Original article

Ruscoiny

Product was successfully added to your shopping cart.

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľem internetovej stránky www.ruscona.sk (e-shopu) je Slavomíra Skýpalová, se sídlem Železničná 461/10, 98701, Poltár, Slovenská republika, IČO: 47707763, IČ DPH: SK1086402867, zapísaná v živnostenskem registri Okresného súdu Lučenec, číslo ž. r.: 640-17071, email: info@ruscona.sk[2], t. č. +421 919 435 544.
 2. Predávajúcim je Slavomíra Skýpalová, se sídlem Železničná 461/10, 98701, Poltár, IČO: 47707763, IČ DPH: SK1086402867, zapísaná v živnostenskem registri Okresného súdu Lučenec, číslo ž. r.: 640-17071, email: info@ruscona.sk[3], t. č. +421 919 435 544.
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízíných v e-shope www. ruscona.sk je spoločnost Slavomíra Skýpalová – RUSCONA, se sídlem Železničná 461/10, 98701, Poltár, IČO: 47707763, IČ DPH: SK1086402867, zapísaná v živnostenskem registri Okresného súdu Lučenec, číslo ž. r.: 640-17071, email: info@ruscona.sk[4], t. č. +421 919 435 544.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvoril objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho predaja jjjjjiným osobám, za účelem podnikania nebo výkonu zamestnania či povolania.
 5. E-shopem je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupem, který umožňuje objednávanie zboží nebo služeb.
 6. Zbožíem nebo službou jsou všechny produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberem zboží nebo služeb kupujúcim včetně kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostřednictvím e-shopu, e-mailovej komunikácie jak i telefonickej komunikácie.
 9. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpekterát SOI pro Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93.

Článok II.

Cena

 1. Všechny uvádíné ceny při zbožíe jsou konečné včetně 20 % DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberem zboží nebo služeb kupujúcim včetně kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.. Pro korektné vybavenie objednávky je potřebné vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednaný zboží nebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb a teda objednávka se stáva pro spotřebitela záväznou.
 3. Potvrdením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kúpna zmluva, kterou je možné měnit, rušit nebo dopĺňat jen na základe vzájemné dohody mezi kupujúcim a predávajúcim když zákon nebo jiný právny predpis neustanovuje inkdyž.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrdením zboží v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odesláním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného zboží.

Článok IV.

Platobné podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shope je možné platit nasledovnými způsobmi:
  1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při preberaní zboží)
  2. platba při osobnem prevzatí na prodejně
  3. platba převodem na účet dopředu
  4. platba platobnými a kreditnými kartami
 2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedků, které může kupujúci využit při nákupu na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedků. Datum platnosti kupónu je uvedený na ňem. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnút s kupujúcim.
 3. Doplatky pro jednotlivé možnosti platieb jsou uvedené v čl. VI těchto všeobecných obchodných podmínek.
 4. Predávajúci může poskytnút kupujúcemu možnosti zliav:
  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  2. zľavu za opakovaný nákup,
  3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
  4. zľavu podle bonusového systému
  5. iné zľavy podle dohody
 5. Poskytované zľavy není možné kumulovat.

Článok V.

Dodacie podmínky

 1. Predávajúci je povinný do 7 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslat kupujúcemu zboží, když se nedohodli in když, nebo když při zbožíe nebyla uvedená delší dodacia lhůta.
 2. Když je zboží skladem je expedovaný podle kapacitných možností v co najkratšem čase.
 3. Když se v objednávce nachádza viacero zboží a služeb a čast z nich není skladem, informujeme o tem kupujúceho s možnostami čiastočných dodávek.
 4. Spolu s zbožíem je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad) jak i ostatné dokumenty k zboží nebo službe.
 5. Za místo plnenia se považuje místo, do kterého je zboží dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostřednictvím:
  1. Slovenskej pošty,
  2. kurýrní spoločnosti,
  3. osobne na prevádzke,
  4. jjjjjiným, dopředu dohodnutým způsobem

