Original article

Po zamietnutí  môjho trestného oznámenia podaného na Inšpekcii MV SR a následnem napadnutí sťažností vůči uzneseniu,   rozhodnutie  vyšetrovatele inšpekcie bylo prokurátorem prokuratúry Bratislava IV zrušené. Vyšetrovatel JUDr. Ján Kovarčík od vznesenia obvinenia nevykonal ani jeden úkon v súlade se zákonem.  

 Prokuratúra zistila :

uznesenie nebylo vznesené a doručené v súlade s trestným poriadkom

Podle prokuratúry: “ Při predkladaní uznesenia o vznesení obvinenia ze dne 10.5.2013 nebyla dodržaná zákonná lhůta v zmysle § 206 ods. 2Tr. poriadku /48 hodin/ na predloženie uznesenia o vznesení obvinenia prokurátorovi, které bylo doručené na okresnú prokuratúru Bratislava IV až 16.5.2013,     co bylo ověřené na této prokuratúre i při rozhodovaní o sťažnosti.  Uznesenie  Jane Teleki  bylo odovzdané na poštovú přepravu 2.7.2013, co je zistiteľné z podacej  obálky.“

V této časti  uznesenia pán prokurátor tak trochu pozabudol uviest, že uznesenie, které sem prevzala 4.7.2013  /odesláné 2.7.2013/ nebylo ani obvinenej doručené v zmysle § 206 ods. 1, podle kterého policajt  ihned oznámi obvinenému a prokuratúre do 48 hodin. Hoci pán prokurátor spoľahlivo zistil, že uznesenie  bylo vznesené a doručené v rozpore se zákonem, príkaz na zrušenie nezákonného  uznesenia v súlade se zákonem nevydal.

obsah zápisnice nekorešponduje se zvukovým záznamom

V súvislosti s falšovaním zápisnice JUDr. Kubička riešil predovšetkým čast , podle které sem se vzdala všech práv obvinenej. Odmietnutie zapisovat moje vyjadrenia v priamej reči, v zmysle trestného poriadku, odstránenie 94 listín z trestného spisu, o kterých se vyšetrovatel v zápisnici vyjadruje, že sem ich pohodila na stôl, akosi nezaregistroval. Falšovanie zápisnice popísal v jednej vete..

Podle prokuratúry: „Zo  zvukového záznamu nevyplýva, že by se obvinená vzdala práva, preštudovat spis a podat návrhy na doplnenie vyšetrovania, avšak  přes tomu je v zápisnici o kritickem výsluchu uvedené, že se obvinená tohto práva vzdala.“

predvedenie obvinenej k znalcovi z odboru psychiatrie  bylo nesprávne a nezákonné, súdny znalec nebyl pribratý v súlade  se zákonom

 

„Zákon sem neporušila, príkaz sudcu treba při posudku duševného stavu. Ja sem robila posudok zdravotného stavu a to je rozdiel,“ vyhlásila pro Sme  MUDr. Stanislavová po psychiatrickem vyšetrení, několik dní po kozmetickej úprave uznesenia o pribratí znalca, keď  pôvodné uznesenie na skúmanie duševného stavu pozmenili na skúmanie zdravotného stavu.                                                                                                       

V den môjho predvedenia podle uznesenia měla skúmat môj duševný stav …                      Může pacient  verit lekárovi , který hodnotu predvedenej osoby stanoví cenou  znaleckého posudku?                                                                                                                                        Posudok a záznam z vyšetrenia znalkyňou se v trestnem spise nenachádza…. Trestnú činnost MUDr. Stanislavovej ošetrila dozorujúca prokurátorka Adamovičová uznesením o zrušení uznesenia o pribratí Stanislavovej do konania. Pribratie znalkyne podle Adamovičovej bylo neopodstatnené, výstup z vyšetrenia absentuje  a psychiatrické vyšetrenie vlastne nebylo… a nebyt vyjadrenia Stanislavovej pro Sme a jej žádost o vylúčenie z konania …. možno o několik měsíců nebude pravdou, že sem nejaké vyšetrenie duševného stavu absolvovala.

