Original article

102

ZÁKON

z 25. marca 2014

o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky se uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Tento zákon upravuje práva spotřebitelov1)[1] a povinnosti predávajúcich2)[2] při predaji zboží nebo poskytovaní služeb3)[3] na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího, podmínky organizovania predajných akcií a predaja zboží nebo poskytovania služeb na predajných akciách a pôsobnost orgánů dohledu při kontrole dodržiavania tohto zákona.

(2) Tento zákon se nevzťahuje na zmluvy, kterých predmetem je

a) poskytovanie sociálnych služeb4) a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,5)[4][5]

b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti6) a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,7)[6][7]

c) poskytovanie finančných služeb,8)[8]

d) prevod vlastníckeho práva k nemovitostiam,

e) nájem nemovitosti na účel bývania,

f) zhotovenie stavby nebo podstatná zmena stavby, na kterou se vyžaduje stavebné povolenie,

g) časovo obmedzené užívanie ubytovacích zariadení, poskytovanie dlhodobých rekreačných služeb, ich výmena a sprostredkovanie ich Dalšího predaja,9)[9]

h) ambulantný predaj10)[10] potravín a nápojů nebo iného zboží určeného na bežnú spotřebu v domácnosti, když ich predávajúci dodáva spotřebitelovi pravidelne domů nebo na pracovisko,

i) predaj hnuteľných vecí na základe núteného výkonu súdnych nebo jiných rozhodnutí.

(3) Tento zákon se Dále nevzťahuje na

a) zmluvy uzavreté prostřednictvím predajných automatů nebo prevádzkových priestorů s automatizovaným systémem predaja,

b) zmluvy uzavreté s podnikateľem podle osobitného predpisu11)[11]

1. prostřednictvím verejných telefónnych automatů na účely ich použitia, nebo

2. predmetem kterých je jedno volanie, jednorazové pripojenie na internet nebo odoslanenídnej faxovej správy,

c) zmluvy o hazardných hrách,12)[12]

d) predaj zboží prostřednictvím dobrovoľnej dražby,13)[13]

e) smlouvu o združenej dodávce plynu, smlouvu o združenej dodávce elektriny, smlouvu o pripojení do distribučnej sítě nebo smlouvu o pripojení do distribučnej sústavy,14)[14]

f) smlouvu o dodávce vody verejným vodovodem nebo smlouvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.15)[15]

(4) Tento zákon se mimo § 4 ods. 1 až 3 nevzťahuje na zmluvy o přeprave osôb.

(5) Tento zákon se mimo § 3 ods. 7, § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 až 3 nevzťahuje na zmluvy o zájazde.10a)[16]

(6) Na právne vzťahy upravené týmto zákonem se vzťahuje Občansky zákonník a osobitné predpisy,16)[17] když tento zákon neustanovuje inkdyž.

§ 2

(1) Zmluvou uzavretou na diaľku se na účely tohto zákona rozumí zmluva mezi predávajúcim a spotřebitelem dohodnutá a uzavretá výlučne prostřednictvím jedného nebo viacerých prostriedků diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti prodávajícího a spotřebitela, hlavně využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu nebo ponukového katalógu.

(2) Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorů prodávajícího se na účely tohto zákona rozumí zmluva mezi predávajúcim a spotřebitelom

a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti prodávajícího a spotřebitela na místě, které není prevádzkovým priestorem prodávajícího,

b) na které uzavretie dal návrh predávajúcemu spotřebitel na místě, které není prevádzkovým priestorem prodávajícího,

c) uzavretá v prevádzkových priestoroch prodávajícího nebo prostřednictvím prostriedků diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnem a osobnem oslovení spotřebitela predávajúcim na místě, které není prevádzkovým priestorem prodávajícího, nebo

d) uzavretá během predajnej akcie nebo v súvislosti s ňou.

(3) Zmluvou, predmetem které je predaj zboží, se na účely tohto zákona rozumí akákoľvek zmluva,

a) na základe které spotřebitel nadobúda vec za odplatu, hlavně kúpna zmluva a zmluva o dielo, nebo

b) které predmetem je predaj zboží i poskytnutie služby.

(4) Dohodou o predplatnem se na účely tohto zákona rozumí zmluva, ktorou se predávajúci zaväzuje dodávat spotřebitelovi v určených intervaloch objednaný zboží nebo poskytovat službu během predplateného obdobia a spotřebitel se zaväzuje zaplatit za tuto dodávku nebo poskytnutie služby cenu za príslušné časové obdobie.

(5) Doplnkovou zmluvou se na účely tohto zákona rozumí zmluva, na základe které spotřebitel nadobúda zboží nebo je mu poskytnutá služba, která súvisí s predmetem zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího, když je zboží dodávaný nebo služba poskytovaná predávajúcim nebo tretí osobou na základe ich dohody a při jej uzatváraní bylo možné predvídat s prihliadnutím na účel zmluvy, že spotřebitel po zániku zmluvy na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího nebude mít zájem na plnení povinností z této zmluvy.

(6) Prevádzkovými priestormi se na účely tohto zákona rozumí prevádzkareň17)[18] nebo jiný priestor, kde predávajúci obyčejně vykonáva svoju podnikateľskú činnost nebo povolane. Na účely tohto zákona se za prevádzkareň nepovažujú prevádzkové priestory využívané predávajúcimi a organizátormi predajných akcií na organizovanie a uskutočňovanenídnorazových predajných a prezentačných obchodných aktivít.

(7) Trvanlivým nosičem se na účely tohto zákona rozumí prostriedok, který umožňuje spotřebitelovi nebo predávajúcemu uchovat jemu adresované informace způsobem umožňujúcim ich použití v budoucnosti na časové obdobie zodpovedajíce účelu těchto informácií a který umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, hlavně papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

(8) Elektronickým obsahem se na účely tohto zákona rozumejú dáta vytvořené a poskytnuté v elektronickej podobe, hlavně počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá nebo texty.

§ 3

Poskytovanie informácií před uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího

(1) Predávajúci je povinný před uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího nebo když se zmluva uzatvára na základe objednávky spotřebitela, před tím, jak spotřebitel odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámit spotřebitelovi způsobem podle odseku 2 nebo podle mezinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,18)[19]

a) hlavné vlastnosti zboží nebo charakter služby v rozsahu primeranem použitému prostriedku komunikácie a zboží nebo službe,

b) obchodné jméno a sídlo nebo místo podnikania prodávajícího nebo osoby, v mene které predávajúci koná,

c) telefónne číslo prodávajícího a Další údaje, které jsou důležité pro kontakt spotřebitela s predávajúcim, hlavně adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, když ich má,

d) adresu prodávajícího nebo osoby, v mene které predávajúci koná, na které může spotřebitel uplatnit reklamáciu zboží nebo služby, podat sťažnost nebo jiný podnet, když se táto adresa líši od adresy uvedené v písmene b),

e) celkovú cenu zboží nebo služby včetně dane z pridanej hodnoty a všech ostatných daní nebo když vzhledem na povahu zboží nebo služby nemožno cenu primerane určit ve před, způsob, akým se vypočíta, jak i náklady na dopravu, dodanie, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, když tyto náklady a poplatky nemožno určit ve před, skutočnost, že do celkové ceny můžou být zarátané takéto náklady nebo poplatky; když jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitú nebo dohodu o predplatnem, predávajúci informuje spotřebitela o celkové ceně za zúčtovacie obdobie a o ceně za jeden měsíc, když je délka zúčtovacieho obdobia odlišná, a když tuto cenu nemožno určit ve před, o způsobe, akým se vypočíta,

f) cenu za použití prostriedků diaľkovej komunikácie, které je možné využit na účely uzavretia zmluvy, když jde o číslo služby se zvýšenou tarifou,

g) platobné podmínky, dodacie podmínky, lhůtu, do které se predávajúci zaväzuje dodat zboží nebo poskytnút službu, informaci o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetů spotřebitelů,

h) informaci o práve spotřebitela odstúpit od zmluvy, podmienkach, lhůtě a postupe při uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotřebitelovi formulár na odstúpenie od zmluvy podle prílohy č. 3,

i) informaci o tem, že když spotřebitel odstúpi od zmluvy, bude znášat náklady na vrátenie zboží predávajúcemu podle § 10 ods. 3, a když odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, i náklady na vrátenie zboží, který vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty,

j) informaci o případněj povinnosti spotřebitela uhradit predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podle § 10 ods. 5, když spotřebitel odstúpi od zmluvy o službách po tem, co udelil predávajúcemu výslovný souhlas podle § 4 ods. 6,

k) informaci o tem, že spotřebitel není oprávnený odstúpit od zmluvy, případně informaci o okolnostiach, za kterých spotřebitel stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

l) poučenie o zodpovednosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle všeobecného predpisu,19)[20]

m) informaci o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcem nebo predávajúcim podle prísnejších zásad, jak ustanovuje všeobecný predpis,20)[21] když ji výrobca nebo predávajúci poskytuje, jak i informaci o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotřebitelem po predaji zboží nebo poskytnutí služby, když se taká pomoc poskytuje,

n) informaci o existencii príslušných kódexů správania,21)[22] které se predávajúci zaviazal dodržiavat, a o způsobe, akým se může spotřebitel s nimi oboznámit nebo získat ich znenie,

o) informaci o dĺžke trvania zmluvy, když jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitú; když jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitú nebo když jde o smlouvu, při které se automaticky predlžuje jej platnost, i informaci o podmienkach vypovedania zmluvy,

p) informaci o minimálnej dĺžke trvania záväzků spotřebitela vyplývajúcich ze zmluvy, když ze zmluvy vyplýva pro spotřebitela taký závazek,

q) informaci o povinnosti spotřebitela zaplatit preddavok nebo poskytnút inú finančnú zábezpeku na žádost prodávajícího a o podmienkach, které se na jeho poskytnutie vzťahujú, když ze zmluvy vyplýva pro spotřebitela taký závazek,

r) informaci o funkčnosti včetně použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, když je to vhodné,

s) informaci o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérem a softvérem, o kterých predávajúci umí nebo je rozumné očakávat, že o nich umí, když je to vhodné,

t) informaci o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostřednictvím systému alternatívneho riešenia sporov;21a)[23] predávajúci zároveň uvedie na svojem webovem sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporů,21b)[24] prostřednictvím které může spotřebitel podat návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

(2) Informace podle odseku 1 se spotřebitelovi musia poskytnút v případě

a) zmluvy uzavretej na diaľku způsobem primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; když se tyto informace poskytujú na trvanlivem nosiči, musia být pro spotřebitela čitateľné,

b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího v listinnej podobe nebo se souhlasem spotřebitela v podobe zápisu na jiném trvanlivem nosiči.

(3) Povinnost poskytnút informace podle odseku 1 se primerane vzťahuje i na prodávajícího před uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnem nosiči.

(4) Informačná povinnost podle odseku 1 písm. h) až j) se považuje za splnenú i vtedy, když predávajúci poskytne spotřebitelovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotřebitela na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2.

(5) Informace uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčast zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a můžou být zmenené iba s výslovným souhlasem oboch zmluvných strán.

(6) Když predávajúci nesplnil informačnú povinnost o úhrade dodatočných poplatků nebo jiných nákladů podle odseku 1 písm. e) nebo o nákladoch na vrátenie zboží podle odseku 1 písm. i), spotřebitel není povinný tyto náklady nebo poplatky uhradit.

(7) Splnením informačnej povinnosti prodávajícího podle odseků 1 a 2 není dotknutá jeho povinnost podle § 4 ods. 1.

(8) Dôkazné bremeno splnenia požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5 znáša predávajúci.

