Rada advokáta

Motoristy na Slovensku čekají na začátku příštího roku legislativní změny. Už 1. ledna 2014 by totiž měla nabýt účinnosti novela zákona č.. 8/2009 CFU o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, schválená Národní radou SR dne 29.10.2013. Přinášíme vám přehled nejdůležitějších novinek, na které byste se měli připravit.

Ustanovení zákona o silničním provozu, upravující pravidla jízdy ve vyhrazených jízdních pruzích, byly doplněny o oprávnění řádně označených vozidel taxislužby jezdit v jízdním pruhu vyhrazeném pro autobusy nebo trolejbusy. Vozidla taxislužby však přitem nesmějí omezovat plynulost jízdy autobusů a trolejbusů.

Ke změně dochází v úpravě parkování na chodnících, vztahuje se ale pouze na motocyklisty a cyklisty. Nadále platí zásada, že chodník nesmí používat jiní účastníci silničního provozu než chodci. Vozidlům je dovoleno zastavit a stát na chodníku pouze tehdy, pokud jim to umožňuje dopravní značka resp. dopravní zařízení nebo tehdy, jestliže i po jejich zastavení zůstane volná šířka chodníku nejméně 1,5 metru. Ani volný chodník v šířce alespoň 1,5 metru vás však neopravňuje zastavit a stát s vozidlem na chodníku, který se nachází v zóně s placeným nebo regulovaným stáním a v zóně dopravním omezením spočívajícím v zákazu zastavení nebo stání. Cyklistům a motocyklistům bude od ledna 2014 umožněno zastavit a stát na chodníku iv těchto regulovaných zónách, pokud ponechají volný chodník alespoň v šířce 1,5 metru. Vzhledem k výhody spojené s jízdou na dvoukolových vozidlech zejména v centrech měst se zákonodárce rozhodl touto formou zatraktivnit jejich používání.

Chodec jedoucí po krajnici nebo po okraji vozovky za zhoršené viditelnosti bude muset mít podle novely zákona na sobě viditelně umístěny reflexní prvky nebo oblečený reflexní bezpečnostní oděv nejen v případě, že se nachází mimo obec, ale i v obci. Cílem této změny je pochopitelně snaha o zlepšení bezpečnosti chodců jako jedněch z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.

V novém roce přibude nová povinnost všem osobám, které se stanou účastníky tzv.. škodní události. Zákon tímto pojmem označuje událost v silničním provozu, která sice není z hlediska zákona dopravní nehodou, ale vznikla při ní škoda v přímé souvislosti s provozem vozidla. Jako dopravní nehoda je totiž definována jen taková událost, která má vážnější následky – jestliže došlo ke zranění či usmrcení osoby, k větší škodě na majetku, k poškození silnice, byl-li některý z řidičů pod vlivem alkoholu a podobně. Povinnosti účastníka škodné události jsou následující:

– neprodleně zastavit vozidlo;

– prokázat svou totožnost jinému účastníkovi škodní události, poskytnout údaje o pojištění vozidla, vyplnit a podepsat formulář zavedené na zajištění náhrady vzniklé škody;

– zdržet se požití alkoholu nebo jiné návykové látky;

– učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Pokud účastník škodní události způsobil hmotnou škodu osobě, která není účastníkem škodné události, tedy se na ní přímo neúčastnila, je povinen o tem tuto osobu neprodleně vyrozumět a podle novely zákona i vyplnit s ní a podepsat tiskopis zavedené na zajištění náhrady vzniklé škody podle zákona č.. 381/2001 Sb z. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.

Pokud tuto povinnost nesplní, bude se škodná událost považovat za dopravní nehodu a okruh povinností účastníka se rozšíří. Zákonné povinnosti účastníka dopravní nehody jsou totiž koncipovány širší; patří mezi ně například povinnost ohlásit dopravní nehodu policistovi a poskytnout mu potřebnou součinnost při objasňování dopravní nehody včetně předložení souvisejících dokladů; při přemístění vozidel vyznačit postavení vozidel po dopravní nehodě, situaci a stopy; setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody.

Novelou se mění definice skupiny motorových vozidel B1, protože současná definice nezohledňuje, že pro provoz na pozemních komunikacích jsou schvalovány i čtyřkolová motorová vozidla, která mají hmotnost menší než 350 kg , ale vzhledem k výkonu nepatří do skupiny AM. Po novém budou do skupiny B1 zařazeny motorová vozidla se čtyřmi koly, které nepatří do skupiny AM a jejichž provozní hmotnost nepřesahuje 400 kg au vozidel určených k přepravě zboží nepřesahuje 550 kg, bez hmotnosti baterií, pokud jde o elektrická vozidla, a největší čstejný výkon motoru nepřekračuje 15 kW.

Do zákona se doplňují ustanovení o náležitostech žádosti o udělení řidičského oprávnění, o náležitostech potvrzení o výsledku lékařské prohlídky a určuje se postup stanovení data udělení řidičského oprávnění.

Dochází ke změnám v úpravě týkající se provádění zkoušky z odborné způsobilosti a lékařských prohlídek žadatelů o udělení řidičského oprávnění a držitelů řidičského oprávnění.

Nová právní úprava se bude vztahovat na vyhotovování dokladů o zdravotní a psychické způsobilosti. Podle důvodové zprávy k novele zákona změnu iniciovala Slovenská komora psychologů a Asociace dopravních psychologů ČR ve snaze zabránit padělání dokladů o psychické způsobilosti. Z důvodu kontroly budou posuzující lékaři a posuzující psychologové vyhotovovat doklady o zdravotní a psychické způsobilosti ve dvou výtiscích, přičemž jeden výtisk bude předán posuzované osobě a druhý bude lékař nebo psycholog povinen zaslat do pěti pracovních dnů ode dne provedení lékařské prohlídky (psychologického vyšetření) orgánu Policejního sboru příslušnému podle místa pobytu posuzované osoby.

li držitel řidičského oprávnění jako řidič motorového vozidla důvodně podezřelý z porušení pravidel silničního provozu požitím alkoholu nebo jiné návykové látky nebo odmítnutím podrobit se vyšetření na jejich zjištění, orgán Policejního sboru rozhodne o přezkoumání zdravotní způsobilosti zvlášt ve vztahu k závislosti na alkoholu, jiné návykové látky nebo léku lékařem – psychiatrem. Novela zákona doplnila tuto zákonnou úpravu t když, že přezkoumání zdravotní způsobilosti se držitel řidičského oprávnění bude muset podrobit do 30 dnů od rozhodnutí policie. Jde o reakci na podněty odborné veřejnosti a jejím cílem je, aby psychiatr Čo nejobjektivnější a v Čo nejkratší lhůtě mohl vyslovit závěr, zda zkoumaná osoba je nebo není závislá na alkoholu, jiné návykové látky nebo léčivé látky.

Další změny se týkají omezení řidičského oprávnění, které se bude vyznačovat v řidičském průkazu ve formě kódu a podmínek pro odnětí řidičského oprávnění. Řidičské oprávnění se již nebudou odebírat všem řidičům, kteří v průběhu posledních pěti let třikrát porušili pravidla silničního provozu, v důsledku čehož vznikla dopravní nehoda, ale jen těm, kteří za daných podmínek způsobily dopravní nehodu s následkem na životě nebo zdraví jiné osoby.

Jelikož zákon bude novelizován v poměrně velkém rozsahu, o dalších novinkách se dozvíte více v lednovém pokračování tohoto tématu.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.