Original article

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.Úvodné ustanovenia 

1.1 Obchodná spoločnost CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina, IČO: 46491091, DIČ: 2820004990, IČDPH: SK2820004990 (Dále primerane jen „predávajúci“ nebo „CIBEX, s.r.o.“ ) je zapísaná v obchodnem registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka:55876/L. Spoločnost CIBEX, s.r.o.. prostřednictvím tretej osoby prevádzkuje nákupný web portál/web shop na stránke www.cibex.sk[1] ( Dále primerane i „nákupný portál“ ). Prostřednictvím tohto portálu má tretia osoba ( Dále „kupujúci“ ) možnost prezerat si zboží na stránke nákupného portálu. Súčasne za podmínek určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ( Dále „VOP“ ) a za predpokladu akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim má táto osoba jak kupujúci možnost zakúpit ním vybraný zboží. 

1.2 Adresa elektronickej pošty prodávajícího objednavky@cibex.sk . Telefónne číslo prodávajícího 041/7242716. Operačné hodiny call centra a reklamačného strediska prodávajícího: bežné pracovné dni pondělí až piatok od 08.00 -16.00 hod. mimo dní pracovného pokoja a svátků. Tyto údaje můžou být kedykoľvek pozmenené nebo aktualizované na www.cibex.sk[2]

1.3 Tyto VOP upravujú právne vzťahy mezi spoločností CIBEX s.r.o. jak predávajúcim a kupujúcim, který v súlade a postupem podle VOP prejaví zájem o kúpu zboží na internetovej stránke www.cibex.sk[3]. Tyto právne vzťahy mezi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce při kúpe, dodávce zboží a reklamáciách vád zboží se v závislosti od ich obsahu a účastníků kúpy primerane řídí ustanoveniami príslušných právnych predpisů Slovenskej republiky, hlavně Občanskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Tyto VOP upravujú i povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie osoby kupujúceho. Vzájomné vzťahy prodávajícího a kupujúceho se řídí i reklamačným poriadkem pro internetový obchod www.cibex.sk (Dále jen „Reklamačný poriadok“) uvedeným v bode 5. VOP. 

1.4 Kúpnou zmluvou se rozumí zmluva mezi predávajúcim a kupujúcim, které predmetem je kúpa zboží prezentovaného na www.cibex.sk, uzavretá podle článku 2. a nasl. VOP. 

1.5 Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotřebitela se nevzťahujú na kupujúceho, který není spotřebitel podle zákona č. 250/2007 Z.z. nebo který nakupuje zboží za účelem podnikania a ne za účelem osobnej spotřeby. Této osobe neprináležia práva spotřebitela podle platných právnych predpisů. Zodpovednost za vady zboží a vzájomné vzťahy prodávajícího a kupujúceho, který není spotřebitel se v tomto případě řídí ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

1.6 Údaje prezentovaného zboží na nákupnem portále ( hlavně dostupnost, cena, veľkost, zásoby ) ne jsou aktualizované predávajúcim online v každem okamihu. Tyto údaje ohledne zboží nemusia být na nákupnem portále vždy správne a úplné v porovnaní se skutočným stavem. Údaj „dostupnosť“ zobrazený při zbožíovej položke na nákupnem portáli není možné interpretovat jak lhůtu pro dodanie zboží predávajúcim. Uvedená dostupnost zboží je jen indikatívny, nezáväzný odhad času, který se predpokladá pro vypredanie dostupných skladových zásob prodávajícího. Zboží není možné dopředu ukázat kupujúcemu, není možné vždy vykonat prijatie a akceptáciu objednávek a vykonat jeho dodanie, hoc prostřednictvím tretej osoby. Zboží predávaný přes nákupný portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami prodávajícího a doobjednávanie a/nebo dodávanie zboží po jeho vypredaní není možné, ani prostřednictvím inej osoby. V určitěch případech predávajúci nebude schopný dodat výrobky nebo rovnocenné výrobky nebo zariadit, aby dodávku uskutočnil jiný predávajúci za tuto cenu, v čase a v množstve, které jsou rozumné vzhledem na výrobok, rozsah reklamy výrobku a cenu, hlavně když nastal mimoriadny prípad podle čl. 2.15 VOP. Na každú takovouto mimoriadnu skutočnost nemožnosti dodání zboží bude vždy kupujúci informovaný vhodným způsobem a v případě uzatvorenej zmluvy má každá ze strán právo od zmluvy odstúpit.