Podmínky uzatvárania zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího

§ 4

(1) Když se zmluva uzavretá na diaľku, na základe které je spotřebitel zaviazaný k peňažnému plneniu, uzatvára prostřednictvím elektronických prostriedků, predávajúci je povinný bezprostredne před odesláním objednávky spotřebitela výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviest informace podle § 3 ods. 1 písm. a), e), o) a p).

(2) Predávajúci je povinný zabezpečit, aby spotřebitel výslovne potvrdil, že byl oboznámený s tím, že súčastí objednávky je povinnost zaplatit cenu. Když je pro odoslanie objednávky potřebné stlačenie tlačidla nebo aktivovanie podobnej funkcie na webovem sídle prodávajícího, toto tlačidlo nebo funkcia musia být označené Lehko čitateľným způsobem slovným spojením „objednávka s povinností platby“ nebo zodpovedajícou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnost, že podanie objednávky zahŕňa povinnost zaplatit cenu.

(3) Když je nesplnenie povinnosti podle odseku 2 způsobilé uviest spotřebitela do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkové ceně zboží nebo služby nebo o způsobe výpočtu celkové ceny, spotřebitel není povinný cenu za dodaný zboží nebo poskytnutú službu uhradit.

(4) Na webovem sídle prodávajícího musia být najnedřív v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky uvedené jasné a čitateľné informace o prípadných obmedzeniach dodávky zboží, jak i informace o způsoboch platby, které je možné použit na úhradu za zboží nebo službu.

(5) Když se zmluva uzatvára prostřednictvím prostriedku diaľkovej komunikácie, který poskytuje obmedzený čas nebo priestor na poskytnutie informácií, predávajúci je povinný před uzavretím zmluvy prostřednictvím tohto prostriedku uviest aspoň informace podle § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) t když, aby mal spotřebitel primeranú možnost si tyto informace prečítat nebo vypočut. Další informace uvedené v § 3 ods. 1 poskytne predávajúci spotřebitelovi způsobem primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie.

(6) Když se má na základe zmluvy o službách začat poskytovanie služby před uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy nebo když spotřebitel o poskytovanie služby před uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci je povinný

a) poučit spotřebitela o tem, že udelením souhlasu se začatím poskytovania služby před uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnem poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a

b) vyžiadat od spotřebitela výslovný souhlas se začatím poskytovania služby před uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tem, že spotřebitel byl riadne poučený podle písmena a).

(7) V případě zmluvy o službách uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího musí být výslovný souhlas podle odseku 6 zaznamenaný na trvanlivem nosiči.

(8) Před začatím poskytovania elektronického obsahu jinak jak na hmotnem nosiči před uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy je predávajúci povinný

a) poučit spotřebitela o tem, že udelením souhlasu se začatím poskytovania elektronického obsahu před uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a

b) vyžiadat od spotřebitela výslovný souhlas se začatím poskytovania elektronického obsahu před uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tem, že spotřebitel byl riadne poučený podle písmena a).

(9) Ustanovenia o elektronickem uzatváraní zmlúv a zadávaní elektronických objednávek podle osobitného predpisu22)[25] ne jsou dotknuté.

§ 5

(1) Když predávajúci telefonicky kontaktuje spotřebitela s ponukou na uzavretie zmluvy, musia být spotřebitelovi na začiatku každého rozhovoru oznámené identifikačné údaje prodávajícího nebo osoby, v mene které se hovor uskutočňuje, v rozsahu podle § 3 ods. 1 písm. b), obchodný zámer telefonickej komunikácie, a když jde o odplatnou smlouvu, i informácia o povinnosti zaplatit za zboží nebo službu nebo uhradit jiné náklady a poplatky.

(2) Zmluva, které náležitosti boli dohodnuté během telefonického rozhovoru z podnetu prodávajícího podle odseku 1, je uzavretá, když je vyjadrenie souhlasu spotřebitela s obsahem návrhu v písomnej forme23)[26] doručené predávajúcemu.

(3) Povinnost podle odseku 1 má predávajúci i vtedy, když kontaktuje spotřebitela s ponukou na zmenu uzavretej zmluvy.

(4) Predávajúci je povinný zabezpečit ochranu osobných údajů získaných během telefonického rozhovoru podle odseku 1 podle osobitného predpisu.24)[27]

§ 6

(1) Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najnedřív spolu s dodaním zboží nebo do začatia poskytovania služby, poskytnút spotřebitelovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivem nosiči. Potvrdenie musí obsahovať

a) všechny informace uvedené v § 3 ods. 1, když predávajúci neposkytol tyto informace spotřebitelovi na trvanlivem nosiči už před uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, a

b) potvrdenie o výslovnem souhlase spotřebitela a vyhlásení podle § 4 ods. 6 písm. b) nebo ods. 8 písm. b), když boli poskytnuté.

(2) Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího odovzdat spotřebitelovi v listinnej podobe nebo se souhlasem spotřebitela v podobe zápisu na jiném trvanlivem nosiči

a) vyhotovenie uzavretej zmluvy nebo potvrdenie o uzavretí zmluvy,

b) potvrdenie o výslovnem souhlase spotřebitela a vyhlásení podle § 4 ods. 6 písm. b) nebo ods. 8 písm. b), když boli poskytnuté.

Odstúpenie od zmluvy

§ 7

(1) Když predávajúci včas a riadne poskytol spotřebitelovi informace o práve odstúpit od zmluvy podle § 3 ods. 1 písm. h), spotřebitel je oprávnený i bez uvedenia důvodu odstúpit od zmluvy uzavretej na diaľku nebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího do 14 dní odo dňa

a) převzetí zboží podle odseku 4 v případě zmlúv, predmetem kterých je predaj zboží,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby nebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnem nosiči.

(2) Když predávajúci poskytol spotřebitelovi informace podle § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najnedřív však do 12 měsíců od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podle odseku 1, lhůta na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dnech odo dne, když predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnost.

(3) Když predávajúci neposkytol spotřebitelovi informace podle § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lhůtě podle odseku 2, lhůta na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 měsícoch a 14 dnech odo dne začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podle odseku 1.

(4) Zboží se považuje za prevzatý spotřebitelem okamihem, když spotřebitel nebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všechny časti objednaného zboží, nebo když sa

a) zbožíy objednané spotřebitelem v jednej objednávce dodávajú oddelene, okamihem převzetí zboží, který byl dodaný jak poslední,

b) dodáva zboží pozostávajúci z viacerých dielů nebo kusů, okamihem převzetí posledného dielu nebo posledného kusu,

c) zboží dodáva opakovane během vymedzeného obdobia, okamihem převzetí prvního dodaného zboží.

(5) Spotřebitel může odstúpit od zmluvy, predmetem které je dodanie zboží, i před začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(6) Spotřebitel nemůže odstúpit od zmluvy, predmetem které je

a) poskytnutie služby, když se jej poskytovanie začalo s výslovným souhlasem spotřebitela a spotřebitel vyhlásil, že byl riadne poučený o tem, že vyjadrením tohto souhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnem poskytnutí služby, a když došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj zboží nebo poskytnutie služby, kterých cena závisí od pohybu cen na finančnem trhu, který predávajúci nemůže ovlivnit a ku kterému může dôjst během plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj zboží zhotoveného podle osobitných požiadaviek spotřebitela, zboží vyrobeného na mieru nebo zboží určeného osobitne pro jedného spotřebitela,

d) predaj zboží, který podlieha rychlému zníženiu akosti nebo skaze,

e) predaj zboží uzavretého v ochrannem obale, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdravia nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodaní porušený,

f) predaj zboží, který může být vzhledem na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s jjjjjiným zbožíem,

g) predaj alkoholických nápojů, kterých cena byla dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, přičemž ich dodanení možné uskutočnit najdřív po 30 dnech a ich cena závisí od pohybu cen na trhu, které predávajúci nemůže ovlivnit,

h) vykonanie naliehavých opráv nebo údržby, o které spotřebitel výslovne požiadal prodávajícího; to neplatí pro zmluvy o službách a zmluvy, kterých predmetem je predaj iného zboží jak náhradných dielů potřebných na vykonanie opravy nebo údržby, když boli uzavreté během návštevy prodávajícího u spotřebitela a spotřebitel si tyto služby nebo zbožíy dopředu neobjednal,

i) predaj zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového softvéru predávaných v ochrannem obale, když spotřebitel tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnem a predaj kníh nedodávaných v ochrannem obale,

k) poskytnutie ubytovacích služeb na jiný účel jak na účel bývania, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutie stravovacích služeb nebo poskytnutie služeb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podle které se predávajúci zaväzuje poskytnút tyto služby v dohodnutem čase nebo v dohodnutej lhůtě,

l) poskytovanie elektronického obsahu jinak jak na hmotnem nosiči, když se jeho poskytovanie začalo s výslovným souhlasem spotřebitela a spotřebitel vyhlásil, že byl riadne poučený o tem, že vyjadrením tohto souhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

§ 8

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

(1) Spotřebitel může uplatnit právo na odstúpenie od zmluvy podle § 7 ods. 1 u prodávajícího v listinnej podobe nebo v podobe zápisu na jiném trvanlivem nosiči; když byla zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotřebitela na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotřebitela vyjadrujúce jeho vôľu odstúpit od zmluvy (Dále jen „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotřebitel může použit formulár na odstúpenie od zmluvy podle prílohy č. 3, který mu odovzdal predávajúci.

(2) Lhůta na odstúpenie od zmluvy se považuje za zachovanú, když oznámenie o odstúpení od zmluvy bylo odesláné predávajúcemu najnedřív v poslední den lehoty podle § 7 ods. 1.

(3) Při pochybnostiach o doručení se spotřebitelem odesláné oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času priměřeného použitému způsobu doručování, když spotřebitel umí preukázat jeho odoslanie na adresu oznámenú spotřebitelovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) nebo na adresu, které zmena byla spotřebitelovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Když poštovú zásilku, které obsahem je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodat predávajúcemu z důvodů podle osobitného predpisu,25)[28] oznámenie o odstúpení od zmluvy se považuje za doručené dňem jeho odoslania predávajúcemu na adresu podle prvej vety.

(4) Když predávajúci na svojem webovem sídle umožňuje, aby spotřebitel odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie nebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihned po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnút o tem spotřebitelovi potvrdenie na trvanlivem nosiči.

(5) Když spotřebitel odstúpi od zmluvy, zrušuje se od začiatku i každá doplnková zmluva súvisiaca se zmluvou, od které spotřebitel odstúpil. Od spotřebitela není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v súvislosti se zrušením doplnkovej zmluvy mimo úhrady nákladů a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 a ceny za službu, když je predmetem zmluvy poskytnutie služby a když došlo k úplnému poskytnutiu služby.

(6) Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotřebitel.

§ 9

Povinnosti prodávajícího při odstúpení od zmluvy

(1) Predávajúci je povinný bez zbytečného odkladu, najnedřív do 14 dní odo dne doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátit spotřebitelovi všechny platby, které od neho prijal na základe zmluvy nebo v súvislosti s ňou, včetně nákladů na dopravu, dodanie a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

(2) Predávajúci je povinný vrátit spotřebitelovi platby podle odseku 1 rovnakým způsobem, aký použil spotřebitel při svojej platbe. Tím není dotknuté právo spotřebitela dohodnút se s predávajúcim na jiném způsobe platby, když v súvislosti s tím spotřebitelovi nebudou účtované žádné Další poplatky.

(3) Predávajúci není povinný uhradit spotřebitelovi dodatočné náklady, když si spotřebitel výslovne zvolil jiný způsob doručení, jak je najlacnejší bežný způsob doručení nabízíný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi se rozumí rozdiel mezi nákladmi na doručení, které si zvolil spotřebitel, a nákladmi na najlacnejší bežný způsob doručení nabízíný predávajúcim.

