si kupující nepřevezme reklamaci do 30 dnů ode dne jejího vybavení, bude mu účtovAno skladné 3, – EUR / den.

f) Mimozáruční opravy

• Zboží Vám bude vydán ihned po úhradě faktury v hotovosti

• Úhrada faktury převodem – zboží Vám bude vydán až po naběhnutí platby na účet společnosti aToner, sro

g) Reklamační podmínky – spotřební materiál

• Spotřební materiál:

o do této kategorie patří náplně do tiskáren (tonery, cartridge), pásky.

– na spotřební materiál je záruka 6 měsíců

o Kazeta obsahuje 90% a více původní hmotnosti barviva.

o Kazeta nebyla otevírána a není mechanicky poškozena.

o Kazeta nebyla opětovně plněná (originál spotřební materiál)

o Expirace kazety ještě neuplynula.

o Kupující předloží vzorek tisku, která dokumentuje závadu a podrobný popis závady

o Kupující zajistí trysky před zasycháním.

o Z toneru nesmí být spotřebovány více než 2/10 náplně.

o Je nutno přiložit zkušební výtisk.

Důležité upozornění

Dovolujeme si Vás upozornit, že vzhledem k zvyšující se počet neoprávněných reklamací je v platnosti manipulační poplatek za každou neuznanou reklamaci ve výši 10, – Kč bez DPH. Neoprávněná reklamace je ta při níž se zjistí, že závada výrobku vznikla způsobem vyloučeným ze záručních oprav nebo se závada na výrobku neprojeví nebo nepotvrdí testováním.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačních podmínek bez předchozího upozornění.

5. Podmínky pro zkoušku renovované náplně

Zapůjčování zboží

Zákazníkovi, který má zájem o zkoušku renovovaného spotřebního materiálu je možné poskytnout službu zapůjčení zboží na zkoušení. Žádost o zapůjčení zboží musí být písemná a musí obsahovat stejné údaje jako při objednávání zboží. Požadovaná doba zkoušky nesmí přesáhnout dobu 5 dní. Při přebírání toneru na zkoušku zákazník obdrží i potvrzení o zápůjčce s aktuální cenou zboží. Nebude zákazník spokojen se zapůjčeným zbožím, náplň mu nebude vyfakturována po jejím korektním vrácení. Pokud zákazník nevrátí zboží včas, je povinen uhradit celou částku zboží na základě vystavené zbožové faktury. Vrácení zboží musí být vždy písemně potvrzeny pracovníkem společnosti aToner, sro Při vrácení poškozeného spotřebního materiálu je zákazník povinen uhradit nový spotřební materiál. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout zapůjčení zboží nebo zkrátit dobu zápůjčky.

6. Doprava

6.1. Úhrada dopravy

Dodavatel hradí dopravu pro zákazníka za těchto podmínek:

 Zákazník není z Prahy a aktuální výška faktury je v koncových ceníkových cenách nad 150, – Kč (4 518,90 Sk)

 Zákazník je z Prahy a aktuální výška faktury je v koncových ceníkových cenách nad 70, – Kč (2 108,82 Sk)

6.2. Řešení problémů při dodávce

Pokud dodavatel doručí zákazníkovi jiné zboží, než je uvedeno v dodacím listu, nebo počet kusů je vyšší než počet ks na dodacím listě, je povinen tuto skutečnost oznámit ihned nejpozději do 24 hodin mailem na následující adresu:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Chcete-li ji vidět, je třeba abyste měli zapnutý JavaScript. a dohodnout další postup. Zboží nesmí být rozbalen a ani nijak poškozen. Ke zboží přiložte kopii dodacího listu s vyznačenou nesrovnalostí.

6.3. Reklamace špatné dodávky u zboží

 Po doručení zboží je zákazník povinen si zkontrolovat přebírán zboží s DL resp. s FA v přítomnosti kurýra, který mu zboží předává. Jakékoliv pozdější reklamace není možné akceptovat.

 V případě expedice zboží přepravní službou je zákazník povinen nahlásit jakoukoli nesrovnalost vůči průvodním dokladem (DL, FA atd..) ihned po převzetí zásilky nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí. Tuto skutečnost oznámí mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Chcete-li ji vidět, je třeba abyste měli zapnutý JavaScript. a dohodne si další postup. Jakékoliv pozdější reklamace uplatňované zákazníkům po dni převzetí zásilky resp. po uplynutí 3 pracovních dnů od převzetí, není možné akceptovat.

zaslání zboží

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.