Original article

Informace v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Základ dane při dodaní zboží nebo služby

Čo tvorí základ dane

Základem dane při dodaní zboží nebo služby je všetko, co tvorí protihodnotu, kterou dodavatel prijal nebo má prijat od svojho odběratele – příjemcu plnenia nebo od inej osoby za dodanie zboží nebo služby, zníženú o daň. Protihodnotou za plnenie se rozumí odplata, která nemusí být vždy platená v peniazoch, ale může Jít i o platenie inou formou, napr. v naturáliách, kterou je vždy možné vyjadrit v peniazoch. Protihodnota – odplata, kterou dodavatel má prijat nebo prijal za dodaný zboží nebo službu teda obsahuje i sumu dane a při určení základu dane, z kterého se daň vypočítava, se odplata zníži o sumu dane.

Do základu dane se zahŕňajú aj:

 1. iné dane, clá a poplatky vzťahujúce se na zboží nebo službu. Napr. do základu dane vchádza i spotřebná daň, když jde o dodávku zboží který podlieha spotřebnej dani,
 2. súvisiace náklady (výdavky), jak napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na přepravu a náklady pojištění požadovaného dodavatelem od kupujúceho nebo zákazníka,
 3. dotácia nebo příspěvek, který dodavatel prijal nebo má prijat k ceně zboží nebo služby avšak iba vtedy, když je platení inou osobou jak samotným dodavatelem zboží nebo služby.

Při určení základu dane u dodavatela zboží nebo služby je potřebné rozlišovat, či jde o náklad dodavatela nebo prijímatele, nebo či jde o taký „náklad“, který se zdaňuje jak samostatné dodanie zboží nebo služby. Plnenie, které je nákladem prijímatele se do základu dane u dodavatela nezahŕňa.

U platiteľů dane, kteří využívajú § 68d zákona o DPH (osobitná úprava) základ dane tvorí prijatá platba za dodávku zboží nebo služeb.

Príklady

Príklad č. 1: V zmysle uzavretej zmluvy se firma A – platitel dane – zaviazala, že pro firmu B v jej mene a na jej účet zariadi predaj výrobků a firma B se zaviazala, že firme A za zariadenie predaja výrobků zaplatí odmenu 10% z hodnoty predaných výrobků. Firma A predala v mene a na účet firmy B výrobky v celkové hodnote 30 000 eur. Odmena ve výšce 10 % ze sumy 30 000 eur je 3.000 eur včetně dane, t.j. základ dane je 3 000 : 1,2 = 2 500 eur (daň je 500 eur).

Príklad č. 2: Platitel A na základe zmluvy dodáva zboží pro platitele dane B. Ze zmluvy vyplýva, že dodavatel zabezpečí i dopravu. Podle uzavretej kúpnej zmluvy se zaviazal dodavatel dodat zboží včetně jeho přepravy na dohodnuté místo odběratelei. Dodavatel nemá vlastné dopravné prostriedky, preto dopravu objednal u dopravcu ve svojem mene na svoj účet. Dodavatel přepravu jak náklad spojený s dodávkou zboží zahŕňa do základu dane při dodaní zboží.

Príklad č. 3: Slovenský dopravca – platitel dane A – uskutočnil přepravu zboží ze Slovenska do Chorvátska. Přepravu si objednal slovenský platitel dane B. V Maďarsku dopravca A zaplatil mýtne poplatky. Přepravca A fakturuje přepravu s daňou, přičemž do základu dane zahrnie i tyto mýtne poplatky.

Príklad č. 4: Spoločnost XY prevádzkuje jedáleň, v které poskytuje stravovanie svojim zamestnancem. Cena hlavného jedla je 3 eurá bez DPH. Spoločnost jak výdavok podle zákona o dani z příjmů uplatňuje příspěvek ve výšce 55 % z ceny jedla, t.j. 1,65 eura a ze sociálneho fondu 0,30 eura. Základem dane při poskytovaní stravovania zamestnancem je suma 1,05 eura (3-1,95) bez DPH. V danem případě spoločnost XY uplatní sazbu dane 20 % na sumu 1,05 eura.