1.7 Pokud na stránke nákupného portálu není uvedené osobitne in když, reklamné a súťažné akcie spoločnosti CIBEX s.r.o. zverejnené přes reklamné letáky spoločnosti CIBEX s.r.o. jsou platné výlučne pro predaj zboží v maloobchodných sieťach CIBEX a nevzťahujú se na predaj zboží přes nákupný portál www.cibex.sk

2. Objednávanie zboží / kúpna zmluva / úkony pro uzatvorenie zmluvy

2.1. Kúpa zboží se realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnem portáli prodávajícího s tím, že objednávka kupujúceho musí být odsouhlasená ( akceptovaná ) predávajúcim v súlade s VOP, jinak zmluvný vzťah nevznikne. Když je objednávka akceptovaná predávajúcim postupem podle VOP, predávajúci dodá objednaný zboží v dodacej lhůtě podle čl. 4.1 VOP. Před odesláním objednávky kupujúcim jsou na nákupnem portáli a ve VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informace podle osobitných predpisů, hlavně podle § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci prejavuje souhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka před odesláním objednávky na portáli. Kupujúci odesláním objednávky potvrdzuje, že byl oboznámený s tím, že s podaním objednávky a súčastí objednávky je povinnost zaplatit cenu objednaného zboží.

2.2. Pro možnost aktívneho nakupovania na nákupnem portáli, případně pro účast na reklamných a súťažných aktivitách prodávajícího je nevyhnutné, aby se kupujúci zaregistroval na www.cibex.sk v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonat před výberem zboží nebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplnit údaje podle požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje souhlas se spracovaním svojich osobných a Dalších údajů v súlade s čl. 7. a nasl. VOP a s podmienkami podle VOP. Tyto údaje je kupujúci povinný v případě ich zmeny bezodkladne aktualizovat na portáli při zasielaní objednávky, nakolik ich správnost, pravdivost a aktuálnost má vliv na dodanie zboží kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára jsou označené znakem “*“. Kupujúci je povinný uviest správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený pridelením prístupového mena a hesla, osobitný e-mail není posielaný. Kupujúci je povinný uschovat prístupové jméno a heslo generované v registračnem procese na bezpečnem místě a ochraňovat t když, aby nemohlo dôjst k jeho zneužitiu.

2.3. Kupujúci si zboží prezerá a vyberá podle zbožíových kategórií uvedených v ľavem zbožíovem menu, resp. kliknutím na zobrazený zboží. Při zbožíe si kupujúci vyberie údaje podle zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Vložit do košíka“ zboží pridá do svojej objednávky. V případě, že proces výberu zboží kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Kúpit obsah košíka“. Jinak je oprávnený vrátit se k procesu výberu zboží kliknutím na „Pokračovat v nákupu“.

2.4. Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva ze 4 krokov: a) výber zboží a kliknutie na tlačidlo „ Kúpit obsah košíka“ b) výberu způsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) potvrdenie objednávky, d) odoslanie objednávky.

2.5. V každem z těchto kroků postupuje kupujúci podle navigačných inštrukcií a každý z těchto kroků je spravidla ukončený kliknutím na „Potvrdzujem“. Kupujúci je povinný uviest úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pro správne doručení zboží. Kupujúci je povinný odkontrolovat správnost vybraných dát a údajů v procese objednávania zboží před ich definitívnym odesláním predávajúcemu.

2.6. Výslovne se vylučuje aplikácia jakýchkoli jiných podmínek kupujúceho uvedených v objednávce, jiném dokumente, správe nebo v e-maili kupujúceho, které by boli v rozpore s týmito VOP.

2.7. Objednávka kupujúceho se považuje za odoslanú, když bude doručená predávajúcemu a když bude obsahovat všechny požadované údaje – názů objednávaného zboží, jeho množst ve, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt  na kupujúceho.

2.8. Před zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že se oboznámil a souhlasí s platnými VOP prodávajícího, považujúc ich za súčast zmluvného vzťahu mezi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim není možné zavŕšit bez vykonania tohto úkonu. Každé objednávce je pridelené evidenčné číslo. Při komunikácii s predávajúcim a při úhrade uvádí kupujúci i číslo objednávky.

