hk |

Dlužníků nejednou zaskočí platební rozkaz od soudu, na který nezvyknou reagovat nebo ho vůbec nepřevezmou. Čo to pro ně znamená?

Ilustrační foto.

Platební rozkaz soud vydává ve zkráceném řízení, zjednodušeným způsobem bez dokazování a nařízení jednání. Soud rozhodne pouze na návrh a listinných důkazů předložených navrhovatelem. V případě, že platební rozkaz převezmou a nereagují, stává se tento pravomocným a vykonatelným rozhodnutím, na základě kterého může být zahájeno exekuční řízení. V případě, že platební rozkaz nepřevezmou, nevyhnou se tak soudnímu řízení.

Marně by tedy čekal ještě na nějaké jednání u soudu, dostane platební rozkaz a ten musí splnit?

Je to t když, odpůrce nemusí mít o probíhajícím soudním řízení až do doručení platebního rozkazu vůbec známy. Samotná žaloba nebo návrh na vydání platebního rozkazu se obvykle žalovanému doručují spolu s vydaným platebním rozkazem. Platební rozkaz musí být obligatorně doručen žalovanému do vlastních rukou, bez možnosti náhradního doručení.

Čo když platební rozkaz nepřevezme?

Pokud nebyl při jeho doručování zastižen poštovním doručovatelem, ačkoliv se v místě doručování zdržuje a doručovatel uložil písemnost na poště a oznámil to i odpůrci, který na poště později písemnost převzal, nejde o platné doručení. V případě platební rozkaz nepodaří odpůrci doručit do vlastních rukou, soud platební rozkaz v plném rozsahu zruší a ve věci nařídí jednání.

Pokud písemnost odmítne převzít?

Doručovatel ji vrátí soudu, přičemž na doručence vyznačí datum pokusu o doručení, důvod odepření a údaj o poučení odpůrce o následcích jeho řízení. Pokud soud posoudí, že odepření bylo nesmyslné, platí zákonná fikce provedeného doručení, to znamená, že den, kdy odpůrce odepřel platební rozkaz převzít, se považuje za den jeho doručení a od tohoto dne začíná běžet 1-denní lhůta k podání odporu nebo nabytí právní moci a vykonatelnosti platebního rozkazu.

Pokud však zásilku odmítl převzít, neví ani proti čemu má do 15 dnů podat odpor.

V takovém případě by si měl uvědomit, že pokud nebude včas podán odpor, nabude platební rozkaz účinky pravomocného a vykonatelného rozhodnutí a na jeho základě bude moci navrhovatel podat návrh na zahájení exekuce. Proto je nezodpovědné nepřebírat zásilky, a to včetně predžalobnej výzvy, protože už od tohoto momentu se zvyšují náklady související s vymáháním pohledávky. Nepreberaním poštovních zásilek nezabrání probíhajícímu soudnímu řízení.

Čo je třeba vědět o platebním rozkazu

  • Jde o zrychlené řízení, bez jednání.
  • Proti platebnímu rozkazu je možné podat odpor do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odpor však musí být odůvodněn ve věci samé, v opačném případě ho soud odmítne. Odpor je třeba odůvodnit takovými skutečnostmi, které obstojí proti navrhovatelova tvrzením a předloženým důkazem, tedy takové, které jsou způsobilé zpochybnit existenci nároku navrhovatele.
  • Odpor se považuje za podaný v zákonné lhůtě, pokud ho odpůrce odešle nejpozději patnáctý den ode dne doručení platebního rozkazu. Včasné podání odporu s odůvodněním má za následek zrušení platebního rozkazu a následné nařízení jednání a další řízení ve věci.
  • Za podaný odpor je odpůrce povinen uhradit soudní poplatek ve výši 6 procent z výšky žalované jistiny, nejméně ve výši 16,50 eura.

Zdroj: Advokátní kancelář JUDr. Matouš Meheš, s.r.o.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.