Príklad č. 5: Dodavatel z Rakúska, identifikovaný pro daň v Rakúsku, vykonal pro spoločnost A, platitele dane, opravu 3 ks počítačů. Rakúsky dodavatel služby není registrovaný pro daň v SR. Rakúsky dodavatel vyhotovil faktúru pro spoločnost A, (odběratele služby) v které samostatne rozpísal materiál při oprave 1 000 eur, doprava z Rakúska na Slovensko a zpět 500 eur, práce vykonané 2 pracovníkmi 5 000 eur, ostatné služby jak náklady na ubytovanie, cestovné náklady na území SR, v celkové sume 3 500 eur. Celkem k úhrade je na faktúre uvedená suma 10 000 eur bez DPH. Spoločnost A je osoba povinná za uvedenú službu platit daň v tuzemsku, nakolik miestem dodání služby v zmysle § 15 ods.1 zákona o DPH je tuzemsko. Spoločnost A má povinnost priznat daň (20 %) v tuzemsku, kterou vypočíta ze základu dane 10 000 eur. Do základu dane v danem případě musí zahrnút všechny náklady súvisiace s dodaním služby.

Čo se nezahŕňa do základu dane

Do základu dane se nezahŕňajú výdavky, které dodavatel zaplatil v mene a na účet kupujúceho nebo zákazníka, kterému dodáva zboží nebo službu, které dodavatel požaduje od kupujúceho nebo zákazníka. Výdavky platené v mene a na účet kupujúceho nebo zákazníka jsou považované za tzv. „prechodné položky“ a nevchádzajú do základu dane. Je to napr. zaplatenie jakýchkoli poplatků advokátem v mene a na účet klienta; platenie kúpeľných poplatků, které platí ubytovacie zariadenie v mene a na účet klienta a pod. V případě, když je uplatnená DPH v jiném členskem štáte při dodaní zboží nebo služby i přes tomu, že osobou povinnou platit daň je tuzemská zdaniteľná osoba vzhledem na místo dodání v tuzemsku, tuzemská zdaniteľná osoba vypočíta daň jen ze základu dane z ceny zboží nebo služby.

Príklad

Slovenský podnikatel, neregistrovaný pro daň v tuzemsku, si objednal právnu službu od českého podnikatele, identifikovaného pro DPH v ČR. Jde o dodanie služby s miestem plnenia v tuzemsku při které se povinnost platit daň prenáša na odběratele v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH. Český podnikatel však vyfakturoval poskytnutie právnej služby s českou DPH. Slovenský podnikatel – příjemca služby – má povinnost priznat a odviest DPH z prijatej právnej služby, kterou mu dodala zahraničná osoba. Slovenský podnikatel nezahŕňa při určení základu dane českú DPH.

Základ dane při poskytnutí zľavy v čase dodání zboží nebo služby

Když je v čase dodání zboží nebo služby poskytnutá zľava z ceny nebo když je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane se zníži o sumu zľavy.

Príklady

Príklad č. 1: Platitel dane A se dohodol s platiteľem dane B, že mu predá zboží v celkové hodnote 1 200 eur s DPH. Firma A poskytuje všetkým odběratelům zľavu ve výšce 2 % z ceny zboží, když zaplatí za zboží v hotovosti v den predaja zboží. Vzhledem k tomu, že odberatel uhradil cenu zboží v hotovosti při jeho predaji, dodavatel mu poskytol dohodnutú zľavu. Dodavatel preto pôvodný základ dane 1 000 eur znížil už při dodaní zboží a daň priznal a odviedol ze základu dane 980 eur.

Príklad č. 2: Platitel dane X podniká v oblasti veľkoobchod s hračkami. Na sklade eviduje 10 ks autíčok v predajnej ceně 10 euro/ks bez DPH, o které není zájem a stoja na sklade už dlhšiu dobu. Při ich nákupu byla daň odpočítaná v plnej výšce. Firma A se rozhodla, že osobe, která nakúpi uvedené hračky, poskytne při ich predaji zľavu 50 %. Firma X predala uvedené hračky dne 2.11.2018. Nakolik v čase dodání zboží byla poskytnutá zľava z ceny, základ dane se zníži o sumu zľavy, t.j. o 50 eur. Firme X vzniká daňová povinnost dňem predaja predmetného zboží a má povinnost v zdaňovacem období november 2018, resp. IV.Q 2018, priznat a odviest daň ze základu dane 50 eur (zníženého o sumu zľavy).