2.9. Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku přes nákupný portál. Táto objednávka je návrhem kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmínek podle těchto VOP. Objednávka je určená pro prodávajícího na prijatie predávajúcim v lhůtě 15 dní od jej doručení predávajúcemu. Odesláním objednávky predávajúcemu přes nákupný portál prejavuje kupujúci vôľu být viazaný svojou objednávkou během uvedené lehoty, kúpit a převzít ním vybraný zboží za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme prodávajícího. Elektronické potvrdenie objednávky není akceptáciou/prijatím objednávky predávajúcim podle čl. 2 VOP a nezakladá vznik čiastkovej kúpnej zmluvy.

2.10. Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva mezi stranami uzatvorená když predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne když osobitným e-emailem nebo správou adresovanou kupujúcemu ji v uvedené lhůtě 15 dní od doručení objednávky akceptuje ( t.j. prejaví souhlas s objednávkou ) postupem podle těchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu nebo správy kupujúcemu. V akceptačnem e-maili prodávajícího bude uvedená skutočnost akceptácie objednávky kupujúceho, případně i skutočnost expedice zboží ( pro VOP Dále primerane „akceptácia objednávky“). Akceptáciou objednávky je mezi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe dohody strán a těchto VOP povinný akceptovanú objednávku splnit v lhůtě podle čl. 4.1 VOP. V tomto e-maili o akceptáci objednávky jsou súčasne kupujúcemu posielané zákonem vyžadované informace pro spotřebitela.

2.11. Objednávku může kupujúci odvolat e-emailem doručeným predávajúcemu, když toto odvolanie dojde predávajúcemu dřív jak predávajúci vykoná akceptáciu objednávky postupem podle VOP. Márnym uplynutím lehoty na prijatie objednávky (akceptáciu objednávky ) predávajúcim bez jej akceptácie se objednávka automaticky zruší. Objednávka se zrušuje i v jiných případech podle VOP.

2.12. Zmena v objednávce/podmienkach: když predávajúci nebude schopný odsouhlasit – akceptovat objednávku kupujúceho v celem rozsahu ( napr. 1 z 4 položiek nebude dostupná ) nebo když navrhne jej zmenu nebo zmenu podmínek dodání z jiných důvodů, kupujúci bude o této skutočnosti informovaný e-emailem nebo jjjjjiným vhodným způsobem. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie souhlasu, resp. nesouhlasu se zmenou. Kupujúci je povinný vyjadrit souhlas, resp. nesouhlas v lhůtě 2 dní odo dne oznámenia navrhovanej zmeny. Po tuto dobu budou dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pro kupujúceho. Až akceptáciou ( odsouhlasením ) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávce ze strany kupujúceho vznikne mezi stranami zmluvný vzťah. V případě když kupujúci neodsouhlasí zmenu v uvedené lhůtě uvedeným způsobem, objednávka kupujúceho se márnym uplynutím uvedené lehoty považuje za zrušenú v celem rozsahu a návrh prodávajícího na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.

2.13. Kúpna zmluva mezi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim nebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnost predmet kúpy kupujúcemu odovzdat a plnit povinnosti podle VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnost predmet kúpy převzít, zaplatit zaň predávajúcemu dohodnutú cenu plnení a plnit povinnosti podle zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lhůtě podle čl. 4.1 VOP.

2.14. V osobitných případech a před odesláním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadat si od kupujúceho dodanie Dalších potřebných podkladů, údajů, případně vykonat ověřenie správnosti osobných údajů, e-mailovej adresy nebo telefónneho čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadat kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky nebo totožnosti kupujúceho vhodným způsobem, jak napríklad v písomnej forme, e-emailem, sms nebo telefonicky. Když kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným způsobem a v predávajúcim požadovanej lhůtě, márnym uplynutím této lehoty se objednávka ( před jej akceptáciou ) nebo kúpna zmluva ( po akceptácii ) zrušuje od začiatku.

2.15. Když predávajúci před nebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodavatelskú nebo inú chybu ohledne zboží, jeho ceny, dostupnosti, množstva nebo možností jeho dodání, jak i v případě vypredania zásob, nedostupnosti zboží nebo když není schopný dodat zboží kupujúcemu v dohodnutej lhůtě nebo v ceně uvedené v internetovem obchode nebo z důvodů vyššej moci, o této skutočnosti bude informovat kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v kterémkoľvek z těchto mimoriadnych prípadů oprávnený před uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušit (kupujúci), resp. ji odmietnut (predávajúci). Když nastane takáto mimoriadna okolnost po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpit od zmluvy do okamihu dodání zboží kupujúcemu. Kupujúci je taktéž v uvedenem případě výskytu této mimořádnéj oznámenej okolnosti oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Když kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpit od zmluvy a/nebo nevydat zboží kupujúcemu i v případě když zistí, že mu v komunikácii boli uvedené nebo poskytnuté nesprávne, neúplné nebo nepravdivé údaje ohledne kupujúceho, osoby preberajúcej zboží nebo když hrozí, že v důsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval může dôjst k vzniku škody na strane prodávajícího ( napr. podvodné konanie ).

