OBEC Dolný Hričů, Osloboditeľů č.131/35, 013 41

VÝZVA – Zakázka s nízkou hodnotou

Podle § zákona č. 25/2006 Z.z. o veřejných zakázkách o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů na dodání zboží s názvem: „Požární motorová stříkačka“

1.IDENTIFIKACE osoby podle § 7 Zákona č.25/2006 Sb

Název: OBEC DOLNÍ Hričů
Sídlo: Dolný Hričů, Osloboditeľů č. 131/35
IČO: 00321257
Telefon: 041/5572120
Fax: 041/5003280
Kontaktní osoba: Pavol Ballay 0910986169
e-mail: obecdolnyhricov@stonline.sk

2.typu smlouvy:
Podle § 412 a nasl.Obchodného zákoníku

3.místo dodání předmětu zakázky:
Obec Dolní Hričů, Osloboditeľů č. 131/35, 01341

4.Podrobný popis předmětu zakázky a jeho rozsah:
Předmětem zadání zakázky je dodání „Požární motorové stříkačky“ s následujícími parametry:

Motorová stříkačka s obsahem minimálně 1860 ccm3. Motor musí splňovat min. následující parametry: točivý moment 176-180 / 3600 Nm / ot., výkon při 4000 ot. / min – 46 k, sportovní výfuk, omezovač otáček, karburátor weber, kované ojnice. záběh na motorové brzdě a protokol z motorové brzdy. Sportovní stator čerpadla musí být z ušlechtilých slitin. Sportovní rozvaděč vody bez viditelných vnějších úprav, osazen kovanými spojkami. Povrchová úprava v práškové barvě. Elektrické startování.

5.Možnost rozdělení cenové nabídky:
Není možné cenovou nabídku rozdělit.

6.Variantné řešení:
Variantní řešení se nepřipouští.

7.Lhůta na dodání nebo dokončení předmětu zakázky:
Od podpisu smlouvy do 14 dnů.

8.Uplynutie lhůty pro předkládání nabídek:
Dne ​​4.9.2012 do 15.30 hod..

Nabídku doručit e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 1. této výzvy, nebo osobně, případně poštou na adresu uvedenou v bodě 1., do podatelny obecního úřadu v době úředních hodin následovně: Pondělí, Úterý: od 7.30-15.30 hodin, Středa od: 7.30-18.00 hodiny, Pátek od 7.30-12.30 hodin

Nabídky se předkládají ve slovenském jazyce.
Cenová nabídka bude obsahovat cenu v Kč včetně DPH.
Návrh smlouvy bude osoba podle § 7 zákona č.25/2006 Sb požadovat jen od úspěšného uchazeče.

9. Podmínky financování:
Dodavateli se neposkytne zálohu. Předmět zakázky bude financována formou bezhotovostního platebního styku ve lhůtě splatnosti faktur 15 kalendářních dny od dne jejího doručení.

10.Požadované doklady:
Doklad o oprávnění dodávat službu.

11. Kritéria pro hodnocení nabídek:
Cena v Kč s DPH.

V Dolním Hricová 20.8.2012
Ing. Vladimír Sadloň, starosta obce

Uloženo:
20.8.2012 úřední tabule obce
20.8.2012 webová stránka obce / www.dolnyhriců.sk

MOTOROVÁ POŽÁRNÍ STŘÍKAČKA

Veřejný zadavatel: Obec Dolní Hričů

Obecní úřad Dolní Hričů Osloboditeľů č. 131/35,

013 41 Dolný Hričů

V zastoupená Ing. Vladimír Sadloň, starosta obce

Předmět zakázky: „Dodání“ Motorové požární stříkačky „

Zakázka malého rozsahu
Zákon č.25/2006 Z.z. o veřejných zakázkách
postup podle § 102

dokumentaci


V Dolním Hricová 20.8.2012
Ing. Vladimír Sadloň, starosta obce

Část 1 – Všeobecné informace

Identifikace veřejného zadavatele

Obec Dolní Hričů

Obecní úřad Dolní Hričů, Osloboditeľů č. 131/55

V zastoupená Ing. Vladimír Sadloň, starosta obce

Kontaktní osoba: Pavol Ballay, 0910986169

IČO: 00321257

DIČ: 2020626421

Telefon: 041/5572120

Fax: 041/5003280

e-mail: obecdolnyhricov@stonline.sk [2]

Předmět zakázky

Motorová stříkačka s obsahem minimálně 1860 ccm3. Motor musí splňovat min. následující parametry: točivý moment 176-180 / 3600 Nm / ot., výkon při 4000 ot. / min – 46 k, sportovní výfuk, omezovač otáček, karburátor weber, kované ojnice. záběh na motorové brzdě a protokol z motorové brzdy. Sportovní stator čerpadla musí být z ušlechtilých slitin. Sportovní rozvaděč vody bez viditelných vnějších úprav, osazen kovanými spojkami. Povrchová úprava v práškové barvě. Elektrické startování.

Zdroj financování

Předmět zakázky bude financován z prostředků dotace, která byla obci přidělena

z Ministerstva vnitra ČR.

Druh zakázky

Smlouva o dodávkách uzavřená podle § 412 a násl. Obchodního zákoníku.

Místo dodání prací

Katastrální území obce Dolní Hričů

Termín dodání do 14 dnů od podpisu smlouvy

Další podmínky soutěže

Výzva bude zveřejněna v úřední desce obce a na webové stránce obce.

Část 2 – Dorozumívání a vysvětlování

Vysvětlování a podávání informací bude poskytovat Pavel Ballay do 3.9.2012

do 18:00.

Část 3 – Příprava nabídky

Nabídka musí být vyhotovena a předložena v 2 vyhotoveních, ve slovenském jazyce jménem EURO

Uchazeč doloží doklad o oprávnění podnikat.

Uchazeč doloží doklad o oprávnění dodávat takové zboží.

Návrh na plnění kritérií

Celková cena prací v EUR ve složení: cena bez DPH, sazba DPH, cena spolu.

Uchazeč může nabídku doplnit nebo odvolat jen ve lhůtě pro podání nabídek a to 4.9.2012 do15.30 hod. Nabídky podané po tomto termínu budou uchazeči vráceny.

Vyhodnocení nabídek

Vyhodnocení se uskuteční dne 5.9. 2012 v 17.00 hodin na obecním úřadě v Dolním Hricová na vyhodnocení se může zúčastnit každý uchazeč, který podal nabídku ve stanovené lhůtě. Pověřený zástupce uchazeče se prokáže průkazem totožnosti a zmocněním k zastupování.

Vyhodnocení nabídek je neveřejné. Stanovená komise nabídky vyhodnotí a určí vítěze, napíše zápis a předá ji zadavateli.

Tento neprodleně oznámí všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny výsledek a vyhodnocení soutěže.

Kritéria pro hodnocení nabídek

Kritéria pro hodnocení nabídek je celková cena zboží. První pořadí bude přiděleno nabídce, jejíž cena bude nejnižší. Tento uchazeč se stane vítězem a ostatní uchazeči budou neúspěšní.

Způsob stanovení ceny

Celková cena zboží bude stanovena jako cena ve složení:

Celková cena bez DPH ………………………. EUR

Sazba DPH ………………………. EUR

Cena spolu z DPH ………………………. EUR

Uzavření „Smlouvy“
Po vyhodnocení nabídek bude vítězný uchazeč seznámen s výsledkem zakázek a vyzván k uzavření „Smlouvy o dodávkách“

Výzva Zakázka s nízkou hodnotou [3]

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.