Základ dane při dodaní zboží na jiný účel jak podnikanie

Za dodanie zboží za protihodnotu se považuje i také dodanie zboží, které platitel dodá na svoju osobnú spotřebu nebo na osobnú spotřebu svojich zamestnanců, dodá zboží bezodplatne nebo na Další účel jak na podnikanie a když při kúpe tohto zboží nebo jeho súčasti nebo vytvorení tohto zboží nebo jeho súčasti vlastnou činností byla daň úplne nebo čiastočne odpočítaná. Z uvedeného vyplýva, že platitel dane má povinnost priznat a odviest DPH i v případě, když dodá zboží (použije) pro svoju osobnú spotřebu nebo pro spotřebu vlastných zamestnanců nebo dodá zboží jjjjjiným osobám bezodplatne na jiný účel jak na podnikanie, když byla při kúpe tohto zboží nebo jeho súčasti nebo vytvorení tohto zboží nebo jeho súčasti vlastnou činností daň čiastočne nebo úplne odpočítaná. Bezodplatným dodaním zboží na jiný účel jak na podnikanení napr. darovanie počítača materskej škôlke platiteľem.

Bezodplatné dodanie zboží, osobná spotřeba platitele, zamestnancov

Základem dane při dodaní zboží na osobnú spotřebu, spotřebu zamestnanců nebo při bezodplatnem dodaní zboží, když při jeho kúpe nebo při jeho vytvorení vlastnou činností byla daň úplne nebo čiastočne odpočítaná, je cena, za kterou byl zboží nadobudnutý včetně nákladů súvisiacich s nadobudnutím, a když byl zboží vytvorený vlastnou činností, základem dane jsou náklady na vytvorenie zboží vlastnou činností. Když platitel odpočítal daň pomerne nebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohlední tyto skutočnosti při výpočte dane.

Príklad

Platitel dane – veľkoobchod s knihami – daruje 30 ks kníh o celkové hodnote 360 eur pro neziskovú organizáciu. Při nákupu kníh si platitel dane uplatnil odpočítanie dane ve výšce 60 eur. Platitel je v čase darovania povinný odviest daň ve výšce 60 eur, kterou si uplatnil při nákupu predmetných kníh, t.j. ze základu dane 300 eur.

Bezodplatné dodanie odpisovaného majetku

Základem dane při dodaní zboží, který je odpisovaným majetkem v zmysle zákona o dani z příjmů, je zostatková cena majetku zistená podle zákona o dani z příjmů. Když platitel dane dodá zboží, který byl odpisovaným majetkem podle zákona o dani z příjmů, přičemž při dodaní byl tento zboží odpísaný v plnej výšce v zmysle zákona o dani z příjmů (jeho zostatková hodnota je nula), za cenu vyšší jak nula, potom základem dane v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH je všetko, co tvorí protihodnotu, kterou platitel dane prijal nebo má prijat od příjemcu plnenia za dodanie zboží, znížená o daň.

Príklady

Príklad č. 1: Platitel dane daroval škole počítače. Při kúpe počítačů si platitel dane uplatnil odpočítanie dane. V čase darovania mali počítače zostatkovú hodnotu 0 eur. Platitel dane není povinný odviest DPH, pretože základ dane je 0 eur.

Príklad č. 2: Fyzická osoba A, platitel dane v měsíci máj 2015 kúpila stavebný pozemok na účely svojho podnikania od podnikatele, platitele dane B v sume 120 000 eur včetně dane. U platitele A byla daň v plnej výšce odpočítaná. V měsíci január 2019 stavebný pozemok dodal svému zamestnancovi bezodplatne. Platitel A je povinný priznat a odviest daň v sume 20 000 eur. Stavebný pozemok není v zmysle zákona o dani z příjmů odpisovaným majetkem. Základem dane je cena za kterou byl zboží – pozemok nadobudnutý, t.j. 100 000 eur.