2.16. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpit od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručení zboží. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí zboží jsou uvedené ve VOP a v právnych predpisoch. Prílohou VOP je i Poučenie o uplatnení práva spotřebitela na odstúpenie od zmluvy, jak i Vzorový formulár pro spotřebitela na odstúpenie od zmluvy. Tyto dokumenty si kupujúci může stiahnut z nasledovnej adresy/linku. Predávajúci týmto při uzavretí zmluvy poskytuje spotřebitelovi Poučenie o uplatnení práva spotřebitela na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotřebitela od zmluvy při dodaní zboží.

2.17. Kupujúci ani predávajúci není oprávnený postúpit pohledávku ze vzájomných vzťahů na tretiu osobu.

2.18. Před odesláním objednávky je kupujúci oprávnený za účelem uzatvorenia zmluvy, zistenia nebo opravy technických chýb vykonat úkony a použit technické prostriedky popísané v čl. 2. a 3. těchto VOP.

3. Kúpna cena a platobné podmínky

3.1. Kupujúci je povinný zaplatit predávajúcemu za zboží kúpnu cenu a cenu přepravy podle predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Při tvorení objednávky jsou tyto položky uvedené taktéž sumárne ( súčet ceny zboží a přepravy ). Cena zboží na portáli je uvedená s DPH, pokud není uvedené, že jde o cenu bez DPH. DPH je při dodaní zboží a služeb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.

3.2. V kúpnej ceně zboží ne jsou zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na přepravu zboží, náklady dobírky, náklady doručování zakúpeného zboží podle bodu 4. VOP, náklady na použití elektronických prostriedků na komunikáciu. Tyto poplatky a náklady je povinný zaplatit kupujúci, když Dále není uvedené inkdyž. Při platbe ze zahraničí je kupujúci jak príkazca platby povinný znášat poplatky svojej banky a ostatné poplatky, hlavně korešpondenčných bánk a banky příjemcu.

3.3. Cena se může změnit z důvodů zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej se ceny zboží zistenej v systéme prodávajícího nebo zverejnenej na nákupnem portáli při zbožíe. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušit objednávku, resp. odstúpit od kúpnej zmluvy ( do okamihu převzetí zboží ) když je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny některé položky v důsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej se ceny zboží.

3.4. Způsob zaplacení kúpnej ceny, nákladů dopravy zboží ( způsob placení volí kupujúci v procese objednávania zboží na nákupnem portáli a je uvedený v objednávce s vyčíslením nákladů ):

 • hotovostne při prevzatí zboží ( dobírka ) – kúpna cena a náklady dobírky i přepravy zboží jsou uvedené v nákupnem košíku v procese objednávania zboží,

3.5. Splatnost kúpnej ceny:

b) při hotovostnej úhrade při doručení zboží na dobírku: kupujúci je povinný zaplatit predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najnedřív při doručení zboží kupujúcemu.

3.6. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladů dopravy kupujúcim se řídí zmluvou mezi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informace o nákladoch přepravy zboží jsou jednoznačne uvedené v procese objednávania zboží a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/způsobu doručení. Náklady na použití elektronických prostriedků komunikácie se řídí zmluvou mezi kupujúcim a jeho poskytovateľem internetového pripojenia, případně jeho poskytovateľem služeb elektronickej komunikácie.

3.7. Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky souhlasí s tím, aby faktúra byla poslaná spolu s zbožíem nebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s zbožíem a faktúra je súčasne i dodacím listem a záručným listem, když není doručovaný osobitný záručný list. Osobitný doručovaný záručný list může být predávajúcim potvrdený na základe žádosti kupujúceho a na prodejně CIBEX v lhůtě 7 dní odo dne dodání zboží kupujúcemu.