(4) Když na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího byl zboží dodaný spotřebitelovi domů v čase uzavretia zmluvy a vzhledem na jeho povahu není možné zboží odoslat zpět predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečit vyzdvihnutie zboží na svoje náklady v lhůtě podle odseku 1.

(5) Při odstúpení od zmluvy, predmetem které je predaj zboží, predávajúci není povinný vrátit spotřebitelovi platby podle odseku 1 před tím, jak mu je zboží doručený nebo než spotřebitel nepreukáže zaslání zboží zpět predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si zboží vyzdvihne osobne nebo prostřednictvím ním pověřenej osoby.

§ 10

(1) Spotřebitel je povinný najnedřív do 14 dní odo dne odstúpenia od zmluvy zaslat zboží zpět nebo ho odovzdat predávajúcemu nebo osobe pověřenej predávajúcim na prevzatie zboží. To neplatí, když predávajúci navrhne, že si zboží vyzdvihne osobne nebo prostřednictvím ním pověřenej osoby. Lhůta podle prvej vety se považuje za zachovanú, když byl zboží odovzdaný na přepravu najnedřív v poslední den lehoty.

(2) Spotřebitel je oprávnený vrátenie zboží, který nadobudol na základe zmluvy uzavretej během predajnej akcie nebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odopriet až do doby, když predávajúci spotřebitelovi vráti zaplatenú cenu nebo preddavok za zboží nebo službu.

(3) Při odstúpení od zmluvy znáša spotřebitel iba náklady na vrátenie zboží predávajúcemu nebo osobe pověřenej predávajúcim na prevzatie zboží. To neplatí, když predávajúci souhlasil, že ich bude znášat sám, nebo když si nesplnil povinnost podle § 3 ods. 1 písm. i).

(4) Spotřebitel zodpovedá jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takého zaobchádzania s zbožíem, které je nad rámec zaobchádzania potřebného na zistenie vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel nezodpovedá za snížení hodnoty zboží, když si predávajúci nesplnil informačnú povinnost o práve spotřebitela odstúpit od zmluvy podle § 3 ods. 1 písm. h).

(5) Když spotřebitel odstúpi od zmluvy o službách a před začatím poskytovania služeb udelil výslovný souhlas podle § 4 ods. 6, spotřebitel je povinný uhradit predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dne doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie se vypočíta pomerne na základe celkové ceny dohodnutej v zmluve. Když je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie se vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

(6) Spotřebitel není povinný platit za

a) služby poskytnuté během plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohledu na rozsah poskytnutého plnenia, ak

1. predávajúci neposkytol spotřebitelovi informace podle § 3 ods. 1 písm. h) nebo písm. j),

2. spotřebitel neudelil predávajúcemu výslovný souhlas se začatím poskytovania služby podle § 4 ods. 6,

b) úplne nebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, který není dodávaný na hmotnem nosiči, ak

1. spotřebitel neudelil predávajúcemu výslovný souhlas se začatím poskytovania elektronického obsahu podle § 4 ods. 8,

2. spotřebitel nevyhlásil, že byl riadne poučený o tem, že vyjadrením souhlasu podle prvního bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, nebo

3. predávajúci neposkytol spotřebitelovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 nebo ods. 2 písm. b).

(7) Mimo povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 uplatnenie práva spotřebitela odstúpit od zmluvy nesmie mít za následok vznik Dalších nákladů ani jiných povinností pro spotřebitela.

Predajná akcia

§ 11

(1) Predajná akcia je akcia určená pro obmedzený počet spotřebitelů, organizovaná na základe pozvánky nebo iného spotřebitelem adresovaného oznámenia, z kterého je zrejmé, že jde o pozvanie (Dále jen „pozvánka“), které predmetem je hlavně prezentácia, nabídka nebo predaj zboží nebo poskytnutie služeb a během které nebo do 15 pracovných dní po uskutočnení které dochádza k uzavretiu zmluvy se spotřebitelem.

(2) Za predajnú akciu se nepovažuje

a) predaj na verejnej dražbe nebo

b) akcia organizovaná výlučne na účely ochutnávky a konzumácie výrobků a ich predaja, když ne jsou predvádzané a nabízíné na predaj i jiné výrobky nebo služby.

(3) Organizátor predajnej akcie (Dále jen „organizátor“) nebo predávajúci je povinný najnedřív 20 dní před uskutočnením predajnej akcie písomne oznámit uskutočnenie predajnej akcie (Dále jen „písomné oznámenie“) Ústrednému inšpekterátu Slovenskej obchodnej inšpekcie (Dále jen „ústredný inšpekterát“) a inšpekterátu Slovenskej obchodnej inšpekcie príslušnému podle miesta konania predajnej akcie.

(4) V písomnem oznámení podle odseku 3 organizátor nebo predávajúci

a) uvedie

1. obchodné jméno a sídlo nebo místo podnikania organizátora nebo prodávajícího,

2. presné místo a čas konania predajnej akcie včetně uvedenia adresy a označenia priestorů, kde se predajná akcia uskutoční, a navrhovaný časový harmonogram predajnej akcie,

3. zameranie predajnej akcie včetně označenia zboží nebo služeb, které budou na predajnej akcii predvádzané a predávané, a uvedenia ceny, za kterou budou nabízíné spotřebitelem,

4. predpokladaný počet účastníků, a když je predajná akcia určená pro konkrétnu skupinu spotřebitelů, i jej označenie,

5. presné označenie zmlúv a určenie všech predávajúcich, s kterými bude môct spotřebitel uzavriet smlouvu,

6. místo, datum a čas nástupu, druh a podmínky dopravy, když súčastí predajnej akcie je i doprava spotřebitelů na místo konania predajnej akcie, a

b) priloží

1. vyhotovenie pozvánky a

2. návrhy všech zmlúv, které budou môct spotřebitelia na predajnej akcii uzavriet.

(5) Úplné znenie písomného oznámenia podle odseku 4 ústredný inšpekterát zverejní najnedřív pät dní před konaním predajnej akcie na svojem webovem sídle. Když organizátor nebo predávajúci nedoručí písomné oznámenie v rozsahu a s náležitosťami podle odseku 4 najnedřív v lhůtě podle odseku 3, ústredný inšpekterát písomné oznámenie na webovem sídle nezverejní. Ústredný inšpekterát písomné oznámenie nezverejní ani vtedy, když je štatutárnym orgánem, členem štatutárneho orgánu nebo spoločníkem v spoločnosti, která je organizátorem nebo predávajúcim, nedôveryhodná osoba; za nedôveryhodnú osobu se považuje osoba, která byla v čase konania predajnej akcie, během které došlo k osobitne závažnému porušeniu tohto zákona, za které bylo predávajúcemu nebo organizátorovi predajnej akcie zrušené živnostenské oprávnenie, štatutárnym orgánem, členem štatutárneho orgánu nebo spoločníkem v spoločnosti, která tuto predajnú akciu organizovala nebo na nej vystupovala jak predávajúci.

(6) Pozvánka musí obsahovat náležitosti podle odseku 4 písm. a).

(7) Na predajnej akcii možno predvádzat, nabízít na predaj a predávat iba zboží a poskytovat iba služby, které boli oznámené v súlade s odsekem 4 písm. a) tretím bodem, a to za cenu neprevyšujúcu cenu uvedenú v písomnem oznámení.

(8) Zmluva uzavretá během predajnej akcie, včetně zmluvy od nej závislej,26)[29] nevznikne, ak

a) organizátor nebo predávajúci nesplní povinnost podle odseku 3,

b) ústredný inšpekterát z důvodu podle odseku 5 druhej vety písomné oznámenie nezverejní,

c) organizátor nebo predávajúci uskutoční predajnú akciu v rozpore s písomným oznámením a jeho náležitosťami doručeným v lhůtě podle odseku 3 nebo

d) jej predmetem je predaj zboží nebo poskytnutie služby v rozpore s odsekem 7.

(9) Ustanovenia odseků 3 a 4 a § 12 ods. 1 a 2 se nepoužijú na predajnú akciu, která se uskutočňuje při návšteve prodávajícího u spotřebitela, a během které dochádza k ponuke nebo predaju zboží nebo služeb na základe ponukového katalógu prodávajícího, ak

a) má spotřebitel možnost oboznámit se s ponukovým katalógem i v neprítomnosti prodávajícího,

b) v ponukovem katalógu nebo v zmluve je uvedená informácia o práve spotřebitela odstúpit od zmluvy v lhůtě 14 dní od převzetí zboží nebo odo dne uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a

c) během predajnej akcie je spotřebitelem predvádzaný nebo nabízíný na predaj výlučne zboží nebo služby uvedené v ponukovem katalógu.

§ 12

(1) Organizátor nebo predávajúci nesmie odmietnut účast na predajnej akcii osobe, která se preukáže pozvánkou; to neplatí, když účast není možná z důvodu naplnenia počtu účastníků predajnej akcie. Účast na predajnej akcii nemožno odmietnut osobe, které přepravu na místo konania predajnej akcie zabezpečil organizátor nebo predávajúci.

(2) Během predajnej akcie nebo před uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy nemožno od spotřebitela požadovat nebo prijat plnenie predstavujúce cenu za nabízíný zboží nebo službu nebo jej časť; to isté platí, když jde o preddavok súvisiaci s uhradením ceny za zboží nebo službu nebo o poplatek spojený s uzavretím zmluvy nebo dodaním zboží nebo poskytnutím služby. Predávajúci nesmie ani nabádat spotřebitela na plnenie podle prvej vety.

(3) Organizátor nebo predávajúci nesmie spotřebitela během predajnej akcie, včetně sprievodných činností, hlavně zlosovania, hry o ceny, darovania zboží nebo služeb nebo jiných sprievodných činností smerujúcich k spotřebitelovi, oddeľovat od ostatných účastníků predajnej akcie nebo vystavovat ho Dalším okolnostiam nebo konaniu, které by mohlo mít za následok neprimerané ovlivnenie rozhodnutia spotřebitela o kúpe nabízíného zboží nebo služby.

(4) Když je súčastí predajnej akcie doprava spotřebitelů na místo konania predajnej akcie, organizátor nebo predávajúci je povinný zabezpečit i dopravu spotřebitelů z miesta konania predajnej akcie do miesta nástupu uvedeného v pozvánke nebo se souhlasem spotřebitela i do iného miesta. Organizátor nebo predávajúci nesmie dopravu odopriet, a to ani z důvodu, že spotřebitel neurobí rozhodnutie o kúpe nabízíného zboží nebo služby.

(5) Porušenie povinností podle odseků 1 až 4 organizátorem nebo predávajúcim se považuje za osobitne závažné porušenie povinnosti organizátora nebo prodávajícího.27)[30]

§ 13

Povinnosti organizátora a prodávajícího podle § 11 a 12 se primerane vzťahujú i na osoby konajúce v mene nebo v záujme organizátora nebo prodávajícího.

§ 14

Dohled

(1) Dohled nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú

a) orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa28)[31] nad ponukou a predajem potravín,

b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva29)[32] nad ponukou a predajem kozmetických výrobků,

c) Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajem výrobků a poskytovaním služeb,

1. nad kterými podle vecnej príslušnosti nevykonávajú dohled orgány uvedené v písmenách a) a b), nebo

2. během predajnej akcie nebo v súvislosti s ňou.