Bezodplatné dodanie služby, osobná spotřeba platitele, zamestnancov

Základem dane při dodaní služby na osobnú spotřebu seba nebo svojich zamestnanců, nebo když je služba dodaná bezodplatne, nebo službu použije na účel jiný jak podnikanie, jsou v zmysle zákona o DPH náklady na službu. Když platitel odpočítal daň pomerne nebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohlední tyto skutočnosti při výpočte dane.

I poskytnutie práva užívat hmotný majetok, t.j. hnuteľnú nebo nehnuteľnú vec za protihodnotu se považuje za poskytnutie služby. Z ustanovení zákona o DPH vyplýva, že i využitie hmotného majetku, který je ve vlastníctve platitele a při kterého kúpe nebo vytvorení vlastnou činností byla daň úplne nebo čiastočne odpočítateľná, pro svoju osobnú spotřebu nebo spotřebu vlastných zamestnanců nebo na Další jiný účel jak na podnikanie platitele se považuje za dodanie služby za protihodnotu. Za dodanie služby za protihodnotu se považuje i jiné bezodplatné dodanie služby jak užívanie hmotného majetku, když jde o dodanie služby na osobnú spotřebu platitele nebo na spotřebu jeho zamestnanců nebo na Další jiný účel jak na podnikane. O bezodplatnem dodaní služby na jiný účel jak na podnikanie by mohlo Jít napr. vtedy, když dopravca, platitel dane, vykoná bezodplatne dopravu žiaků, nebo maliar, platitel dane bezodplatne vymaľuje triedu, ..atď.

Príklad

Stavebná firma, platitel dane opraví strechu na rodinnem dome svojho zamestnanca. Na opravu strechy použije materiál – krytinu a dosky, pracovnú silu svojej firmy, dodá lešenie a zabezpečí dopravu materiálu. Základem dane při dodaní služby, ktorou je oprava strechy pro osobnú spotřebu svojho zamestnanca, jsou všechny skutočne vynaložené náklady súvisiace s vykonanou opravou.

Základ dane při premiestnení zboží do iného členského štátu

Základem dane při premiestnení zboží, který je ve vlastníctve zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania je cena, za kterou byl zboží nadobudnutý včetně nákladů súvisiacich s nadobudnutím. Když byl zboží vytvorený vlastnou činností, základem dane jsou náklady na vytvorenie zboží vlastnou činností.

Pro premiestnenie zboží do iného členského štátu platí rovnaké pravidlá jak pro dodanie zboží do iného ČŠ se zmenou vlastníctva zboží (podnikatel, který premiestňuje zboží do iného ČŠ, zároveň uskutoční intrakomunitárne nadobudnutie zboží v ČŠ, kde se přeprava zboží skončila).

Premiestnenie zboží, který je ve vlastníctve zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu je v zmysle zákona o DPH oslobodené od dane, když osoba, která si premiestňuje zboží na účely svojho podnikania, je registrovaná pro daň v tuzemsku a zároveň je identifikovaná pro daň v členskem štáte, do kterého zboží premiestňuje. Platitel dane, který si premiestňuje zboží z tuzemska do iného členského štátu jak dodanie zboží za protihodnotu na účely svojho podnikania, musí uviest premiestnenie tohto zboží i v daňovem priznaní a i v súhrnnem výkaze.

Príklad

Slovenský podnikatel A, platitel dane vyrába na Slovensku chladničky (zboží) a zároveň podniká i v Nemecku, kde je identifikovaný pro daň. V januári 2019 si premiestnil zboží ze SR do Nemecka na účely svojho podnikania. Zboží byl vytvorený vlastnou činností, preto základem dane jsou všechny náklady na výrobu uvedených chladničiek. Určenie základu dane je důležité z důvodu, v akej výšce uvedie do daňového priznania a súhrnného výkazu premiestnenie – dodanie tohto zboží za protihodnotu do iného ČŠ v tuzemsku a na druhej strane z akého základu dane z nadobudnutia zboží v jiném ČŠ prizná DPH ve výšce platnej sazby dane v tomto ČŠ.