3.8. Při odstúpení od uzatvorenej zmluvy se postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP. Když byla kúpna cena zaplatená před uzatvorením zmluvy a zmluva není uzatvorená ani do 15 dní od doručení objednávky kupujúceho, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najnedřív do 30 dní odo dne doručení objednávky kupujúceho nebo do 14 dní odo dne od odmietnutia objednávky nebo odvolania objednávky, a to podle toho, který z těchto datumů nastane dřív. Vrátenie kúpnej ceny se vykoná na ten účet, z kterého byla platba prijatá, resp. jjjjjiným způsobem na základe dohody strán. Před vrátením zaplatenej ceny je v případě pochybností predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovat preukázanie skutočnosti, že je majiteľem účtu a/nebo oprávnenosti prijatia peň. prostriedků. Když je predávajúci povinný vrátit kupujúcemu kúpnu cenu a zboží byl už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení zboží predávajúcemu.

4. Dodanie zboží, dodacie podmínky a náklady na dodanie zboží

4.1. Predávajúci dodá zboží kupujúcemu v lhůtě 14 dní odo dne kdy byla mezi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupem podle těchto VOP. Predávajúci dodá zboží kupujúcemu na adresu ním uvedenú při vystavení objednávky ( výlučne na území zemí v Európskej únii ) a výlučne osobe, která je uvedená jak kupujúci. Dodanie nebo vydání zboží inej osobe jak kupujúcemu není možné bez osobitného dopředu daného písomného souhlasu prodávajícího a predávajúcim požadovaných dokumentů. Z tohto důvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje při objednávaní zboží a údaje pro dodanie zboží. Dodanie zboží mimo územia EÚ nebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu zboží není možné. Doručovatel zboží je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonat zistenie a ověřenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená převzít zboží. Když to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci se můžou dohodnút na predĺžení dodacej lehoty, nebo na náhradnem plnení v rovnakej kvalite a ceně.

Cena přepravných služeb Slovensko

 • DPD – 4,90 s DPH
 • Slovenská pošta – 3,90 s DPH
 • Objednávka nad 200€ – dobírka ZADARMO4.2. Vydání zboží kupujúcemu je možné jen když je zaplatená kúpna cena a cena přepravy za dodávaný zboží. V opačnem případě je predávajúci, resp. dopravca/doručovatel oprávnený nevydat zboží a predávajúci není v omeškaní s dodaním zboží. Kupujúci je povinný od přepravcu/doručovatela riadne převzít zboží v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k zboží až po zaplatení kúpnej ceny zboží, ceny přepravy a následnem prevzatí zboží.

4.3. Způsob dodání zboží volí kupujúci na nákupnem portále, a to v procese objednávania zboží z predávajúcim nabízíných možností. V zásade je možné dodanie zboží špedičnou spoločností nebo prostřednictvím poštového podniku a cena přepravy je uvedená v objednávce.

4.4. V určitěch případech je predávajúci oprávnený pozměnit kupujúcim vybraný způsob přepravy zboží na jiný nabízíný způsob přepravy před akceptáciou objednávky. V tomto případě bude kupujúci o této skutočnosti písomne informovaný, bude mu navrhnutá zmena objednávky, podmínek zmluvy podle čl. 2 VOP a bude informovaný o zmene nákladů na dopravu. Zmena nákladů dopravy v důsledku zmeny způsobu přepravy nebude v neprospech kupujúceho.

4.5. Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodat zboží i viacerými samostatnými dodávkami s tím, že i pro takéto samostatné dodání zboží platí cena přepravy jak při akceptácii objednávky ( t.j. víc prepráv je účtovaných jen za cenu jednej přepravy ).

4.6. Predávajúci, přepravná spoločnost nebo zásielková služba je oprávnená avizovat dodávku zboží kupujúcemu e-emailem, sms správou nebo inou vhodnou formou ( napr. telefonicky ). Kupujúci souhlasí s tím, aby predávajúci poskytol tyto údaje kupujúceho přepravnej/špedičnej spoločnosti nebo doručovatelovi. Kupujúci je povinný být zastihnuteľný na ním uvedené adrese v čase oznámeného dodání zboží.

4.7. Při prevzatí zboží je kupujúci povinný bez vyzvania preukázat dopravcovi svoju totožnost prostřednictvím platných dokladů totožnosti ( občansky průkaz nebo pas ). Z těchto dokladů musí být zrejmá totožnost kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu zboží. V opačnem případě nemusí být zboží odovzdaný ze strany prodávajícího/přepravcu.