§ 15

Správne delikty

(1) Správneho deliktu se dopustí ten, kto

a) poruší povinnost podle § 4 ods. 2, § 6 nebo § 9 ods. 1,

b) poruší povinnost podle § 3 ods. 1, § 4 ods. 1, 5 až 8, § 5 ods. 1 nebo ods. 2, § 8 ods. 4 nebo § 9 ods. 4,

c) poruší povinnost podle § 4 ods. 4 nebo § 9 ods. 2,

d) poruší povinnost podle § 12 ods. 3 nebo ods. 4, nebo

e) poruší povinnost podle § 11 ods. 3, 6 nebo ods. 7 nebo § 12 ods. 1 nebo ods. 2.

(2) Orgán dohledu uloží za správny delikt podle

a) odseku 1 písm. a) pokutu od 300 do 16 500 eur,

b) odseku 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur,

c) odseku 1 písm. c) pokutu od 100 do 5 000 eur,

d) odseku 1 písm. d) pokutu od 1000 do 33 000 eur,

e) odseku 1 písm. e) pokutu od 500 do 16 500 eur.

(3) Orgán dohledu mimo pokuty uloženej podle odseku 2 nariadi porušiteľovi zdržat se protiprávneho konania.

(4) Horná hranica sazby pokuty podle odseku 2 se zvyšuje na dvojnásobok, když predávajúci opakovane poruší tú istú povinnost, za porušenie které mu už byla uložená pokuta orgánem dohledu, během 12 měsíců odo dne právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.

(5) Při určení výšky pokuty se prihliada na závažnost, způsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej nebo způsobenej ujmy.

(6) Výnosy pokút jsou příjmem Státního rozpočtu.

(7) Konanie o uložení pokuty možno začat do 12 měsíců odo dne, když orgán dohledu zistil porušenie povinnosti podle tohto zákona, najnedřív do troch roků odo dne, když k porušeniu povinnosti došlo. Pokutu možno uložit najnedřív do štyroch roků odo dne, když k porušeniu povinnosti došlo.

(8) Na konanie podle tohto zákona se vzťahuje všeobecný predpis o správnem konaní.30)[33]

(9) Když predávajúci přes uloženiu pokuty podle odseku 2 během 12 měsíců opakovane bezdůvodne znemožní, neprimeraným způsobem zabráni nebo jinak sťaží uplatnenie práva spotřebitela na odstúpenie od zmluvy podle § 7 ods. 1, považuje se toto jeho konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti prodávajícího.27)[34]

§ 16

Ochrana spotřebitela při neoprávnenem podnikaní

Povinnosti prodávajícího mají i osoby, které při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího konajú bez oprávnenia na podnikane.

§ 17

Prechodné ustanovenia

(1) Právne vzťahy, které vznikli před nadobudnutím účinnosti tohto zákona na základe zmlúv uzavieraných mimo miesta podnikania a zmlúv uzavieraných na diaľku, se spravujú ustanoveniami doterajších predpisů, když tento zákon v odseku 2 neustanovuje inkdyž.

(2) Ustanovenia § 8 ods. 3 a 4, § 9 ods. 1, 2, 4 a 5, § 10 ods. 1, 3, 4 a 7 se od 13. júna 2014 použijú i na právne vzťahy vzniknuté na základe zmlúv uzavieraných mimo miesta podnikania nebo zmlúv uzavieraných na diaľku, uzavretěch před nadobudnutím účinnosti tohto zákona, když právne vzťahy z těchto zmlúv trvajú i po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

(3) Konania začaté před nadobudnutím účinnosti tohto zákona se dokončia podle doterajších predpisů.

(4) Když se v doterajších právnych predpisoch používa pojem „podomový predaj“ ve všech tvaroch, rozumí se tím „predaj zboží nebo poskytovanie služeb mimo prevádzkových priestorů prodávajícího“. Když se v doterajších právnych predpisoch používa pojem „zásielkový predaj“ ve všech tvaroch, rozumí se tím „predaj zboží nebo poskytovanie služeb na diaľku“.

§ 18

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje se zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotřebitela při podomovem predaji a zásielkovem predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z. a zákona č. 367/2013 Z. z.

§ 19

Záverečné ustanovenie

Týmto zákonem se preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. se mení a dopĺňa takto:

1. V § 52 ods. 2 se na konci pripája táto veta: „Na všechny právne vzťahy, kterých účastníkem je spotřebitel, se vždy prednostne použijú ustanovenia Občanskeho zákonníka, i když by se jinak mali použit normy obchodného práva.“.

2. V § 53 se odsek 4 dopĺňa písmenami s) až v), které znejú:

s) požadujú, aby spotřebitel poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyššej, jak je výška jeho záväzku vyplývajúca ze spotřebitelskej zmluvy v čase uzavretia dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotřebitela,

t) požadujú od spotřebitela plnenie za službu, které poskytnutie dodavatelem v prevažnej miere nesleduje záujmy spotřebitela,

u) požadujú od spotřebitela, aby byl neprimerane dlho viazaný zmluvou i když při uzavieraní zmluvy bylo zrejmé, že predmet zmluvy možno dosiahnut v podstatne kratšem čase,

v) požadujú od spotřebitela uhradenie plnení, o kterých spotřebitel nebyl před uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, kterých úhrada nebyla upravená v zmluve nebo za které spotřebitel nedostáva dohodnuté protiplnene.“.

3. V § 53 ods. 7 se vypúšťajú slová „k nemovitosti“.

4. V § 54 ods. 1 se slovo „priznáva“ nahrádza slovami „nebo osobitné predpisy na ochranu spotřebitela priznávajú“.

5. V § 614 se za odsek 1 vkladají nové odseky 2 až 4, které znejú:

(2) Když se účastníci nedohodli in když, predávajúci je povinný dodat vec kupujúcemu bezodkladne, najnedřív do 30 dní odo dne uzavretia zmluvy. Když predávajúci nesplní svoj závazek dodat vec v lhůtě podle prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lhůtě poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpit.

(3) Když je vzhledem na všechny okolnosti zrejmé nebo když před uzavretím zmluvy kupujúci prodávajícího výslovne informoval o tem, že dodanie zboží v určenej lhůtě nebo v určený den je pro kupujúceho osobitne důležité, a predávajúci zboží v této lhůtě nedodal, kupujúci má právo odstúpit od zmluvy i bez poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

(4) Když kupujúci odstúpi od zmluvy podle odseku 2 nebo odseku 3, predávajúci je povinný bezodkladne vrátit kupujúcemu všechny plnenia prijaté na základe zmluvy.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 se označujú jak odseky 5 a 6.

6. Za § 614 se vkladá § 614a, který znie:

㤠614a

Když dodaný zboží nemá vlastnosti, o které prejavil spotřebitel zájem a které se zhodujú s popisem poskytnutým dodavatelem, náklady na jeho vrátenie a dodanie zboží, který zodpovedá zmluve, jak i všechny kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tím znáša predávajúci.“.

7. V deviatej časti se za osemnástu hlavu vkladá devätnásta hlava, která včetně nadpisu znie:

„DEVÄTNÁSTA HLAVA

PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 13. JÚNA 2014

§ 879p

Ustanoveniami § 53 ods. 4 písm. s) a t), § 53 ods. 7 a § 614a se spravujú i právne vzťahy vzniknuté před 13. júnem 2014; vznik těchto právnych vzťahů, jak i nároky z nich vzniknuté před 13. júnem 2014 se však posudzujú podle predpisů účinných do 12. júna 2014, když není ustanovené inkdyž.“.

8. Príloha se dopĺňa bodem 7, který znie:

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ[35] z 25. októbra 2011 o právach spotřebitelů, ktorou se mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou se zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011).“.

Čl. III

Zákon č. 97/1963 Zb. o mezinárodnem práve súkromnem a procesnem v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z. a zákona č. 388/2011 Z. z. se dopĺňa takto:

§ 10 se dopĺňa odsekem 4, který znie:

(4) Záväzkové vzťahy súvisiace se spotřebitelskou zmluvou se spravujú slovenským právnym poriadkem, ibaže prá ve, které by bylo jinak rozhodné, poskytuje spotřebitelovi lepšiu ochranu jeho práv.“.

Čl. IV

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení některých zákonů v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z. a zákona č. 459/2012 Z. z. se mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:

a) reklama je predvedenie, prezentácia nebo jiné oznámenie v každé podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou nebo inou zárobkovou činnosťou1b) s cieľem uplatnit produkty na trhu,”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradců v znení neskorších predpisů, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskem podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisů v znení neskorších predpisů, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohlede nad výkonem auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisů v znení neskorších predpisů.”.

2. V § 2 ods. 1 písm. c) se vypúšťajú slová „v rámci svojej podnikateľskej činnosti“.

3. § 3 se dopĺňa odsekem 10, který znie:

(10) Reklama se nesmie šírit, když nespĺňa požiadavky podle osobitného predpisu.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 3 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotřebitelských úvěroch a o jiných úvěroch a půjčkách pro spotřebitelů a o zmene a doplnení některých zákonů.“.

Čl. V

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu ve veciach ochrany spotřebitela a o zmene a doplnení některých zákonů v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z. a zákona č. 367/2013 Z. z. se mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) se na konci pripájajú tyto slová:

„a štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podle osobitných predpisů.1)[36]“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisů.
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budů a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů.
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů.“.

Doterajší odkaz 1 se označuje jak odkaz 1a.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1a se citácia „zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotřebitela při podomovem predaji a zásielkovem predaji v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonov“.

3. V § 4 se odsek 3 dopĺňa písmenem g), které znie:

g) vykonávat kontrolné nákupy.“.

4. § 4 se dopĺňa odsekem 4, který znie:

(4) V případě kontrolného nákupu oznámi Slovenská obchodná inšpekcia kontrolovanému subjektu do 30 dní od převzetí výrobku, že vykonaný nákup byl kontrolný. Když v rovnakej lhůtě vráti nepoškodený výrobok kontrolovanej osobe, kontrolovaná osoba je povinná vrátit Slovenskej obchodnej inšpekcii zaplatenú cenu výrobku, a to do 15 dní odo dne vrátenia výrobku; náklady spojené s vrátením výrobku kontrolovanej osobe znáša Slovenská obchodná inšpekcia. Povinnost kontrolovanej osoby uhradit náklady vzoriek a skúšok na ověřenie bezpečnosti, kvality a zhody výrobků podle § 7 ods. 4 tím není dotknutá.“.

5. V § 5 se odsek 6 dopĺňa písmenem i), které znie:

i) vykonávat kontrolné nákupy, a to i nepřímo a pod utajenou identitou.“.

Čl. VI

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickem obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu ve veciach ochrany spotřebitela a o zmene a doplnení některých zákonů v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z. se mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 6 znie:

(6) Poskytovatel služeb je povinný elektronicky potvrdit objednávku bezodkladne po jej doručení.“.

2. V § 5 ods. 8 písmeno b) znie:

b) o zabezpečení záväzkov;16)[37] ustanovenie § 741b Občanskeho zákonníka tím není dotknuté.“

Čl. VII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení některých zákonů v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 436/2013 Z. z. se dopĺňa takto:

V § 19 ods. 12 se za prvú vetu vkladá nová druhá veta, která znie: „Subjekt verejnej správy, kterým jsou Železnice Slovenskej republiky,22ab) štátny podnik a obchodná spoločnost, může prijímat úvěry nebo půjčky, přičemž když ich celková suma prijatá v príslušnem rozpočtovem roku přesáhne sumu 1 000 000 eur, jen po predchádzajúcem písomnem souhlase ministerstva financií.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ab znie:

22ab) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisů.“.