Základ dane při predaji podniku

Základem dane při dodaní zboží a dodaní služeb v rámci predaja podniku nebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku se základ dane určí na základe dohodnutej ceny vzťahujúcej se na jednotlivý prevádzaný hmotný majetok a nehmotný majetok a jednotlivé jiné majetkovo využiteľné hodnoty. Základ dane se nemůže znížit o závazky, které prechádzajú na kupujúceho (§ 22 ods. 7 zákona o DPH).

Když platitel dane predáva podnik nebo čast podniku osobe, která je platiteľem dane nebo se stáva platiteľem dane podle § 4 ods. 4 zákona o DPH, potom tento predaj sa nepovažuje za dodanie zboží nebo dodanie služby v zmysle § 10 zákona o DPH. Osoba, která nadobudne podnik nebo čast podniku od platitele dane se dňem nadobudnutia podniku stáva ze zákona platiteľem dane v zmysle § 4 ods. 4 zákona o DPH. Uvedené  znamená, že predaj podniku nebo časti podniku bude spravidla predaný bez dane. Výnimkou bude prípad, když platitel dane predá podnik nebo čast podniku osobe, která bude výlučne nebo prevažne dodávat zbožíy a služby, které jsou oslobodené od dane podle § 28 až 41 zákona o DPH, v tomto případě platitel dane prizná a odvedie daň ze základu dane. Táto výnimka se nevzťahuje na predaj nebo vloženie podniku nebo časti platiteľem, který výlučne nebo prevažne dodáva zbožíy nebo služby, které jsou oslobodené od dane podle § 28 až § 41 zákona o DPH.

Základ dane při nadobudnutí zboží v tuzemsku z iného členského štátu

Základ dane při nadobudnutí zboží v tuzemsku z iného členského štátu se určí podle § 22 ods. 1 – 4 zákona o DPH. Základem dane je všetko, co tvorí protihodnotu, kterou dodavatel prijal nebo má prijat od příjemcu plnenia nebo inej osoby za dodanie zboží, znížená o daň. Do základu dane se zahŕňajú jiné dane, clá, a poplatky vzťahujúce se k zboží a súvisiace náklady (výdavky) jak napr. provízia, náklady na balenie, náklady na přepravu a náklady pojištění požadované dodavatelem od kupujúceho nebo zákazníka. Do základu dane se nezahŕňajú výdavky platené v mene a na účet kupujúceho nebo zákazníka, které dodavatel požaduje od kupujúceho. Když je v čase dodání zboží poskytnutá zľava z ceny nebo zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane se zníži o sumu zľavy.

V podstate při nadobudnutí zboží, určí základ dane odberatel – nadobúdatel na základe faktúry, kterou vyhotovil dodavatel identifikovaný pro daň v jiném členskem štáte. Když napr. odberatel neobdrží faktúru od dodavatela, základ dane určí podle zmluvne dohodnutej ceny. V případě, že platitel dane zistí po obdržaní faktúry, že fakturovaná cena se odlišuje od základu dane stanoveného ze zmluvne dohodnutej ceny, platitel dane vykoná opravu priznanej a odvedenej dane buď podaním opravného, resp. dodatočného daňového priznania k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu, v kterém mu vznikla daňová povinnost při nadobudnutí zboží v tuzemsku z iného členského štátu. Když by napr. na faktúre od prodávajícího byla uvedená osobitne dohodnutá cena za zboží a osobitne cena za súvisiace náklady s dodaním zboží, základem dane u nadobúdatele je dohodnutá cena za zboží, včetně nákladů súvisiacich s dodaním zboží.

Príklady

Príklad č. 1: Platitel dane nadobúda v tuzemsku zboží od českého podnikatele identifikovaného pro daň v Českej republike. V zmysle dohodnutěch zmluvných podmínek, přepravu zboží zabezpečuje český podnikatel. Český podnikatel faktúru za zboží vyhotovil v den začatia přepravy dne 15.8.2019 v celkové sume 51 000 eur bez dane, z toho za zboží suma 50 000 eur a doprava 1 000 eur. Pro účely určenia základu dane platitel dane, nadobúdatel v tomto případě zahŕňa i náklady na přepravu zboží. Daňová povinnost z nadobudnutia zboží v tuzemsku vznikne platiteľovi ze základu dane zisteného ze sumy 51 000 eur.

