Original article

Zboží musí mít určitý súbor vlastností:
• fyzikálne (hmotnost, farba, lesk, tvrdost, elektrická vodivost, tepelná vodivost ..)
• chemické (látkové zloženie)
• biologické (ako tyto vlastnosti pôsobia na ľudský organizmus)
• fyziologické (uvádíjú se ve vzťahu pôsobenia na človeka)
Tyto vlastnosti můžou být užitočné, ale i neužitočné pro zboží. Súhrn vlastností, které vytvárajú užitočnost daného výrobku, nazývame úžitkové vlastnosti. Je to teda:
? súbor vlastností, které ovlivňujú realizáciu v rámci spotřeby
? súbor vlastností, které se prejavujú v procese vzájomného pôsobenia človeka s vecami, při tem odhaľujú hodnotu zboží pro spotřebitela a charakterizujú schopnost uspokojovat hmotné a duševné požiadavky jednotlivca a spoločnosti
Úžitkové vlastnosti můžou byť:
• merateľné – možno ich exaktne vyjadrit (technické, ekonomické a estetické úžitkové vlastnosti)
• nemerateľné – ve veľkej miere závisia od individuálneho prístupu, schopností a skúseností hodnotiaceho subjektu

ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI

Každá úžitková hodnota je ve svojej podstate súborem základných čiastkových vlastností, napr. spoľahlivost, estetická pôsobivost … Každý výrobok tak zhotovený, aby vyhovoval očakávaniam určitého trhu, ale i požiadavkám spotřebitelů. Rozlišujeme:
1. Ekonomické úžitkové vlastnosti – vyjadrujú to, jak boli využité vnášané zdroje do procesu výroby, akým způsobem, s akou účinností boli premenené na výrobok, s než hospodárskym výsledkem (ziskom). S tím súvisí celková efektívnost výroby, ceny[1], konečná spotřeba výrobků ….
2. Technické úžitkové vlastnosti – zahŕňajú v sebe možnosti a způsoby použitia výrobků, napr. výrobky na vytváranie vizuálneho obrazu (TV, fotoaparáty), které se však odlišujú technickým riešením. Tyto odlišnosti vyplývajú z rozličných funkcií.
3. Psychologické úžitkové vlastnosti – týkajú se pôsobenia výrobku na spotřebitela. Je tu dôležitý duševný a citový vzťah spotřebitela ku výrobku. O osude výrobku na trhu rozhoduje hlavne prvý moment stretnutia spotřebitela s výrobkem. Někdy tu může dojst ku kríze, které hĺbka závisí od toho, co spotřebitel očakáva od výrobku ještě před aktem kúpy a aké znalosti mal o akosti výrobku. Patrí sem i osobný (špecifický) vzťah spotřebitela ku výrobku.
4. Sociologické úžitkové vlastnosti – vyjadrujú sociálnu príslušnost spotřebitela a súčasne se vzťahujú na sústavu jeho zvyků. Poprednú úlohu tu hrá vek, pohla umí, národnost, náboženstvo a jiné spoločenské činitele a obyčaje, které spolu s akostí výrobku se často stávajú pro spotřebitela ohodně dôležitejšie jak ekonomické nebo technické vlastnosti.
5. Ergonomické úžitkové vlastnosti – týka se to hlavne technického hlediska.

Ergonómia se zaoberá vlivem prostredia (pracovného i životného) a okolitěch predmetů, v blízkosti kterých se človek pohybuje a žije, na človeka. Je nutné vytvorit určitý harmonický celok človek – zboží – prostredie. Výrobok má i výchovné vlastnosti, napr. na pracovisku treba zaučit pracovníka k používaniu určitého pracovného nástroja. Některé zbožíové druhy ohrozujú životné prostredie, zdravie Lidi či individuálneho spotřebitela. Jsou to hlavne také výrobky, které chemickým pôsobením ničia životné prostredie, napr. pohonné hmoty, palivá, chemikálie, náterové hmoty, ochranné látky proti škodcem, čistiace látky … Může však Jít i o některé mechanické a fyzikálne vlivy, napr. vibrácie (způsobujú ich napr. výbuchové hmoty), výfukové splodiny, hlučnost, statická elektrina, nedostatočné nebo nadmerné osvetlenie, žiarenie, nedostatočná izolácia …. Patrí sem i likvidácia odpadů (v súčasnosti je najväčšou hrozbou likvidácia plastů – při spaľovaní vzniká nebezpečný plyn dioxín). Z těchto důvodů by ochrana životného prostredia měla být prvoradou otázkou spoločnosti.

Úžitková hodnota zboží – súhrn úžitkových vlastností vecí, kterými možno uspokojit konkrétnu potřebu (výrobnú i osobnú).
Poznáme 3 druhy úrovní zbožíov:
1. ekonomickú úroveň zboží – pojednáva o možnosti vydělat zboží s požadovanými vlastnosťami za ekonomicky najvýhodnejších podmínek. Je nutné sledovat 3 základné kategórie – cena[2], náklady[3], zisk.
2. estetickú úroveň zboží – je reprezentovaná estetickými vlastnosťami, do kterých patrí tvar, design, farebnost …
3. technickú úroveň zboží – predstavuje súbor vlastností, které vyjadrujú technickú úroveň výrobku z hlediska voľby použitého materiálu a jeho vlastností, použitého technologického postupu a způsobu zpracování materiálu a konštrukčné riešene. Každý štát[4] má svoju technickú úroveň určitej skupiny zboží, která se od technickej úrovne iného štátu odlišuje. Táto technická úroveň určitej skupiny zboží se nazýva NÁRODNÁ TECHNICKÁ ÚROVEŇ, je jedných z kritérií technickej vyspelosti štátu. Existuje i SVETOVÁ TECHNICKÁ ÚROVEŇ, která predstavuje najlepšiu národnú technickú úroveň určitého výrobku zistenú vzájomným porovnávaním jednotlivých národných technických úrovní.

References

  1. ^ ceny (www.euroekonem.sk)
  2. ^ cena (www.euroekonem.sk)
  3. ^ náklady (www.euroekonem.sk)
  4. ^ štát (www.euroekonem.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.