Čl. VIII

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotřebitela a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisů v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 437/2013 Z. z. se mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmená a) a b) znejú:

a) spotřebitelem fyzická osoba, která při uzatváraní a plnení spotřebitelskej zmluvy1)[38] nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,2)[39] zamestnania nebo povolania,2a)

b) predávajúcim osoba, která při uzatváraní a plnení spotřebitelskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti nebo povolania, nebo osoba konajúca v jej mene nebo na jej účet,“.

Poznámky pod čiarou k odkazem 1 až 2a znejú:

1) § 52 až 54 Občanskeho zákonníka.

2) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.

2a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisů, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskem podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisů v znení neskorších predpisů.“.

2. V § 2 písm. n) se za slová „odborným posúdením“ vkladá slovo „písomné“.

3. § 2 se dopĺňa písmenem zd), které znie:

„zd) produktem výrobok nebo služba včetně nemovitosti, práva nebo záväzku.“.

4. Nad § 4 se vkladá nadpis, který znie: „Povinnosti prodávajícího“.

5. Nadpis pod § 4 se vypúšťa.

6. V § 4 ods. 1 písm. i) se vypúšťajú slová „pri vybavovaní cezhraničnej reklamácie“.

7. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Predávajúci nesmie

a) ukladat spotřebitelovi povinnosti bez právneho důvodu,

b) upierat spotřebitelovi práva podle § 3,

c) používat nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmínky v spotřebitelských zmluvách.“.

8. V § 4 ods. 10 se vypúšťajú slová „přes upozorneniu združenia“.

9. § 4 se dopĺňa odsekem 11, který znie:

(11) Predávajúci nesmie žiadat nebo prijat od spotřebitela úhradu za dodaný výrobok, poskytnutú službu nebo poskytnutý elektronický obsah,12ca) který si spotřebitel neobjednal. Nečinnost spotřebitela po prijatí nevyžiadanej dodávky podle prvej vety nemá za následok vznik jakýchkoli nákladů ani jiných povinností pro spotřebitela.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:

12ca) § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů.“.

10. Za § 4 se vkladá § 4a, který znie:

㤠4a

(1) Predávajúci nesmie spotřebitelovi účtovat poplatky

a) za použití platobného prostriedku12cb) nebo

b) za využitie iného způsobu platby, jak je platobný prostriedok ve výšce prevyšujúcej skutočné náklady, které vznikli predávajúcemu v súvislosti s používaním tohto způsobu platby.

(2) Ustanovenie odseku 1 se nepoužije, když jde o poplatek účtovaný poskytovateľem platobných služeb12cc) za poskytnutú platobnú službu.

(3) Telefónne číslo prodávajícího, na kterém ho může kontaktovat spotřebitel v súvislosti s uzavretou zmluvou, nesmie být číslem služby se zvýšenou tarifou.

(4) Platbu inú jak je úhrada ceny za hlavný predmet plnenia, náklady a poplatky podle § 10a ods. 1 písm. d) je spotřebitel povinný zaplatit, jen když s touto platbou výslovne souhlasil před uzavretím zmluvy nebo před odesláním objednávky. Dôkazné bremeno o udelení výslovného souhlasu podle prvej vety znáša predávajúci.

(5) Predávajúci nesmie na účely získania souhlasu podle odseku 4 nabízít spotřebitelovi v návrhu zmluvy nebo při kterémkoľvek úkone predchádzajúcem uzavretiu zmluvy predvolené možnosti, při kterých se vyžaduje úkon spotřebitela smerujúci k ich odmietnutiu s cieľem vyhnút se dodatočnej platbe. Když byl souhlas spotřebitela získaný v rozpore s prvou vetou, spotřebitel není povinný tuto dodatočnú platbu uhradit.

(6) Predávajúci nesmie spotřebitelovi uvádít při ponuke možností přepravy nebo dodání objednaného zboží žádné údaje, vlastnosti nebo podmínky poštových, přepravných nebo zasielateľských služeb, které jsou v rozpore s informáciami uvedenými ve verejne prístupných poštových, obchodných nebo jiných podmienkach poskytovania těchto služeb, nebo které ne jsou výslovne uvedené v písomnej dohode mezi poštovým podnikem, přepravcem nebo zasielateľem vykonávajúcim přepravu nebo dodanie zboží a predávajúcim.“.

Poznámky pod čiarou k odkazu 12cb a 12cc znejú:

12cb) § 2 ods. 19 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů.

12cc) § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisů.“.

11. Za § 5 se vkladá § 5a, který včetně nadpisu znie:

㤠5a

Zabezpečenie záväzků spotřebitela

(1) Neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohledávky nebo splnenie záväzku ze spotřebitelskej zmluvy

a) dohodou o zrážkach ze mzdy a z jiných příjmů v prospech prodávajícího nebo inej osoby,12cd) ibaže táto dohoda byla uzavretá ve forme osobitnej listiny, spotřebitel byl poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnost ji odmietnut, nebo

b) zmenkou nebo šekem.12ce)

(2) Predávajúci nesmie spotřebitelovi vybrat ani jinak určit osobu, která má v súvislosti s uzavretím spotřebitelskej zmluvy, plnením spotřebitelskej zmluvy nebo zabezpečením záväzku ze spotřebitelskej zmluvy konat v mene nebo v záujme spotřebitela. Ustanovenia spotřebitelskej zmluvy, kterými spotřebitel splnomocňuje tretiu osobu na vykonanie právnych úkonů súvisiacich plnením spotřebitelskej zmluvy nebo s uzavretím inej spotřebitelskej zmluvy, jsou neplatné.

(3) Ustanovenia spotřebitelskej zmluvy, které zaväzujú spotřebitela ve vlastnem mene nebo v zastúpení tretí osobou uznat svoj dlh pro prípad neplnenia záväzků vyplývajúcich ze spotřebitelskej zmluvy, jsou neplatné.

(4) Právny úkon, kterým spotřebitel splnomocňuje tretiu osobu na uzavretie dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotřebitela ze spotřebitelskej zmluvy v mene spotřebitela, je neplatný.

(5) Predávajúci zodpovedá za škodu, kterou způsobil spotřebitelovi porušením odseku 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazem 12cd a 12ce znejú:

12cd) § 551 Občanskeho zákonníka.

12ce) Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších predpisů.“.

12. Za § 5a se vkladá § 5b, který znie:

㤠5b

Orgán rozhodujúci o nárokoch ze spotřebitelskej zmluvy prihliada i bez návrhu na nemožnost uplatnenia práva, na oslabenie nároku prodávajícího vůči spotřebitelovi, včetně jeho premlčania nebo na inú zákonnú prekážku nebo zákonný důvod, které bránia uplatnit nebo priznat plnenie prodávajícího vůči spotřebitelovi, i když by jinak bylo potřebné, aby se spotřebitel těchto skutočností dovolával.“.

13. V § 7 ods. 1 se bodka nahrádza čiarkou a vkladají se slová „a to před, během i po vykonaní obchodnej transakcie.“.

14. V § 7 ods. 2 písm. b) se slová „výrobku nebo službe“ nahrádzajú slovem „produktu“.

15. § 7 se dopĺňa odsekem 5, který znie:

(5) Používanie nekalých obchodných praktík se zakazuje i v súvislosti s plnením záväzku spotřebitela včetně vymáhania pohledávky vyplývajúcej ze spotřebitelskej zmluvy.“.

16. V § 8 ods. 4 se číslo „1“ nahrádza číslem „3“.

17. Slovo „výrobok“ ve všech tvaroch se v celem texte § 8 a 9 nahrádza slovem „produkt“ v príslušnem tvare.

18. Za § 9 se vkladá § 9a, který znie:

㤠9a

(1) Povinnosti podle § 4 ods. 2 a 8, § 4a až 5a a § 7 až 9 se vzťahujú i na osobu, která v mene veritele nebo ve vlastnem mene vymáha pohledávky vyplývajúce ze spotřebitelskej zmluvy.

(2) Od spotřebitela nemožno požadovat úhradu nákladů vymáhania pohledávky ve výšce prevyšujúcej skutočné náklady, které vznikli osobe, která v mene veritele nebo ve vlastnem mene vymáha pohledávky vyplývajúce ze spotřebitelskej zmluvy.

(3) Predávajúci ani osoba, která v mene veritele nebo ve vlastnem mene vymáha pohledávky vyplývajúce ze spotřebitelskej zmluvy, nesmie spotřebitela v súvislosti s uplatňovaním nebo vymáhaním pohledávok osobne navštevovat v jeho domácnosti nebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek způsobem kontaktovat nebo obťažovat spotřebitela během svátků, dní pracovného pokoja nebo během pracovných dní v čase po osemnástej hodine.“.

19. Za § 10 se vkladá § 10a, který včetně nadpisu nad paragrafem znie:

„Informačné povinnosti

§ 10a

(1) Predávajúci je povinný před uzavretím zmluvy nebo když se zmluva uzatvára na základe objednávky spotřebitela před tím, jak spotřebitel odošle objednávku, když ne jsou tyto informace zjavné vzhledem na povahu výrobku nebo služby, spotřebitelovi jasným a zrozumiteľným způsobem oznámiť

a) hlavné vlastnosti výrobku nebo charakter služby v rozsahu primeranem výrobku nebo službe,

b) obchodné jméno a sídlo nebo místo podnikania prodávajícího,

c) telefónne číslo prodávajícího a Další údaje, které jsou důležité pro kontakt spotřebitela s predávajúcim, hlavně adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, když ich má,

d) predajnú cenu výrobku nebo služby nebo, když vzhledem na povahu výrobku nebo služby nemožno cenu primerane určit ve před, způsob, akým se vypočíta, jak i náklady na dopravu, dodanie, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo když tyto náklady a poplatky nemožno určit ve před, skutočnost, že do celkové ceny můžou být zarátané takéto náklady a poplatky,

e) platobné podmínky, dodacie podmínky, lhůtu, do které se predávajúci zaväzuje dodat výrobok nebo poskytnút službu, informaci o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetů spotřebitelů,

f) poučenie o zodpovednosti prodávajícího za vady výrobku nebo služby podle všeobecného predpisu,15a)

g) informaci o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcem nebo predávajúcim podle prísnejších zásad, jak ustanovuje všeobecný predpis,15b) když ji výrobca nebo predávajúci poskytuje, jak i informaci o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotřebitelem po predaji výrobku nebo poskytnutí služby, když se takáto pomoc poskytuje,

h) informaci o dĺžke trvania zmluvy, když jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitú; když jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitú nebo když jde o smlouvu, při které se automaticky predlžuje jej platnost, i informaci o podmienkach vypovedania zmluvy,

i) informaci o funkčnosti včetně použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, když je to vhodné,

j) informaci o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérem a softvérem, které jsou predávajúcemu známe nebo je rozumné očakávat, že jsou mu známe, když je to vhodné.

(2) Povinnosti podle odseku 1 se vzťahujú i na smlouvu o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnem nosiči.

(3) Ustanovenia odseku 1 se nepoužijú, když pro prodávajícího vyplýva z osobitného predpisu15c) povinnost poskytnút informace spotřebitelovi před uzavretím zmluvy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazem 15a až 15c znejú:

15a) § 622 a 623 Občanskeho zákonníka.

15b) § 502 Občanskeho zákonníka.

15c) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnem investovaní a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnem důchodkovem sporení a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotřebitelských úvěroch a o jiných úvěroch a půjčkách pro spotřebitelů a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisů, zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisů.“.

20. Nadpis nad § 11 se vypúšťa.

21. V § 13 se slová „Když se informace uvedené v § 11 a 12 poskytujú písomne“ nahrádzajú slovami „Když se informace uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne“.

