Original article

Kľúčovým nástrojem na používanie Spoločného colného sadzobníka je systém záväzných informácií o nomenklatúrnem zatriedení zboží (viac na stránke Binding Tariff Information (BTI – ZINZ)[1] [nové okno]) Záväzné informace jsou vydávané na žádost fyzických a právnických osôb za účelem poskytnút týmto osobám náležité právne záruky, zabezpečit jednotnost a správnost používania tarifnej a štatistickej nomenklatúry na území celé Európskej únie, určit výšky colných sadzieb a ostatných náležitostí súvisiacich se zatriedením zboží.

Všeobecné informace

Záväzné informace o nomenklatúrnem zatriedení zboží (ZINZ) vydávajú fyzickým a právnickým osobám colné orgány členských štátů (viď zoznam colných orgánov[2] [.pdf; 303 kB; nové okno]). Všechny vydané ZIN jsou uložené v databáze spravovanej Európsku komisiou a jsou platné ve všech členských štátoch, bez ohledu na členský štát, kterým boli vydané.

ZIN je všeobecne platná 3 roky. Avšak v určitěch případech ZIN může stratit platnost, napr. vydaním nariadenia týkajúceho se nomenklatúrneho zatřídění, zmenou výkladu nomenklatúry na mezinárodnej úrovni nebo z jakýchkoli jiných důvodů stanovených v článku 34 Colného kódexu Únie[3] [nové okno]. V takýchto případech je obvykle stanovené predĺžené obdobie použitia.

Důležité upozornenie!

Zmeny od 1. 10. 2019

Od 01. 10. 2019 není možné požiadat o vydání Záväznej informace o nomenklatúrnem zatriedení zboží písomne, nebo prostřednictvím portálu Slovensko.sk. Od 01. 10. 2019 je možné požiadat o záväznú informaci o nomenklatúrnem zatriedení zboží už iba přes portál EÚ pro obchodníkov[4] [nové okno]. Podle colného kódexu Únie[5] [nové okno]sa mají všechny výmeny informácií mezi colnými orgánmi a mezi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi, jak napr. Colné vyhlásenie, žádosti nebo rozhodnutia, a uchovávanie těchto informácií, vyžadované colnými predpismi, uskutočňovat prostřednictvím elektronického zpracování dát (článok. 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013[6] [nové okno] z 9. októbra 2013, kterým se ustanovuje colný kódex Únie).

Podle pracovného programu pro colného kódexu Únení datumem uvedenia tohto systému do prevádzky (a súčasne datumem ukončenia prechodného obdobia podle) datum 1. 10. 2019 (pozri vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/578[7] [nové okno], kterým se ustanovuje pracovný program pro vývoj elektronických systémů stanovených v colnem kódexe Únie a ich uvedenie do prevádzky, v platnem znení).

Od 1. 10. 2019 tak dochádza v súvislosti se spustením druhej fázy modernizácie elektronického systému záväzných informácií o nomenklatúrnem zatriedení zboží (ZINZ) podle vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/578 [nové okno], kterým se ustanovuje pracovný program pro vývoj elektronických systémů stanovených v colnem kódexe únie a ich uvedenie do prevádzky, k určitým zmenám vyplývajúcich z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1026[9] [nové okno] o technických postupoch pro vývoj, údržbu a používanie elektronických systémů na výmenu informácií a uchovávania těchto informácií v súlade s colným kódexem úne.[8]

Systém pro rozhodnutia colných orgánov

Od 01. 10. 2019 je možné požiadat o záväznú informaci o nomenklatúrnem zatriedení zboží už iba přes portál EÚ pro obchodníkov[10] [nové okno] žiadat colné orgány o vydání rozhodnutí a spravovat ich. Technické opatrenia systému jsou upravené ve Vykonávacem nariadení Komisie (EÚ) 2019/1026[11] [nové okno] o technických postupoch pro vývoj, údržbu a používanie elektronických systémů na výmenu informácií a uchovávania těchto informácií v súlade s colným kódexem úne. V zmysle tohto nariadenia jsou členské štáty EÚ povinné používat elektronický systém v případě těch žádostí a povolení, které se mají uplatňovat ve víc jak jednem členskem štáte EÚ.

Informace:

Portál EÚ pro obchodníkov

Na výmenu informácií týkajúcich se žádostí a rozhodnutí, které můžou mít vliv ve víc jak jednem členskem štáte EÚ je určené rozhranie pro obchodníků harmonizované na úrovni EÚ, které vytvorila EK. Hospodárske subjekty jsou povinné podávat žádosti, které můžou mít vliv ve víc jak jednem členskem štáte výlučne prostřednictvím využitia techník elektronického zpracování údajů a to přes portál EÚ pro obchodníků.

Hospodársky subjekt, který chce požiadat o colné rozhodnutie, které bude mít vliv ve víc jak jednem členskem štáte musí mít vytvorený účet na portáli EÚ pro obchodníků. Na podanie žádosti musí být hospodársky subjekt autentifikovaný a ověřený na portáli EÚ pro obchodníků. Táto autentifikácia je riešená přes UUM&DS[12]  [nové okno], který poskytuje zabezpečený a oprávnený prístup do elektronických systémů EÚ.