Príklad č. 2: Nemecký podnikatel, identifikovaný pro daň v Nemecku si premiestnil zboží na účely svojho podnikania do svojej prevádzkarne zriadenej v tuzemsku. Nemecký podnikatel predmetný zboží v rámci svojho podnikania kúpil od nemeckého výrobcu. Nemecký podnikatel je v tuzemsku registrovaný za platitele dane. Platitel dane musí v tuzemsku při nadobudnutí zboží platit daň z nadobudnutia tohto zboží. Základem dane je cena, za kterou byl zboží v Nemecku nadobudnutý včetně nákladů súvisiacich s nadobudnutím.

Základ dane při dovoze zboží

Při dovoze zboží se při určení základu dane vychádza podle § 24 zákona o DPH z colnej hodnoty zboží. Do základu dane se musí za výhradnej podmínky, že ne jsou zahrnuté do colnej hodnoty, zahrnút aj:

 • clá, dane (napr. spotřebná daň) a jiné platby splatné v zahraničí a splatné při dovoze zboží mimo dane, která se má vymerat,
 • súvisiace náklady (výdavky), jak napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na přepravu a náklady pojištění vzniknuté do prvního miesta určenia v tuzemsku (mezi súvisiace náklady je možné zahrnút i položky, které se v zmysle colných predpisů nepripočítali k colnej hodnote).

Základem dane při zpět dovážanem zbožíe prepustenem do colného režimu voľný obeh z colného režimu pasívny zušľachťovací styk je:

 1. hodnota spracovateľských operácií vykonaných v treťem štáte,
 2. dane, clá a jiné platby splatné v zahraničí a splatné při dovoze zboží mimo dane, která se má vymerat,
 3. súvisiace náklady (výdavky), jak napríklad provízia, náklady na balenie, přepravu nebo náklady pojištění vzniknuté do prvního miesta určenia v tuzemsku (tie náklady, které nebyli zahrnuté do hodnoty spracovateľských operácií v zmysle colných predpisov).

Hodnota spracovateľských operácií vykonaných v treťem štáte při zpět dovážanem zbožíe prepustenem do colného režimu voľný obeh z colného režimu pasívny zušľachťovací styk se nezahrnie do základu dane při dovoze zboží, když jsou tyto spracovateľské operácie službami s miestem dodání v tuzemsku podle § 15 ods.1 zákona o DPH.

Oprava základu dane

Při dodaní zboží nebo služby

Opravu základu dane při dodaní zboží nebo služby v tuzemsku (keď je povinnost platit daň v tuzemsku) upravuje § 25 ods.1 – 3 a ods.6 zákona o DPH. Základ dane při dodaní zboží nebo služby a při nadobudnutí zboží v tuzemsku z iného členského štátu se opraví, když dojde k :

 1. úplnému nebo čiastočnému zrušeniu dodávky zboží nebo služby, nebo když dojde k úplnému nebo čiastočnému vráteniu dodávky zboží,
 2. zníženiu ceny zboží nebo služby po vzniku daňovej povinnosti. Jde napr. o poskytnutie rôznych zliav, bonusů, množstevných rabatů poskytnutěch po vzniku daňovej povinnosti v závislosti od splnenia dohodnutěch zmluvných podmínek mezi predávajúcim a kupujúcim,
 3. zvýšeniu ceny zboží nebo služby.