22. V § 18 odsek 2 znie:

(2) Spotřebitel může uplatnit reklamáciu v kterékoli prevádzkarni prodávajícího, v které je prijatie reklamácie možné s ohledem na predávané výrobky nebo poskytované služby, nebo u určenej osoby. Určená osoba může reklamáciu zařídit iba odovzdaním opraveného výrobku, jinak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavene.“.

23. V § 18 ods. 6 se na konci pripájajú tyto vety:

„Predávajúci je povinný poskytnút spotřebitelovi kópiu odborného posúdenia odůvodňujúceho zamietnutie reklamácie najnedřív do 14 dní odo dne vybavenia reklamácie. Tím není dotknutá povinnost prodávajícího podle odseku 9.“.

24. Za § 18 se vkladá § 18a, který včetně nadpisu znie:

㤠18a

Náležitosti odborného posúdenia

(1) Odborné posúdenie musí obsahovať

a) identifikáciu osoby, která vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) datum vyhotovenia odborného posúdenia.

(2) Na odborné posúdenie, které neobsahuje náležitosti podle odseku 1, se neprihliada.“.

25. Za § 20 se vkladá § 20a, který znie:

㤠20a

(1) Orgán dozoru rozhodnutím nariadi predávajúcemu nebo osobe podle § 9a odstránit zistené nedostatky a zdržat se protiprávneho konania.

(2) Orgán dozoru může rozhodnutím zakázat predávajúcemu predaj výrobků nebo poskytovanie služeb spotřebitelem najdlhšie na tri roky, když se predávajúci v průběhu 12 měsíců odo dne právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty za konanie, kterým porušil kolektívne záujmy spotřebitelů, opakovane dopustí takého konania.“.

26. V § 21 ods. 1 prvej vete se za slovo „predávajúci“ vkladají slová „nebo osoba podle § 9a“ a v tretej vete se za slovo „predávajúci“ vkladají slová „nebo osoba podle § 9a“.

27. V § 21 ods. 2 prvej vete se slová „zistí porušenie“ nahrádzajú slovami „získa podozrenie o porušovaní“ a za slovo „predávajúci“ se vkladají slová „nebo osoba podle § 9a“.

28. V § 24 odsek 7 znie:

(7) Konanie o uložení pokuty možno začat do 12 měsíců odo dne, když orgán dozoru zistil porušenie povinnosti podle tohto zákona, najnedřív do troch roků podle odseků 1 a 3, a do desiatich roků podle odseku 2 odo dne, když k porušeniu povinnosti došlo. Pokutu možno uložit najnedřív do štyroch roků odo dne, když k porušeniu povinnosti došlo.“.

29. V § 25 ods. 1 se za slová „práv spotřebitelov“ vkladá čiarka a slová „a to včetně konania ve veci ochrany kolektívnych záujmů spotřebitelů,“.

30. Za § 29a se vkladá § 29b, který včetně nadpisu znie:

㤠29b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2014

Ustanoveniami § 5a ods. 1 písm. b) a ods. 2 až 4 se spravujú i právne vzťahy vzniknuté před 1. májem 2014; vznik těchto právnych vzťahů, jak i nároky z nich vzniknuté před 1. májem 2014 se však posudzujú podle predpisů účinných do 30. apríla 2014.“.

31. Za § 29b se vkladá § 29c, který včetně nadpisu znie:

㤠29c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 13. júna 2014

Ustanoveniami § 4a ods. 1 až 3 se spravujú i právne vzťahy vzniknuté před 13. júnem 2014; vznik těchto právnych vzťahů, jak i nároky z nich vzniknuté před 13. júnem 2014 se však posudzujú podle predpisů účinných do 12. júna 2014.“.

32. V prílohe č. 1 časti Klamlivé obchodné praktiky šiesty bod znie:

6. Reklama typu nalákat a změnit, ktorou se rozumí reklama s úmyslem podporit predaj iného produktu výzvou na kúpu produktů za stanovenú cenu a následné

a) odmietnutie ukázat zboží z reklamy spotřebitelem,

b) odmietnutie převzít objednávky na tento zboží nebo jeho dodanie v rozumnem čase, nebo

c) predvedeneního chybnej vzorky.“.

33. V prílohe č. 1 časti Agresívne obchodné praktiky siedmem bode se vypúšťajú slová „nebo službu“.

34. V prílohe č. 1 časti Klamlivé obchodné praktiky ôsmem bode se slová „v štátnem jazyku“ nahrádzajú slovami „v jazyku, který není úradným jazykem členského štátu, v kterém má predávajúci sídlo nebo místo podnikania31)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

31) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

35. Slovo „výrobok“ ve všech tvaroch se v celem texte prílohy č. 1 nahrádza slovem „produkt“ v príslušnem tvare.

36. Príloha č. 2 se dopĺňa deviatym bodem, který znie:

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ[40] z 25. októbra 2011 o právach spotřebitelů, ktorou se mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou se zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011).“.

Čl. X

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotřebitelských úvěroch a o jiných úvěroch a půjčkách pro spotřebitelů a o zmene a doplnení některých zákonů v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z. a zákona č. 132/2013 Z. z. se mení takto:

V § 17 se vypúšťajú odseky 3 a 4.

Čl. XI

Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotřebitela při poskytovaní některých služeb cestovného ruchu a o zmene a doplnení některých zákonů v znení zákona č. 301/2012 Z. z. se mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 se nad slovo „spotřebitela“ umiestňuje odkaz 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotřebitela a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisů v znení zákona č. 102/2014 Z. z.“.

Doterajší odkaz 1 se označuje jak odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 102/2014 Z. z.“.

2. V § 2 se vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) se označujú jak písmená a) až c).

3. V § 6 ods. 5 druhá veta znie:

„Lhůta na odstúpenie od zmluvy se považuje za zachovanú, když oznámenie o odstúpení od zmluvy podle § 4 ods. 1 až 4 bylo odesláné predávajúcemu najnedřív v poslední den lehoty.“.

4. V § 7 odsek 2 znie:

(2) Na základe zmluvy o sprostredkovaní Dalšího predaja není možné od spotřebitela požadovat plnenie podle odseku 1 dřív, jak dojde k uzavretiu zmluvy, které uzavretie se má sprostredkovat, nebo dřív, jak dojde k skončeniu zmluvy jjjjjiným způsobem.“.

5. Za § 9 se vkladá § 9a, který včetně nadpisu nad paragrafem znie:

„Záverečné ustanovenia

§ 9a

(1) Ustanovenia tohto zákona se použijú, když je pro smlouvu o časovo vymedzenem užívaní ubytovacích zariadení, které predmetem je užívanie nemovitosti nachádzajúcej se na území členského štátu Európskej únie, uzavřenou se spotřebitelem s bydliskem nebo sídlem na území Slovenskej republiky, rozhodným právem právo štátu, který není členským štátem Európskej úne.

(2) Ustanovenia tohto zákona se použijú i vtedy, když smlouvu o poskytovaní dlhodobých rekreačných služeb, smlouvu o účasti ve výmennem systéme nebo smlouvu o sprostredkovaní Dalšího predaja uzatvára se spotřebitelem s bydliskem nebo se sídlem na území Slovenskej republiky predávajúci, který vykonáva svoju podnikateľskú nebo inú obchodnú činnost na území členského štátu Európskej únie nebo tuto činnost akýmkoľvek způsobem smeruje na územie členského štátu Európskej úne.“.

6. Nadpis § 10 se vypúšťa.

Čl. XII

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení některých zákonů v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 382/2013 Z. z. se mení a dopĺňa takto:

1. V § 17 ods. 1 písm. d) se za slovo „poskytnutie“ vkladá slovo „písomnej“ a slovo „informácií“ se nahrádza slovem „informace“.

2. V § 17 ods. 1 písmeno e) znie:

e) na poskytnutie informace o

1. práve písomne odstúpit od zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu do 14 dní odo dne uzavretia takej zmluvy; takovou informaci je dodavatel elektriny nebo dodavatel plynu povinný poskytnút odběratelei elektriny v domácnosti nebo odběratelei plynu v domácnosti formou samostatného písomného poučenia spolu s formulárem na odstúpenie od zmluvy podle prílohy č. 1 najnedřív při uzavretí zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu,

2. případněj povinnosti odběratele elektriny v domácnosti nebo odběratele plynu v domácnosti uhradit dodavatelůi elektriny nebo dodavatelůi plynu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, když odberatel elektriny v domácnosti nebo odberatel plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu po tem, co udelil výslovný souhlas podle odseku 19.“.

3. V § 17 odsek 3 znie:

(3) Odberatel elektriny v domácnosti nebo odberatel plynu v domácnosti je oprávnený bez uvedenia důvodu odstúpit od zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu v lhůtě podle odseku 1 písm. e) prvního bodu nebo v lhůtě podle odseku 20. Lhůta na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu je zachovaná, když odberatel elektriny v domácnosti nebo odberatel plynu v domácnosti odošle odstúpenie od zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu v poslední den lehoty podle odseku 1 písm. e) prvního bodu nebo podle odseku 20. Odberatel elektriny v domácnosti nebo odberatel plynu v domácnosti může uplatnit právo na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu v listinnej podobe, v podobe zápisu na jiném trvanlivem nosiči34a) nebo použitím formulára na odstúpenie od zmluvy podle prílohy č. 1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

34a) § 2 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů.“.

4. § 17 se dopĺňa odsekmi 18 až 24, které znejú:

(18) Ustanovenia zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu se můžou odchýlit od informácií poskytnutěch odběratelei elektriny v domácnosti nebo odběratelei plynu v domácnosti před uzavretím zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu podle odseku 1 písm. a) nebo § 17a ods. 4 iba na základe výslovného souhlasu oboch zmluvných strán.

(19) Když se má dodávka elektriny nebo dodávka plynu na základe zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu začat před uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podle odseku 1 písm. e) prvního bodu nebo když odberatel elektriny v domácnosti nebo odberatel plynu v domácnosti požiada o začatie dodávky elektriny nebo o začatie dodávky plynu před uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podle odseku 1 písm. e) prvního bodu, dodavatel elektriny nebo dodavatel plynu je povinný vyžiadat od odběratele elektriny v domácnosti nebo od odběratele plynu v domácnosti výslovný souhlas se začatím dodávky elektriny nebo dodávky plynu před uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Když je zmluva o združenej dodávce elektriny nebo zmluva o združenej dodávce plynu zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorů dodavatela elektriny nebo dodavatela plynu, musí být tento souhlas zaznamenaný na trvanlivem nosiči.

(20) Když dodavatel elektriny nebo dodavatel plynu neinformoval odběratele elektriny v domácnosti nebo odběratele plynu v domácnosti o práve na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu podle odseku 1 písm. e) prvního bodu, odberatel elektriny v domácnosti nebo odberatel plynu v domácnosti může odstúpit od zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu do

a) 14 dní odo dne dodatočného splnenia informačnej povinnosti o práve odstúpit od zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu, když dodavatel elektriny nebo dodavatel plynu dodatočne splnil svoju informačnú povinnost, najnedřív však do 12 měsíců odo dne uzavretia zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu,

b) 12 měsíců a 14 dní odo dne uzavretia zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu, když dodavatel elektriny nebo dodavatel plynu neposkytol informaci o práve odstúpit od zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu ani dodatočne.

(21) Když odberatel elektriny v domácnosti nebo odberatel plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu, není povinný platit za dodanú elektrinu nebo dodaný plyn během plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podle odseku 1 písm. e) prvního bodu bez ohledu na rozsah poskytnutého plnenia, ak

a) mu dodavatel elektriny nebo dodavatel plynu neposkytol informace podle odseku 1 písm. e) nebo

b) odberatel elektriny v domácnosti nebo odberatel plynu v domácnosti neudelil souhlas podle odseku 19.