4.8. Když kupujúci neoprávnene odmietne převzít zboží nebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si vůči nemu uplatnit všechny náklady, které mu v této súvislosti vznikli.

4.9. Predávajúci je oprávnený jednostranne a podle vlastného uváženia interne určit hodnotu objednávky, při které kupujúci už neplatí cenu přepravy zboží. Skutočnost placení nebo neplacení ceny přepravy kupujúcim se zobrazí v objednávce na stránke www.cibex.sk. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádínia zmeny v těchto VOP měnit a upravovat hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), při které kupujúci neplatí cenu přepravy. Na uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vliv.

4.10. Při prevzatí zboží, v případě jakýchkoli zjavných vád zistených v súvislosti s přepravou a zbožíem je kupujúci povinný tyto  oznámiť  predávajúcemu.

4.11. Poškození zboží oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu nebo jjjjjiným vhodným způsobem.

4.12. Predávajúci bude bezodkladne informovat kupujúceho o nemožnosti dodání zboží, jak i v případech vyššej moci nebo důvodoch, za které predávajúci nebo dopravca/doručovatel nezodpovedá. V tomto případě predávajúci ponúkne nebo poskytne spotřebitelovi náhradné plnenie a postupuje podle VOP a právnych predpisů.

4.13. Osobný odber zboží na prodejně CIBEX je možný jen v případě když se na prodejně objednaný zboží nachádza.  Zjavné vady zboží je kupujúci povinný reklamovat okamžite.

5. Záruka, reklamačné podmínky a reklamačný poriadok

5.1. Ustanovenia tohto bodu se nevzťahujú na kupujúceho, který není spotřebitel a nebo osoby, nakupuje zboží za účelem podnikania a ne za účelem osobnej spotřeby fyzických osôb; zodpovednost za vady zboží se v tomto případě riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotřebitelské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavně zákonem č. 250/2007 Z.z. v platnem znení, Občanskym zákonníkem SR a platnými právnymi predpismi.

5.2. Při všech zbožíoch kupovaných na základe občanskoprávnych vzťahů je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 měsíců, když právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pro určité druhy zboží. Záručná doba začína plynút odo dne převzetí zboží kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotřebitelovi za vady zboží podle § 623 a 623 Občanskeho zákonníka.

5.3. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisů Slovenskej republiky. Když je na predávanej veci, jej obale nebo návode k nej pripojenem vyznačená lhůta na použití, neskončí se záručná doba před uplynutím této lehoty.

5.4. Záruka se nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotřebením, konaním kupujúceho nebo tretej osoby po prevzatí zboží kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením nebo opotřebovaním, použitím zboží v rozpore s jeho návodem nebo účelem použitia nebo nedodržaním pravidiel používania, údržby nebo skladovania, při živelných katastrofách, neodbornou nebo nesprávnou montážou či inštaláciou nebo uskladnením, v důsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok ( když jsou určené podle používateľského manuálu ).

5.5. Kupujúcemu zaniká záruka i v případě když je odstránená plomba z zboží nebo když bude vykonaný zásah do zboží.

5.6. Kupujúci může uplatnit reklamáciu: osobne v kterékoli prodejně CIBEX na území celé SR predložením zboží a dokladu o kúpe, odesláním zboží spolu s Dalšími požadovanými dokumentmi ( hlavně doklad o kúpe )

5.7. K reklamovanému zboží priloží kupujúci čitateľný originál nebo kópiu dokladu o kúpe zboží a podrobne uvedie popis vady a způsob akým se vada navonok prejavuje. Zboží má být doručený v čistem stave a s príslušenstvem dodávaným s zbožíem.

5.8. Predávajúci při uplatnení reklamácie vydá spotřebitelovi potvrdene. Posúdenie reklamácie bez predloženia zboží nebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe není možné.