Podle prokuratúry“ Pokud jde o  skutok, který se týka predvedenia obvinenej  na znalecké vyšetrenie, možno považovat za nesprávne a nezákonné samotné znalecké vyšetrenie, v súvislosti, s kterým byla obvinená predvedená. Obvinená Jana Teleki byla predvedená, aby  se podrobila vyšetreniu znalkyňou z odboru zdravotníctvo , odvetvie psychiatria.  Vyšetrenie duševného stavu  obvinenej, v zmysle § 148 ods. 2 Tr. poriadku je zákonné jen na základe príkazu sudcu pro prípravné konanie, který v tem čase vydaný evidentne nebyl a skúmat duševný stav můžou jen dvaja znalci z odboru zdravotníct ve, odvetvie psychiatria.“

na predvedenie obvinenej nebyli splnené zákonné podmínky

Podle prokuratúry: „V žádosti o predvedenie ze dne 9.9. 2013 byl uvedený důvod § 120,  ods. Tr. poriadku, když na predvedenie v zmysle tohto ustanovenia zjavne nebyli splnené zákonné podmínky, je potřebné vysporiadat sa  v ďalšem rozhodnutí  i s ostatnými konaniami uvedenými v trestnem oznámení

V ľudskej reči moje predvádzanie bylo nezákonné. JUDr. Kovarčík požiadal o moje predvedenie nepravdivým tvrdením, že nepreberám zásilky a vyhýbam se trestnému konaniu.

trest pro vyšetrovateľa

Vyšetrovatel JUDr. Kovarčík za svoje konanie do dnešného dne potrestaný nebyl  disciplinárne a nebyla vůči nemu vyvodená ani trestnoprávna zodpovednost. Prokurátor JUDr. Kubička, který relatívne precízne popísal väčšinu nezákonností vyšetrovatele “ iba“  uložil vyšetrovateľovi inšpekcie spýtat se Kovarčíka, preCo konal nezákonne…a Ing. Svetko – vyšetrovatel inšpekcie ministerstva vnútra se podle všetkého vyšetrovatele nestihol spýtat …

posun v konaní

Zmena miestnej  príslušnosti – tú jednu vetu, která sa  mi kladie za vinu   po novem rieši krajská kriminálka Bratislava, vraj krajský riaditel presunul konanie přes výberovú príslušnost… tuto informaci mi sprostredkoval manžel …. vyšetrovatel mi do dnešného dne neoznámil, či prevzal po Kovarčíkovi trestnú vec ČVS: ORP -390 /1 – OVK – B4 – 2008, ….. vedie nové konanie, takže podle spisovej značky ČVS: KRP – 157/1- VYS – BA – 2014 evidentne jde o konanie, které začalo v roku 2014….nebo  iba pozabudol navyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR o tvorbě spisu orgánmi činnými v trestnem konaní a súdmi §4 odst. 1, predovšetkým 2 – rovnakou spisovou značkou treba označit každú písemnost, kterou v tej istej veci vyhotovil policajt a zakladá ji do vyšetrovacieho spisu ( rozhodnutia, zápisnice o výsluchu, obhliadke miesta činu, konfrontácii, rekognícii, rekonštrukcii a pod.).

nový vyšetrovatel … nová spisová značka …   nové konanie … nebo hra na nové skutky ….?

Před několika dňami sem prevzala predvolanie na výsluch v trestnej veci    ČVS: KRP – 157/1- VYS – BA – 2014, obvinenie v trestnej veci s uvedenou spisovou značkou mi do dnešného dne nebylo doručené.

Polícia má zájem dostat ma  potichu a dobrovoľne na Slovensko  ….    vydávacie konanie policajným dôstojníkem akosi nevonia …a pravdupovediac v súčasnosti ich víc trápi moje blogovanie jak sporná veta v reportáži Paľba.

jediný nedostatok, který odstránili je bývalý vyšetrovatel – jeho nezákonný postup a rozhodnutia jsou ještě v platnosti – kdo a kedy to odstráni  nedostatky v konaní je otázne …

PS: Štvrtok sem si opät urobila radost – absolvovala sem opakované psychiatrické vyšetrenie tu v Prahe – jak obyčejně při odchode sem prevzala správu, že netrpím žiadnou psychickou poruchou, nepotřebujem hospitalizáciu na psychiatrickej klinike, ani ambulantnú liečbu … hoci na této klinike by sem si vedela predstavit oddych s  dobrou  knihou v ruke….

doručení zásilek – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.