Hospodársky subjekt požiada o prístup na portál EÚ pro obchodníků s možnostou podávat žádost o vydání ZINZ prostřednictvím nasledujúcej adresy:

Na vytvorenie nového účtu obchodníka pro prístup na portál EÚ s možnostou podávat žádost o vydání ZINZ pro obchodníků je potřebné colnému úradu poskytnút informace k vytvoreniu účtu obchodníka pro prístup na portál EÚ (TP) s možnostou podávat žádost o vydání ZINZ:

 1. Názů subjektu,
 2. Typ hospodárskeho subjektu (právnická/fyzická osoba),
 3. Číslo EORI,
 4. Jméno a příjmení držitele účtu (prístupu),
 5. E-mail držitele účtu.

Právny základ

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013[13] [nové okno] z 9. októbra 2013, kterým se ustanovuje Colný kódex Únie – články 22 až 37, 43 až 45;
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447[14] [nové okno] z 24. novembra 2015, kterým se stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitěch ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, kterým se ustanovuje Colný kódex Únie – články 8 až 23;
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446[15] [nové okno] z 28. júla 2015, kterým se dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokud jde o podrobné pravidlá, kterými se bližšie určujú některé ustanovenia Colného kódexu Únie – články 2, 11 až 22 a 252;
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341[16] [nové okno] zo 17. decembra 2015, kterým se dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokud jde o prechodné pravidlá pro určité ustanovenia Colného kódexu Únie, když príslušné elektronické systémy ještě ne jsou funkčné, a kterým se mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 – články 4 a 55, Prílohy 1 až 5;
 • Zákon č. 71/1967 Zb.[17] [nové okno] o správnem konaní.

V případě jakýchkoli otázok týkajúcich se vydávania ZINZ kontaktujte přímo colné orgány členského štátu dovozu nebo vývozu.

Žiadost o vydání ZINZ se může týkat jen jedného druhu zboží. Jedným druhem zboží se rozumí zboží, který má podobné vlastnosti, a kterého rozdiely jsou na účel jeho zatřídění nepodstatné.

K žádosti je potřebné připojit: fotodokumentáciu, projekty, prospekty a jiné dokumenty, napr. analýzne listy, znalecké posudky, opis výrobného procesu nebo zpracování zboží. Pokud je prílohou i vzorka zboží (vzorku zboží poslat poštou, kurýrem, osobne na Colný úrad Bratislava, Oddelenie colných taríf, Miletičova 42, 824 59 Bratislava). Vzorku není potřebné predložit v případech, ak:

 • má zboží veliké rozmery,
 • velkou hmotnost,
 • ide o nebezpečnú látku,
 • rychle podlieha skaze nebo z jiných vážnych důvodů.

S informáciami uvedenými v žádosti se bude nakladat jak s dôvernými informáciami a budou zahrnuté do povinnosti zachovávat o nich služobné tajomstve. Vydání ZINZ nepodléhá správnemu poplatku. Náklady vzniknuté colným orgánem v důsledku analýz, odborných posudků nebo vrátením vzoriek můžou být účtované žiadateľovi. Colný orgán taktéž může vyzvat žadatele na zaslání prekladů jakýchkoli dokumentů do slovenského jazyka.

Další informace a aktuality je možné sledovat na portáli Európskej komisie v časti:

Datum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 11. 12. 2019
Datum zveřenění informačného obsahu: 24. 10. 2018

References

 1. ^ Přesměrování na stránky Európskej komisie [nové okno] (ec.europa.eu)
 2. ^ zoznam colných orgánů [.pdf; 303 kB; nové okno] (www.financnasprava.sk)
 3. ^ NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 952/2013[ nové okno] (eur-lex.europa.eu)
 4. ^ Přesměrování na portál Európskej komisie [nové okno] (customs.ec.europa.eu)
 5. ^ Přesměrování na portál Európskej komisie [nové okno] (eur-lex.europa.eu)
 6. ^ přesměrování na Portál EUR-Lex [nové okno] (eur-lex.europa.eu)
 7. ^ přesměrování na Portál EUR-Lex [nové okno] (eur-lex.europa.eu)
 8. ^ Přesměrování na Portál EUR-Lex [nové okno] (eur-lex.europa.eu)
 9. ^ Přesměrování na Portál EUR-Lex [nové okno] (eur-lex.europa.eu)
 10. ^ Přesměrování na portál Európskej komisie [nové okno] (customs.ec.europa.eu)
 11. ^ Přesměrování na Portál EUR-Lex [nové okno] (eur-lex.europa.eu)
 12. ^ Přesměrování na portál Európskej komisie [nové okno] (customs.ec.europa.eu)
 13. ^ Přesměrování na Portál EUR-Lex [nové okno] (eur-lex.europa.eu)
 14. ^ Přesměrování na Portál EUR-Lex [nové okno] (eur-lex.europa.eu)
 15. ^ Přesměrování na Portál EUR-Lex [nové okno] (eur-lex.europa.eu)
 16. ^ Přesměrování na Portál EUR-Lex [nové okno]. (eur-lex.europa.eu)
 17. ^ Přesměrování na Právny a informačný portál Slov-Lex [nové okno] (www.slov-lex.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.