Rozdiel mezi pôvodným základem dane a pôvodne priznanou daňou a opraveným základem dane a opravenou daňou se vykazuje v daňovem priznaní za zdaňovacie obdobie, v kterém byl vyhotovený doklad o oprave základu dane. To zn., že oprava základu dane se neuvádí v dodatočnem daňovem priznaní. Uvedené platí, pro prípady, když je povinný platit daň dodavatel. V případech, když je povinný platit daň příjemca zboží nebo služby se oprava uvedie v daňovem priznaní za zdaňovacie obdobie, v kterém nadobúdatel zboží nebo příjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane. Když se při oprave základu  dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane, uvedie se rozdiel mezi pôvodným základem dane a opraveným základem dane a rozdiel mezi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovem priznaní za zdaňovacie obdobie, v kterém nastala skutočnost, která má za následok opravu základu dane.

Když platitel dane, který uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie zboží nebo služby (§ 68d zákona o DPH) znižuje následne po skončení zdaňovacieho obdobia, v kterém vznikla daňová povinnost, základ dane a daň podle § 25 ods.1 zákona o DPH, platitel dane snížení základu dane vykoná v zdaňovacem období, v kterém vrátil svému odběratelei platbu, resp. čast platby za dodanie zboží nebo služby (§ 68d ods. 8 zákona o DPH). Když se opravou základu dane zvýši základ dane, platitel dane, který uplatňuje osobitnú úpravu, uvedie opravu základu dane a dane v daňovem priznaní za zdaňovacie obdobie, v kterém prijal platbu, a to v rozsahu prijatej platby. Platitel dane, který uplatňuje osobitnú úpravu má právo opravit pôvodne odpočítanú daň při zvýšení základu dane v tem zdaňovacem období, v kterém zaplatil dodavatelůi a ve výšce zodpovedajícej sume, kterou zaplatil (§ 68d ods. 9 zákona o DPH).

Kdo nemusí opravit základ dane

Když nastanú vyššie uvedené skutočnosti, dodavatel je povinný opravit pôvodný základ dane a pôvodne uvedenú daň s výnimkou podle § 25 ods.6 zákona o DPH podle které platitel dane nemusí opravit základ dane a daň, když zníži cenu zboží nebo služby po vzniku daňovej povinnosti vůči inému platiteľovi dane za predpokladu, že na takem postupe se obidve strany (dodavatel a odberateľ) písomne dohodli. Platitel dane může dohodu uzatvorit jen vtedy, když odberatel je platitel dane podle zákona o DPH.

Príklady

Príklad č. 1: Platitel dane na základe kúpnej zmluvy dodá v januári 2019 zboží v hodnote 10 000 eur + 2 000 eur DPH. Odberatel za zboží zaplatí v januári 2019 čiastku 12 000 eur. Zboží nevyhovuje dohodnutým kvalitatívnym podmienkam, a preto odberatel zboží vráti ve februári 2019 dodavatelůi.

Platitel dane – dodavatel – vyhotoví doklad, v kterém opraví pôvodný základ dane. Opravu uvedie v daňovem priznaní a v kontrolnem výkaze za to zdaňovacie obdobie, kdy vyhotovil doklad o oprave základu dane. Odberatel musí odpočet dane vrátit podle § 53 zákona o DPH.

Príklad č. 2: Dodavatel, platitel dane v měsíci január 2019 opravil zákazníkovi (slovenskému platiteľovi dane) automobil v celkové sume 1 200 eur, z toho DPH v čiastke 200 eur. Dodavatel dne 3.2.2019 vyhotovil pro odběratele za dodanie služby (oprava automobilu) faktúru na celkovú sumu 1 200 eur. Odberatel reklamoval, že na opravu automobilu nebyla použitá taká súčiastka (zboží), která byla vyfakturovaná a žiadal o snížení ceny poskytnutej služby. Dodavatel při znížení ceny plnenia po vzniku daňovej povinnosti vykoná opravu základu dane v zmysle § 25 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. Dodavatel v měsíci apríl 2019 vyhotovil faktúru, ktorou opravil základ dane a výšku dane, t.j. znížil celkovú cenu poskytovaných služeb na základe uznanej reklamácie ze sumy 1 200 eur na sumu 1 130 eur. Opravu základu dane uviedol v riadku 26 a 27 daňového priznania a v časti C1 kontrolného výkazu.

