Original article

Musím zamestnávateľovi oznámit, že sem tehotná? Má tehotná zamestnankyňa nejaké výhody, osobitné práva vyplývajúce ze Zákonníka práce? Kdy informovat zamestnávatele o tehotenstve? Akú formu zvolit – postačí ústna nebo je treba písomná? Čo má obsahovat oznámenie o tehotenstve pro zamestnávateľa?

Tehotná zamestnankyňa má svoje práva

Zákonník práce priznáva tehotným i dojčiacim[1] ženám a též matkám do konca 9. měsíca po pôrode osobitnú právnu ochranu, která se prejavuje ve vzťahu k pracovným podmienkam, úprave pracovného času, zákazu výpovede v ochrannej dobe, materskej a rodičovskej dovolenke a starostlivosti o deti.

Osobitná ochrana tehotnej ženy závisí od toho, či zamestnankyňa informovala o svojem tehotenstve zamestnávatele nebo nie, nakolik podle Zákonníka práce se za „tehotnú zamestnankyňu“ považuje iba tá zamestnankyňa, která svojho zamestnávatele písomne informovala o svojem stave a predložila o tem lekárske potvrdenie (§ 40 ods. 6 Zákonníka práce).

Musím oznámit zamestnávateľovi, že sem tehotná?

Zákonník práce vyslovene neukladá žene povinnost oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi. Závisí to od rozhodnutia zamestnankyne, či svoje tehotenstvo zamestnávateľovi oznámi a kdy.

Když žena neoznámi zamestnávateľovi svoje tehotenst ve, a to způsobem, který určuje zákon – písomne informovat o svojem stave a predložit o tem lekárske potvrdenie – nebude se považovat za „tehotnú zamestnankyňu“ podle Zákonníka práce a nebude jej prislúchat osobitná právna ochrana tehotných žien, která se týka napríklad úpravy pracovných podmínek, pracovného času, taktéž se na ňu nebude vzťahovat zákaz výpovede v ochrannej dobe.

Pokud žena stojí o práva a výhody „tehotnej zamestnankyne,“ bude zamestnávatele o svojem tehotenstve informovat. Na místě jsou teda otázky – kdy a jak to udělat?

Kdy oznámit tehotenstvo zamestnávateľovi?

Než některé ženy opatrne čakajú na záver prvního trimestra[2], případně ještě nedřív, jiné ženy zvažujú, kedy najdřív můžou oznámit svoje tehotenstvo zamestnávateľovi – ještě před tím, jak by to zistil sám, nebo z „chodbových rečí.“

S pozitívnym tehotenským testom[3] netreba unáhlene klopat zamestnávateľovi na dvere. K oznámeniu o tehotenstve je totiž potřebné predložit aj lekárske potvrdene. Na tyto účely postačí prefotit vaši tehotenskú knižku, kterou vystaví gynekológ na tehotenskej poradni približne v 10. týždni tehotenstva (nemusí ji vypísat během vašej prvej návštevy, kdy „iba“ potvrdí graviditu).

Jak oznámit tehotenstvo zamestnávateľovi?

Hodně tehotných žien rozmýšle nad formou oznámenia tehotenstva zamestnávateľovi. Pokud mají spolu dobré vzťahy, o tehotenstve mu jednoduše povedia bez velkých formalít. Zvolit si ústnu formu však predstavuje pro tehotnú riziko, že nebude považovaná za „tehotnú zamestnankyňu“ v zmysle Zákonníka práce – nakolik ten vyžaduje od zamestnankyne písomné informovanie zamestnávatele s predložením lekárskeho potvrdenia. Týmto by mohol zamestnávatel argumentovat v případě, že by se rozhodol dat tehotnej zamestnankyni výpoveď bez ohledu na tzv. ochrannú dobu, která by jej jinak patrila. Takisto sporným může být hoci písomné informovanie zamestnávatele o tehotenstve prostřednictvím e-mailu, pokud nemůžete preukázat, že byl e-mail doručený.

Ideálne je oznámit zamestnávateľovi tehotenstvo listem, kterého prevzatie vám zamestnávatel, resp. osoba splnomocnená preberat zásilky určené firme, potvrdí svojim podpisom nebo je tu ještě jedna možnost, a to využit poštovú službu – doručenku.

Obálku s doručenkou si můžete zakúpit i na pošte. Adresát nebo oprávnený prijímatel potvrdí tlačivo doručenky při preberaní zásilky datumem a svojim podpisem. Doručenka by se vám měla vrátit najnedřív štvrtý pracovný den po dni převzetí zásilky.

Čo má obsahovat písomné oznámenie o tehotenstve?

Zákonník práce nepredpisuje žádné obsahové náležitosti oznámenia o tehotenstve. Za „tehotnú zamestnankyňu“ se považuje zamestnankyňa, která svojho zamestnávatele písomne informovala o svojem stave a predložila o tem lekárske potvrdenie (§ 40 ods. 6 Zákonníka práce). 

Zamestnankyňa si vůbec nemusí za tím účelem študovat Zákonník práce, aby vedela, na které paragrafy se treba odvolávat – tie v jej oznámení můžou chýbat, jsou iba když na okrasu. Celkem postačí, když tehotná zamestnankyňa napíše jednou vetou adresovanou zamestnávateľovi „Týmto listem Vás informujem o svojem tehotenstve, o čem predkladám i lekárske potvrdenie, které je neoddeliteľnou súčastí tohto oznámenia.“Netreba zabudnút na datum a podpísat sa:)

Všechny Další informace, které zamestnankyňa v oznámení o tehotenstve uvedie, napríklad odhadovaný datum pôrodu nebo nástup na materskú dovolenku k tomu-kterému datumu, jsou na jej ľubovoľnem zvážení, samy o sebe se však na účely oznámenia o tehotenstve nevyžadujú (navíc informácia o predpokladanem datume pôrodu je uvedená v tehotenskej knižke).

Takisto netreba v oznámení o tehotenstve zamestnávatele vyslovene žiadat, aby umožnil zamestnankyni absolvovat tehotenské prehliadky, které jej určí ošetrujúci lekár, nakolik zamestnávateľovi vyplýva ze Zákonníka práce povinnost poskytnút tehotnej zamestnankyni pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potřebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvem, když vyšetrenie nebo ošetrenie není možné vykonat mimo pracovného času. Víc o právach/povinnostiach si můžete prečítat v článku Tehotná a zamestnávateľ[4].

References

  1. ^ dojčiacim (babetko.rodinka.sk)
  2. ^ trimestra (tehotenstve.rodinka.sk)
  3. ^ tehotenským testom (tehotenstve.rodinka.sk)
  4. ^ Tehotná a zamestnávateľ (tehotenstve.rodinka.sk)

doručení zásilek – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.