5.9. Predávajúci vybavuje spotřebitelské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavně zákonem č. 250/2007 Z.z. v platnem znení, Občanskym zákonníkem SR a platnými právnymi predpismi. Když jde o vadu, kterou možno odstránit, má kupujúci prá ve, aby byla bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstránit. Kupujúci může místo odstránenia vady požadovat výmenu veci, nebo když se vada týka jen súčasti veci, výmenu súčasti, když tím predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Predávajúci může vždy místo odstránenia vady vyměnit vadnú vec za bezvadnú, když to kupujúcemu nezpůsobí závažné ťažkosti. Když jde o vadu, kterou nemožno odstránit a která bráni tomu, aby se vec mohla riadne užívat jak vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci nebo má právo od zmluvy odstúpit. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, když jde síce o odstrániteľné vady, když však kupujúci nemůže pro opätovné vyskytnutie se vady po oprave nebo pro väčší počet vád vec riadne užívat. Když jde o jiné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.10. Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najnedřív do 30 dní odo dne uplatnenia reklamácie v súlade se zákonem o ochrane spotřebitela a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a souhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Při ukončení reklamačného konania, jak i na základe výzvy prodávajícího je kupujúci povinný v lhůtě 15 dní si převzít od prodávajícího reklamovaný zboží, když reklamácia byla vybavená formou opravy, zľavy, výmenou zboží ( nový zboží ) nebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotřebitelů je možné adresovat na adresu sídla prodávajícího.

5.11. Když si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie nebo do 30 dní od dne opakovaného doručování zboží kupujúcemu nebo si ho neprevezme v rovnakej lhůtě od odoslania výzvy prodávajícího po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovat od kupujúceho plnenie ve výšce 0,20€ za každý den uskladnenia.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpit od zmluvy bez uvedenia důvodu v lhůtě 14 dní. Lhůta na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dnech odo dne, keď Vy nebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete zboží (platí v případě, že zboží z objednávky je dodaný naraz) nebo když Vy nebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete zboží, který byl dodaný jak poslední (platí v případě, když zboží z objednávky je doručovaný oddelene na viackrát).
Při uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojem rozhodnutí odstúpit od této zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne listem zaslaným poštou na adresu:
CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina
Lhůta na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, když zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy před tím, jak uplynie lhůta na odstúpenie od zmluvy.

6.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všechny platby, které ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavně kúpnu cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevzťahuje na dodatočné náklady, když ste si zvolili jiný druh doručení, jak je najlacnejší bežný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vrátené bez zbytečného odkladu, najnedřív do 14 dní odo dne, když nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od této zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým způsobem, aký ste použili při Vašej platbe, pokud ste výslovne nesouhlasili s jjjjjiným způsobem platby, a to bez účtovania jakýchkoli Dalších poplatků.
Platba za zakúpený zboží Vám bude uhradená až po doručení vráteného zboží zpět na našu adresu nebo po predložení dokladu průkazujúceho zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dřív.
Zašlite nám zboží zpět poštou (nie na dobírku/dobírky neprijímame) nebo ho prineste na našu adresu najnedřív do 14 dní odo dne uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lhůta se považuje za zachovanú, když zboží odošlete zpět před uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie zboží znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek snížení hodnoty zboží v důsledku zaobchádzania s ním jjjjjiným způsobem, než aký je potřebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzor na písomné odstúpenie od zmluvy.[4]

7. Ochrana osobných údajů

Spoločnost CIBEX, s.r.o. jak predávajúci spracúva osobné údaje, které kupujúci na portáli www.cibex.sk zadal nebo poskytol při vzájemné komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľem informačného systému osobných údajů podle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajů ( Dále „ZoOOÚ“). Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, případně datum nebo rok narodenia. Účelem spracúvania osobných údajů je:

 • identifikácia kupujúceho jak zmluvného partnera pro plnenie zmluvy realizovanej přes nákupný portál, správne doručování písomností a zboží, j realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahů,
 • identifikácia kupujúceho pro účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene nebo ukončení zmluvy,
 • plnenie povinností ustanovených zákonem a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, hlavně podle zákona o DPH.

Právnym základem spracúvania osobných údajů je ZoOOÚ, jiný všeobecne záväzný právny predpis a/nebo souhlas kupujúceho podle ZoOOÚ. Tyto údaje a souhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutí těchto údajů není možné vykonat nákup, doručit zboží a není možné vystavit ani doručit doklad o nákupu. Kupujúci poskytuje souhlas a predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje můžou byť:

 • poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnem rozsahu za účelem prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností,
 • sprístupnené příjemcem, kteří se podieľajú na přípravě, realizácii nákupnej objednávky, na přípravě a realizácii informačných správ na základe souhlasu poskytnutého kupujúcim, .
 • v nevyhnutnem rozsahu zverejnené na našich prevádzkach, informačnem letáku a/nebo na portáli výlučne, když kupujúci bude výherca v súťaži/akcii.