Článok VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti platieb

 1. Při platbe dopředu na bankový účet na základe zálohovej faktúry nebo prostřednictvím platobných brán si za dopravné účtujeme:
  1. pri doprave kurýrskou spoločností s doručením do 24 hodin po expedícii z nášho skladu – 3,20 €
 2. Při platbe na dobírku (platíte při preberaní kurýrovi):
  1. pri doprave kurýrskou spoločností s doručením do 24 hodin po expedícii z nášho skladu – 3,90 €
 3. Predávajúci se může s kupujúcim dohodnút i na jiném jak štandardnem (vyššie uvedenom) postupe při zasielaní zboží nebo služeb jak i cen za tyto služby.
 4. Predávajúci může zaslat zboží který je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú čast objednávky doručí dodatočne v zákonnej lhůtě, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žádné dodatočné poštovné, mimo toho, které bylo započítane v objednávce.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z prodávajícího na kupujúceho až momentem vyplacení plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Zboží nebo služby, na které se vzťahuje ještě vlastnícke právo prodávajícího, si predávajúci vyhradzuje právo v případě uplatnenia reklamácie kupujúcim, zařídit až v momente úplného zaplacení predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovat objednaný zboží nebo službu má kupujúci právo do času, než zboží není vyexpedovaný, bez storno poplatku
 2. Spotřebitel má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů (Dále jen jak „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstúpit od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dne převzetí zboží. Když predmetem kúpnej zmluvy je dodanie zboží, spotřebitel má právo odstúpit od zmluvy i před dodaním zboží.
 3. Spotřebitel je povinný, když toto právo chce využit, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručit najnedřív v poslední den určenej lehoty na kontaktnú adresu prodávajícího nebo toto odstúpenie odovzdat na poštovú přepravu najnedřív v poslední den lehoty na adresu, která je uvedená v kontaktoch nebo zaslat prostřednictvím elektronickej pošty na emailovú adresu info@ruscona.sk[5] najnedřív v poslední den lehoty. Spotřebitel je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslat nebo doručit osobne predmet zmluvy od které odstupuje spolu se všetkou dokumentáciou – napr. originálem faktúry, návodem a inou dokumentáciou k zboží, která mu byla doručená spolu s zbožíem, najnedřív však do 14 dní odo dne odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Doporučujeme kupujúcim aby si vyhotovili pro vlastnú potřebu kópiu faktúry a zboží zasielali doporučene a jak poistenú zásilku. Na odstúpenie od zmluvy můžete využit nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v kterém je potřebné vyplnit minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (Odstúpenie od kúpnej zmluvy[6]).
 4. Zboží nám nezasielajte na dobírku, takýto zboží nebude prevzatý.
 5. Prevádzkovatel e-shopu vráti zaplatené plnenie za zboží / službu včetně nákladů na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. jak i nákladů preukázateľne vynaložených na objednanie zboží do 14 dní odo dne doručení odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátit peníze dřív jak je mu doručený zboží nebo spotřebitel nepreukáže zaslání zboží, to neplatí v případě když predávajúci navrhol, že si zboží vyzdvihne sám.
 6. Náklady na vrátenie zboží znáša spotřebitel.
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy se neuplatňuje pro zbožíy a služby, které jsou vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 8. Spotřebitel znáša akékoľvek snížení hodnoty zboží, které bylo způsobené jeho používaním nad rámec potřebný pro zistenie funkčnosti a vlastností zboží.

Článok IX.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany se pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. převzít objednaný zboží,
  2. zaplatit za zboží dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 3. Kupujúcemu doporučujeme prekontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho preberaní. Prípadné nedostatky je potřebné bezodkladne oznámit predávajúcemu.
 4. Predávajúci je povinný:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej ceně,
  2. spolu s zboží nebo dodatočne zaslat zákazníkovi všechny dokumenty k zboží jak napríklad faktúru za zboží, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok X.