(22) Dodavatel elektriny nebo dodavatel plynu nesmie od odběratele elektriny v domácnosti nebo odběratele plynu v domácnosti prijat nebo žiadat uhradenie finančnej zábezpeky na splnenie nebo zabezpečenie záväzků odběratele elektriny v domácnosti nebo odběratele plynu v domácnosti.

(23) Když dodavatel elektriny nebo dodavatel plynu telefonicky kontaktuje odběratele elektriny v domácnosti nebo odběratele plynu v domácnosti s ponukou na uzavretie nebo zmenu zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu, je povinný odběratelei elektriny v domácnosti nebo odběratelei plynu v domácnosti na začiatku každého rozhovoru oznámit svoje identifikačné údaje, jak i obchodný zámer telefonickej komunikácie.

(24) Dodavatel elektriny nebo dodavatel plynu je povinný zabezpečit ochranu osobných údajů získaných během telefonického rozhovoru podle odseku 23 podle osobitného predpisu.38a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

38a) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajů a o zmene a doplnení některých zákonů v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.

5. Za § 17 se vkladá § 17a, který včetně nadpisu znie:

㤠17a

Ochrana odběratele elektriny v domácnosti nebo odběratele plynu v domácnosti při zmluvách uzatváraných na diaľku a při zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorů dodavatela elektriny nebo dodavatela plynu

(1) Ustanovenia odseků 2 až 5 se použijú, když je zmluva o združenej dodávce elektriny nebo zmluva o združenej dodávce plynu zmluvou uzavretou na diaľku nebo zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorů dodavatela elektriny nebo dodavatela plynu. Ustanovenia § 17 se na smlouvu o združenej dodávce elektriny nebo smlouvu o združenej dodávce plynu, která je zmluvou uzavretou na diaľku nebo zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorů dodavatela elektriny nebo dodavatela plynu, použijú, když tento paragraf neustanovuje inkdyž.

(2) Na účely tohto zákona se rozumí zmluvou uzavretou na diaľku zmluva mezi dodavatelem elektriny nebo dodavatelem plynu a odběratelům elektriny v domácnosti nebo odběratelům plynu v domácnosti dohodnutá a uzavretá výlučne prostřednictvím jedného nebo viacerých prostriedků diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, hlavně využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu nebo adresného listu.

(3) Na účely tohto zákona se rozumí zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorů dodavatela elektriny nebo dodavatela plynu zmluva mezi dodavatelem elektriny nebo dodavatelem plynu a odběratelům elektriny v domácnosti nebo odběratelům plynu v domácnosti

a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán na místě, které není prevádzkovým priestorem dodavatela elektriny nebo dodavatela plynu, nebo

b) na které uzavretie dal návrh dodavatelůi elektriny nebo dodavatelůi plynu odberatel elektriny v domácnosti nebo odberatel plynu v domácnosti na místě, které není prevádzkovým priestorem dodavatela elektriny nebo dodavatela plynu.

(4) Dodavatel elektriny nebo dodavatel plynu je povinný poskytnút odběratelei elektriny v domácnosti nebo odběratelei plynu v domácnosti před uzavretím zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu nebo když se tá uzatvára na základe požiadavky odběratele elektriny v domácnosti nebo odběratele plynu v domácnosti na uzavretie zmluvy před tím, jak odberatel elektriny v domácnosti nebo odberatel plynu v domácnosti odošle požiadavku na uzavretie zmluvy, mimo informácií podle § 17 ods. 1 písm. a) i informaci o

a) ceně za použití prostriedků diaľkovej komunikácie, které možno využit na účely uzavretia zmluvy, když jde o číslo služby se zvýšenou tarifou,

b) platobných podmienkach,

c) telefónnem čísle dodavatela elektriny nebo dodavatela plynu a Další údaje, které jsou důležité pro kontakt odběratele elektriny v domácnosti nebo odběratele plynu v domácnosti s dodavatelem elektriny nebo dodavatelem plynu, hlavně adresu elektronickej pošty a číslo faxu,

d) postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetů odběratele elektriny v domácnosti nebo odběratele plynu v domácnosti,

e) existencii príslušných kódexů správania,38b) které se dodavatel elektriny nebo dodavatel plynu zaviazal dodržiavat, a o způsobe, akým se může odberatel elektriny v domácnosti nebo odberatel plynu v domácnosti s nimi oboznámit nebo získat ich znenie,

f) minimálnej dĺžke trvania záväzků odběratele elektriny v domácnosti nebo odběratele plynu v domácnosti vyplývajúcich ze zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu, když ze zmluvy o združenej dodávce elektriny nebo zmluvy o združenej dodávce plynu vyplýva pro odběratele elektriny v domácnosti nebo odběratele plynu v domácnosti taký závazek.

(5) Informace podle § 17 ods. 1 písm. a) a odseku 4 se odběratelei elektriny v domácnosti nebo odběratelei plynu v domácnosti musia poskytnút v případě

a) zmluvy uzavretej na diaľku způsobem primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; když se tyto informace poskytujú na trvanlivem nosiči, musia být pro odběratele elektriny v domácnosti nebo odběratele plynu v domácnosti čitateľné a zrozumiteľné,

b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů dodavatela elektriny nebo dodavatela plynu v listinnej podobe nebo se souhlasem odběratele elektriny v domácnosti nebo odběratele plynu v domácnosti v podobe zápisu na jiném trvanlivem nosiči.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38b znie:

38b) § 2 písm. s) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisů.“.

6. V § 88 ods. 1 písm. c) znie:

c) Slovenská obchodná inšpekcia (Dále jen „inšpekcia“),“.

7. V § 89 ods. 1 písm. e) znie:

e) vyplývajúcich z opatrení uložených inšpekciou a inšpekterátmi Slovenskej obchodnej inšpekcie (Dále jen „inšpekterát“),“.

8. V § 89 se vypúšťajú odseky 2 až 6. Doterajšie odseky 7 až 18 se označujú jak odseky 2 až 13.

9. V § 89 ods. 4 se vypúšťa tretia veta.

10. V § 89 se vypúšťajú odseky 10 a 11. Doterajšie odseky 12 a 13 se označujú jak odseky 10 a 11.

11. V § 91 ods. 1 písm. c) se slová „§ 89 ods. 7 písm. b) a ods. 8 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b)“.

12. V § 91 ods. 2 písm. d) se za slová „§ 17,“ vkladají slová „§ 17a,“.

13. Za § 96 se vkladá § 96a, který včetně nadpisu znie:

㤠96a

Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014

(1) Pôsobnost Štátnej energetickej inšpekcie podle právnych predpisů účinných do 30. apríla 2014 prechádza dňem 1. mája na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

(2) Když se ve všeobecne záväzných právnych predpisoch mimo prechodných ustanovení používa pojem „Štátna energetická inšpekcia“ ve všech tvaroch, rozumí se tím „Slovenská obchodná inšpekcia“ v príslušnem tvare.

(3) Když se ve všeobecne záväzných právnych predpisoch mimo prechodných ustanovení používa pojem „krajský inšpekterát“ ve všech tvaroch, rozumí se tím „inšpekterát Slovenskej obchodnej inšpekcie“ v príslušnem tvare.

(4) Práva a povinnosti vyplývajúce ze štátnozamestnaneckých vzťahů, pracovnoprávnych vzťahů, majetkovoprávnych vzťahů a jiných právnych vzťahů prechádzajú od 1. mája 2014 ze Štátnej energetickej inšpekcie na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

(5) V súvislosti s prechodem kompetencií na úseku energetiky vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podle osobitného predpisu.97)

(6) Konanie, v kterém se rozhoduje o právach, právem chránených záujmoch nebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v pôsobnosti Štátnej energetickej inšpekcie začaté do 30. apríla 2014, dokončí príslušný inšpekterát Slovenskej obchodnej inšpekcie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 97 znie:

97) Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisů.
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budů a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů.“.

14. Slová „generálny riaditeľ“ ve všech tvaroch se v celem texte zákona nahrádzajú slovami „ústredný riaditeľ“ v príslušnem tvare.

15. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 251/2012 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár jen v případě, že si želáte odstúpit od zmluvy)

– Komu ………….. [Dodavatel elektriny nebo dodavatel plynu doplní svoje jméno, příjmení a adresu miesta podnikania, když jde o fyzickú osobu, která je podnikateľem, obchodné jméno a sídlo nebo místo podnikania, když jde o právnickú osobu, případně faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o združenej dodávce elektriny* nebo zmluvy o združenej dodávce plynu*:

– Číslo zmluvy o združenej dodávce elektriny* nebo zmluvy o združenej dodávce plynu*: ……………

– Číslo odberného miesta (POD – plyn)* / (EIC – elektrina)* – Datum uzavretia zmluvy o združenej dodávce elektriny* nebo zmluvy o združenej dodávce plynu* …………..

– Jméno a příjmení odběratele elektriny v domácnosti* nebo odběratele plynu v domácnosti* …………..

– Adresa odběratele elektriny v domácnosti* nebo odběratele plynu v domácnosti* …………..

– Podpis odběratele elektriny v domácnosti* nebo odběratele plynu v domácnosti* (iba když se tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Datum …………..

* Nehodiace se prečiarknite.“.

16. Príloha č. 2 se dopĺňa štvrtým bodem, který znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ[41] z 25. októbra 2011 o právach spotřebitelů, ktorou se mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou se zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011).“.

Čl. XIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky se splnomocňuje, aby v Zbierke zákonů Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotřebitela a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisů, jak vyplýva ze zmien a doplnení vykonaných zákonem č. 397/2008 Z. z., zákonem č. 318/2009 Z. z., zákonem č. 575/2009 Z. z., zákonem č. 508/2010 Z. z., zákonem č. 301/2012 Z. z., zákonem č. 132/2013 Z. z. a týmto zákonem.

Čl. XIV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnost 1. mája 2014 mimo čl. I, čl. II bodů 2 až 8, čl. III, čl. V bod 2, čl. VI, čl. VIII bodů 2, 4 až 6, 8 až 10, 19 až 24, 28, 31 a 36, čl. XII bodů 1 až 5, 12, 15 a 16, které nadobúdají účinnost 13. júna 2014 a čl. II bodu 1, který nadobúda účinnost 1. apríla 2015.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Príloha č. 1 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ[42] z 25. októbra 2011 o právach spotřebitelů, ktorou se mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou se zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ[43] z 21. mája 2013 o alternatívnem riešení spotřebitelských sporů, ktorou se mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnem riešení spotřebitelských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302[44] z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služeb a spojených cestovných službách, ktorou se mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou se zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (Ú. v. EÚ L 326, 11. 12. 2015).

Príloha č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpit od této zmluvy bez uvedenia důvodu v lhůtě 14 dní.

Lhůta na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dnech odo dne ………….. (doplňte podle pokynů v bode 1)

Při uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojem rozhodnutí odstúpit od této zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listem zaslaným poštou, faxem nebo e-emailem) na adrese ………….. (doplňte podle pokynů v bode 2). Na tento účel můžete použit vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, který sme Vám odovzdali nebo zaslali.

(pokud umožňujete spotřebitelem odstúpit od zmluvy prostřednictvím svojho webového sídla, doplňte text podle pokynů v bode 3)

Lhůta na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, když zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy před tím, jak uplynie lhůta na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všechny platby, které ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavně kúpnu cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevzťahuje na dodatočné náklady, když ste si zvolili jiný druh doručení, jak je najlacnejší bežný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vrátené bez zbytečného odkladu, najnedřív do 14 dní odo dne, když nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od této zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým způsobem, aký ste použili při Vašej platbe, když ste výslovne nesouhlasili s jjjjjiným způsobem platby, a to bez účtovania jakýchkoli Dalších poplatků.