Kupujúci udeľuje souhlas i k spracovaniu poskytnutěch údajů, které nemají povahu osobných údajů.

Poučenie:
Jak dotknutá osoba má kupujúci práva hlavně podle § 28 a jiné ZoOOÚ. Na základe písomnej žádosti doručenej na adresu prodávajícího má kupujúci právo hlavně vyžadovat potvrdenie, či jsou nebo ne jsou osobné údaje o kupujúcem spracúvané a namietat vůči spracúvaniu osobných údajů kupujúceho, o kterých predpokladá, že jsou nebo budou spracúvané na účely priameho marketingu bez souhlasu kupujúceho, a žiadat ich likvidáciu. Když predávajúci má povinnost poskytnút a/nebo doručit kupujúcemu povinné informace a táto povinnost není splnená formou zveřenění ve VOP, registráciou vyjadrujete souhlas, aby se kupujúcemu tyto informace poskytli formou e-mailovej nebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. jjjjjiným vhodným způsobem.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci je oprávnený uschovat a archivovat vzájomnú dokumentáciu a smlouvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 roků. Archivovaná zmluva není dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je nabízíný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovat v súlade s právnymi predpismi. Zmluva se uzatvára na dobu do vysporiadania záväzků strán ze zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupem podle zmluvy, VOP a právnych predpisů. Minimálna délka trvania záväzků kupujúceho spotřebitela ze zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a zmluvou.

8.2. Pro doručování elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že když predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručení správy ( e-mailu nebo sms správa ) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho ( mobil ), považuje se táto správa ( e-mail nebo sms správa ) za doručenú na Další den od jej odoslania, když kogentné právne predpisy neustanovujú inkdyž. Pro doručování elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenú do momentu, než jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásilka se považuje za doručenú i v případě, když ji adresát odmietne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastným zavinením nebo opomenutím neprevezme. V takem případě se považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podle určenia odesílátele a vrátením zásilky odesíláteľovi, o čem musí odesílátel preukázat nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostřednictvím doručovatela – kurýrní služby (hlavně DHL, IN TIME, UPS) budou považované za doručené momentem převzetí zmluvnou stranou. V případě neúspešnosti doručení kurýrskou službou se bude považovat za moment doručení tretí den po vykonaní prvního pokusu o doručení, přičemž vykonanie pokusu o doručení se preukáže vyhlásením doručovatela – kurýrní služby. Je výlučným oprávnením prodávajícího rozhodnút akou formou a v kterých případech touto formou bude komunikovat s kupujúcim ( sms nebo e-mail nebo jiný vhodný způsob).

8.3. Když se preukáže, že některé z ustanovení VOP a/nebo zmluvy je neplatné nebo neúčinné, nemá takáto neplatnost nebo neúčinnost za následok neplatnost nebo neúčinnost Dalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto případě se strany zaväzujú bezodkladne nahradit takéto neplatné nebo neúčinné ustanovenie novým t když, aby byl zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia této zmluvy.

8.5. Rozhodným hmotným a procesným právem ( governing law ) je právo Slovenskej republiky. Všechny spory, které vzniknú z VOP, zmluvy nebo v súvislosti s nimi, včetně sporů z dodávek zboží budou prejednávat a rozhodovat výlučne súdy v Slovenskej republike podle práva SR.

8.6. VOP jsou platné a zaväzujú odo dne ich zveřenění na internetovej stránke prodávajícího a je možné do nich nahliadnut i v sídle prodávajícího. Predávajúci si vyhradzuje právo podle vlastného uváženia ich rušit, měnit, upravovat nebo nahrádzat novými s tím, že na uzatvorené zmluvy se vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, jak i zaslaním objednávky a odkliknutím souhlasu se znením VOP na www.cibex.sk při ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informace o práve kupujúceho odstúpit od zmluvy podle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že se oboznámil a souhlasí s VOP, reklamačným poriadkem (čl. 5 ), považujúc ich za súčast zmluvného vzťahu.

VOP v tomto znení jsou zverejnené a platné od 13.6.2014 a použijú se na objednávky doručované přes nákupný portál po tomto datume.

References

 1. ^ www.cibex.sk (www.exisport.com)
 2. ^ www.cibex.sk (www.exisport.com)
 3. ^ www.cibex.sk (www.exisport.com)
 4. ^ Vzor na písomné odstúpenie od zmluvy. (pracovneodevycibex.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.