Při nadobudnutí zboží v tuzemsku z iného členského štátu

Když si nadobúdatel zboží v tuzemsku z iného členského štátu – platitel dane, odpočítal daň na vstupe a nedřív obdrží doklad o oprave základu dane od dodavatela z iného členského štátu identifikovaného pro daň v jiném členskem štáte, je povinný v zmysle § 53 ods.1 zákona o DPH opravit odpočítanú daň v tem zdaňovacem období, v kterém platitel dostal doklad o oprave základu dane. Když platitel dane doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dne, když nastala skutočnost podle § 25 ods. 1 zákona o DPH, která má za následok snížení základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacem období, v kterém uplynulo 30 dní odo dne, když nastala skutočnost podle § 25 ods.1 zákona o DPH. Když se povinnost opravit odpočítanú daň viaže na  nadobudnutie zboží z iného členského štátu, případně dodanie zboží nebo služby, když osobou povinnou platit daň je odberatel zboží nebo služby, spolu se základem dane opraví i daň podle § 25 zákona o DPH.

Príklad

Príklad č. 1: Platitel dane nadobudol zboží z Rakúska 20.2.2019 za cenu 40 000 eur. Slovenský podnikatel uplatnil k ceně slovenskú DPH (samozdanenie) ve výšce 8 000 eur a zdaniteľný obchod uviedol do daňového priznania za zdaňovacie obdobie február 2019 (daňová povinnost vznikla nadobúdateľovi dňem vyhotovenia faktúry, který byl totožný s dňem nadobudnutia zboží), príp. I.Q 2019. Platitel si zároveň uplatní odpočítanie dane v rámci toho istého zdaňovacieho obdobia. Vzhledem k tomu, že zboží byl čiastočne poškodený, odberatel požadoval zľavu ve výšce 55% z celkové ceny. Rakúsky dodavatel vyhotovil doklad o znížení ceny a odberatel tento doklad obdržal v apríli 2019. Slovenský podnikatel (platitel dane) uvedie opravu základu dane a taktéž opravu odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie apríl 2019, príp. II.Q 2019 v daňovem priznaní k DPH v riadku 26, 27 a 28  a v kontrolnem výkaze v časti C2.

Príklad č. 2: Podnikatel z Nemecka registrovaný na DPH v Nemecku dodal dne 28.3.2019 zboží tuzemskému odběratelei. Zboží byl do tuzemska přepravený 28.3.2019 a faktúru, která byla vystavená 28.3.2019, odberatel obdržal spolu s dodávkou zboží 28.3.2019. Hodnota dodávky byla ve výšce 10 000 eur. Na faktúre bylo uvedené, když bude úhrada faktúry do 20 dní, poskytne se skonto 1 % z fakturovanej ceny. Nemecký dodavatel žiadnu opravnú faktúru už vyhotovovat nebude. Tuzemský odberatel – platitel dane – priznal daň ve výšce 2 000 eur za zdaňovacie obdobie marec 2019 a zároveň si uplatnil odpočítanie dane ve výšce 2 000 eur. Faktúru uhradil 10.4.2019, čím naplnil podmínky skonta, t.j. čiastka 10 000 eur se znížila o 1 %, t.j. na čiastku 9 900 eur, z čoho daň je ve výšce 1 980 eur.

Takže 10.4.2019 nastala skutočnost, na základe které dochádza k zníženiu základu dane a dane (o 100 eur se zníži základ dane a DPH se zníži o 20 eur), přičemž nemecký dodavatel nebude vyhotovovat Další doklad o oprave základu dane, tuzemský odberatel má povinnost opravit základ dane za zdaňovacie obdobie máj 2019, príp. II.Q 2019, nakolik lhůta 30 dní uplynie dňem 10.5. 2019.

Při dovoze zboží

V případě, že při dovoze zboží po vymeraní cla a dane nastanú prípady, které zakladají právo na vrátenie nebo odpustenie cla, colný orgán vráti nebo odpustí daň na základe podania žádosti žadatele s výnimkou prípadu, když žiadatel může odpočítat daň z dovezeného zboží v plnem rozsahu.

Mohlo by Vás zaujímať

Datum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 30. 4. 2019
Datum zveřenění informačného obsahu: 7. 12. 2013

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.