Zásady spracúvania osobných údajů

 1. Prevádzkovatel stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajů podle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb při spracúvaní osobných údajů a o voľnem pohybe takýchto údajů, (Dále jen GDPR).
 2. Prevádzkovatel neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, mimo přepravnej spoločnosti pro doručení zboží nebo služeb, účtovníckej spoločnosti, spoločnosti zabezpečujúcej technickú prevádzku eshopu nebo Státním orgánem v případě kontroly.
 3. Prevádzkovatel od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: jméno, příjmení, adresa, adresa na doručení, telefónne číslo, e-mailová adrese. V případě vytvorenia objednávky na firmu, i firemné údaje: názů firmy, IČO, DIČ, IČ DPH.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje jsou spracúvané za účelem vystavenia daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohledem objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje se nebudou Dále spracúvat způsobem, který není zlučiteľný s týmito účelmi.
 5. Prevádzkovatel je povinný zabezpečit osobné údaje před ich sprístupnením neoprávneným osobám, které ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 6. Právny základ spracúvania osobných údajů: a) Spracúvanie osobných údajů ( jméno, příjmení, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, firemné údaje) je nevyhnutné podle osobitného predpisu nebo mezinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajů (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 7. Doba uchovávania osobných údajů: 10 roků.
 8. Když kupujúci souhlasil se spracúvaním osobných údajů při registrácii v e-shope na marketingové účely souhlasil se zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu (prihlásil se k odoberaniu newsletter-ov), telefonickým kontaktovaním nebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 9. Svoj souhlas může kupujúci kedykoľvek písomne odvolat zaslaním Odvolania se spracúvaním osobných údajů na e-mail prodávajícího nebo kliknutím na Odhlasít se na konci reklamného e-mailu, přičemž tyto blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používat na marketingové účely.
 10. Když kupujúci souhlasil se spracúvaním osobných údajů při registrácii v e-shope s registráciou ve vernostnem programe souhlasil se zhromažďovaním získaných osobných údajů včetně informácií o objednávkach za účelem poskytovania zliav.
 11. Svoj souhlas může kupujúci kedykoľvek písomne odvolat zaslaním Odvolania se spracúvaním osobných údajů na e-mail prodávajícího nebo kliknutím na Odhlasít se na konci reklamného e-mailu, přičemž tyto blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používat ve vernostnem programe.
 12. Kupujúci dáva souhlasem s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný souhlas, aby prevádzkovatel spracúval jeho osobné údaje na vyššie uvedené účely, během vyššie uvedené doby a ve vyššie uvedenem rozsahu. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolat svoj souhlas. Odvolanie souhlasu nemá vliv na zákonnost spracúvania vychádzajúceho ze souhlasu před jeho odvolaním. Kupujúci je povinný poskytnút pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva kupujúceho upravuje kapitola 3 GDPR. Jde napr. o právo podat sťažnost dozornému orgánu, o práva namietat proti spracúvaniu, právo požadovat od prevádzkovatele prístup k osobným údajem týkajúcim se dotknutej osoby, právo na opravu nebo vymazanie nebo obmedzenie spracúvania osobných údajů, jak i právo na prenosnost údajů.
 13. V případě registrácie na eshope, má zákazník právo vymazat účet zaslaním žádosti na e-mail prevádzkovatele eshopu.
 14. Víc informácií o Zásadách spracúvania osobných údajů nájdete na tomto odkaze[7].

Článok XI.

Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udelit kupujúcemu zmluvnú pokutu ve výšce 10 € (slovem desat eur) v případě, že vznikla kúpna zmluva, kterou nestornoval nebo od které neodstúpil a zboží si od dopravcu nevyzdvihol, a tak byl vrátený zpět predávajúcemu nebo byl vyzvaný predávajúcim k prevzatiu zboží, přičemž zboží si neprevzal, nakolik porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.
 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu jak i ostatné náklady prodávajícího súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

Článok XII.

Súbory Cookies

 1. Tyto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pro lepšie prizpůsobenie reklám záujmem návštevníků a pro nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 2. Víc informácií o súboroch cookies nájdete na tomto odkaze[8].

Článok XIII.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnem riešení spotřebitelských sporů, má spotřebitel právo na alternatívny (mimosúdny) způsob riešenia sporů.
 2. Návrh může podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu může využit formulár, kterého vzor je dostupný i na webovem sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporů.
 3. Zoznam subjektů alternatívneho riešenia sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotřebitela/alternativne-riesenie-spotřebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotřebitelskych-sporov-1[9]. Spotřebitel má právo voľby, na který z uvedených subjektů alternatívneho riešenia spotřebitelských sporů se obráti.
 4. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk[10]
 5. Subjekt alternatívneho riešenia sporů může návrh spotřebitela odmietnut, napr.: – když vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; – když je vzhledem na všechny okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bylo možné viest jen s vyvinutím nepriměřeného úsilia, a podobne.
 6. Spotřebitel může podat sťažnost i prostřednictvím platformy alternatívneho riešenia sporů RSO, která je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr[11]. Sťažnost tu může podat spotřebitel žijúci v EÚ na obchodníka se sídlem v EÚ.
 7. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá ze strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo měnit a dopĺňat tyto všeobecné obchodné podmínky a reklamačné podmínky i bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V případě zmeny všeobecných obchodných podmínek nebo reklamačných podmínek, se riadi celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodných podmínek, které boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tyto jsou prístupné na internetovej stránke prodávajícího.
 2. Neoddeliteľnou súčastí těchto všeobecných obchodných podmínek jsou i reklamačné podmínky.
 3. Tyto všeobecné obchodné podmínky a reklamačné podmínky jsou k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim jak i jsou zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 4. Jinak neupravené vzťahy v těchto všeobecných obchodných podmienkach jak v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) se řídí podle príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. jak i Zákona č. 513/1991 Z.z.
 5. Tyto všeobecné obchodné podmínky včetně ich neoddeliteľných súčastí nadobúdají platnost a účinnost 23. mája 2018.

