Helena Kokolová |

Zdravotní pojišťovny a Sociální pojišťovna vydávají platební výměry. Jsou totiž oprávněné vydávat vlastní rozhodnutí. Pokud si je dotyčná osoba nepřevezme, považuje se po třech dnech za doručené, po dalších patnácti dnech výměr správoplatní soud as takovým výměrem se obracejí přímo na exekutory.

Ilustrační foto.

Autor: Shutterstock

Pokud jde o vymáhání dlužného pojistného do zdravotní nebo Sociální pojišťovny, tyto správoplatnia platební výměry i bez toho, aby je člověk dostal. „Stává se to tehdy, když se dotyčná osoba nezdržuje v místě svého trvalého bydliště, výměr nepřevezme. Nezaplacené pojistné se pak vymáhá přímo cestou exekutora, „upozorňuje exekutor Jozef Blaško.

Všeobecná zdravotní pojišťovna těm pojištěncům, kteří nezaplatili včas pojistné, zasílá výzvy k úhradě. „Vystavíme výkaz nedoplatků, který je přímo exekučním titulem, jen pokud pojistné neuhradí, případně nedojde ani k dohodě o vyřešení dluhu,“ říká mluvčí pojišťovny Dana Gašparíková. „Pokud ani potom dlužník nereaguje, zašleme predexekučnú výzvu, která představuje poslední možnost úhrady bez navýšení nákladů pohledávky. Následně je pohledávka postoupena k vymáhání exekutorovi. „

Daňové úřady mají vlastní exekuční řízení, řídí se svým exekučním řádem, je to mimo soudu. Mobilním operátorem vydávají rozhodnutí soudy, většinou se vymáhají platby soudním platebním rozkazem.

Pokud jde o zaměstnance, srážky ze mzdy vypočítá obvykle účetní zaměstnavatele. Může se obrátit i na exekutora, pokud si s nimi neumí poradit. Důležité přitem je, jak dále upozorňuje exekutor, zda jde o přednostní pohledávku, tedy o takovou, která má při srážkách přednost před ostatními. „Jde zejména o dluhy na výživném, na pojistném, když se sráží až ze dvou třetin příjmu. Někdy to lidé nevědí pochopit, proč v jejich případě srážíme vyšší částky. „

S pohledávkami se obchoduje

Pohledávky se staly i zajímavým obchodním artiklem. Skupují jejich různé firmy, některé sídlí iv zahraničí. Sociální pojišťovna postupuje své pohledávky na Konsolidační banku. Pohledávky zdravotních pojišťoven za existence Věřitele také skončili nakonec v České konsolidační. Tato praxe přetrvává již několik let. Takto se může stát, že pokud někdo dostane zásilku ze soudu, nemusí ani vědět, o jaký dluh se jedná, neví o tem ani exekutor.

„Pokud na platebním rozkazu jako věřitel figuruje firma řekněme z Kypru, nebot i to se stává, nemohu vědět, Čo bylo původem sporu. V platebním rozkazu ze soudu se to totiž neuvádí. V takových případech doporučujeme informovat se o pohledávce i u soudu, který rozhodnutí vydal, „říká exekutor. Připomíná, že každý dlužník má právo nahlédnout do soudního spisu. „Může ze žaloby zjistit o Čo jde, jak dluh vznikl.“

Přiměřená exekuce

Způsob exekuce závisí od situace, ale i od výše dluhu. Exekutor nevylučuje, že i nepatrný dluh může časem narůst do takové výšky, že dotyčná osoba může přijít o svůj jediný rodinný dům či byt. „Teoreticky to možné je, exekutor však musí postupovat podle exekučního řádu a postihnout věci, které jsou svou hodnotou přiměřené dluhu. Pokud zjistíme, že dotyčná osoba nepracuje, žije v nějaké pronajaté pokoji, kde kromě postele a stolu nemá nic, přitem však zdědila nějaké nemovitosti, lesní pozemky nebo ornou půdu, tak jinou možnost, než sáhnout na toto vlastnictví, exekutor nemá, „říká Blaško . „Pro stoeurový dluh však nemovitost do dražby nedáme. Nemůžeme také prodat ornou půdu nebo lesní pozemek za 20-tisíceur, když dluh je 100 eur, vymáhání musí být přiměřené. „

Náš exekuční řád, který vychází z francouzského modelu, nemá trestat člověka za dluhy. „Umožňuje také postupně splácet dluh, s exekutorem může dlužník udělat splátkový kalendář, na což je však zapotřebí vždy i souhlas věřitele.“

O způsobu exekuce rozhodne vždy exekutor. „Věřitel nám může navrhnout, jakým způsobem bychem mohli exekuci provést, ale konečné rozhodnutí je na nás. Jen exekutor totiž během řízení zjistí, jaký má povinný majetek. „Jedině při splátkovém kalendáři je potřebný i souhlas věřitele,“ Oprávněný nám na to musí dát souhlas. Souvisí to totiž s dalším procesním postupem, nebot exekutor při podpisu dohody o postupném splácení – to je přesný název dohody, nám umožní takto postupně dluh vymáhat ve splátkách. „Věřitelé takovým dohodám však nejsou nakloněni. Stává se totiž, že po několika měsících dlužník termín nedodrží, protože nemá z čeho zaplatit. V takovém případě splátkový kalendář ztrácí účinnost a exekutor pokračuje v exekuci.

Dražba se vyhlašuje

Pokud se exekutor rozhodne exekvovat rodinný dům a pokud nelze reálně rozdělit, do exekuce jde celý. Ještě předtím, než se začne exekuce, exekutor zřídí exekuční zástavní prá ve, postará se tedy o jeho zápis na list vlastnictví v katastru nemovitostí. Tím vlastně zablokuje možnost dále nakládat s takovou nemovitostí.

„Pokud by exekutor přistoupil k exekuci prodejem nemovitosti, musí dodržet určitý procesní postup. Požádá znalce o ocenění nemovitosti, nemůže ji ocenit sám. Takto stoupnou i náklady, o kterých uvědomí dlužníka. V našem regionu posudek při ohodnocení nemovitosti vyjde od 300 eur, což je dost velká položka, pokud se oceňuje motorové vozidlo, posudek vyjde na 100 eur, „říká dále Blaško. Cena závisí vždy na náročnosti práce na posudku. Když znalec stanoví cenu, exekutor vyvěsí dražební vyhlášku. „Nemovitost se v exekučním řízení vždy draží na veřejné dražbě, neprodává se. Vyhlášku uveřejňujeme v obchodním věstníku, je to naše povinnost. Musíme to oznámit i obci. „Nemovitost se nikdy neoznačuje. „Dražbu samotnou provádíme buď v prostorách exekutorského úřadu, nebo přímo na nemovitosti – v bytě, v domě nebo na pozemku, který se draží. Platí přitem, že ten, kdo dá víc, věc vydraží. „Dlužník se může na dražbě zúčastnit, nemůže se však do ní aktivně zapojit. Rodinní příslušníci dražit mohou.

Pokud během dražby exekutor neví prodat nemovitost za cenu, kterou stanovil znalec, musí požádat soud o snížení ceny. Pokud soud souhlas udělí, hodnota se sníží na dvě třetiny znalcem určené ceny a dražba se opakuje. Z peněz z dražby se spokojí nejdříve přednostní pohledávky – na výživném, zdravotní a sociální pojišťovny, ostatní věřitelé. Peníze získané v dražbě navíc exekuční úřad vyplatí dlužníkovi.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.