Original article

K 1.4.2010 nadobudol účinnost zákon č. 55/2010 Z. z., kterým se mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisů. Podle § 25a odsek 2 je možné hlásenie INTRASTAT-SK predložit iba v elektronickej podobe. Takže inú možnost v tomto štatistickem zisťovaní zákon nepozná, je elektronická forma hlásení INTRASTAT považovaná za výlučne jediný možný způsob splnenia spravodajskej povinnosti o obchode s zbožíem mezi členskými štátmi EÚ.

Za elektronické podanie hlásenia je považované:

  1. Zaslání údajů ve forme stanovenej štruktúrou vety v xml formáte. Na vytvorenie a zaslání takéhoto elektronického dokumentu (správy) možno použit softvérovú aplikáciu INTRASTAT-CS nebo web formulár. Postup pro ich použití nájdete v priloženem dokumente  (665 kB)[1]. V oboch případech je potřebné požiadat Štatistický úrad SR (intrastat-sk@statistics.sk[2]) nebo Colnú sekciu Finančnej správy SR – (intrastat.helpdesk@colnasprava.sk[3]) o pridelenie prístupových kódů, které slúžia na zabezpečené pripojenie k portálu colnej správy. Tak aplikácia INTRASTAT-CS, jak i web formulár jsou bezplatné a existuje k nim užívateľská podpora.

Softvérová aplikácia INTRASTAT-CS má mimo základnej funkcionality (vytvorenie hlásenia, jeho transformácia do formátu xml a odoslanie prostřednictvím pripojenia na webovú stránku colnej správy), i Další možnosti, jak je archivovanie hlásení, vytváranie vzorů hlásení, vzorů položiek, vytvorenie lokálneho colného sadzobníka, aktualizovanie použitěch kurzů na zmenu meny, aktualizáciu číselníků atď. Když používa spravodajská jednotka vlastný softvér na vytvorenie hlásenia, aplikácia CS umožní jeho transformáciu z formátu xls do formátu xml a jeho následné odoslane.

Web formulár umožní pripojenie na portál colnej správy a vytvorenie hlásenia přímo na tomto portáli. Web formulár je preto vhodnejší pro hlásenia, které neobsahujú hodně podpoložiek Kombinovanej nomenklatúry.

Pro vytvorenie hlásení INTRASTAT je možné použit i komerčne distribuované programy nebo programy vytvořené spravodajskou jednotkou. Štatistický úrad SR však neautorizuje ani neposudzuje tyto programové prostriedky. Je v kompetencii, resp. na uvážení spravodajskej jednotky, pro který programový produkt se rozhodne. Pro prenos (podanie) takto vytvorených hlásení je potřebné, aby veta měla stanovenú štruktúru a xml formát. Technické podmínky nájdete tu.

  1. Iná elektronická forma může být použitá jen v mimoriadnych a výnimočných případech (napríklad porucha technických, programových prostriedků, pripojenia na internet a pod.). V žiadnem případě ji nemožno využívat jak štandardnú formu podávania hlásení. Za inú elektronickú formu je možné považovat hlásenie vytvořené na formulároch platných před 1.4.2010 a ich zaslání faxem nebo jak prílohy mailovej správy. Takýto postup však musí být dopředu dohodnutý a odsouhlasený príslušnou pobočkou colného úradu.

Pro riešenie problémů s elektronickým pripojením možete využit konzultačné pracovisko Colnej sekcie Finančnej správy SR , tel.č.:  02/48 273 366, 02/48 273 363  a konzultačné pracovisko Štatistického úradu SR , telč.: 02/ 502 36 277, 502 36 278.

References

  1. ^ Do nového okna (portal.statistics.sk)
  2. ^ intrastat-sk@statistics.sk (portal.statistics.sk)
  3. ^ intrastat.helpdesk@colnasprava.sk (portal.statistics.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.