Reklamačné podmínky internetového obchodu
(e-shopu)

neoddeliteľná súčast všeobecných obchodných podmínek

 1. Reklamovat je možné jen zboží, který byl zakúpený jen o prodávajícího a který je vlastníctvem kupujúceho.
 2. V případě když vlastnícke právo ještě neprešlo k prodávajícího na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu zařídit až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občanskeho zákonníka.
 3. Když kupujúci je spotřebitel (fyzická osoba, která nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania nebo povolania) na všechno nabízíný zboží se poskytuje záruka v trvaní 24 měsíců, když není při zbožíe uvedené jinak a postupuje se v zmysle Zákona o ochrane spotřebitela a Občanskeho zákonníka. Když kupujúcim není spotřebitelem, postupuje se v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynút dňem převzetí zboží od přepravnej spoločnosti nebo přímo od prodávajícího když si zboží preberá kupujúci osobne v den jeho převzetí.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatnit bezodkladne u prodávajícího, a to hned po zistení vady.
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku způsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkem, způsobem jjjjjiným jak byl uvedený v návode na používanie,
  3. používaním zboží v podmienkach, které neodpovedají svojou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivmi prirodzeného prostrediu zboží,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o zboží,
  5. poškodením zboží nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním zboží v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostnými predpismi nebo jjjjjiným porušením záručných podmínek.
 5. Zodpovednost za vady se nevťahuje na vady způsobené nasledovným užívaním:
 6. Ze zodpovednosti za vady jsou taktéž vyňaté vady, které vznikli při živelnej pohrome.
 7. Zodpovednost za vady se nevťahuje taktéž i na bežné opotřebenie zboží (nebo jeho časti) způsobené používaním zboží. Kratšiu životnost výrobku teda nemožno považovat za vadu a nedá se reklamovat.
 8. Reklamovaný zboží je potřebné zaslat na našu adresu uvedenú nižší avšak ne na dobírku nebo osobne doniest na kontaktnú adresu. Zboží je potřebné vhodne zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškodeniu zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučene, případně jak poistenú zásilku. K zboží je potřebné pripojit kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a doporučujeme priložit vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potřebné zaslat výhradne písomne (poštou) nebo osobne (nie formou e-mailu).
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie zboží ve vhodnej forme. Za den uplatnenia reklamácie se považuje den jej doručení predávajúcemu. Když není možné potvrdenie doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, najnedřív však spolu s dokladem o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určit způsob vybavenia reklamácie ihned, v zložitěch případech do 3 dní odo dne uplatnenia reklamácie. V odůvodnených případech, hlavně když se vyžaduje zložité technické zhodnotenie zboží najnedřív do 30 dni odo dne uplatnenia reklamácie. Po určení způsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihned, v odůvodnených případech možno reklamáciu zařídit i nedřív. Vybavenie reklamácie však nesmie být dlhšie jak 30 dní odo dne uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpit od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za zboží nebo má právo na výmenu zboží za nový.
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci prá ve, aby tá byla odstránená bezplatne, riadne a včas. O způsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci může požadovat místo o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, když tím predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, která bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci nebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  3. reklamácia se považuje za vybavenú, když se skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného zboží, jeho výmenou nebo vrátením kúpnej ceny zboží, písomnou výzvou na prevzatie plnenia nebo jej odůvodnené zamietnutie.
 11. Práva kupujúceho při uplatňovaní reklamácie:
 12. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při preberaní zboží) je potřebné skontrolovat při preberaní zboží, nakolik zboží při přeprave se může poškodit, doporučujeme kupujúcim rozbalit zboží a prezriet si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisem kurýrovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 13. Tyto reklamačné podmínky jsou neoddeliteľnou súčastí všeobecných obchodných podmínek, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek měnit i bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho. Obchodné podmínky nájdete na tomto odkaze
 14. Kontakt Slavomíra Skýpalová, Železničná 461/10, 98701, Poltár, Slovenská republika, info@ruscona.sk[12]

Tento web používa na poskytovanie služeb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.