Platba za zakúpený zboží Vám bude uhradená až po doručení vráteného zboží zpět na našu adresu nebo po predložení dokladu průkazujúceho zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dřív (tento text neuvádíjte v případě zmlúv, při kterých nabízíte vyzdvihnutie zboží v případě odstúpenia od zmluvy).

(doplňte podle pokynů v bode 4)

(doplňte podle pokynů v bode 5)

Pokyny na vyplnenie:

1. Doplňte jeden z textů uvedených nižší v úvodzovkách:

a) v případě zmluvy o službách nebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnem nosiči: „uzavretia zmluvy.“;

b) v případě zmluvy, predmetem které je predaj zboží: „keď Vy nebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete zboží.“;

c) když se zbožíy objednané spotřebitelem v jednej objednávce dodávajú oddelene: „keď Vy nebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete zboží, který byl dodaný jak poslední.“;

d) když se dodáva zboží pozostávajúci z viacerých dielů nebo kusov: „keď Vy nebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete poslední diel nebo kus.“;

e) když se zboží dodáva opakovane během vymedzeného obdobia: „keď Vy nebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný zboží.

2. Doplňte Vaše obchodné jméno a sídlo nebo místo podnikania, případně i telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu.

3. Když umožníte spotřebitelovi vyplnit a zaslat oznámenie o odstúpení od zmluvy prostřednictvím svojho webového sídla, doplňte následující text: „Když máte zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nebo akékoľvek jiné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy i elektronicky prostřednictvím naší internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Když využijete tuto možnost, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivem nosiči (napríklad e-emailem).“

4. V súvislosti s dodaním zboží informujte spotřebitela, jak možno vrátit zboží v případě odstúpenia od zmluvy:

a) doplňte způsob vrátenia zboží

–„ Zboží vyzdvihneme.“ nebo

„Zašlite nám zboží zpět nebo ho prineste na našu adresu nebo odovzdajte …… [ak ste na prevzatie zboží splnomocnili určitú osobu, doplňte jej jméno a adresu osoby] najnedřív do 14 dní odo dne uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lhůta se považuje za zachovanú, když zboží odošlete zpět před uplynutím 14-dňovej lehoty.“;

b) doplňte informaci o úhrade nákladů na vrátenie zboží

„Náklady na vrátenie zboží znášame my.“;

„Priame náklady na vrátenie zboží znášate Vy.“;

Když při zmluve uzavretej na diaľku nenabízíte, že budete znášat náklady na vrátenie zboží a zboží vzhledem na jeho povahu nemožno vrátit poštou: „Priame náklady na vrátenie zboží ve výšce ? EUR [doplňte sumu] znášate Vy.“; nebo když náklady spojené s vrátením zboží nemožno primerane vypočítat dopředu: „Priame náklady na vrátenie zboží znášate Vy. Predpokladaný odhad těchto nákladů je …… EUR [doplňte sumu].“; nebo

Když zboží v případě zmlúv uzavretěch mimo prevádzkových priestorů prodávajícího vzhledem na jeho povahu nemůže být odoslaný zpět predávajúcemu poštou a byl dodaný spotřebitelovi domů v čase uzavretia zmluvy: „Zboží vyzdvihneme na vlastné náklady.“ a

c) doplňte informaci o zodpovednosti spotřebitela za škodu vzniknutú na vrátenem zbožíe: „Zodpovedáte iba za akékoľvek snížení hodnoty zboží v důsledku zaobchádzania s ním jjjjjiným způsobem, než aký je potřebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti zboží.“

5. V případě zmluvy o službách doplňte toto: „Když ste požiadali o začatie poskytovania služeb během lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnost uhradit nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dne, kdy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpit od této zmluvy.“.

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár jen v případě, že si želáte odstúpit od zmluvy)

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje jméno, příjmení a adresu miesta podnikania, když jde o fyzickú osobu, která je podnikateľem, obchodné jméno a sídlo nebo místo podnikania, když jde o právnickú osobu, případně faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento zboží/od zmluvy o poskytnutí této služby* : …………..

– Datum objednání/datum prijatia* …………..

– Jméno a příjmení spotřebitela/spotřebitelov* …………..

– Adresa spotřebitela/spotřebitelov* …………..

– Podpis spotřebitela/spotřebitelov* (iba když se tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Datum …………..

* Nehodiace se prečiarknite.

Poznámky pod čiarou

1)[45] § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.o ochrane spotřebitela a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisů v znení neskorších predpisů.

2)[46] § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisů.

3)[47] § 2 písm. i) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisů.

4)[48] Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskem podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisů.

5)[49] Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů.

6)[50] § 7 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů.

7)[51] § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisů.

8)[52] § 2 písm. b) zákona č. 266/2005 Z. z.o ochrane spotřebitela při finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů.

9)[53] Zákon č. 161/2011 Z. z.o ochrane spotřebitela při poskytovaní některých služeb cestovného ruchu a o zmene a doplnení některých zákonů v znení zákona č. 301/2012 Z. z.

10)[54] § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobků a poskytovania služeb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskem podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisů v znení neskorších predpisů.

10a)[55] Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, některých podmienkach podnikania v cestovnem ruchu a o zmene a doplnení některých zákonů.

11)[56] § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisů.

12)[57] § 3 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů.

13)[58] Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisů.

14)[59] § 17 a 17a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů.

15)[60] § 22a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisů.

16)[61] Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisů.

17)[62] § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskem podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisů.

18)[63] Dohovor o právach osôb se zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.).

19)[64] § 622 a 623 Občanskeho zákonníka.

20)[65] § 502 Občanskeho zákonníka.

21)[66] § 2 písm. s) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisů.

21a)[67] Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnem riešení spotřebitelských sporů a o zmene a doplnení některých zákonů.

21b)[68] Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013[69] z 21. mája 2013 o riešení spotřebitelských sporů online, kterým se mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotřebitelských sporů online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

22)[70] Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickem obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu ve veciach ochrany spotřebitela a o zmene a doplnení některých zákonů v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.

23)[71] § 40 ods. 4 Občanskeho zákonníka.

24)[72] Zákon č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajů a o zmene a doplnení některých zákonů.

25)[73] § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů.

26)[74] § 52a ods. 2 Občanskeho zákonníka.

27)[75] § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisů.

28)[76] § 21 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisů.

29)[77] § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení některých zákonů v znení neskorších predpisů.

30)[78] Zákon č. 71/1967 Zb. o správnem konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisů.

References

 1. ^ 1) (www.zakonypreludi.sk)
 2. ^ 2) (www.zakonypreludi.sk)
 3. ^ 3) (www.zakonypreludi.sk)
 4. ^ 4) (www.zakonypreludi.sk)
 5. ^ 5) (www.zakonypreludi.sk)
 6. ^ 6) (www.zakonypreludi.sk)
 7. ^ 7) (www.zakonypreludi.sk)
 8. ^ 8) (www.zakonypreludi.sk)
 9. ^ 9) (www.zakonypreludi.sk)
 10. ^ 10) (www.zakonypreludi.sk)
 11. ^ 11) (www.zakonypreludi.sk)
 12. ^ 12) (www.zakonypreludi.sk)
 13. ^ 13) (www.zakonypreludi.sk)
 14. ^ 14) (www.zakonypreludi.sk)
 15. ^ 15) (www.zakonypreludi.sk)
 16. ^ 10a) (www.zakonypreludi.sk)
 17. ^ 16) (www.zakonypreludi.sk)
 18. ^ 17) (www.zakonypreludi.sk)
 19. ^ 18) (www.zakonypreludi.sk)
 20. ^ 19) (www.zakonypreludi.sk)
 21. ^ 20) (www.zakonypreludi.sk)
 22. ^ 21) (www.zakonypreludi.sk)
 23. ^ 21a) (www.zakonypreludi.sk)
 24. ^ 21b) (www.zakonypreludi.sk)
 25. ^ 22) (www.zakonypreludi.sk)
 26. ^ 23) (www.zakonypreludi.sk)
 27. ^ 24) (www.zakonypreludi.sk)
 28. ^ 25) (www.zakonypreludi.sk)
 29. ^ 26) (www.zakonypreludi.sk)
 30. ^ 27) (www.zakonypreludi.sk)
 31. ^ 28) (www.zakonypreludi.sk)
 32. ^ 29) (www.zakonypreludi.sk)
 33. ^ 30) (www.zakonypreludi.sk)
 34. ^ 27) (www.zakonypreludi.sk)
 35. ^ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotřebitelů, ktorou se mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou se zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES Text s významem pro EHP (eur-lex.europa.eu)
 36. ^ 1) (www.zakonypreludi.sk)
 37. ^ 16) (www.zakonypreludi.sk)
 38. ^ 1) (www.zakonypreludi.sk)
 39. ^ 2) (www.zakonypreludi.sk)
 40. ^ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotřebitelů, ktorou se mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou se zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES Text s významem pro EHP (eur-lex.europa.eu)
 41. ^ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotřebitelů, ktorou se mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou se zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES Text s významem pro EHP (eur-lex.europa.eu)
 42. ^ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotřebitelů, ktorou se mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou se zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES Text s významem pro EHP (eur-lex.europa.eu)
 43. ^ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnem riešení spotřebitelských sporů, ktorou se mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnem riešení spotřebitelských sporov) (eur-lex.europa.eu)
 44. ^ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služeb a spojených cestovných službách, ktorou se mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou se zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (www.epi.sk)
 45. ^ 1) (www.zakonypreludi.sk)
 46. ^ 2) (www.zakonypreludi.sk)
 47. ^ 3) (www.zakonypreludi.sk)
 48. ^ 4) (www.zakonypreludi.sk)
 49. ^ 5) (www.zakonypreludi.sk)
 50. ^ 6) (www.zakonypreludi.sk)
 51. ^ 7) (www.zakonypreludi.sk)
 52. ^ 8) (www.zakonypreludi.sk)
 53. ^ 9) (www.zakonypreludi.sk)
 54. ^ 10) (www.zakonypreludi.sk)
 55. ^ 10a) (www.zakonypreludi.sk)
 56. ^ 11) (www.zakonypreludi.sk)
 57. ^ 12) (www.zakonypreludi.sk)
 58. ^ 13) (www.zakonypreludi.sk)
 59. ^ 14) (www.zakonypreludi.sk)
 60. ^ 15) (www.zakonypreludi.sk)
 61. ^ 16) (www.zakonypreludi.sk)
 62. ^ 17) (www.zakonypreludi.sk)
 63. ^ 18) (www.zakonypreludi.sk)
 64. ^ 19) (www.zakonypreludi.sk)
 65. ^ 20) (www.zakonypreludi.sk)
 66. ^ 21) (www.zakonypreludi.sk)
 67. ^ 21a) (www.zakonypreludi.sk)
 68. ^ 21b) (www.zakonypreludi.sk)
 69. ^ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotřebitelských sporů online, kterým se mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotřebitelských sporů online) (eur-lex.europa.eu)
 70. ^ 22) (www.zakonypreludi.sk)
 71. ^ 23) (www.zakonypreludi.sk)
 72. ^ 24) (www.zakonypreludi.sk)
 73. ^ 25) (www.zakonypreludi.sk)
 74. ^ 26) (www.zakonypreludi.sk)
 75. ^ 27) (www.zakonypreludi.sk)
 76. ^ 28) (www.zakonypreludi.sk)
 77. ^ 29) (www.zakonypreludi.sk)
 78. ^ 30) (www.zakonypreludi.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.