Vánoční nákupy vystřídala novoroční turistika za slevami po obchodních centrech, nebo nekonečné nákupy přes internet. Není nic neobvyklého, že často koupíme zajíce v pytli, nebo naopak dostaneme to, Čo se nám nelíbí, nehodí, je příliš velké nebo zcela zbytečné. Reklamovat, vyměnit, vrátit? Nabízíme odpovědi na otázky, se kterými si často nevíme rady.

Řadí Ingrid Judinová, právnička společnosti Provident Financial.

1. Vztahuje se reklamace na zlevněné zboží?

Ano. Podle občanského zákoníku prodávající odpovídá za vady (chyby), které má prodaná věc při převzetí kupujícím . S výjimkou věcí, které jsou prodávány za nižší cenu z důvodu určité vady (chyby) , v tomto případě není možné reklamovat Vadu (chybu), pro kterou byla sjednána nižší cena (např. v případě pokud důvodem slevy při koupi hrnku, byla jeho chyba, že neměl ouško, nebo na jedné botě z páru byl křivý šev a pod.).

Určitě se nebojte reklamovat zboží, které je ve výprodeji a není poškozený.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR (R 22/1983): „Pokud cena prodané věci byla snížena pod obvyklou cenu z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje zboží, je rozhodující, že jde o prodej nové věci bez vad, a nikoliv o prodej použité věci. Prodávající za vady takto prodaných věcí odpovídá v plném rozsahu . “ Prodávající má při prodeji zboží v obchodě povinnost odevzdat kupujícímu prodávané zboží, přičemž ručí za to, že prodávané zboží je při převzetí a po dobu záruky bez vady (chyb). Pro zlevněné zboží platí stejné podmínky jako pro běžný výrobek. To znamená, že i na zlevněné zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

2. Čo v případě, že v prodejně je informace, že vrácení zboží ve slevě není možné, resp. nevztahuje se na něj reklamace?

V občanském zákoníku je stanoveno, že pokud se nejedná o věci, které se rychle kazí, nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady (chyby), které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka) . Prodávající nemůže vyloučit svou odpovědnost za vady (chyby). Na zlevněné zboží se hledí jako na nový. Takže iv tomto případě platí, že záruční doba je 24 měsíců. Pokud jde o použitou věc, kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců. V případě, že prodávající odmítá akceptovat reklamaci z důvodu, že jde o zlevněné zboží, obraťte se s podnětem na SOI.

3. Jak postupovat, když kurýr nebo pošta doručí poškozené zboží?

V případě dodání poškozeného zboží nese podle občanského zákoníku odpovědnost za škodu dopravce nebo prodávající (dodavatel):

Dopravce je odpovědný pouze v případě, li škoda způsobena v době od převzetí zboží na přepravu až do jeho vydání s výjimkou škody způsobené odesílatelem tj. prodávajícím nebo příjemcem, pochybností zásilky (např. vada materiálu, výrobní vady), jejího obalu, balení, zvláštní povahou zásilky (např. křehkostí) anebo okolností, kterou nemohl dopravce odvrátit (např. živelná pohroma nebo neodvratitelný úkony cizí osoby). Jako okolnost, kterou nemohl dopravce odvrátit, však nepřichází v úvahu náhoda, která vyplývá z provozu dopravce (dopravní nehoda), odcizení části zásilky a pod. Přepravní řády mohou stanovit, za jakých podmínek se předpokládá, že škoda vznikla z uvedených příčin.

V § 770, odst.. 1 občanského zákoníku je uvedeno: „Při ztrátě nebo zničení zásilky je dopravce povinen nahradit cenu, kterou měla ztracená nebo zničená zásilka v době, kdy byla převzata k přepravě . Kromě toho je povinen nést účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s přepravou ztracené nebo zničené zásilky. Při poškození nebo částečné ztrátě zásilky hradí dopravce částku, o kterou byla zásilka znehodnocena;-li účelné provést opravu, hradí dopravce náklady opravy. „

Podmínky a rozsah náhrady škody při překročení dodací lhůty upravují přepravní řády. V praxi se většinou sepisuje protokol o poškození a zásilka se obratem vrací kurýrovi / poště.

V případě, byla-li škoda na zboží způsobena prodávajícím, kupující má právo odstoupit od smlouvy z důvodu, že zboží má vadu (chybu). Vadnost výrobku musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. To znamená, že jakmile zjistí, že zboží není v pořádku, uplatní reklamaci u prodávajícího.

4. Což v případě (při nákupu přes internet), pokud zaplatím před dodáním zboží a zboží nedostanu?

Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jin když, prodávající je povinen objednávku spotřebitele splnit do 30 dnů od jejího doručení . Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tem neprodleně informovat spotřebitele a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění. Pokud se tak nestane, doporučuji vyzvat prodávajícího na dodání zboží a v případě pokud nereaguje obrátit se na policii pro podezření z trestného činu podvodu nebo se obrátit se stížností na SOI.

5. Jak si poradit, pokud při nákupu přes internet je doručen jiné zboží, než byl objednán?

Podle zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji je spotřebitel oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Smlouva uzavírána na dálku je smlouva, kterou uzavírá prodávající a spotřebitel na zásilkový prodej zboží výhradně prostřednictvím prostředků komunikace, kterými jsou například adresovaný dopis, telefon, fax , elektronická pošta. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží , kterou spotřebitel uhradil za zboží včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel jen v tem případě, pokud výrobek odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný . Prodávající a spotřebitel se mohou dohodnout na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně. Náklady spojené s vrácením zboží při odstoupení spotřebitele od smlouvy ponese v tomto případě prodávající.

doručení zboží –

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.